Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Dydaktyka historii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1202-H-DH22-S2
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0119) Pedagogika Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Dydaktyka historii
Jednostka: Instytut Historii i Archiwistyki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Pogłębiona wiedza z zakresu dydaktyki historii.

Całkowity nakład pracy studenta:

Za opanowanie efektów uczenia się przypisanych do przedmiotu student uzyskuje 4 punkty ECTS, co odpowiada 120 godzinom pracy studenta:


Godziny realizowane z udziałem nauczycieli: 60 h - 2 p.

– udział w ćwiczeniach – 30 h - 1 p.

– konsultacje z nauczycielem akademickim – 30 h - 1 p.


Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta : 30 h - 1 p.

– przygotowywanie się do dyskusji, sporządzanie notatek, zapoznanie się z literaturą przedmiotu – 30 h - 1 p.


Czas wymagany do przygotowania się do uczestnictwa w procesie oceniania 30 h - 1 p.

– przygotowanie do egzaminu – 30 h - 1 p.

Efekty uczenia się - wiedza:

W1: zna główne dokumenty prawa oświatowego, dotyczące edukacji historycznej na poziomie szkoły ponadpodstawowej, praw i obowiązków nauczyciela, awansu zawodowego i in. K_W01, K_W02

W2: zna wybrane zagadnienia z dydaktyki historii w zakresie rozszerzonym na poziomie szkoły ponadpodstawowej K_W08

W3: zna pozalekcyjne i pozaszkolne formy edukacji historycznej K_W18

W4: zna wymagania dotyczące własnego rozwoju i awansu zawodowego K_W12

W5: rozumie potrzeby edukacyjne ucznia zdolnego i ucznia z dysfunkcjami K_W12

Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: zdobywa wiedzę i doskonali swój historyczno-dydaktyczny warsztat pracy z wykorzystaniem nowoczesnych środków i metod pozyskiwania, organizowania i przetwarzania informacji K_U04, K_U15

U2: kieruje procesami kształcenia i wychowania oraz pracą z grupą K_U09

U3: potrafi zaprojektować plan własnego rozwoju zawodowego K_U07

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: rozumie konieczność przestrzegania norm etycznych w pracy nauczyciela i popularyzacji wiedzy historycznej K_K08

K2: potrafi współdziałać i pracować w zespole K_K02

K3: rozumie potrzeby ciągłego doskonalenia zawodowego i osobistego K_K10

K4: jest gotowy do podejmowania wyzwań zawodowych K_K11

K5: docenia rolę nauk historycznych i pokrewnych dla kształtowania więzi społecznych na poziomie lokalnym i ponadlokalnym K_K12

Metody dydaktyczne:

Dyskusja, pokaz z opisem, rozmowa nauczająca.

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie ze specyfiką pracy nauczyciela historii w szkole ponadpodstawowej. Poddanie pod dyskusję wymagań egzaminu zewnętrznego oraz sformułowanie wyzwań stojących przed nauczycielem historii szkoły ponadpodstawowej.

Pełny opis:

• Specyfika nauczania historii w szkole ponadpodstawowej.

• Warsztat pedagogiczno-dydaktyczny nauczyciela historii.

• Wewnątrzszkolny i zewnętrzny system oceniania.

• Indywidualizacja procesu nauczania.

• Testy osiągnięć szkolnych a system egzaminów doniosłych – matura z historii.

• Planowanie pracy dydaktycznej nauczyciela: planowanie metodyczne, kierunkowe i wynikowe.

• Nauczyciel w zespole – funkcje nauczyciela w szkole, zadania i obowiązki z zespole nauczycielskim, współpraca z rodzicami.

• Rozwój zawodowy nauczyciela.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1. Dydaktyka historii. Nowe perspektywy, red. D. Konieczka-Śliwińska, Warszawa 2023.

2. Edukacja historyczna w szkole – teoria i praktyka, red. E. Cho-rąży, D. Konieczka-Śliwińska, S. Roszak, Warszawa 2008.

