Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Dydaktyka historii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1202-H-DH21-S2
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0119) Pedagogika Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Dydaktyka historii
Jednostka: Instytut Historii i Archiwistyki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Wiedza z zakresu dydaktyki historii.

Całkowity nakład pracy studenta:

Za opanowanie efektów uczenia się przypisanych do przedmiotu student uzyskuje 3 punkty ECTS, co odpowiada 90 godzinom pracy studenta:


Godziny realizowane z udziałem nauczycieli (45 godz.):

– udział w ćwiczeniach – 30 godz. (1 pkt)

– konsultacje z nauczycielem akademickim – 15 godz. (0,5 pkt)


Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta (15 godz.):

– przygotowywania się do dyskusji, sporządzania notatek, zapoznania się z literaturą przedmiotu – 15 godz. (0,5 pkt)


Czas wymagany do przygotowania się do uczestnictwa w procesie oceniania (30 godz.):

– przygotowanie testu – 15 godz. (0,5 pkt)

– przygotowanie recenzji artykułu – 15 godz. (0,5 pkt)

Efekty uczenia się - wiedza:

W1: zna wybrane zagadnienia z dydaktyki historii w zakresie rozszerzonym na poziomie szkoły ponadpodstawowej K_W01

W2: zna egzaminy kończące etap edukacyjny i sposoby konstruowania testów K_W08

W3: posiada wiedzę na temat organizacji i funkcjonowania instytucji edukacyjnych K_W18

W4: rozumie potrzebę kształtowania u ucznia pozytywnego stosunku do nauki, rozwijania ciekawości i aktywności K_W07

W5: rozumie potrzeby edukacyjne ucznia zdolnego i ucznia z dysfunkcjami K_W12

Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: zdobywa wiedzę i doskonali swój historyczno-dydaktyczny warsztat pracy z wykorzystaniem nowoczesnych środków i metod pozyskiwania, organizowania i przetwarzania informacji K_U01

U2: analizuje własne działania pedagogiczne i wskazuje obszary wymagające modyfikacji K_U08

U3: potrafi skonstruować test wiedzy i umiejętności (z zastosowaniem zadań otwartych i zamkniętych) K_U08

U4: potrafi pracować z uczniami, indywidualizować zadania i dostosowywać metody i treści do potrzeb i możliwości uczniów (w tym uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi) K_U01

U5: potrafi inspirować uczniów do działań na rzecz uczenia się przez całe życie K_U03

U6: kieruje procesami kształcenia i wychowania oraz pracą w grupie K_U09

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: rozumie potrzeby ciągłego doskonalenia zawodowego i osobistego K_K01

K2: rozumie potrzeby kształtowania i rozwijania postaw etycznych uczniów K_K08

K3: zna i rozumie podstawowe zasady etyki zawodowej nauczyciela K_K08

K4: jest gotowy do podejmowania indywidualnych i zespołowych działań na rzecz podnoszenia jakości pracy szkoły K_K02, K_K05, K_K09

Metody dydaktyczne:

Pokaz z opisem, pogadanka, dyskusja, opowiadanie.

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie ze specyfiką pracy nauczyciela historii w szkole ponadpodstawowej. Poddanie pod dyskusję wymagań egzaminów zewnętrznych oraz sformułowanie wyzwań stojących przed nauczycielem historii szkoły ponadpodstawowej.

Pełny opis:

• Specyfika nauczania historii w szkole ponadpodstawowej.

• Aktywno-refleksyjny model kształcenia historycznego.

• Warsztat pedagogiczno-dydaktyczny nauczyciela historii.

• Technologia informacyjna w edukacji historycznej.

• Wewnątrzszkolny i zewnętrzny system oceniania.

• Indywidualizacja procesu nauczania.

• Testy osiągnięć szkolnych a system egzaminów doniosłych – matura z historii.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1. Edukacja historyczna w szkole – teoria i praktyka, red. E. Chorąży, D. Konieczka-Śliwińska, S. Roszak, Warszawa 2008.

