Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Etnografia regionu kujawsko-pomorskiego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1202-H-ERKP-S2
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0314) Socjologia i kulturoznawstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Etnografia regionu kujawsko-pomorskiego
Jednostka: Instytut Historii i Archiwistyki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Znajomość współczesnej historii Polski

Całkowity nakład pracy studenta:

Całkowity nakład pracy studenta 2p. ECTS - S60 h:


udział w zajęciach 0,5 p. - 15 h

konsultacje 0,5 p. - 15 h

przygotowanie do zajęć 0,5p. - 15 h

kolokwium 0,5 p. 15 h

Efekty uczenia się - wiedza:

1. Postrzega region w perspektywie antropologicznej operując właściwymi dyscyplinie pojęciami i terminami K_W01

2. Zna położenie, zasięg terytorialny i specyfikę etnograficzną regionu i jego subregionów K_W03

3. Zna przebieg społeczno-historycznych i administracyjnych procesów w regionie kujawsko-pomorskim K_W03

Efekty uczenia się - umiejętności:

1. Potrafi pracować z mapą historyczną i kulturową w celu uzyskania dodatkowej wiedzy o procesach i wydarzeniach zachodzących w regionie kujawsko-pomorskim K_U01

2. Potrafi opisywać minione procesy i wydarzenia spsołeczno-kulturowe z obszaru regionu kujawsko-pomorskiego K_U06

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

1. Rozumie znaczenie zmian przebiegu historycznych granic i wydarzeń historycznych dla procesu kształtowania się współczesnej tożsamości lokalnej i regionalnej K_K04, K_K05

Metody dydaktyczne:

Wykład konwersatoryjny, pogadanka, opis, pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- opis
- wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne poszukujące:

- referatu

Skrócony opis:

Konwersatorium zapoznaje studenta ze specyfiką zainteresowań etnologicznych skierowanych na kulturę ludową. Uczestnicy zajęć otrzymują wiedzę dot. szczegółowych zagadnień związanych z historią i warunkami życia w społeczności wiejskiej na przykładzie regionu kujawsko-pomorskiego.

Pełny opis:

Zajęcia przybliżają uczestnikom etnograficzne uwarunkowania regionu kujawsko-pomorskiego wpływające na jego specyfikę. Ukazują i charakteryzują wybrane elementy życia w społeczności wiejskiej z przełomu wieku XIX i XX. Społeczność ta nazywana lokalną, bądź tradycyjną funkcjonowała w ramach tradycyjnego światopoglądu, toteż w trakcie ćwiczeń przywołane i omówione zostają jego pryncypia odnajdywane m.in. w analizie dzieł folkloru.

Literatura:

Sztuka ludowa Kujaw. Przeszłość i teraźniejszość, pod red. Wandy Szkulmowskiej, Wyd. Kujawsko-Pomorskie Towarzystwo Kulturalne, Bydgoszcz 1997.

Etnografia Polski. Przemiany kultury ludowej, t. 2, pod red. Marii Biernackiej, Marii Frankowskiej, Wandy Paprockiej, Zakład Narodowy im. Ossolińskich – Wyd. PAN, Wrocław–Warszawa–Kraków 1981.

Bartmiński J., Niebo się wstydzi. Wokół ludowego pojmowania ładu świata, [w:] Kultura, literatura, folklor. Prace ofiarowane Profesorowi Czesławowi Hernasowi w sześćdziesięciolecie urodzin i czterdziestolecie pracy naukowej, red. M. Graszewicz, J. Kolbuszewski, Warszawa 1988 s. 96 – 106.

Burszta Józef, Kultura ludowa – kultura narodowa. Szkice i rozprawy, LSW, Warszawa 1974.

Bystroń Jan Stanisław, Megalomania narodowa, Wyd. „Książka i Wiedza”, Warszawa 1995

Kolberg Oskar, Dzieła wszystkie. Kujawy, t.3 i 4, Polskie Wyd. Muzyczne, Wrocław-Poznań 1962-1963.

Kowalska Urszula., Kategoria „chłopskości”, [w:] T. Kłak (red), Z problemów badania kultury ludowej, Wyd. UŚ, Katowice 1988, s. 31-48.

Krisań Maria, Chłopi wobec zmian cywilizacyjnych w Królestwie Polskim. W drugiej połowie XIX – początku XX wieku, Wyd. Neriton, Warszawa 2008.

Pawluczuk Włodzimierz, Obraz świata w kulturze ludowej, [w:] Z problemów badania kultury ludowej, red. T. Kłak, Katowice 1988; [lub w:] tegoż, Świat w kulturach tradycyjnych, „Literatura Ludowa” 1985, nr 3/4, s.7-15.

Styk Józef, Chłopi i wieś polska. W perspektywie socjologicznej i historycznej, Wyd. UMCS, Lublin 1999.

Metody i kryteria oceniania:

Aktywna obecność na zajęciach obejmująca: minireferaty, prezentację multimedialną i kolokwium (w razie konieczności jego przeprowadzenia celem dalszej weryfikacji wiedzy studenta)

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin, 12 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Kalniuk, Maciej Krotofil
Prowadzący grup: Tomasz Kalniuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Kalniuk
Prowadzący grup: Tomasz Kalniuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin, 18 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Kalniuk, Maciej Krotofil
Prowadzący grup: Tomasz Kalniuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0 (2023-11-21)