Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Historia nowożytna powszechna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1202-H-HNPW-S1 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0222) Historia i archeologia
Nazwa przedmiotu: Historia nowożytna powszechna
Jednostka: Instytut Historii i Archiwistyki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 LUB 3.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Podstawowa wiedza historyczna.

Rodzaj przedmiotu:

kanon

Całkowity nakład pracy studenta:

Punkty ECTS: 120 godz; 4 pkt.


Udział w zajęciach (30 godz., 1 pkt)

Konsultacje z prowadzącym (30 godz., 1 pkt)

Praca własna studenta potrzebna do przygotowania się do zajęć i napisania oraz wygłoszenia referatu (60 godz. , 2 pkt)

Efekty uczenia się - wiedza:

W1. Posiada uporządkowaną wiedzę ogólną z zakresu historii nowożytnej powszechnej. KW_01

W2. Wykazuje znajomość historii porównawczej Polski i Europy na tle innych kontynentów w epoce nowożytnej. K_W05

Efekty uczenia się - umiejętności:

U1. Jest przygotowany do dalszego poszerzania wiedzy w zakresie historii nowożytnej w sposób uporządkowany i systematyczny w oparciu o opracowania i źródła z tego zakresu z wykorzystaniem technik pozyskiwania, klasyfikowania i analizowania informacji. K_U01.

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1. Docenia i szanuje, jak też jest gotów promować tradycje oraz dziedzictwo historyczne i kulturowe Polski, swojego regionu i Europy dotyczące nowożytnych tradycji tolerancji, parlamentaryzmu i wolności. K_K09

Metody dydaktyczne podające:

- opis
- opowiadanie
- pogadanka
- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- klasyczna metoda problemowa
- panelowa
- referatu
- seminaryjna

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody rozwijające refleksyjne myślenie
- metody wymiany i dyskusji

Skrócony opis:

Celem zajęć jest omówienie zagadnień z dziejów Europy i świata od przełomu średniowiecza i czasów wczesnonowożytnych do rewolucji francuskiej. Zajęcia obejmują tematykę z zakresu historii społecznej, gospodarcze i, politycznej, ze szczególnym uwzględnieniem przemian cywilizacyjnych. Zwrócona zostanie uwaga na czynniki, które wpłynęły w najistotniejszy sposób na kształtowanie się nowożytnego państwa.

Pełny opis:

1. Epoka wczesnonowożytna – wiele początków, wspólny kres

2. Nieujarzmiona natura

3. Europa poznaje świat

4. Drogi i bezdroża rozwoju rolnictwa

5. Rewolucja przemysłowa i kapitalizm

6. Między tronem a parlamentem

7. Życie codzienne

8. Przesłanki postępu

9. Rozróżnieni w wierze

10. Zmienne mody i wrażenia estetyczne

11. Wielkie dynastie wkraczają na scenę

12. Rzesza w ogniu. Wojna trzydziestoletnia (1618–1648)

13. Brytyjska wojna domowa

14. Europa Ludwika XIV

15. W przededniu rewolucji

Literatura:

Literatura podstawowa:

Burke Peter, Renesans, Kraków 2009.

Chaunu Pierre, Cywilizacja wieku Oświecenia. Przełożyła Eligia Bąkowska, Warszawa1989.

Europa i świat w początkach epoki nowożytnej. Część 1: społeczeństwo, kultura, ekspansja. Praca zbiorowa pod redakcją naukową Antoniego Mączaka, Warszawa 1991.

Europa i świat w początkach epoki nowożytnej. Część 2: ideologie, kryzysy, konflikty. Praca zbiorowa pod redakcją naukową Antoniego Mączaka, Warszawa 1992.

Mackenney Richard, Europa XVI wieku. Ekspansja i konflikt. Przełożyły Anna Staniewska i Dorota Dywańska, Warszawa 1993.

Literatura uzupełniająca:

Alvarez Manuel Fernandez, Cesarz Karol V, Warszawa 2003.

Alvarez Manuel Fernandez, Izabela Katolicka, Warszawa 2007.

Anusik Zbigniew, Gustaw II Adolf, Wrocław 1996.

Ashenburg Katherine, Historia brudu, Warszawa 2009.

Basista Jakub, Propaganda religijna w przededniu i pierwszych latach angielskiej wojny domowej, Kraków 2007.

Baszkiewicz Jan, Henryk IV Wielki, Warszawa 1995.

Baszkiewicz Jan, Richelieu, Warszawa 1984.

Bèrenger J., Tolerancja religijna w Europie w czasach nowożytnych (XV-XVIII), tł. M. Forycki, Poznań 2002.

Biernacki Witold, Wojna trzydziestoletnia (cz. 1) Powstanie czeskie i wojna o Palatynat 1618-1623, Zabrze 2008.

