Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zarządzanie dokumentacją aktową

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1202-A-ZDA-S2 Kod Erasmus / ISCED: 08.9 / (0229) Nauki humanistyczne (inne)
Nazwa przedmiotu: Zarządzanie dokumentacją aktową
Jednostka: Instytut Historii i Archiwistyki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Aby przystąpić do realizacji przedmiotu „Zarządzanie dokumentacją aktową”, student musi wcześniej zaliczyć zajęcia:

- Dokumentacja nieaktowa,

- System EZD RP.

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot fakultatywny

Całkowity nakład pracy studenta:

1. Godziny realizowane z udziałem nauczycieli:

- uczestnictwo w zajęciach – 30 godz., 1 pkt. ECTS,

- udział w indywidualnych konsultacjach – 20 godz., 0,7 pkt. ECTS.

2. Czas poświęcony na pracę indywidualna studenta:

- wymagane powtórzenie materiału, wcześniejsze przygotowanie i uzupełnienie notatek – 15 godz., 0,5 pkt. ECTS,

- zebranie i wybór odpowiednich materiałów do zajęć – 15 godz., 0,5 pkt. ECTS.

3. Czas wymagany do przygotowania się i do uczestnictwa w procesie oceniania:

- przygotowanie cyklu prac pisemnych – 40 godz., 1,3 ECTS.

Efekty uczenia się - wiedza:

W1: Ma pogłębioną prowadząca do specjalizacji wiedzę na temat dokumentacji aktowej, form dokumentów ją tworzących oraz sposobów ich powstawania – K_W06

W2: Zna i rozumie zaawansowane metody analizy dokumentacji aktowej – K_W14

Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: Potrafi wyszukiwać, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje dotyczące współczesnej dokumentacji aktowej z wykorzystaniem różnych źródeł i metod orz formułować na ich podstawie krytyczne sądy – K_U01

U2: Posiada umiejętność merytorycznego argumentowania z wykorzystaniem własnych poglądów oraz poglądów innych autorów, formułowania wniosków oraz tworzenia syntetycznych podsumowań w oparciu o wiedzę dotyczącą dokumentacji aktowej – K_U07

U3: Umie przedstawić przemyślane efekty swojej pracy, posiada umiejętność przygotowania wystąpień ustnych i prac pisemnych w języku polskim dotyczących dokumentacji aktowej z zastosowaniem różnorodnych form pisarstwa naukowego – K_U09

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: Rozumie i docenia znaczenie wiedzy w życiu człowieka; potrafi samodzielnie i krytycznie uzupełniać wiedzę i umiejętności; potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób wykorzystując do tego celu możliwości wynikające z osobistych predyspozycji oraz nabytej wiedzy i umiejętności – K_K01

K2: Potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania; umie wybrać najefektywniejsze metody i środki na potrzeby realizacji konkretnego zadania uwzględniając uwarunkowania zewnętrzne; potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy – K_K03

Metody dydaktyczne:

1. Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz.

2. Metody dydaktyczne podające:

- opis,

- pogadanka.

3. Metody dydaktyczne poszukujące:

- giełda pomysłów,

- projektu,

- studium przypadku.

4. Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody odnoszące się do autentycznych lub fikcyjnych sytuacji,

- metody służące prezentacji treści,

- metody wymiany i dyskusji.

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- opowiadanie
- pogadanka

Metody dydaktyczne poszukujące:

- giełda pomysłów
- projektu
- studium przypadku

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody odnoszące się do autentycznych lub fikcyjnych sytuacji
- metody służące prezentacji treści
- metody wymiany i dyskusji

Skrócony opis:

W oparciu o wiedzę na temat dokumentacji aktowej, studenci projektują rozwiązania zwiększające efektywność wykonywania wybranych czynności aktotwórczych.

Pełny opis:

Celem zajęć jest utrwalenie wiedzy na temat dokumentacji aktowej i procesu jej wytwarzania. Najistotniejszym aspektem nauki zarządzania dokumentacją aktową będzie weryfikacja wiedzy o dokumentacji aktowej podczas ćwiczeń. Będą one polegały na znajdowaniu efektywnych sposobów wykonywania wybranych czynności aktotwórczych i analizie zasad postępowania z wybranymi rodzajami dokumentacji aktowej. Studenci podzielni na grupy będą zmuszeni podzielić się pracą, zebrać informacje niezbędne do rozwiązania zadania, zaprojektować procedurę efektywnego wykonywania konkretnej czynności, przedstawić swoją propozycję i wziąć udział w dyskusji nad nią ustosunkowując się do uwag zgłaszanych przez innych uczestników zajęć.

Literatura:

- R. Degen, Archiwum uniwersytetu – rola i zadania w zarządzaniu dokumentacją szkoły wyższej, „Archiwista Polski”, 2002, nr 4, s. 25–32

- R. Degen, Dokumentacja i jej podział, [w:] Współczesna dokumentacja urzędowa, pod red. H. Robótki, Toruń 2011, s. 11–33.

- R. Degen, Sposoby usprawniania pracy biurowej w polskich urzędach w latach 1945–1950, [w:] Dzieje biurokracji na ziemiach polskich, t. I, pod red. A. Góraka, I. Łucia, D. Magiera, Lublin – Siedlce 2008, s. 537–551.

- H. Robótka, Współczesna biurowość. Zagadnienia ogólne, Toruń 2010.

- B. Ryszewski, Problemy i metody badawcze archiwistyki, Toruń 1985.

- S. Stosyk, Przepisy kancelaryjne dla urzędów administracji publicznej w teorii i praktyce, Warszawa 1934.

- Współczesna dokumentacja urzędowa, praca zbior. pod red. H. Robótki, Toruń 2011.

Metody i kryteria oceniania:

Cykl prac pisemnych – W1, W2, U1, U2, U3

Aktywność na zajęciach – K1, K2

Praktyki zawodowe:

Brak.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin, 10 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Robert Degen
Prowadzący grup: Robert Degen
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin, 11 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Robert Degen
Prowadzący grup: Robert Degen
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin, 10 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Robert Degen
Prowadzący grup: Robert Degen
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin, 16 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Robert Degen
Prowadzący grup: Robert Degen
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.