Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Źródła do historii nowożytnej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1202-H-ŹDHN-S1 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0222) Historia i archeologia
Nazwa przedmiotu: Źródła do historii nowożytnej
Jednostka: Instytut Historii i Archiwistyki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Całkowity nakład pracy studenta:

całkowity naklad pracy 60 godz. - 2 p.:

udział w zajęciach 30 godz.- 1 p.

praca własna studenta 30 godz.- 1 p.


Efekty uczenia się - wiedza:

K_W01 posiada uporządkowaną wiedzę ogólną z zakresu historii

K_W02 opanował podstawową terminologię z zakresu historii i nauk pokrewnych

K_W03 ma uporządkowaną chronologicznie i tematycznie wiedzę o historii Polski w zakresie pięciu głównych epok historycznych

K_W04 zna wybrane zagadnienia historii powszechnej (w zakresie pięciu głównych epok historycznych) w ujęciu chronologicznym i tematycznym

K_W05 wykazuje znajomość historii porównawczej Europy; zna powiązania historii integracji europejskiej z aktualnymi problemami społecznymi, gospodarczymi i politycznymi

K_W06 zna i rozumie w stopniu elementarnym relacje i zależności pomiędzy przeszłością a aktualnymi wydarzeniami oraz ich wpływ na świadomość i tożsamość ludzi i społeczeństw

K_W08 zna terminologię, teorię oraz podstawowe metody badawcze i narzędzia warsztatu historyka oraz podstawowe metody upowszechniania wiedzy historycznej

K_W09 posiada podstawową wiedzę pozwalającą na analizę i interpretację wytworów cywilizacji przydatnych dla poznania epok historycznych

K_W10 zna różne źródła informacji; rozumie ich przydatność w badaniach historycznych

K_W12 rozumie powiązania interdyscyplinarne historii z naukami pokrewnymi z innymi naukami humanistycznymi i społecznymi; dostrzega i rozumie znaczenie elementów innych dyscyplin naukowych w pracy historyka

K_W15 wie o istnieniu w historii i pokrewnych odmiennych punktów widzenia, determinowanych różnym podłożem kulturowym

K_W16 zna i rozumie podstawową terminologię z zakresu historii w przynajmniej jednym języku nowożytnym występującym w źródłach historycznych

K_W18 orientuje się w działalności i aktualnej ofercie współcześnie działających instytucji kultury, a zwłaszcza ośrodków upowszechniających i popularyzujących wiedzę historyczną


Efekty uczenia się - umiejętności:

K_U01 zdobywa wiedzę w sposób uporządkowany i systematyczny pod kierunkiem opiekuna naukowego, przy zastosowaniu nowoczesnych technologii informacyjnych, technik pozyskiwania, klasyfikowania i analizowania informacji

K_U02 potrafi wskazać, uzasadnić i omówić wzajemne relacje różnych kierunków badań historycznych

K_U03 potrafi opanować i stosować pod kierunkiem opiekuna naukowego podstawowe umiejętności badawcze w zakresie historii

K_U04 potrafi posłużyć się w stopniu podstawowym teoriami i paradygmatami badawczymi w zakresie historii i nauk pokrewnych

K_U05 potrafi zdefiniować i zastosować w mowie i w piśmie podstawową terminologię w zakresie historii i nauk pokrewnych zarówno w pracy badawczej, jak i w popularyzacji wiedzy historycznej

K_U06 potrafi planować i prowadzić własne proste badania historyczne wykorzystując podstawowe metody badawcze i wybrane elementy warsztatu historyka

K_U07 prezentuje efekty swojej pracy indywidualnej lub zespołowej w przejrzystej, usystematyzowanej formie z zastosowaniem różnorodnych, nowoczesnych metod i technik, dostosowanych do odpowiedniej dziedziny historii; potrafi przygotować wypowiedzi ustne i prace pisemne w języku polskim z poprawnym zastosowaniem różnorodnych form pisarstwa historycznego