Black Jeremy, Europa XVIII wieku 1700-1789, przełożył Jarosław Mikos, Warszawa 1997.

Bogucka Maria, Maria Stuart, Wrocław 2009.

Borowski Andrzej, Renesans, Kraków 2002.

Brouwer Johan, Joanna Szalona. Tragiczne życie w niespokojnym czasie. Przełożyła Halina Leonowicz, Warszawa 1991.

Buchner W., Wojna i konkwista. Hiszpańska myśl polityczna Złotego Wieku, Kraków 2007.

Buchner W., Wojna i konkwista. Hiszpańska myśl polityczna Złotego Wieku, Kraków 2007.

Burke Peter, Kultura i społeczeństwo w renesansowych Włoszech. Przełożył Wojciech K. Siewierski, Warszawa 1991.

Burke Peter, Kultura ludowa we wczesnonowożytnej Europie. Przekład Robert Pucek, Michał Szczubiałka, Warszawa 2009.

Burkhardt Johannes, Stulecie reformacji w Niemczech (1517-1617). Między rewolucją medialną a przełomem instytucjonalnym, Warszawa 2009.

Byrne Muriel St. Clare, Życie codzienne w Anglii elżbietańskiej. Przełożyła Anna Staniewska, Warszawa 1971.

Carlton Charles, Karol I, Warszawa 1993.

Cesare Beccaria (1738-1794) reformator prawa karnego i jego epoka, pod red. Stanisława Salmonowicza, Toruń 1995.

Chaunu Pierre, Czas reform. Historia religii i cywilizacji (1250-1550). Przełożył Jan Grosfeld, Warszawa 1989.

Cloulas Ivan, Życie codzienne w zamkach nad Loarą w czasach renesansu. Z języka francuskiego przełożyli Barbara i Michał Pireccy, Poznań 1999.

Cordingly David, Życie i zwyczaje piratów, Warszawa 2006.

Człowiek baroku, pod red. Rosaria Villariego, Warszawa 2001.

Dauxois J., Cesarz alchemików. Rudolf II Habsburg, Kraków 1997.

De Lara Manuel T., Baruque Julio V., Ortiz Antonio D., Historia Hiszpanii. Przełożył Szymon Jędrusiak, wyd. 2, Kraków 1999.

Decker Michel de, Maria Antonina. Niebezpieczne związki królowej, Warszawa???

Decot Rolf, Mała historia reformacji w Niemczech, Kraków 2007.

Defourneaux Marcelin, Życie codzienne w Hiszpanii w wieku złotym. Przełożyła Eligia Bąkowska, Warszawa 1968.

Delumeau Jean, Reformy chrześcijaństwa w XVI i XVII w., t. 1-2. Przełożył Jan Maria Kłoczowski, Warszawa 1986.

Delumeau Jean, Strach w kulturze Zachodu XIV-XVII w., tł. A. Szymański, Warszawa 1986.

Erickson Carolly, Henryk VIII. Z angielskiego przełożył Piotr Szymor, Warszawa 2001.

Fernández-Armesto Felipe, Wokół tysiąca stołów czyli historia jedzenia. Przełożył Jan Jackiewicz, Warszawa 2003.

Fischer-Fabian F., Krzysztof Kolumb. Bohater czy łotr?, Warszawa 2006.

Friedenthal R., Marcin Luter. Jego życie i czasy, tł. C. Tarnogórski, Warszawa 1991.

Gać Jan, Raj utracony. Śladami chrześcijaństwa. Pierwsze misje jezuitów w Ameryce, Kraków 2009.

Godwin Goodfrey, Prywatny świat kobiet otomańskich, Warszawa 2008.

Greenblatt Stephen, Shakespeare: stwarzanie świata, przeł. B. Kopeć-Umiastowska, Warszawa 2007.

Grobis Jerzy, U podstaw brytyjskiej polityki równowagi sił w Europie w latach 1685-1763, Łódź 2008.

Grodziski Stanisław, Habsburgowie. Dzieje dynastii, Wrocław 1998.

Halil Inalcik, Imperium osmańskie. Epoka klasyczna 1300-1600, Kraków 2006.

Hazard Paul, Kryzys świadomości europejskiej 1680-1715, Warszawa 1974.

Holmes Richard, Wiek cudów. jak odkrywano piękno i grozę nauki, Warszawa 2010.

Horn Ildiko, Andrzej Batory, Warszawa 2010.

Huizinga Johan, Kultura XVII‒wiecznej Holandii. Wstęp, opracowanie i przekład z języka niderlandzkiego i niemieckiego Piotr Oczko, Kraków 2008.

Im Hof Ulrich, Europa oświecenia, przekład Małgorzata Łukaszewicz, Warszawa 1995.

