Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Zarządzanie dokumentacją nieaktową

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1202-A-ZDN-S2
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0322) Bibliotekoznawstwo, informacja naukowa i archiwistyka Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Zarządzanie dokumentacją nieaktową
Jednostka: Instytut Historii i Archiwistyki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Student posiada wiedzę zdobytą w ramach zajęć: Archiwistyka w pracy zarządcy, Współczesne problemy zarządzania i

organizacji, Zarządzanie dokumentacją aktową, Dokumentacja nieaktowa.

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot fakultatywny

Całkowity nakład pracy studenta:

1. Godziny kontaktowe przewidziane w planie studiów dla danego przedmiotu (suma godzin wszystkich form zajęć z przedmiotu), 30h

2. Godziny konsultacji indywidualnych studenta/słuchacza/ uczestnika kursu, 30h

3. Przygotowanie i uzupełnienie notatek; zebranie i wybór odpowiednich materiałów do zajęć, wymagane powtórzenie materiału, pisanie prac, projektów, czytanie literatury, 30 h

4. Przygotowanie się do uczestnictwa w procesie oceniania, 30h


Efekty uczenia się - wiedza:

Zna terminologię z zakresu typów i rodzajów dokumentacji na poziomie rozszerzonym. K_W02


Ma pogłębioną prowadzącą do specjalizacji wiedzę na temat typów i

form dokumentacji oraz sposobów ich powstawania, szczególnie w

odniesieniu do dokumentacji nieaktowej. K_W06


Ma pogłębioną prowadzącą do specjalizacji wiedzę dotyczącą

planowania, organizowania, kontrolowania i motywowania w zakresie

wytwarzania dokumentacji nieaktowej. K_W07

Efekty uczenia się - umiejętności:

Posiada pogłębione umiejętności badawcze, obejmujące formułowanie i analizę problemów badawczych, dobór metod i narzędzi badawczych, dobór i wyszukiwanie specjalistycznej literatury, opracowanie i prezentację wyników pozwalające na rozwiązywanie problemów w zakresie zarządzania dokumentacją nieaktową. K_U03


Umie samodzielnie zdobywać wiedzę i poszerzać umiejętności

badawcze właściwe dla specjalisty w zakresie zarządzania dokumentacją nieaktową, łącząc metody i wiedzę z zakresu archiwistyki i zarządzania dokumentacją, nauk o zarządzaniu i nauk historycznych oraz podejmować autonomiczne działania zmierzające do rozwijania zdolności i kierowania własną karierą zawodową. K_U04


Potrafi przeprowadzić krytyczną analizę i interpretację różnych źródeł,

w szczególności źródeł nieaktowych, będących przedmiotem badania

archiwistyki i zarządzania dokumentacją, nauk o zarządzaniu i nauk

historycznych stosując oryginalne podejścia, uwzględniające nowe

osiągnięcia nauki. K_U06


Potrafi wykorzystywać przepisy prawne pozwalające poprawnie

zarządzać dokumentacją nieaktową w instytucji. K_U14

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Potrafi odpowiednio określić priorytety w zakresie zarządzania

dokumentacją nieaktową. K_K03

Metody dydaktyczne:

pokaz,pogadanka, wykład konserwatoryjny, metoda ćwiczeniowa, praca pisemna

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- pogadanka
- wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- referatu

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z zasadami zarządzania dokumentacją nieaktową na przedpolu archiwalnym oraz w archiwum historycznym. Zajęcia będą miały charakter zarówno teoretyczny jak i praktyczny oraz będą wymagały od studenta przygotowania pisemnej pracy z zakresu zarządzania dokumentacją.

Pełny opis:

Podstawowym celem zajęć jest przekazanie wiedzy oraz zdobycie przez studentów umiejętności w zakresie zarządzania dokumentacją nieaktową. Punktem wyjścia są rozważania, przy odwołaniu się do wcześniej zdobytej wiedzy, na temat historii powstania, typologii oraz znaczenia poszczególnych rodzajów dokumentacji (fotografii, filmów, nagrań, materiałów ulotnych, kartografii i dok. technicznej). Następnie przypomnienie zasad zarządzania dokumentacją i odniesienie wartości generalnych do dokumentacji nieaktowej. Praktyczny wymiar zajęciom nadadzą prowadzone samodzielnie lub zespołowo prace nad projektem "Zarządzanie dokumentacją nieaktową w wybranej jednostce organizacyjnej", które wymagają poznania instytucji, wskazania problemów z zakresu zarządzania tam występujących oraz opracowanie katalogu dobrych praktyk w zakresie zarządzania dokumentacją nieaktową. Projekt przygotowany w oparciu o podstawę prawną, literaturę przedmiotu i analizę zebranych poprzez wizytację oraz rozmowy z pracownikami materiałów i informacji.

Literatura:

1. Przepisy prawno-normatywne dot. zarządzania dokumentacją nieaktową.

2. Literatura podstawowa:

- Archiwistyka praktyczna dla archiwów zakładowych, pod. red. S. Kłysa, Poznań 1986.