K_U08 potrafi realizować zadania badawcze i popularyzatorskie stosując metodę projektu

K_U09 potrafi formułować i uzasadniać własne opinie dotyczące ważnych zagadnień życia publicznego

K_U10 formułuje tezy i argumentuje z wykorzystaniem poglądów innych autorów prac historycznych

K_U11 komunikuje się ze specjalistami w zakresie historii w języku polskim i obcym z zastosowaniem terminologii właściwej dla historii i nauk pokrewnych

K_U12 tłumaczy i objaśnia proste teksty źródłowe w języku starożytnym i języku nowożytnym występującym w źródłach historycznych

K_U15 ma świadomość zakresu swojej wiedzy historycznej i umiejętności warsztatowych i rozumie potrzebę dalszego, ciągłego rozwoju kompetencji w zakresie historycznym, ogólno humanistycznym, jak też kompetencji i społecznych

K_U16 potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K_K01 ma świadomość wartości kultury historycznej, na którą składa się znajomość dziejów dyscypliny, świadectw, metod i korzeni historycznych kultury

K_K02 rozumie potrzebę umiejętnego i aktywnego propagowania wiedzy historycznej i kultury pamięci w środowisku lokalnym

K_K03 potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania

K_K04 uznaje i szanuje różnice punktów widzenia determinowane różnym podłożem kulturowym; wykazuje niezależność i samodzielność myśli, szanując jednocześnie prawo innych osób do wykazywania tych samych cech; jest zdolny do okazywania zrozumienia dla świata wartości i postaw ludzi w różnych okresach i kontekstach historycznych

K_K05 prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu historyka

K_K06 rozumie konieczność przestrzegania norm etycznych w pracy historyka i popularyzacji wiedzy historycznej

K_K07 docenia i szanuje, jak też jest gotów promować tradycje oraz dziedzictwo historyczne i kulturowe Polski, swojego regionu i Europy

K_K09 podejmuje próby uczestnictwa w dyskusjach historycznych i przekazywania informacji osobom zainteresowanym historią spoza grona fachowców


Literatura:

Literatura podstawowa:

Wiek XVI-XVIII w źródłach. Wybór tekstów źródłowych z propozycjami metodycznymi dla nauczycieli historii i studentów, oprac. M. Sobańska-Bondaruk, S. B. Lenard, Warszawa 1997

Listy Jakuba Kazimierza Rubinkowskiego do Elżbiety z Lubomirskich Sieniawskiej (1716-1726), wyd. K. Maliszewski, A. Kucharski, Toruń 2017, s. 9-43

A. Żal-Kędzior, Obraz Ziemi Świętej w polskim piśmiennictwie geograficznym i podróżniczym osiemnastego wieku, Toruń 2010, s. 43-62

K. Mikulski, J. Wijaczka, Historia powszechna XVI-XVIII w., Warszawa 2012, s. 121-141

Literatura uzupełniająca:

K. Kantak, Bernardyni polscy, t. 2, Lwów 1933, s. 181-231

J. Staszewski, August III Sas, Wrocław 2012, s. 212-235

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jarosław Dumanowski
Prowadzący grup: Jarosław Dumanowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin, 18 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Kucharski
Prowadzący grup: Adam Kucharski, Paula Wydziałkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Metody dydaktyczne

Dyskusja, mapa myśli, praca z mapą, praca z tekstem źródłowym pod kierunkiem nauczyciela, wykład.

Metody i kryteria oceniania

Na ocenę końcową składa się ocena z pisemnego kolokwium końcowego oraz aktywność na zajęciach, która może podwyższyć ocenę końcową o maksymalnie jeden stopień. Dopuszczalne są 2 nieobecności, każda kolejna wymaga konsultacji z wykładowcą i ustalenia formy odrobienia nieobecności na zajęciach.

Pełny opis:

Zakres tematów

XVI w.

