Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Europejskie kultury żywieniowe (od starożytności do współczesności)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1202-H-EKŻ-S1 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0222) Historia i archeologia
Nazwa przedmiotu: Europejskie kultury żywieniowe (od starożytności do współczesności)
Jednostka: Instytut Historii i Archiwistyki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

zainteresowania dziedziną historii lub kultury jedzenia, orientacja w historii Europy

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot fakultatywny

Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny realizowane z udziałem nauczycieli 45 h:

- udział w wykładach – 30 h - 1 p.

- konsultacje z nauczycielem akademickim – 15 h - 0,5 p.

Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta 15 h: - 0,5 p

- sporządzanie notatek, zapoznanie się z literaturą przedmiotu – 15 h 0,5 p.

Czas wymagany do przygotowania się do uczestnictwa w procesie oceniania 30 h: - 1 p.

- przygotowanie do zaliczeni, – 15 h

-przygotowanie i prezentacja pracy piismenj - 15 h


Efekty uczenia się - wiedza:

W1 wykazuje znajomość historii porównawczej Europy w dziedzinie kultur żywieniowych; zna powiązania historii integracji europejskiej z aktualnymi problemami dotyczącymi wyżywienia, ekologii i mód żywieniowych K_W05

W3 zna i rozumie relacje i zależności pomiędzy historią jedzenia, powstaniem śródziemnomorskiego i północnoeuropejskiego modelu żywieniowego a aktualnymi trendami kulinarnymi K_W06

W3 ma podstawową wiedzę na temat dorobku historiografii i rozróżnia jej główne nurty w zakresie historii jedzenia (życie codzienne, modernistyczna historii jedzenia w ujęciu biologicznym i ekonomicznym, kulturowa historia jedzenia) K_W13


Efekty uczenia się - umiejętności:

U1 potrafi planować i prowadzić własne proste badania historyczne w formie opracowania i analizy tekstu źródłowego dotyczacego historii kulinarnej K_U06

U2 prezentuje efekty swojej pracy indywidualnej lub zespołowej w przejrzystej, usystematyzowanej formie z zastosowaniem różnorodnych, nowoczesnych metod i technik, dostosowanych do odpowiedniej dziedziny historii; potrafi przygotować wypowiedzi ustne i prace pisemne w języku polskim z poprawnym zastosowaniem różnorodnych form pisarstwa historycznego K_U07

U3 potrafi realizować zadania badawcze i popularyzatorskie stosując metodę projektu K_U08

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1 ma świadomość wartości kultury historycznej, na którą składa się znajomość dziejów dyscypliny na przykładzie stosunku badaczy do jedzenia jako przedmiotu historii K_K01

K2 rozumie potrzebę umiejętnego i aktywnego propagowania wiedzy historycznej i kultury pamięci w środowisku lokalnym oraz roli tradycji żywieniowych w kształtowaniu wyobrażeń o historii K_K02

K3 uznaje i szanuje różnice punktów widzenia determinowane różnym podłożem kulturowym w związku z religijnym, narodowym i ideologicznym uwarunkowaniem mód kulinarnych i ruchów żywieniowych K_K04

K4 docenia i szanuje, jak też jest gotów promować tradycje oraz dziedzictwo historyczne i kulturowe Polski i swojego regionu jako części europejskich tradycji żywieniowych K_K07


Metody dydaktyczne:

pogadnka, analiza tekstów źródłowych

Metody dydaktyczne podające:

- pogadanka

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- giełda pomysłów
- klasyczna metoda problemowa
- referatu

Skrócony opis:

Zajęcia dotyczą kultur jedzenia w Europie od czasów starożytnych do współczesności, od powstania kuchni i dietetyki śródziemnomorskiej, po rolę religii i postu w średniowieczu , wszechstronne zainteresowanie jedzeniem w czasach renesansu i rozkwit literatury kulinarnej, barokowe kulturę stołu, ośiweceniowy utylitaryzm i klasycyzm, romantyczne kontrkultury żywieniowe, industrializację i globalizację jedzenia oraz współczesne ruchy ekologiczne i antyglobalistyczne

Pełny opis:

Zajęcia są z jednej strony wprowadzeniem do historii jedzenia w Europie w ujęciu chronologicznym, z drugiej strony dotyczą w szczególności współczesnych mód kulinarnych i ruchów żywieniowych jako zjawisk zakorzenionych w historii.

Historia jedzenia i analiza współczesnych ruchów i ideologii żywieniowych dotyczą wyżywienia jako formy języka, symboliki, ekspresji ważnych dla różnych grup treści. Dotyczą w szczególności norm religijnych, stosunku do przyrody, wyobrażeń o zdrowiu (dietetyki) jedzenia jako formy wyróżnienia społecznego i podstawy tożsamości.

