Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Współczesne rodzaje dokumentacji

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1202-A-WRD-S1 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0322) Bibliotekoznawstwo, informacja naukowa i archiwistyka
Nazwa przedmiotu: Współczesne rodzaje dokumentacji
Jednostka: Instytut Historii i Archiwistyki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

Całkowity nakład pracy studenta wynosi 90 godzin, co odpowiada 3 punktom ECTS. Z tego:

udział w zajęciach - 30 godzin (1 punkt)

konsultacje - 15 godzin (0,5 punkta)

przygotowanie do zajęć - 30 godzin (1 punkt)

przygotowanie pracy pisemnej zaliczeniowej - 15 godzin (0,5 punkta)

Efekty uczenia się - wiedza:

Studenci poznają:

- podstawowe rodzaje współczesnej dokumentacji archiwalnej;

- podstawowe zasady obowiązujące przy prowadzeniu różnych rodzajów dokumentacji archiwalnej;

- główne akty prawne regulujące różne wybrane rodzaje współczesnej dokumentacji archiwalnej

Efekty uczenia się - umiejętności:

Studenci potrafią:

- stworzyć współczesną dokumentację pracowniczą, zasadnicze zręby dokumentacji medycznej pacjenta, księgi ewidencyjne dokumentacji sądowej i niektóre rodzaje dokumentacji sądowej, księgi ewidencyjne dokumentacji niejawnej

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Kształtowanie umiejętności pracy w grupie - grupowe opracowywanie dokumentacji

Prezentacja własnych poglądów przed grupą, umiejętność publicznych wystąpień

Metody dydaktyczne:

Dyskusja, metoda "okrągłego stołu", elementy wykładu, prezentacje.

Metody dydaktyczne podające:

- wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- doświadczeń
- okrągłego stołu
- referatu

Skrócony opis:

Głównym celem zajęć jest przekazanie podstawowej wiedzy na temat współczesnych rodzajów dokumentacji.

Pełny opis:

1. Jak można typologizować współczesną dokumentację?

a) ze względu na formę kancelaryjną

b) ze względu na formę dyplomatyczną

c) ze względu funkcjonalno-rzeczowego

d) ze względu na formę zapisu

e) ze względu na nośnik

f) ze względu na klauzulę dostępu

2. Długie trwanie dawnych form kancelaryjnych – dokument

3. Długie trwanie dawnych form kancelaryjnych – księga wpisów

4. Długie trwanie dawnych form kancelaryjnych – akta czynności

5. Współczesne formy dyplomatyczne, cz. 1, typologia, charakterystyka, rozbiór

6. Współczesne formy dyplomatyczne , cz. 2, ćwiczenia w charakterystyce i rozbiorze wybranych form dyplomatycznych

7. Rodzaje dokumentacji ze względów funkcjonalno-rzeczowych, cz. 1, typologia, proces powstawania, charakterystyka

8. Rodzaje dokumentacji ze względów funkcjonalno-rzeczowych, cz. 2, referowania studenckie na temat: dokumentacji osobowej, medycznej, szkolnej i sądowej

9. Rodzaje dokumentacji ze względu na formę zapisu, cz. 1, typologia, proces powstawania, charakterystyka

10. Rodzaje dokumentacji ze względu na formę zapisu, cz. 2, referowania studenckie na temat: dokumentacji geodezyjnej, technicznej, fotograficznej, filmowej, dźwiękowej

11. Rodzaje dokumentacji ze względu na nośnik – dokumentacja nieelektroniczna i elektroniczna

12. Rodzaje dokumentacji ze względu na klauzulę dostępu – dokumentacja jawna i niejawna

Literatura:

• Biernat Czesław, Problemy archiwistyki współczesnej, NDAP, Warszawa, 1977, ss. 332.

• Bunkowska Paulina, Jabłońska Marlena, Robótka Halina, Współczesna dokumentacja typowa, UMK, Toruń, 2014, ss. 141.

• Chmielewski Z., Archiwistyka wobec problemu masowości akt współczesnych, Archeion, t. 100, 1999, s. 51-69.

• Dokument filmowy i telewizyjny, red. Maciej Szczurowski, Wyd. Adam Marszałek, Toruń, 2004, ss. 440.

• Dokumentacja masowa. Z problematyki kształtowania zasobu archiwalnego, red. Irena Mamczak-Gadkowska, Krzysztof Stryjkowski, wyd. Instytut Historii UAM, Poznań 2012. Rec. Monika Cołbecka, Archiwa – Kancelarie – Zbiory, nr 5 (7)/2014, s. 229-234.