1. Demokracja szlachecka – konstytucja ,,Nihil novi’’, powstanie sejmu walnego, przywileje szlacheckie, statut Łaskiego.

2. Stosunki polsko – litewskie.

3. Reformacja i kontrreformacja w Europie.

4. Egzotyczne podróże Europejczyków i choroby tubylców.

5. Humanizm w Europie.

6. Mikołaj Kopernik jako człowiek renesansu.

XVII w

1. Konflikty polityczne i militarne Rzeczpospolitej.

2. Polskie pamiętniki wojenne.

3. Złota wolność szlachecka i oligarchia magnacka w Rzeczpospolitej.

4. Absolutyzm we Francji.

5. Rewolucja w Anglii.

6. Podróże lecznicze Polaków.

XVIII w.

1. Choroby wśród polskiej magnaterii.

2. Polskie pisma medyczne.

3. Femme inspiratrice i femme imparfite – Izabela Czartoryska, Mary Wollstonecraft, Olimpia de Gouges.

4. Walka o niepodległość Stanów Zjednoczonych.

5. Rewolucja we Francji.

6. Polska pod zaborami.

Literatura:

Literatura

1. Apteczka domowa czyli lamus ingrediencji wszelkich pełen ku zdrowiu obronie służących, wyboru dokonał M. A. Kamiński, Warszawa 2011.

2. Czartoryska I., Pisma literackie i estetyczne: antologia, Kraków 2014.

3. Czartoryska I., Podróż po Anglii: dziennik podróży po Anglii i Szkocji w roku 1790, Warszawa 2015.

4. Diariusz medyczny z wyprawy wiedeńskiej roku 1683: po trzystu latach odtworzony, przez E. Bardyasza, Warszawa 1984.

5. Ferenc M., Epoka nowożytna. Teksty źródłowe. Tematy lekcji i zagadnienia do historii w szkole średniej, Kraków 2001.

6. Gouges de O., Deklaracja Praw Kobiety i Obywatelki, ,,Ośka’’ 2000, nr 2, s. 46-47.

7. Konstytucja 3 maja, oprac. J. Łojek, Lublin 1989.

8. Kopernik M., Wybór pism w przekładzie polskim, wydał, przypisami opatrzył i wstępem poprzedził L. A. Birkenmajer, Kraków 1926.

9. Loyola I., Autobiografia czyli Opowieść Pielgrzyma, Kraków 1994.

10. Mameła Z., Kopernik jako lekarz kapituły warmińskiej i medycyna jego czasów, Toruń 1997, s. 22 – 39.

11. Moszyński A. F., Dziennik podróży do Francji i Włoch, Kraków 1970.

12. Oczko W., Przymiot i Cieplice, Warszawa 1881.

13. Perzyna L., Lekarz dla włościan…, Kalisz 1793.

14. Pilsztynowa S. R., Proceder podróży i życia mego awantur, Kraków 1957.

15. Radziwiłł H. F., Hieronima Floriana Radziwiłła diariusze i pisma różne, oprac. M. Brzezina, Warszawa 1998.

16. Radziwiłł M. K., Podróże litewskiego magnata do Gdańska, Człuchowa, a nawet i dalej... Fragmenty `Diariusza` Michała Kazimierza Radziwiłła `Rybeńki` z lat 1721, 1737 i 1752, Warszawa 2013.

17. Radziwiłł M. K., Podróż do Ziemi Świętej, Syrii i Egiptu, Warszawa 1962.

18. Sapieha J. F., Historia przezacnego obrazu kodeńskiego, Toruń 1720.

19. Sobieski J., Peregrynacja po Europie (1607-1613); Droga do Baden (1638), oprac. J. Długosz, Wrocław 2005.

20. Struś J., Nauki o tętnie ksiąg pięcioro, Poznań 1968.

21. Wiek XVI – XVIII w źródłach. Wybór tekstów źródłowych z propozycjami metodycznymi dla nauczycieli historii i studentów, oprac. M. Sobańska – Bondaruk, S. B., Lenard, Warszawa 1997.