Israel Jonathan I., Żydzi europejscy w dobie merkantylizmu (1550-1750), Warszawa 2009.

Janáček Josef, Śmierć Wallensteina, przeł. W. Nawrocki, Katowice 1976.

Kamen Henry, Imperium hiszpańskie. Dzieje rozkwitu i upadku. Przekład Tomasz Prochenka, Warszawa 2008.

Kamen Henry, Inkwizycja hiszpańska. Przełożyli Katarzyna Bażyńska-Chojnacka, Piotr Chojnacki, Warszawa 2005.

Kamieński Andrzej, Polska a Brandenburgia-Prusy w drugiej połowie XVII wieku. Dzieje polityczne, Poznań 2002.

Kierul Jerzy, Kepler, Warszawa 2007.

Kierul Jerzy, Newton, Warszawa???

Kizik Edmund, Wesele, kilka chrztów i pogrzebów. Uroczystości rodzinne w mieście hanzeatyckim od XVI do XVIII wieku, Gdańsk 2001.

Klaniczay Tibor, Renesans. Manieryzm. Barok. Wybór i posłowie J. Ślaski. Przekład z węgierskiego E. Cygielska, Warszawa 1986.

Klein Shelley, Najgroźniejsi piraci w historii, tł. B. Gutowska-Nowak, Warszawa 2007.

Kordeczuk Józef, Ordynacja kryminalna Józefa I z 1707 roku: z dziejów procesu karnego na Śląsku w pierwszej połowie XVIII wieku, Wrocław 1999.

Kreigseisen Wojciech, Stosunki wyznaniowe w relacjach państwo-kościół między reformacją a oświeceniem (Rzesza Niemiecka – Niderlandy Północne – Rzeczpospolita polsko-litewska, Warszawa 2010.

Krokosz Paweł, Rosyjskie siły zbrojne za panowania Piotra I, Kraków 2010.

Larsson Lars Olof, Gustaw Waza. Ojciec państwa szwedzkiego czy tyran?, Warszawa????

Laven Mary, Dziewice weneckie. Przełożył Andrzej Szymański, Warszawa 2006.

Lecler J., Historia tolerancji w wieku reformacji, tł. L. i H. Kühn, t. 1-2, Warszawa 1964.

Leonardo da Vinci. Artysta i dzieło, Warszawa 2006.

Levack Brian P., Polowanie na czarownice w Europie wczesnonowożytnej, wyd. 2, Wrocław 2009.

Levi Anthony, Ludwik XIV. Epoka intryg i spisków, Warszawa ???

Liljegren Bengt, Karol XII, Gdańsk 2010.

Łotman Jurij, Rosja i znaki. Kultura szlachecka w wieku XVIII i na początku XIX, wyd. 2, Gdańsk 2011.

MacDouohg Giles, Fryderyk Wielki, Warszawa 2009.

Magdziarz Wojciech St., Ludwik XIV

Mączak Antoni, Rządzący i rządzeni. Władza i społeczeństwo w Europie wczesnonowożytnej, Warszawa 2002.

Mendyk Jacek, Wielcy wojownicy Japonii: Toyotomi Hidegoshi 1537-1598, Warszawa 2009.

Michalski Sergiusz, Protestanci a sztuka. Spór o obrazy w Europie nowożytnej, Warszawa 1989.

Miller John, Stuartowie. Królowie Anglii i Szkocji, Warszawa????

Molenda Jarosław, Poczet odkrywców i zdobywców Ameryki Łacińskiej, Warszawa 2007.

Munck Thomas, Europa XVII wieku 1598-1700. Państwo, konflikty i porządek społeczny, przełożył Robert Sudół, Warszawa 1988.

Murat Inès, Colbert, Warszawa 1998.

Napierała Piotr, Się Robert Walpole (1676-1745). Twórca brytyjskiej potęgi, Poznań 2008.

Napierała Piotr, Światowa metropolia. Życie codzienne w osiemnastowiecznym Londynie, Gdynia 2010.

Nicholl Charles, Leonardo da Vinci. Lot wyobraźni, Warszawa 2006.

Noel Gerard, Występni papieże renesansu, Warszawa 2007.

Noel Gerard, Występni papieże renesansu. Przełożyła Grażyna Waluga, Warszawa 2007.

Oberman Heiko A., Marcin Luter. Człowiek między bogiem a diabłem, Gdańsk 1996.

Pawłow Andriej, Perrie Maureen, Iwan Groźny. Car i tyran, Warszawa???

Pelikan Jaroslav, Reformacja Kościoła i dogmatów (1300-1700), Kraków 2010.

Pirożyński Jan, Johannes Gutenberg i początki ery druku, Warszawa 2002.

Ranke Leopold, Dzieje papiestwa w XVI-XIX wieku, tł. J. Zarański, Z. Żabicki, Warszawa 1974.