3. Współczesna dydaktyka historii, red. J. Maternicki, Warszawa 2004.

4. B. Niemierko, Między oceną szkolną a dydaktyką. Bliżej dydaktyki, Warszawa 2000.

5. J. Chodnicki, M. Dąbrowski, A. Dubiecka, M. Fryska, D. Obidniak, Szkolny system oceniania, Warszawa 2000.

Literatura uzupełniająca (do wyboru):

1. B. Niemierko, Kształcenie szkolne. Podręcznik skutecznej dydaktyki, Warszawa 2008.

2. A. Zielecki, Wprowadzenie do dydaktyki historii, Kraków 2007.

3. J. Maternicki, Cz. Majorek, A. Suchoński, Dydaktyka historii, Warszawa 1994.

4. P. Hanczewski, Czy historii można uczyć inaczej?, „Wiadomości Historyczne”(dalej: „WH”) 2008, nr 2, s. 5–12.

5. J. Wojdon, Programy komputerowe w nauczaniu historii, „WH” 2004, nr 2, s. 106–115.

6. Źródła w edukacji historycznej, red. S. Roszak, M. Strzelecka, A. Wieczorek, Toruń 2006.

7. Muzea i archiwa w edukacji historycznej, red. S. Roszak, M. Strzelecka, Toruń 2007.

8. Miejsca pamięci w edukacji historycznej, red. S. Roszak, M. Strzelecka, A. Wieczorek, Toruń 2009.

9. Obraz, dźwięk i smak w edukacji historycznej, red. S. Roszak, M. Strzelecka, A. Wieczorek, Toruń 2010.

10. W. Polak, Podziemne obrazy, plakaty i rysunki satyryczne (13 XII 1981 - 4 VI 1989), „WH” 2009, nr 3, s. 5–15.

11. A. Tkaczyk, Filmy Stanisława Barei jako źródło do poznania PRL, „WH” 2006, nr 1, s. 9–19.

12. M. Fic, Polski rock metodą edukacji historycznej, „WH” 2011, nr 2, s. 27–36.

13. D. Konieczka-Śliwińska, Edukacja regionalna w szkolnictwie ponadgimnazjalnym, „WH” 2004, nr 2, s. 116–120.

14. K. Dolata, Przykład wykorzystania literatury naukowej podczas lekcji historii, „WH” 2007, nr 3, s. 56–61.

15. K. Szelągowska, Matura Międzynarodowa. Program nauczania historii w ramach międzynarodowego systemu wymagań, „WH” 2004, nr 3, s. 141–148.

16. K. Jurek, Zadanie z historii jako zadanie egzaminacyjne, „WH” 2009, nr 2, s. 36–44.

17. E. Chorąży, Między słowem a historią, czyli refleksje na temat wypracowania egzaminacyjnego, „WH” 2006, nr 4, s. 5–10.

18. E. Chorąży, Czytanie ze zrozumieniem jako podstawowy warunek poprawnej analizy źródeł, „WH” 2008, nr 1, s. 35–41.

19. M. Jadczak, Jak przygotować ucznia do matury rozszerzonej z historii, czyli trudna sztuka pisania eseju, „WH” 2008, nr 1, s. 41–47.

20. M. Jadczak, Trudna sztuka pisania eseju – wypracowanie na maturze rozszerzonej z historii, "WH" 2018, nr 1, s. 33–39.

21. W. Sieradzan, Internetowe portale historyczne, „WH” 2007, nr 1, s. 28–31.

22. W. Nowosad, Edycje źródeł historycznych na CD – przegląd elektronicznych zasobów źródłowych w Polsce, „WH” 2007, nr 1, s. 36–42.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny – test złożony z pytań zamkniętych i otwartych (K_W01, K_W02, K_W08, K_W12, K_W18, K_U04, K_U07, K_U09, K_U15, K_K02, K_K08, K_K10, K_K11, K_K12).

Skala ocen:

91%–100% – bardzo dobry

81%–90% – dobry plus

71%–80% – dobry

61%–70% – dostateczny plus

51%–60% – dostateczny

0%–50% – niedostateczny

Praktyki zawodowe:

Student zobowiązany jest do zaliczenia praktyki ciągłej w szkole ponadpodstawowej.

Warunkiem zaliczenia praktyki jest pozytywna opinia wraz z proponowaną oceną nauczyciela (opiekuna praktyk) wpisana do dziennika praktyk oraz dokumentacja przebiegu praktyki sporządzona przez studenta na podstawie „Regulaminu i programu praktyk przedmiotowo-metodycznych z przedmiotu historia” dla studiów II stopnia.

Zaliczenie praktyk otrzymuje w semestrze zimowym II roku studiów.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin, 7 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Strzelecka
Prowadzący grup: Małgorzata Strzelecka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin, 14 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Strzelecka
Prowadzący grup: Małgorzata Strzelecka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-20 - 2024-09-30

Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin, 8 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Wieczorek
Prowadzący grup: Agnieszka Wieczorek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0 (2023-11-21)