Literatura:

Literatura obowiazkowa:

Anthelme Brillat-Savarin, Fizjologia smaku, Warszawa 2003.

J. Dumanowski, M. Kasprzyk-Chevriaux, Kapłony i szczeżuje. Opowieść o zapomnianej kuchni polskiej, Warszawa 2018.

F. Fernández-Armesto, Wokół tysiąca stołów czyli historia jedzenia, Warszawa 2003.

J. L. Flandrin, Wyróżnienie smaku [w:] Historia życia prywatnego, t. 3, red. R. Chartier, Wrocław 1999.

Literatura uzupełniająca:

J. Dumanowski, (Kulinarna) rewolucja francuska, „Wiadomości Historyczne”, 6, 2007, s. 63-64.

J. Dumanowski, Wiedza, narracja i smak. Staropolskie książki kucharskie i porady kulinarne jako źródło historyczne, Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej”, 2014, nr 4, s. 527-540.

J. Gately, Kulturowa historia alkoholu, Warszawa 2011.

B.W. Higman, Historia Żywności, Warszawa 2012.

Ph. Meyzie, Kuchnia w Europie doby nowożytnej. Jeść i pić: XVI-XIX wiek, Warszawa 2012.

Metody i kryteria oceniania:

aktywność na zajęciach, dyskusje, znajomośc literatury, realicja włąsnego projektu w oparciu o wybrany tekst źródłowy dotyczący historii jedzenia

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 6 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jarosław Dumanowski
Prowadzący grup: Jarosław Dumanowski, Gabriel Kurczewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Zajęcia dotyczą kultur jedzenia w Europie od czasów starożytnych do współczesności, od powstania kuchni i dietetyki

śródziemnomorskiej, po rolę religii i postu w średniowieczu , wszechstronne zainteresowanie jedzeniem w czasach renesansu i rozkwit

literatury kulinarnej, barokowe kulturę stołu, ośiweceniowy utylitaryzm i klasycyzm, romantyczne kontrkultury żywieniowe, industrializację i

globalizację jedzenia oraz współczesne ruchy ekologiczne i antyglobalistyczne

Pełny opis:

Zajęcia są z jednej strony wprowadzeniem do historii jedzenia w Europie w ujęciu chronologicznym, z drugiej strony dotyczą w

szczególności współczesnych mód kulinarnych i ruchów żywieniowych jako zjawisk zakorzenionych w historii.

Historia jedzenia i analiza współczesnych ruchów i ideologii żywieniowych dotyczą wyżywienia jako formy języka, symboliki, ekspresji

ważnych dla różnych grup treści. Dotyczą w szczególności norm religijnych, stosunku do przyrody, wyobrażeń o zdrowiu (dietetyki)

jedzenia jako formy wyróżnienia społecznego i podstawy tożsamości.

Literatura:

Anthelme Brillat-Savarin, Fizjologia smaku, Warszawa 2003.

J. Dumanowski, (Kulinarna) rewolucja francuska, „Wiadomości Historyczne”, 6, 2007, s. 63-64.

J. Dumanowski, Wiedza, narracja i smak. Staropolskie książki kucharskie i porady kulinarne jako źródło historyczne, Kwartalnik Historii

Kultury Materialnej, „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej”, 2014, nr 4, s. 527-540.

J. Dumanowski, M. Kasprzyk-Chevriaux, Kapłony i szczeżuje. Opowieść o zapomnianej kuchni polskiej, Warszawa 2018.

F. Fernández-Armesto, Wokół tysiąca stołów czyli historia jedzenia, Warszawa 2003.

J. L. Flandrin, Wyróżnienie smaku [w:] Historia życia prywatnego, t. 3, red. R. Chartier, Wrocław 1999.

J. Gately, Kulturowa historia alkoholu, Warszawa 2011.

B.W. Higman, Historia Żywności, Warszawa 2012.

Ph. Meyzie, Kuchnia w Europie doby nowożytnej. Jeść i pić: XVI-XIX wiek, Warszawa 2012.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 1 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jarosław Dumanowski
Prowadzący grup: Gabriel Kurczewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Zajęcia dotyczą kultur jedzenia w Europie od czasów starożytnych do współczesności, od powstania kuchni i dietetyki

śródziemnomorskiej, po rolę religii i postu w średniowieczu , wszechstronne zainteresowanie jedzeniem w czasach renesansu i rozkwit

literatury kulinarnej, barokowe kulturę stołu, ośiweceniowy utylitaryzm i klasycyzm, romantyczne kontrkultury żywieniowe, industrializację i

globalizację jedzenia oraz współczesne ruchy ekologiczne i antyglobalistyczne

Pełny opis:

Zajęcia są z jednej strony wprowadzeniem do historii jedzenia w Europie w ujęciu chronologicznym, z drugiej strony dotyczą w

szczególności współczesnych mód kulinarnych i ruchów żywieniowych jako zjawisk zakorzenionych w historii.