Reinhard Wolfgang, Życie po europejsku. Od czasów najdawniejszych do współczesności. Tł. J. Antkowiak, Warszawa 2009.

Roland Susan, Elżbieta I. Królowa piratów, Warszawa???

Rzepińska Maria, Siedem wieków malarstwa europejskiego, wyd. 3, Wrocław 1988.

Salmonowicz Stanisław, Fryderyk Wielki….

Salmonowicz Stanisław, Prusy. Dzieje państwa i społeczeństwa, Poznań 1987.

Schilling Heinz, Jedność i różnorodność Europy we wczesnej epoce nowożytnej: religia – społeczeństwo – państwo. Przekład J. Górny, K. Kowalewski, Warszawa 2010.

Schilling Heinz, Konfesjonalizacja. Kościół i państwo w Europie doby przednowoczesnej, Poznań 2010.

Schindler Norbert, Ludzie prości, ludzie niepokorni… Kultura ludowa w początkach dziejów nowożytnych. Przekład Barbara Ostrowska, Warszawa 2002.

Schweitzer Albert, Jan Sebastian Bach, wyd. 3, Warszawa 2009.

Smolucha Janusz, Papiestwo a Polska w latach 1484-1526. Kontakty dyplomatyczne na tle zagrożenia tureckiego, Kraków 1999.

Starkey David, Elżbieta I. Walka o tron, Warszawa 2008.

Starkey David, Królowe. Sześć żon Henryka VIII, Warszawa 2010.

Stevens Carol B., Rosyjskie wojny 1460-1730. Narodziny mocarstwa, Warszawa 2010.

Stirling Stuart, Pizarro: pogromca Inków, Warszawa 2005.

Stoye John, Davies Norman, Oblężenie Wiednia. Spuścizna Sobieskiego, Warszawa 2009.

Sucheni-Grabowska Anna, Monarchia dwu ostatnich Jagiellonów a ruch egzekucyjny, cz. 1: Geneza egzekucji dóbr, Wrocław 1974.

Szczucki Lech, nonkonformiści religijni XVI i XVII w. Studia i szkice, Warszawa 1993.

Sztuka i dialog wyznań w XVI i XVII wieku. Materiały sesji Stowarzyszenia Historyków Sztuki, Wrocław, listopad 1999, pod red. Jana Harasimowicza, Warszawa 2000.

Tafiłowski Piotr, Wojny włoskie: 1494-1559, Zabrze 2007.

Taracha Cezary, Szpiedzy i dyplomaci. Wywiad hiszpański w XVIII wieku, Lublin 2005.

Tekiela Łukasz, Wojna trzydziestoletnia na Górnych Łużycach. Aspekty militarne, Racibórz 2010.

Thurnbull Stephen, Wojny złotego wieku, Warszawa 2007.

Viroli Maurizio, Uśmiech Machiavellego. Biografia, Warszawa 2006.

Wijaczka Jacek, Albrecht von Brandenburg-Ansbach (1490-1568). Ostatni mistrz zakonu krzyżackiego i pierwszy książę „w Prusiech”, Olsztyn 2010.

Wijaczka Jacek, Procesy o czary w Prusach Książęcych (Brandenburskich) w XVI-XVIII wieku, Toruń 2007.

Wijaczka Jacek, Stosunki dyplomatyczne Polski z Rzeszą Niemiecką w czasach panowania cesarza Karola V (1519-1556), Kielce 1998.

Witasek Marian, Konstantynopol 1453, Warszawa 2008.

Wojtczak Jarosław, Powstanie Tupaka Amaru, Warszawa 2007.

Wojtowicz Jerzy, Masoneria – wielka niewiadoma? Studium z dziejów tzw. tajnych towarzystw w Europie nowożytnej (XVIII-XX w.), Toruń 1992.

Wolke Lars Ericson, Larsson Göran, Villstrand Nils Erik, Wojna trzydziestoletnia. Europa i świat 1618-1648, Warszawa 2010.

Metody i kryteria oceniania:

- ocena aktywności na zajęciach (K_W04; K_W09; K_W10; K_W14; K_W15; K_W16; K_U02; K_U10; K_K01; K_K02; K_K03; K_K06);

- ocena poziomu przedstawionego na zajęciach krótkiego referatu ustnego (K_W04; K_W09; K_W10; K_W14; K_W15; K_W16; K_U02; K_U10);

- ocena pracy pisemnej na zadany temat związany z problematyką omawianą na zajęciach (K_W04; K_W09; K_W10; K_W14; K_W15; K_W16; K_U02; K_U04).