- Degen R., Dokumentacja i jej podział, [w:] Współczesna dokumentacja urzędowa, red. H. Robótka, t.2, Toruń 2011, s.26-27.

- Dokument filmowy i telewizyjny, pod red. Macieja Szczurowskiego, Toruń 2004.

- Jabłońska M., Dokumentacja specjalna w archiwach. Opis tradycyjny i komputerowy, Toruń 2011.

- Jabłońska M., Materiały ulotne - teoria i praktyka archiwalna w kontekście obowiązujących wytycznych metodycznych, [w:] Toruńskie konfrontacje archiwalne t.2., red. W. Chorążyczewski, A. Rosa, Toruń 2011, s. 279-290.

- H. Karczowa, Rozwój form kancelaryjnych i współczesne rodzaje dokumentów archiwalnych. Dokumentacja wizualna i audiowizualna, Toruń 1979.

- Metodyka pracy archiwalnej, pod red. S. Nawrockiego i S. Sierpowskiego, Poznań 1998.

- Stanisław Nawrocki, Rozwój form kancelaryjnych na ziemiach polskich od średniowiecza do końca XX wieku, Poznań 1998.

- H. Robótka, Metodyka archiwalna. Opracowanie dokumentacji geodezyjno-kartograficznej, technicznej, audiowizualnej (fotografii, filmów i mikrofilmów, nagrań), Toruń 1988.

- H. Robótka, Rozwój form kancelaryjnych i współczesne rodzaje dokumentów archiwalnych. Dokumentacja geodezyjno-kartograficzna, Toruń 1985.

- H. Robótka, B. Ryszewski, A. Tomczak, Archiwistyka, Warszawa 1989.

- Zbiór przepisów archiwalnych wydanych przez naczelnego dyrektora archiwów państwowych w latach 1952-2000, wybór i opracowanie Maria Tarakanowska i Ewa Rosowska, Warszawa 2001 (normatywy dotyczące zasad opracowania dokumentacji nieaktowej).

3. Literatura rozproszona publikowana na łamach czasopism branżowych, m.in.:

- Jabłońska M., Problem definicji druków ulotnych gromadzonych w archiwach, Archeion, t. 105, 2003, s. 180-192.

- Jastrzębowski J., Ocena wartości archiwalnej dokumentacji geologicznej, Archeion, t. 100, 1999, s. 239-244.

- Kubiczek B., Konferencja naukowa CINTE: Informacja i dokumentacja naukowo-techniczna a prawo autorskie, Archeion, t. 79:1985 s. 320–324.

- Kubiczek B., Z problematyki gromadzenia dokumentacji audiowizualnej, Archeion .t. 72, 1981 s. 51–66.

- Kochańska A., Dokumentacja audiowizualna w zasobie Archiwum TVP SA, Archiwista Polski, Nr 2, 2008, s. 37-….

- Marczyk R., Kwalifikacja dokumentacji budowlanej powstającej w wyniku stosowania prawa budowlanego i wydanych do niego przepisów wykonawczych, Archiwista Polski, 1999, nr 4, s.29-….

- Marczyk R., Wartość dokumentacji biur planowania przestrzennego, Archeion, t. 100, 1999, s. 234-238.

- Nobis K., Dokumentacja konstrukcyjna i technologiczna - pojęcia, części, ocena wartości, Archiwista Polski, 1997, nr 3, s.78-….

- Nobis K., Klasyfikator i kwalifikator dokumentacji konstrukcyjnej i technologicznej, Archiwista Polski, 2001, nr 2, s.77-82.

- Pawelec M., Gromadzenie i przechowywanie dokumentacji pozaaktowej w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, Archiwista Polski, Nr 4, 2002, s. 51- ….

- Staroń O., Uwagi o porządkowaniu instytucji naukowych o profilu technicznym, Biuletyn archiwum PAN, nr 5, Warszawa 1962, s. 14 – 23.

- Staroń O., Niektóre problemy kwalifikowania dokumentacji projektowo – kosztorysowej, Biuletyn archiwum PAN, nr 7, Warszawa 1964, s. 3 -14.

- Stelmch M., Materiały geodezyjno-kartograficzne w zasobie wojewódzkich ośrodków dokumentacji, Archeion, t. 93, 1994, s. 97-111.

-Wysocki W., Problemy brakowania dokumentacji technicznej, Archiwista Polski, 2003, nr 1, s.71-79.

- Wysocki W., Dokumentacja konstrukcyjno-technologiczna - problemy oceny i selekcji, Archiwista Polski, 2003, nr 3, s.47-55.

- Wysocki W., Problemy oceny i wartościowania dokumentacji geologicznej, Archiwista Polski, 2005, nr 3, s.63-….

Metody i kryteria oceniania:

Praca pisemna: K_W02, K_U03, K_U04, K_U03, K_U04, K_U06, K_U14

Spotkania z praktykami: K_W06, K_W07

Aktywność –K_ K03

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin, 16 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marlena Jabłońska
Prowadzący grup: Marlena Jabłońska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin, 11 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marlena Jabłońska
Prowadzący grup: Marlena Jabłońska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-19

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin, 9 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marlena Jabłońska
Prowadzący grup: Marlena Jabłońska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)