2. Współczesna dydaktyka historii, red. J. Maternicki, Warszawa 2004.

3. B. Niemierko, Między oceną szkolną a dydaktyką. Bliżej dydaktyki, Warszawa 2000.

4. J. Chodnicki, M. Dąbrowski, A. Dubiecka, M. Fryska, D. Obidniak, Szkolny system oceniania, Warszawa 2000.

Literatura uzupełniająca (do wyboru):

1. B. Niemierko, Kształcenie szkolne. Podręcznik skutecznej dydaktyki, Warszawa 2008.

2. A. Zielecki, Wprowadzenie do dydaktyki historii, Kraków 2007.

3. J. Maternicki, Cz. Majorek, A. Suchoński, Dydaktyka historii, Warszawa 1994.

4. P. Hanczewski, Czy historii można uczyć inaczej?, „Wiadomości Historyczne”(dalej: „WH”) 2008, nr 2, s. 5–12.

5. J. Wojdon, Programy komputerowe w nauczaniu historii, „WH” 2004, nr 2, s. 106–115.

6. Źródła w edukacji historycznej, red. S. Roszak, M. Strzelecka, A. Wieczorek, Toruń 2006.

7. Muzea i archiwa w edukacji historycznej, red. S. Roszak, M. Strzelecka, Toruń 2007.

8. Miejsca pamięci w edukacji historycznej, red. S. Roszak, M. Strzelecka, A. Wieczorek, Toruń 2009.

9. Obraz, dźwięk i smak w edukacji historycznej, red. S. Roszak, M. Strzelecka, A. Wieczorek, Toruń 2010.

10. W. Polak, Podziemne obrazy, plakaty i rysunki satyryczne (13 XII 1981 - 4 VI 1989), „WH” 2009, nr 3, s. 5–15.

11. A. Tkaczyk, Filmy Stanisława Barei jako źródło do poznania PRL, „WH” 2006, nr 1, s. 9–19.

12. M. Fic, Polski rock metodą edukacji historycznej, „WH” 2011, nr 2, s. 27–36.

13. D. Konieczka-Śliwińska, Edukacja regionalna w szkolnictwie ponadgimnazjalnym, „WH” 2004, nr 2, s. 116–120.

14. K. Dolata, Przykład wykorzystania literatury naukowej podczas lekcji historii, „WH” 2007, nr 3, s. 56–61.

15. K. Szelągowska, Matura Międzynarodowa. Program nauczania historii w ramach międzynarodowego systemu wymagań, „WH” 2004, nr 3, s. 141–148.

16. K. Jurek, Zadanie z historii jako zadanie egzaminacyjne, „WH” 2009, nr 2, s. 36–44.

17. E. Chorąży, Między słowem a historią, czyli refleksje na temat wypracowania egzaminacyjnego, „WH” 2006, nr 4, s. 5–10.

18. E. Chorąży, Czytanie ze zrozumieniem jako podstawowy warunek poprawnej analizy źródeł, „WH” 2008, nr 1, s. 35–41.

19. M. Jadczak, Jak przygotować ucznia do matury rozszerzonej z historii, czyli trudna sztuka pisania eseju, „WH” 2008, nr 1, s. 41–47.

20. W. Sieradzan, Internetowe portale historyczne, „WH” 2007, nr 1, s. 28– 31.

21. W. Nowosad, Edycje źródeł historycznych na CD – przegląd elektronicznych zasobów źródłowych w Polsce, „WH” 2007, nr 1, s. 36–42.

Metody i kryteria oceniania:

1. Aktywność na zajęciach (K_W01, K_W07, K_W12, K_W18, K_U03, K_U09, K_K02, K_K05, K_K08, K_K09)

2. Przygotowanie testu (K_W08, K_U08, K_K01)

3. Przygotowanie recenzji (K_U01).

Kryteria oceniania:

– aktywność na zajęciach

– zaliczenie testu

– zaliczenie recenzji lub prezentacji ,

multimedialnej

Ocena końcowa stanowi średnią z uzyskanych ocen.

Skala ocen:

4,75–5,00 bardzo dobry

4,25–4,74 dobry plus

3,75–4,24 dobry

3,25–3,74 dostateczny plus

2,75–3,24 dostateczny

0–2,74 niedostateczny

Praktyki zawodowe:

Student zobowiązany jest do zaliczenia praktyki ciągłej z historii w szkole ponadpodstawowej.

Warunkiem zaliczenia praktyki jest pozytywna opinia wraz z proponowaną oceną nauczyciela (opiekuna praktyk) wpisana do dziennika praktyk oraz dokumentacja przebiegu praktyki sporządzona przez studenta na podstawie „Regulaminu i programu praktyk przedmiotowo-metodycznych z przedmiotu historia” dla studiów II stopnia.

Zaliczenie praktyk otrzymuje w semestrze zimowym II roku studiów.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin, 7 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Strzelecka
Prowadzący grup: Małgorzata Strzelecka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin, 14 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Strzelecka
Prowadzący grup: Małgorzata Strzelecka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin, 8 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Wieczorek
Prowadzący grup: Agnieszka Wieczorek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0 (2023-11-21)