Praktyki zawodowe:

Brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jarosław Dumanowski
Prowadzący grup: Jarosław Dumanowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 18 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Kucharski
Prowadzący grup: Adam Kucharski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Zajęcia obejmują analizę wybranych, węzłowych problemów epoki nowożytnej (XVI-XVIII w.), przed wszystkim w Europie i w mniejszym zakresie na świecie. Wybrane aspekty historii politycznej, społecznej i dziejów kultury zostaną przedstawione w swoich najbardziej charakterystycznych i kontrastowych przejawach.

Pełny opis:

1. Początek i koniec epoki nowożytnej. Główne wydarzenia – niewyraźność cezur chronologicznych.

2. Jaka ideologia? – antropocentryzm humanizmu czy optymizm i scjentyzm oświecenia

3. Kto odkrył inne kontynenty i rządził światem? – Hiszpanie i Portugalczycy czy Anglicy, Francuzi i Holendrzy. Wielkie odkrycia geograficzne i kolonializm w XV-XVIII w.

4. Wojny włoskie (1494-1559) czy wojna 80-letnia (1567/1568-1648) i ekspansja turecka - Największe konflikty militarne w Europie XVI w.

5. Wojna trzydziestoletnia (1618-1648) czy wojna domowa w Anglii (1642-1651)? - Największe konflikty zbrojne w XVII w. na Starym Kontynencie

6. Wielka wojna północna (1700-1721) i wojna o sukcesję hiszpańską (1700-1713/14) – wojna siedmioletnia (1756-1763) i wojna o sukcesję austriacką (1740-1748) – wielkie wojny XVIII-wiecznej Europy i świata

7. Jaki ustrój? – monarchia absolutna czy parlamentaryzm i republikanizm. Francja, Cesarstwo i Rosja kontra Anglia, Niderlandy i Wenecja.

8. Jaka kultura i sztuka – harmonia renesansu czy różnorodność i bogactwo baroku?

9. Jaka religia? – katolicyzm czy protestantyzm – Reformacja i kontrreformacja XVI w. Konflikty wyznaniowe i reformy Kościoła.

10. Jaka gospodarka? – tradycja feudalna czy nowe formy produkcji wczesnokapitalistycznej – system folwarczno-pańszczyźniany, a rewolucja przemysłowa

11. Dwie strony życia – Bieda i bogactwo, higiena i brud. Różne aspekty życia codziennego

12. Wieś, miasto i mobilność. Życie w mieście i na wsi, a życie w podróży.

13. Cienie dziejów nowożytnej Europy. Klęski elementarne, epidemie, procesy o czary.

14. Blaski i osiągnięcia wczesnej nowożytności. Postęp naukowy i techniczny.

15. Znaczenie wojny o niepodległość Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej (1775-1783).

Literatura:

Alvarez Manuel Fernandez, Cesarz Karol V, Warszawa 2003.

Alvarez Manuel Fernandez, Izabela Katolicka, Warszawa 2007.

Anusik Zbigniew, Gustaw II Adolf, Wrocław 1996.

Ashenburg Katherine, Historia brudu, Warszawa 2009.

Basista Jakub, Propaganda religijna w przededniu i pierwszych latach angielskiej wojny domowej, Kraków 2007.

Baszkiewicz Jan, Henryk IV Wielki, Warszawa 1995.

Baszkiewicz Jan, Richelieu, Warszawa 1984.

Bèrenger J., Tolerancja religijna w Europie w czasach nowożytnych (XV-XVIII), tł. M. Forycki, Poznań 2002.

Biernacki Witold, Wojna trzydziestoletnia (cz. 1) Powstanie czeskie i wojna o Palatynat 1618-1623, Zabrze 2008.

Black Jeremy, Europa XVIII wieku 1700-1789, przełożył Jarosław Mikos, Warszawa 1997.

Bogucka Maria, Maria Stuart, Wrocław 2009.

Borowski Andrzej, Renesans, Kraków 2002.

Brouwer Johan, Joanna Szalona. Tragiczne życie w niespokojnym czasie. Przełożyła Halina Leonowicz, Warszawa 1991.

Buchner W., Wojna i konkwista. Hiszpańska myśl polityczna Złotego Wieku, Kraków 2007.

Buchner W., Wojna i konkwista. Hiszpańska myśl polityczna Złotego Wieku, Kraków 2007.

Burke Peter, Kultura i społeczeństwo w renesansowych Włoszech. Przełożył Wojciech K. Siewierski, Warszawa 1991.

Burke Peter, Kultura ludowa we wczesnonowożytnej Europie. Przekład Robert Pucek, Michał Szczubiałka, Warszawa 2009.

Burke Peter, Renesans, Kraków 2009.

Burkhardt Johannes, Stulecie reformacji w Niemczech (1517-1617). Między rewolucją medialną a przełomem instytucjonalnym, Warszawa 2009.

Byrne Muriel St. Clare, Życie codzienne w Anglii elżbietańskiej. Przełożyła Anna Staniewska, Warszawa 1971.

