Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zarządzanie dokumentacją w kancelarii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1202-A-ZDwK-S1 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0322) Bibliotekoznawstwo, informacja naukowa i archiwistyka
Nazwa przedmiotu: Zarządzanie dokumentacją w kancelarii
Jednostka: Instytut Historii i Archiwistyki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Student zna podstawową terminologię z zakresu archiwistyki.

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

1. Godziny realizowane z udziałem nauczyciela:

- uczestnictwo w zajęciach: 30 godz., 1pkt. ECTS,

2. Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta:

- przygotowanie i zebranie odpowiedniego materiału do zajęć: 15 godz., 0,5 pkt. ECTS,

- przygotowanie prezentacji multimedialnej: 7,5 godz., 0,25 pkt. ECTS,

- przygotowanie do sprawdzianu pisemnego: 7,5 godz., 0,25 pkt. ECTS


Efekty uczenia się - wiedza:

K_W02: Zna podstawową terminologię z zakresu zarządzania dokumentacją we współczesnych kancelariach i rozumie jej zastosowanie.

K_W07: Ma uporządkowaną wiedzę dotyczącą planowania, organizowania, kontrolowania i motywowania w procesie wytwarzania dokumentacji we współczesnych instytucjach.

K_W22: Zna i rozumie normy prawne regulujące proces aktotwórczy we współczesnych instytucjach.

Efekty uczenia się - umiejętności:

K_U01: Potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje z zakresu zarządzania dokumentacją i nauk o zarządzaniu z wykorzystaniem różnych źródeł i metod.

K_U07: Posiada umiejętność merytorycznego argumentowania z wykorzystaniem poglądów innych autorów; potrafi uzasadniać własne opinie w oparciu o zdobytą wiedzę z zakresu archiwistyki i zarządzania

dokumentacją i nauk o zarządzaniu.

K_U10: Posiada umiejętność przygotowania wystąpień ustnych i typowych prac pisemnych w języku polskim, dotyczących zagadnień szczegółowych koncentrujących się na funkcjonowaniu współczesnych kancelarii z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł informacji.

K_U14: Potrafi wykorzystywać źródła przepisów prawnych obowiązujących obecnie, regulujących zasady pracy współczesnych kancelarii.

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K_K03: Potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania.

Metody dydaktyczne eksponujące:

- inscenizacja
- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- opis
- opowiadanie
- pogadanka
- wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- giełda pomysłów
- klasyczna metoda problemowa
- projektu
- referatu

Skrócony opis:

Celem zajęć jest przekazanie podstawowej wiedzy na temat zarządzania dokumentacją w kancelarii.

Pełny opis:

Celem zajęć jest przekazanie wiedzy dotyczącej planowania, organizowania, kontrolowania i motywowania w procesie aktotwórczym we współczesnych instytucjach. Utrwalenie podstawowej terminologii z zakresu zarządzania dokumentacją i ich weryfikacja. Zapoznanie z podstawowymi normami prawnymi regulującymi proces aktotwórczy w teorii i praktyce.

Praktyki zawodowe:

Brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Robert Degen
Prowadzący grup: Robert Degen
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 25 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Robert Degen
Prowadzący grup: Robert Degen
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 18 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Robert Degen
Prowadzący grup: Robert Degen
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.