Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Etyka badań historycznych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1202-H-EBH-S1 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0222) Historia i archeologia
Nazwa przedmiotu: Etyka badań historycznych
Jednostka: Instytut Historii i Archiwistyki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 1.00
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Brak

Całkowity nakład pracy studenta:

Całkowiy nakład pracy studenta 1p. - 30 godz.:


Godziny realizowane z udziałem nauczycieli (15 godz.- 0,5 p.):

- udział w ćwiczeniach – 5 godz.

- konsultacje z nauczycielem akademickim – 10 godz.


Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta (10 godz - 0,33 p.)

- przygotowanie do ćwiczeń, sporządzanie notatek, zapoznanie się z literaturą przedmiotu


Czas wymagany do przygotowania się do uczestnictwa w procesie oceniania (5 godz. - 0,17 p.)

- przygotowanie do dyskusji.


Efekty uczenia się - wiedza:

W1 zna i rozumie w stopniu elementarnym relacje i zależności pomiędzy przeszłością a aktualnymi wydarzeniami oraz ich wpływ na świadomość i tożsamość ludzi i społeczeństw K_W06

W2 ma podstawową wiedzę o specyfice przedmiotowej i metodologicznej historii K_W07

W3 ma elementarną wiedzę o miejscu historii wśród innych nauk oraz o jej przedmiotowych i metodologicznych powiązaniach z innymi dyscyplinami, rozumie cele prowadzenia badań historycznych; rozumie i objaśnia znaczenie historii w obszarze nauk humanistycznych i społecznych K_W11

W4 rozumie powiązania interdyscyplinarne historii z naukami pokrewnymi z innymi naukami humanistycznymi i społecznymi; dostrzega i rozumie znaczenie elementów innych dyscyplin naukowych w pracy historyka K_W12

W5 wie, że badania i debata historyczna są procesem stałym, który niesie ze sobą nieustanne zmiany i rozwój poglądów K_W14

W6 wie o istnieniu w historii i pokrewnych odmiennych punktów widzenia K_W15

Efekty uczenia się - umiejętności:

U1 potrafi posłużyć się w stopniu podstawowym teoriami i paradygmatami badawczymi w zakresie historii i nauk pokrewnych K_U04

U2 prezentuje efekty swojej pracy indywidualnej lub zespołowej w przejrzystej, usystematyzowanej formie z zastosowaniem różnorodnych, nowoczesnych metod i technik, dostosowanych do odpowiedniej dziedziny historii; potrafi przygotować wypowiedzi ustne i prace pisemne w języku polskim z poprawnym zastosowaniem różnorodnych form pisarstwa historycznego K_U07

U3 potrafi formułować i uzasadniać własne opinie dotyczące ważnych zagadnień życia publicznego K_U09

U4 formułuje tezy i argumentuje z wykorzystaniem poglądów innych autorów prac historycznych K_U10

U5 uznaje i szanuje różnice punktów widzenia determinowane różnym podłożem kulturowym; wykazuje niezależność i samodzielność myśli, szanując jednocześnie prawo innych osób do wykazywania tych samych cech; jest zdolny do okazywania zrozumienia dla świata wartości i postaw ludzi w różnych okresach i kontekstach historycznych K_K04

U6 prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu historyka K_K05

U7 rozumie konieczność przestrzegania norm etycznych w pracy historyka i popularyzacji wiedzy historycznej K_K06


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1 Rozumie konieczność przestrzegania norm etycznych w pracy historyka i popularyzacji wiedzy historycznej

K2 Prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu historyka

K3 Uznaje i szanuje różnice punktów widzenia determinowane różnym podłożem kulturowym

Metody dydaktyczne podające:

- pogadanka

Metody dydaktyczne poszukujące:

- klasyczna metoda problemowa

Skrócony opis:

Zajęcia dotyczą zagadnień związanych z etycznym wymiarem badań historycznych.

Pełny opis:

- Wąskie i szerokie określenie etyki badań historycznych

- Kodyfikacja etycznego wymiaru historii

- Nieuczciwość w prowadzonych badaniach (fabrykowanie danych, fałszowanie wyników plagiat).

- Wymiar etyczny relacji źródła historyczne - historyk (badani ludzie - badacz).

Literatura:

W. Galewicz, O etyce badań naukowych, "Diametros", 2009.

A. Przyłuska-Fiszer, Etyka badan naukowych - od etosu do regulacji, Postępy Rehabilitacji, 2012.

R. Stobiecki, Historyk wobec etyki. Szkic niezobowiązujący, Rocznik Antropologii Historii, 2013.

Etyka w badaniach przeszłości - Ankieta, Rocznik Antropologii Historii, 2012.

Metody i kryteria oceniania:

obecność na zajęciach oraz udział w dyskusji.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 5 godzin, 8 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Piasek
Prowadzący grup: Wojciech Piasek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 5 godzin, 26 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Piasek
Prowadzący grup: Wojciech Piasek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 5 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Piasek
Prowadzący grup: Wojciech Piasek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 5 godzin, 12 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Piasek
Prowadzący grup: Wojciech Piasek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 5 godzin, 9 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Piasek
Prowadzący grup: Wojciech Piasek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 5 godzin, 32 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Piasek
Prowadzący grup: Wojciech Piasek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 5 godzin, 10 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Radosław Biskup
Prowadzący grup: Radosław Biskup
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 5 godzin, 32 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Radosław Biskup
Prowadzący grup: Radosław Biskup
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.