Carlton Charles, Karol I, Warszawa 1993.

Cesare Beccaria (1738-1794) reformator prawa karnego i jego epoka, pod red. Stanisława Salmonowicza, Toruń 1995.

Chaunu Pierre, Cywilizacja wieku Oświecenia. Przełożyła Eligia Bąkowska, Warszawa1989.

Chaunu Pierre, Czas reform. Historia religii i cywilizacji (1250-1550). Przełożył Jan Grosfeld, Warszawa 1989.

Cloulas Ivan, Życie codzienne w zamkach nad Loarą w czasach renesansu. Z języka francuskiego przełożyli Barbara i Michał Pireccy, Poznań 1999.

Cordingly David, Życie i zwyczaje piratów, Warszawa 2006.

Człowiek baroku, pod red. Rosaria Villariego, Warszawa 2001.

Dauxois J., Cesarz alchemików. Rudolf II Habsburg, Kraków 1997.

De Lara Manuel T., Baruque Julio V., Ortiz Antonio D., Historia Hiszpanii. Przełożył Szymon Jędrusiak, wyd. 2, Kraków 1999.

Decker Michel de, Maria Antonina. Niebezpieczne związki królowej, Warszawa???

Decot Rolf, Mała historia reformacji w Niemczech, Kraków 2007.

Defourneaux Marcelin, Życie codzienne w Hiszpanii w wieku złotym. Przełożyła Eligia Bąkowska, Warszawa 1968.

Delumeau Jean, Reformy chrześcijaństwa w XVI i XVII w., t. 1-2. Przełożył Jan Maria Kłoczowski, Warszawa 1986.

Delumeau Jean, Strach w kulturze Zachodu XIV-XVII w., tł. A. Szymański, Warszawa 1986.

Erickson Carolly, Henryk VIII. Z angielskiego przełożył Piotr Szymor, Warszawa 2001.

Europa i świat w początkach epoki nowożytnej. Część 1: społeczeństwo, kultura, ekspansja. Praca zbiorowa pod redakcją naukową Antoniego Mączaka, Warszawa 1991.

Europa i świat w początkach epoki nowożytnej. Część 2: ideologie, kryzysy, konflikty. Praca zbiorowa pod redakcją naukową Antoniego Mączaka, Warszawa 1992.

Fernández-Armesto Felipe, Wokół tysiąca stołów czyli historia jedzenia. Przełożył Jan Jackiewicz, Warszawa 2003.

Fischer-Fabian F., Krzysztof Kolumb. Bohater czy łotr?, Warszawa 2006.

Friedenthal R., Marcin Luter. Jego życie i czasy, tł. C. Tarnogórski, Warszawa 1991.

Gać Jan, Raj utracony. Śladami chrześcijaństwa. Pierwsze misje jezuitów w Ameryce, Kraków 2009.

Godwin Goodfrey, Prywatny świat kobiet otomańskich, Warszawa 2008.

Greenblatt Stephen, Shakespeare: stwarzanie świata, przeł. B. Kopeć-Umiastowska, Warszawa 2007.

Grobis Jerzy, U podstaw brytyjskiej polityki równowagi sił w Europie w latach 1685-1763, Łódź 2008.

Grodziski Stanisław, Habsburgowie. Dzieje dynastii, Wrocław 1998.

Halil Inalcik, Imperium osmańskie. Epoka klasyczna 1300-1600, Kraków 2006.

Hazard Paul, Kryzys świadomości europejskiej 1680-1715, Warszawa 1974.

Holmes Richard, Wiek cudów. jak odkrywano piękno i grozę nauki, Warszawa 2010.

Horn Ildiko, Andrzej Batory, Warszawa 2010.

Huizinga Johan, Kultura XVII‒wiecznej Holandii. Wstęp, opracowanie i przekład z języka niderlandzkiego i niemieckiego Piotr Oczko, Kraków 2008.

Im Hof Ulrich, Europa oświecenia, przekład Małgorzata Łukaszewicz, Warszawa 1995.

Israel Jonathan I., Żydzi europejscy w dobie merkantylizmu (1550-1750), Warszawa 2009.

Janáček Josef, Śmierć Wallensteina, przeł. W. Nawrocki, Katowice 1976.

Kamen Henry, Imperium hiszpańskie. Dzieje rozkwitu i upadku. Przekład Tomasz Prochenka, Warszawa 2008.

Kamen Henry, Inkwizycja hiszpańska. Przełożyli Katarzyna Bażyńska-Chojnacka, Piotr Chojnacki, Warszawa 2005.

Kamieński Andrzej, Polska a Brandenburgia-Prusy w drugiej połowie XVII wieku. Dzieje polityczne, Poznań 2002.

Kierul Jerzy, Kepler, Warszawa 2007.

