Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Automatyczne systemy składu (DTP)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1202-H-ASS-S2
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0611) Computer use Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Automatyczne systemy składu (DTP)
Jednostka: Instytut Historii i Archiwistyki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

brak

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny realizowane z udziałem nauczycieli: 15 h (0,5 pkt),

Czas poświęcony na pracę indywidualną: 45 h (1,5 pkt).

Czas wymagany do przygotowania się i uczestnictwa w procesie oceniania: 30 h (1 pkt).

Efekty uczenia się - wiedza:

W1: student wykorzystuje programy DTP tworząc warsztat pracy nad tekstem (K_W19),

W2: student przygotowuje i projektuje materiały informacyjne i promocyjne (ulotka, papier formy, folder itp.) z wykorzystaniem zasad projektowania edytorskiego (K_W19).


Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: student potrafi zaprezentować w języku polskim efekty swojej pracy związane z wykorzystaniem programów komputerowych przeznaczonych do składu tekstu (K_U08).

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: student akceptuje konieczność stałego, samodzielnego uaktualniania umiejętności i poznawania nowych programów komputerowych przeznaczonych do składu tekstu (K_K08),

K2: student samodzielnie podejmuje zadania wiążące się z podnoszeniem własnych umiejętności w zakresie obsługi programów DTP (K_K08),

K3: student rozumie korzyści wynikające z wykorzystywania programów (K_K03).


Metody dydaktyczne:

• wykład interaktywny z prezentacją możliwości omawianych programów DTP

• ćwiczenia laboratoryjne

• dyskusja dydaktyczna związana z omawianym materiałem,

• metoda projektów: przygotowywanie przez studentów indywidualnych prac w programach DTP poznanych na zajęciach.


Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- opis
- wykład informacyjny (konwencjonalny)

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- laboratoryjna
- projektu

Skrócony opis:

Zakres tematyczny przedmiotu obejmuje zagadnienia związane z przygotowaniem opracowania edytorskiego książki przy wykorzystaniu programów desktop publishing (DTP).

Pełny opis:

Zajęcia mają na celu zapoznanie studentów z podstawami technologii prepress, na przykładzie programów do składu tekstu firmy Adobe – PageMaker oraz InDesign.

Program zajęć przewiduje przede wszystkim praktyczne ćwiczenia składu, łamania i impozycji projektów książek, a także druków akcydensowych. Wprowadza podstawowe zasady i pojęcia z zakresu typografii.

Całość szkolenia podzielona jest na dwie części: problematyka składu w programie PageMaker 6.5 oraz wykorzystanie programu InDesign do redagowania tekstu.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1. Brodecki A., O poprawę estetyki publikacji elektronicznych, "Poligrafika" 1988 nr 2

2. Chwałowski R., Typografia typowej książki, Gliwice 2002

3. Ciechanowski J., Zasady komputerowego składania tekstów, Zielona Góra 2003

Literatura uzupełniająca:

1. Adobe Page Maker 6.5 w 10 lekcjach. Oficjalne materiały szkoleniowe Adobe Systems Inc.

2. Bringhurst R., Elementarz stylu w typografii, Kraków 2007

3. Cendrowska D., Zrób to lepiej! O sztuce komputerowego składania tekstu, Warszawa 2006

4. Cohen S., Williams R., Skanowanie i drukowanie. Jak to zrobić?, Gliwice 2003

5. Goliatowski J. R., Kolankiewicz M., Jak to zrobić? Naświetlanie, skanowanie, skład. Warszawa 1996

6. Gosney M., Szara księga. Komputerowe projektowanie czarnobiałych publikacji, Warszawa 1994

7. Hochuli J., Projektowanie książki – zarys, [w:] J. Hochuli i in., Projektowanie książki w Szwajcarii, Kraków, 1995

8. Hochuli J., Uwagi projektanta książek, „Pro Typo” 1991 nr 2

9. Kamiński B., Cyfrowy prepress, drukowanie i procesy wykończeniowe. Warszawa 1999

10. Kamiński B., Prepress i barwy. Warszawa 1997

11. Kostera-Kostrzewski M., In Design 2.0 Pl. Ćwiczenia, Warszawa 2002

12. Kwaśny A., DTP. Skład. Tworzenie plików postscriptowych. Druk. Księga eksperta, Warszawa 2002

13. Liternet. Literatura i internet, pod red. P. Mareckiego, Kraków 2002

14. Osuchowska B., Poradnik autora, tłumacza i redaktora, Warszawa 2005

15. Parker R.C., DTP dla opornych. Warszawa 1995

16. Richaudeau F., Podręcznik typografii i łamania kolumn czyli sztuki drukarskiej, Warszawa 1997

17. Ruczka I., O estetyce składania tekstów w Desktop Publishing, "Pro Typo" 1991 nr 1

18. Słomka B., Page Maker 6.5 PL od A do Z, Warszawa 1999

19. Sopyło M., Estetyka książki elektronicznej, Gdynia 2008

20. Tyczkowski K., Lettera Magica, Łódź 2005

21. Willberg H. P., Forssman F., Pierwsza pomoc w typografii, Gdańsk 2004

22. Williams R., Jak składać tekst? Komputer nie jest maszyną do pisania, Gliwice 2003

23. Williams R., Komputerowy skład tekstów. Jak to zrobić?, Gliwice 2003

24. Williams R., Mistrzowskie stosowanie czcionek. Jak to zrobić?, Gliwice 2003.

Metody i kryteria oceniania:

Weryfikacji umiejętności nabytych w trakcie zajęć służą:

1. ocena ciągła, tj. przygotowanie do zajęć i aktywność,

2. prezentacja projektów wykonywanych w ramach zajęć,

3. przygotowanie własnego projektu.

Ogółem 3 punkty, w tym:

• 0,5 za uczestnictwo w laboratorium (15h),

• 1 za konsultacje (30h),

• 1 za wykonanie projektów w trakcie zajęć (30h),

• 0,5 przygotowanie własnego projektu (15h).

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin, 7 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Wanda Ciszewska-Pawłowska, Maciej Krotofil
Prowadzący grup: Piotr Rudera
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin, 10 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Wanda Ciszewska-Pawłowska, Maciej Krotofil
Prowadzący grup: Wanda Ciszewska-Pawłowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-20 - 2024-09-30

Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin, 7 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Wanda Ciszewska-Pawłowska
Prowadzący grup: Wanda Ciszewska-Pawłowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0 (2023-11-21)