Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zarządzanie archiwami

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1202-A-ZARCH-S1 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0322) Bibliotekoznawstwo, informacja naukowa i archiwistyka
Nazwa przedmiotu: Zarządzanie archiwami
Jednostka: Instytut Historii i Archiwistyki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Student powinien posiadać wiedzę zdobytą podczas zajęć

"Podstawy zarządzania dokumentacją w instytucji".

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny realizowane z udziałem nauczyciela (60 godz.):

- godziny kontaktowe przewidziane w planie studiów - 30 godz.

- godziny konsultacji indywidualnych - 30 godz.


Czas poświęcony na prace indywidualną (40 godz.):

- czytanie literatury - 20 godz.

- przygotowanie się do uczestnictwa w procesie oceniania - 20 godz.


Ogółem - 100 godz. (4 pkt ECTS)

Efekty uczenia się - wiedza:

K_W02 Zna podstawową terminologię z zakresu archiwistyki i nauk o zarządzaniu; rozumie jej zastosowanie

K_W08 Ma podstawową wiedzę z zakresu zarządzania archiwami różnego typu i instytucjami pokrewnymi

K_W15 Zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego, dostępu do informacji publicznej.

K_W22 Zna i rozumie normy prawne i techniczne regulujące działalność archiwów i instytucji pokrewnych.

Efekty uczenia się - umiejętności:

K_U01 Potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje z zakresu archiwistyki i zarządzania dokumentacją, nauk o zarządzaniu i nauk historycznych z wykorzystaniem różnych źródeł i metod.

K_U15 Potrafi rozpoznać różne rodzaje źródeł będących przedmiotem badania archiwistyki i zarządzania dokumentacją, nauk o zarządzaniu i nauk historycznych oraz przeprowadzić ich krytyczną analizę i interpretację.

- K_U14 - Potrafi wykorzystywać źródła przepisów prawnych obowiązujących obecnie, regulujących zasady pracy współczesnych kancelarii i archiwów bieżących.

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K_K04 - Prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu; potrafi dokonać analizy własnych działań i wskazać ewentualne obszary wymagające modyfikacji w przyszłości.

Metody dydaktyczne:

Metody dydaktyczne podające:

Wykład informacyjny, wykład konwersatoryjny, wykład problemowy.

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład konwersatoryjny
- wykład problemowy

Skrócony opis:

Podstawowym celem zajęć jest zapoznanie studentów z problemami zarządzania dwoma typami archiwów: archiwami bieżącymi i archiwami wieczystymi. Punktem wyjścia jest przypomnienie obowiązującej terminologii oraz jej uzupełnienie terminami nowo powstającymi oraz przedstawienie ich istoty i znaczenia. Celem wykładu jest też zapoznanie z ogólnymi zasadami zarządzania instytucją zgodnie z zasadami zaczerpniętymi z nauk o zarządzaniu oraz implementacja ich do zarządzania obu wymienionych kategorii archiwów. Do tych zasad należą etapy (formy) zarządzanie: planowanie, organizowanie, motywowanie i kontrolowanie. Konieczne jest zwrócenie uwagi i szczegółowe omówienie narzędzi wykorzystywanych w ramach poszczególnych etapów, specyficznych dla archiwów, z uwzględnieniem nowoczesnej technologii (BIP i inne rozwiązania w Internecie.

Pełny opis:

Szczegółowymi celami wykładu są: omówienie różnego znaczenia i rozumienia terminu „archiwum” oraz wyjaśnienie historycznych uwarunkowań tych odmian, powstawanie typów i rodzajów (archiwa historyczne, archiwa bieżące a archiwa zakładowe i składnice akt, archiwa zakładowe z powierzonym zasobem oraz archiwa zakładowe wydzielone, archiwa cyfrowe, archiwa administracyjne, archiwa otwarte, archiwa zamknięte, archiwa państwowe, archiwa samorządowe, archiwa prywatne i inne niepaństwowe). Analiza różnic i podobieństw ww. typów archiwów. Ogólne omówienie funkcji zarządzania: planowanie, organizowanie, motywowanie, kontrolowanie. Zakres zarządzania w archiwach, w szerokim ujęciu: od kancelarii do zasobu archiwalnego. Zarządzanie gromadzeniem w archiwach różnego typu i rodzaju (zasady, podstawy prawno-normatywne, metody, narzędzia) w ujęciu historycznym. Zarządzanie (kształtowanie) narastającym państwowym zasobem archiwalnym (zasady, podstawy prawno-normatywne, formy i metody oraz narzędzia) ze szczególnym naciskiem na zasady regulujące rozmieszczenie zasobu. Sieć archiwów jako narzędzie zarządzania archiwami i zasobem. Rola selekcji w zarządzaniu narastającym zasobem. Zarządzanie narastającym zasobem w kancelarii (nadzór nad kancelarią państwowych i samorządowych władz i jednostek organizacyjnych). Rola archiwów bieżących w zarządzaniu narastającym zasobem. Zarządzanie przechowywaniem w archiwach różnego typu (zasady, podstawy prawno-normatywne, metody, narzędzia) w ujęciu historycznym: normy budownictwa archiwalnego, technika przechowywania, warunki przechowywania (profilaktyka). Zarządzanie opracowaniem w archiwach różnego typu (zasady, podstawy prawno-normatywne, metody, narzędzia) w ujęciu historycznym: zasada proweniencji jako regulator i wytyczna opracowania, metoda opracowania jako gwarant skuteczności opracowania, efektywność opracowania i jej pomiar i kontrola. Zarządzanie udostępnianiem w archiwach różnego typu w ujęciu historycznym: zasady, podstawy prawno-normatywne, ze szczególnym uwzględnieniem prawa autorskiego i ustawy o dostępie do informacji publicznej jawnej i niejawnej oraz systemu informacji o zasobie, metody, narzędzia. Omówienie zmian w zakresie zarządzania archiwami wynikających z zastosowania nowych technologii w zakresie systemu informacji oraz dokumentacji elektronicznej (archiwa cyfrowe).