Historia jedzenia i analiza współczesnych ruchów i ideologii żywieniowych dotyczą wyżywienia jako formy języka, symboliki, ekspresji

ważnych dla różnych grup treści. Dotyczą w szczególności norm religijnych, stosunku do przyrody, wyobrażeń o zdrowiu (dietetyki)

jedzenia jako formy wyróżnienia społecznego i podstawy tożsamości.

Literatura:

Anthelme Brillat-Savarin, Fizjologia smaku, Warszawa 2003.

J. Dumanowski, (Kulinarna) rewolucja francuska, „Wiadomości Historyczne”, 6, 2007, s. 63-64.

J. Dumanowski, Wiedza, narracja i smak. Staropolskie książki kucharskie i porady kulinarne jako źródło historyczne, Kwartalnik Historii

Kultury Materialnej, „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej”, 2014, nr 4, s. 527-540.

J. Dumanowski, M. Kasprzyk-Chevriaux, Kapłony i szczeżuje. Opowieść o zapomnianej kuchni polskiej, Warszawa 2018.

F. Fernández-Armesto, Wokół tysiąca stołów czyli historia jedzenia, Warszawa 2003.

J. L. Flandrin, Wyróżnienie smaku [w:] Historia życia prywatnego, t. 3, red. R. Chartier, Wrocław 1999.

J. Gately, Kulturowa historia alkoholu, Warszawa 2011.

B.W. Higman, Historia Żywności, Warszawa 2012.

Ph. Meyzie, Kuchnia w Europie doby nowożytnej. Jeść i pić: XVI-XIX wiek, Warszawa 2012.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 5 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jarosław Dumanowski
Prowadzący grup: Jarosław Dumanowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Zajęcia dotyczą kultur jedzenia w Europie od czasów starożytnych do współczesności, od powstania kuchni i dietetyki

śródziemnomorskiej, po rolę religii i postu w średniowieczu , wszechstronne zainteresowanie jedzeniem w czasach renesansu i rozkwit

literatury kulinarnej, barokowe kulturę stołu, ośiweceniowy utylitaryzm i klasycyzm, romantyczne kontrkultury żywieniowe, industrializację i

globalizację jedzenia oraz współczesne ruchy ekologiczne i antyglobalistyczne

Pełny opis:

Zajęcia są z jednej strony wprowadzeniem do historii jedzenia w Europie w ujęciu chronologicznym, z drugiej strony dotyczą w

szczególności współczesnych mód kulinarnych i ruchów żywieniowych jako zjawisk zakorzenionych w historii.

Historia jedzenia i analiza współczesnych ruchów i ideologii żywieniowych dotyczą wyżywienia jako formy języka, symboliki, ekspresji

ważnych dla różnych grup treści. Dotyczą w szczególności norm religijnych, stosunku do przyrody, wyobrażeń o zdrowiu (dietetyki)

jedzenia jako formy wyróżnienia społecznego i podstawy tożsamości.

Literatura:

Anthelme Brillat-Savarin, Fizjologia smaku, Warszawa 2003.

J. Dumanowski, (Kulinarna) rewolucja francuska, „Wiadomości Historyczne”, 6, 2007, s. 63-64.

J. Dumanowski, Wiedza, narracja i smak. Staropolskie książki kucharskie i porady kulinarne jako źródło historyczne, Kwartalnik Historii

Kultury Materialnej, „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej”, 2014, nr 4, s. 527-540.

J. Dumanowski, M. Kasprzyk-Chevriaux, Kapłony i szczeżuje. Opowieść o zapomnianej kuchni polskiej, Warszawa 2018.

F. Fernández-Armesto, Wokół tysiąca stołów czyli historia jedzenia, Warszawa 2003.

J. L. Flandrin, Wyróżnienie smaku [w:] Historia życia prywatnego, t. 3, red. R. Chartier, Wrocław 1999.

J. Gately, Kulturowa historia alkoholu, Warszawa 2011.

B.W. Higman, Historia Żywności, Warszawa 2012.

Ph. Meyzie, Kuchnia w Europie doby nowożytnej. Jeść i pić: XVI-XIX wiek, Warszawa 2012.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 7 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jarosław Dumanowski
Prowadzący grup: Jarosław Dumanowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.