Kierul Jerzy, Newton, Warszawa???

Kizik Edmund, Wesele, kilka chrztów i pogrzebów. Uroczystości rodzinne w mieście hanzeatyckim od XVI do XVIII wieku, Gdańsk 2001.

Klaniczay Tibor, Renesans. Manieryzm. Barok. Wybór i posłowie J. Ślaski. Przekład z węgierskiego E. Cygielska, Warszawa 1986.

Klein Shelley, Najgroźniejsi piraci w historii, tł. B. Gutowska-Nowak, Warszawa 2007.

Kordeczuk Józef, Ordynacja kryminalna Józefa I z 1707 roku: z dziejów procesu karnego na Śląsku w pierwszej połowie XVIII wieku, Wrocław 1999.

Kreigseisen Wojciech, Stosunki wyznaniowe w relacjach państwo-kościół między reformacją a oświeceniem (Rzesza Niemiecka – Niderlandy Północne – Rzeczpospolita polsko-litewska, Warszawa 2010.

Krokosz Paweł, Rosyjskie siły zbrojne za panowania Piotra I, Kraków 2010.

Larsson Lars Olof, Gustaw Waza. Ojciec państwa szwedzkiego czy tyran?, Warszawa????

Laven Mary, Dziewice weneckie. Przełożył Andrzej Szymański, Warszawa 2006.

Lecler J., Historia tolerancji w wieku reformacji, tł. L. i H. Kühn, t. 1-2, Warszawa 1964.

Leonardo da Vinci. Artysta i dzieło, Warszawa 2006.

Levack Brian P., Polowanie na czarownice w Europie wczesnonowożytnej, wyd. 2, Wrocław 2009.

Levi Anthony, Ludwik XIV. Epoka intryg i spisków, Warszawa ???

Liljegren Bengt, Karol XII, Gdańsk 2010.

Łotman Jurij, Rosja i znaki. Kultura szlachecka w wieku XVIII i na początku XIX, wyd. 2, Gdańsk 2011.

MacDouohg Giles, Fryderyk Wielki, Warszawa 2009.

Mackenney Richard, Europa XVI wieku. Ekspansja i konflikt. Przełożyły Anna Staniewska i Dorota Dywańska, Warszawa 1993.

Magdziarz Wojciech St., Ludwik XIV

Mączak Antoni, Rządzący i rządzeni. Władza i społeczeństwo w Europie wczesnonowożytnej, Warszawa 2002.

Mendyk Jacek, Wielcy wojownicy Japonii: Toyotomi Hidegoshi 1537-1598, Warszawa 2009.

Michalski Sergiusz, Protestanci a sztuka. Spór o obrazy w Europie nowożytnej, Warszawa 1989.

Miller John, Stuartowie. Królowie Anglii i Szkocji, Warszawa????

Molenda Jarosław, Poczet odkrywców i zdobywców Ameryki Łacińskiej, Warszawa 2007.

Munck Thomas, Europa XVII wieku 1598-1700. Państwo, konflikty i porządek społeczny, przełożył Robert Sudół, Warszawa 1988.

Murat Inès, Colbert, Warszawa 1998.

Napierała Piotr, Się Robert Walpole (1676-1745). Twórca brytyjskiej potęgi, Poznań 2008.

Napierała Piotr, Światowa metropolia. Życie codzienne w osiemnastowiecznym Londynie, Gdynia 2010.

Nicholl Charles, Leonardo da Vinci. Lot wyobraźni, Warszawa 2006.

Noel Gerard, Występni papieże renesansu, Warszawa 2007.

Noel Gerard, Występni papieże renesansu. Przełożyła Grażyna Waluga, Warszawa 2007.

Oberman Heiko A., Marcin Luter. Człowiek między bogiem a diabłem, Gdańsk 1996.

Pawłow Andriej, Perrie Maureen, Iwan Groźny. Car i tyran, Warszawa???

Pelikan Jaroslav, Reformacja Kościoła i dogmatów (1300-1700), Kraków 2010.

Pirożyński Jan, Johannes Gutenberg i początki ery druku, Warszawa 2002.

Ranke Leopold, Dzieje papiestwa w XVI-XIX wieku, tł. J. Zarański, Z. Żabicki, Warszawa 1974.

Reinhard Wolfgang, Życie po europejsku. Od czasów najdawniejszych do współczesności. Tł. J. Antkowiak, Warszawa 2009.

Roland Susan, Elżbieta I. Królowa piratów, Warszawa???

Rzepińska Maria, Siedem wieków malarstwa europejskiego, wyd. 3, Wrocław 1988.

Salmonowicz Stanisław, Fryderyk Wielki….

Salmonowicz Stanisław, Prusy. Dzieje państwa i społeczeństwa, Poznań 1987.