• Kancelaria i archiwum zakładowe. Podręcznik, red. Zbigniew Pustuła, Warszawa, SAP, 2000, ss. 146. (i późniejsze wydania)

• Karczowa Helena, Rozwój form kancelaryjnych i współczesne rodzaje dokumentów archiwalnych. Dokumentacja wizualna i audialna (fotografie, filmy, nagrania), Toruń, UMK, 1979, ss. 78.

• Robótka Halina, Rozwój form kancelaryjnych i współczesne rodzaje dokumentów archiwalnych. Dokumentacja geodezyjno-kartograficzna, UMK, Toruń, 1985, ss. 140.

• Tomczak Andrzej, Rozwój form kancelaryjnych i współczesne rodzaje materiałów archiwalnych, Poznań, UAM, 1978, ss. 30.

• Współczesna dokumentacja - współczesne archiwa, pod red. Ireny Mamczak-Gadkowskiej i Krzysztofa Stryjkowskiego, Poznań 2018.

• Współczesna dokumentacja urzędowa, red. Halina Robótka, Toruń, UMK, 2011, ss. 194.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena ostateczna będzie wypadkową ocen cząstkowych:

a) referatu/prezentacji przygotowanego/przygotowanej indywidualnie na temat wybranej typologii dokumentacji

b pracy pisemnej analizującej dokumentację posiadaną przez każdego studenta

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Oliński
Prowadzący grup: Piotr Oliński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Głównym celem zajęć jest przekazanie podstawowej wiedzy na temat współczesnych rodzajów dokumentacji.

Pełny opis:

Na cały cykl składają się zajęcia dotyczące poszczególnych wybranych rodzajów współczesnej dokumentacji archiwalnej.

Poszczególne zajęcia są poświęcone następującym zagadnieniom:

1) Ogólna typologia współczesnej dokumentacji archiwalnej

2) Podstawowe pojęcia

3) Dokumentacja pracownicza, w tym dokumentacja osobowo-płacowa (2 zajęcia)

4) Dokumentacja medyczna

5) Dokumentacja sądowa (2 zajęcia)

6) Dokumentacja geodezyjna i techniczna

7) Dokumentacja niejawna (2 zajęcia)

8) Elektroniczne formy dokumentacji

9) Prezentacje tematów wyznaczonych studentom (2 zajęcia)

10) Kolokwium końcowe

Literatura:

Współczesna dokumentacja urzędowa, pod red. Haliny Robótki, Toruń 2011

Bunkowska Paulina, Jabłońska Marlena, Robótka Halina, Współczesna dokumentacja typowa, Toruń 2014

Degen Robert, Ramowe przepisy kancelaryjne: co jest ich istotą i czy współcześnie warto z nich korzystać w administracji?, w: Współczesna dokumentacja - współczesne archiwa, pod red. Ireny Mamczak-Gadkowskiej i Krzysztofa Stryjkowskiego, Poznań 2018, s. 69-76

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Oliński
Prowadzący grup: Mateusz Superczyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Głównym celem zajęć jest przekazanie podstawowej wiedzy na temat współczesnych rodzajów dokumentacji.

Pełny opis:

Na cały cykl składają się zajęcia dotyczące poszczególnych wybranych rodzajów współczesnej dokumentacji archiwalnej.

Poszczególne zajęcia są poświęcone następującym zagadnieniom:

1) Ogólna typologia współczesnej dokumentacji archiwalnej

2) Podstawowe pojęcia

3) Dokumentacja pracownicza, w tym dokumentacja osobowo-płacowa (2 zajęcia)

4) Dokumentacja medyczna

5) Dokumentacja sądowa (2 zajęcia)

6) Dokumentacja geodezyjna i techniczna

7) Dokumentacja niejawna (2 zajęcia)

8) Elektroniczne formy dokumentacji

9) Prezentacje tematów wyznaczonych studentom (2 zajęcia)

10) Kolokwium końcowe

Literatura:

Współczesna dokumentacja urzędowa, pod red. Haliny Robótki, Toruń 2011

Bunkowska Paulina, Jabłońska Marlena, Robótka Halina, Współczesna dokumentacja typowa, Toruń 2014

Degen Robert, Ramowe przepisy kancelaryjne: co jest ich istotą i czy współcześnie warto z nich korzystać w administracji?, w: Współczesna dokumentacja - współczesne archiwa, pod red. Ireny Mamczak-Gadkowskiej i Krzysztofa Stryjkowskiego, Poznań 2018, s. 69-76

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 25 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Waldemar Chorążyczewski
Prowadzący grup: Waldemar Chorążyczewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Waldemar Chorążyczewski
Prowadzący grup: Waldemar Chorążyczewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.