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Zbiór przepisów prawnych wydanych przez Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych w l. 1952-2000, Warszawa 20012;

2. M. Konstankiewicz, A. Niewęgłowski, Narodowy zasób archiwalny i archiwa.Komentarz, Warszawa 2016;

3. R. Galuba, Archiwa państwowe w latach 1918-2011. Podstawy prawne działalności, Poznań 2012;

4. R. Galuba, Archiwa wyodrębnione w państwie demokratycznym [w:] Nowa archiwistyka - archiwa i archiwistyka w późnonowoczesnym kontekście kulturowym, red. W. Chorążyczewski, W. Pasek, A. Rosa, Toruń 2014;

5. M. Jabłońska M., H. Robótka, Budowanie wizerunku archiwum, [w:]: Archiwa w nowoczesnym społeczeństwie, red. J. Porazinski i K. Stryjkowski, Warszawa 2008, s. 363-366;

6. Komputerowo zintegrowane zarządzanie, red. R. Knosala, Warszawa 2004

7. Przepisy archiwalne dostępne w Internetowym Systemie Aktów Prawnych oraz przepisy prawne dostępne na stronie internetowej Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych - WWW.archiwa.gov.pl.

8. H. Robótka, Nowa organizacja zarządzania przedarchiwalnego, [w:] XVII Konferencja Archiwów Instytucji Kulturalnych i Naukowych Stowarzyszenia Archiwistów Polskich: Archiwa. Nowe problemy – Nowe rozwiązania, red. A. Krzemińska, Słupsk-Kraków 2010, s. 7-14;

9. H. Robótka, System informacji archiwalnej czy system zarządzania informacją archiwalną w epoce nowych technologii, w: Historyk-Archiwista-Komputer, pod red. R. Degen, H. Robótka, Toruń 2004, s. 11-26

Literatura uzupełniająca:

1. M. Wrzesiński, Zarządzanie firmową witryną internetową, Gdańsk 2000;

2. D. Ganczar, Dokumentacja elektroniczna - okiem archiwisty, Archiwista Polski, nr 2,2004, s. 9-18;

3. R. Degen, Kształtowanie państwowego zasobu archiwalnego w Polsce w latach 1945-1989, "Archiwa-Kancelarie-Zbiory" 2008, t. 2;

4. M. Konstankiewicz, Prawne regulacje działalności archiwalnej w Polsce, "Archiwa-Kancelarie-Zbiory" 2010, nr 1;

5. A. Regliński, Archiwizacja dokumentacji w jednostkach państwowych i samorządowych, Wrocław 2016;

6. Strategia archiwów państwowych- dokument dostępny na WWW.archiwa.gov.pl

Metody i kryteria oceniania:

Podstawą zaliczenia jest zdanie pisemnego egzaminu ze znajomości zagadnień teoretycznych - W02, W08, W15, W22, U1, U14, U15.

Ocena pisemnego eseju:

bardzo dobry - 91-100 %;

dobry plus - 81-90%;

dobry - 65-80%;

dostateczny plus - 55-64%;

dostateczny - 45-54%;

Praktyki zawodowe:

Brak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 22 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Halina Robótka
Prowadzący grup: Wanda Roman
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 18 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Wanda Roman
Prowadzący grup: Wanda Roman
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 21 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Wanda Roman
Prowadzący grup: Wanda Roman
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 16 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Wanda Roman
Prowadzący grup: Wanda Roman
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Wanda Roman
Prowadzący grup: Wanda Roman
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.