22. Wollstoncraft M., Wołanie o prawa kobiety, Warszawa 2011.

23. Żółkiewski S., Początek i progres wojny moskiewskiej, wstęp i oprac. A. Borowski, Kraków 2009.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin, 17 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Wijaczka
Prowadzący grup: Jarosław Dumanowski, Tomasz Kempa
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin, 12 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Kucharski
Prowadzący grup: Adam Kucharski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Tematem zajęć jest prezentacja i analiza różnych typów źródeł do historii nowożytnej (XVI-XVIII w.). W orbicie zainteresowań w trakcie zajęć znajdą się źródła pisane oraz ikonograficzne. Źródła odnosić się będą przede wszystkim do wydarzeń i zjawisk historycznych z zakresu nowożytnej historii kultury polskiej i powszechnej, a konkretnie dziejów nauki, mentalności, sztuki, religii oraz podróżnictwa.

Pełny opis:

1) Humanizm epoki odrodzenia w pismach głównych przedstawicieli renesansu

2) Ideologia społeczno-polityczna epoki nowożytnej

3) Źródła pisane do dziejów nowożytnej sztuki i architektury w Polsce

4) Źródła ikonograficzne do dziejów nowożytnych.

5) Architektura nowożytna jako źródło nowożytne

6) Egodokumenty polskie z XVI – XVIII w. (pamiętniki, księgi rodowe, listy) jako samoświadectwa ludzi epoki nowożytnej

7) Relacje z podróży jako źródła do dziejów kultury w wiekach XVI-XVIII

8) Diariusze peregrynacji z XVI-XVIII w. jako szczególny gatunek literacko piśmiennictwa w epoce staropolskiej.

9) Staropolskie instrukcje podróżne – źródła do historii kultury, umysłowości i edukacji

10) Główne tezy Marcina Lutra (1517) – postulaty nowożytnej reformacji – dążenie do reformy Kościoła

11) Postanowienia Soboru Trydenckiego (1545-1563) – wyraz reformy Kościoła Katolickiego

12) Staropolskie przekłady Biblii z okresu nowożytnego jako źródło do badań ówczesnej mentalności

Literatura:

Breviarium fidei. Wybór doktrynalnych wypowiedzi Kościoła, pod red. I. Bokwy, Poznań 2007.

Wyznania wiary - protestantyzm: luteranizm, kalwinizm, anabaptyzm, anglikanizm, baptyzm, metodyzm, darbyzm, campbellizm, adwentyzm, pentekostalizm, opr. Z. Pasek, Kraków 1999.

Polszczyzna biblijna - między tradycją a współczesnością, pod red. S. Koziary i W. Przyczyny, T. 1-2, Tarnów 2009.

S. Michalski, Protestanci a sztuka. Spór o obrazy w Europie nowożytnej, Warszawa 1989.

P. De Rynck, Jak czytać malarstwo : rozwiązywanie zagadek, rozumienie i smakowanie dzieł dawnych mistrzów, przekł. Piotr Nowakowski, Kraków 2006.

Teoretycy, historiografowie i artyści o sztuce (1600-1700), opr. J. Białostocki, Warszawa 1994.

T. Billewicz, Diariusz podróży po Europie w latach 1677-1678, z rękopisu odczytał, wstępem i koment. opatrzył M. Kunicki-Goldfinger, Warszawa 2004.

G. Fantuzzi, Diariusz podróży po Europie (1652), z rękopisu przeł. i przypisami opatrzył W. Tygielski, Warszawa 1990.

Peregrynacja Jana Heidensteina przez Belgię, Francję i Włochy w roku 1631 zaczęta, a w roku 1634 zakończona, wstęp i oprac. Z. Pietrzyk ; tł. A. Golik-Prus, Kraków 2005.

J. Sobieski, Peregrynacja po Europie (1607-1613). Droga do Baden (1638), oprac. J. Długosz, Wrocław 1991.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin, 16 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Mikulski
Prowadzący grup: Tomasz Kempa, Maciej Stawiski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin, 13 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Kempa
Prowadzący grup: Tomasz Kempa, Maciej Stawiski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.