Schilling Heinz, Jedność i różnorodność Europy we wczesnej epoce nowożytnej: religia – społeczeństwo – państwo. Przekład J. Górny, K. Kowalewski, Warszawa 2010.

Schilling Heinz, Konfesjonalizacja. Kościół i państwo w Europie doby przednowoczesnej, Poznań 2010.

Schindler Norbert, Ludzie prości, ludzie niepokorni… Kultura ludowa w początkach dziejów nowożytnych. Przekład Barbara Ostrowska, Warszawa 2002.

Schweitzer Albert, Jan Sebastian Bach, wyd. 3, Warszawa 2009.

Smolucha Janusz, Papiestwo a Polska w latach 1484-1526. Kontakty dyplomatyczne na tle zagrożenia tureckiego, Kraków 1999.

Starkey David, Elżbieta I. Walka o tron, Warszawa 2008.

Starkey David, Królowe. Sześć żon Henryka VIII, Warszawa 2010.

Starkey David, Królowe. Sześć żon Henryka VIII, Warszawa 2010.

Stevens Carol B., Rosyjskie wojny 1460-1730. Narodziny mocarstwa, Warszawa 2010.

Stirling Stuart, Pizarro: pogromca Inków, Warszawa 2005.

Stoye John, Davies Norman, Oblężenie Wiednia. Spuścizna Sobieskiego, Warszawa 2009.

Sucheni-Grabowska Anna, Monarchia dwu ostatnich Jagiellonów a ruch egzekucyjny, cz. 1: Geneza egzekucji dóbr, Wrocław 1974.

Szczucki Lech, nonkonformiści religijni XVI i XVII w. Studia i szkice, Warszawa 1993.

Sztuka i dialog wyznań w XVI i XVII wieku. Materiały sesji Stowarzyszenia Historyków Sztuki, Wrocław, listopad 1999, pod red. Jana Harasimowicza, Warszawa 2000.

Tafiłowski Piotr, Wojny włoskie: 1494-1559, Zabrze 2007.

Taracha Cezary, Szpiedzy i dyplomaci. Wywiad hiszpański w XVIII wieku, Lublin 2005.

Tekiela Łukasz, Wojna trzydziestoletnia na Górnych Łużycach. Aspekty militarne, Racibórz 2010.

Thurnbull Stephen, Wojny złotego wieku, Warszawa 2007.

Viroli Maurizio, Uśmiech Machiavellego. Biografia, Warszawa 2006.

Wijaczka Jacek, Albrecht von Brandenburg-Ansbach (1490-1568). Ostatni mistrz zakonu krzyżackiego i pierwszy książę „w Prusiech”, Olsztyn 2010.

Wijaczka Jacek, Procesy o czary w Prusach Książęcych (Brandenburskich) w XVI-XVIII wieku, Toruń 2007.

Wijaczka Jacek, Stosunki dyplomatyczne Polski z Rzeszą Niemiecką w czasach panowania cesarza Karola V (1519-1556), Kielce 1998.

Witasek Marian, Konstantynopol 1453, Warszawa 2008.

Wojtczak Jarosław, Powstanie Tupaka Amaru, Warszawa 2007.

Wojtowicz Jerzy, Masoneria – wielka niewiadoma? Studium z dziejów tzw. tajnych towarzystw w Europie nowożytnej (XVIII-XX w.), Toruń 1992.

Wolke Lars Ericson, Larsson Göran, Villstrand Nils Erik, Wojna trzydziestoletnia. Europa i świat 1618-1648, Warszawa 2010.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 34 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jarosław Dumanowski
Prowadzący grup: Jarosław Dumanowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 12 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Kucharski
Prowadzący grup: Adam Kucharski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Zajęcia obejmują analizę wybranych, węzłowych problemów epoki nowożytnej (XVI-XVIII w.), przed wszystkim w Europie i w mniejszym zakresie na świecie. Wybrane aspekty historii politycznej, społecznej i dziejów kultury zostaną przedstawione w swoich najbardziej charakterystycznych i kontrastowych przejawach.

Pełny opis:

1. Początek i koniec epoki nowożytnej. Główne wydarzenia – niewyraźność cezur chronologicznych.

2. Jaka ideologia? – antropocentryzm humanizmu czy optymizm i scjentyzm oświecenia

3. Kto odkrył inne kontynenty i rządził światem? – Hiszpanie i Portugalczycy czy Anglicy, Francuzi i Holendrzy. Wielkie odkrycia geograficzne i kolonializm w XV-XVIII w.

4. Wojny włoskie (1494-1559) czy wojna 80-letnia (1567/1568-1648) i ekspansja turecka - Największe konflikty militarne w Europie XVI w.

5. Wojna trzydziestoletnia (1618-1648) czy wojna domowa w Anglii (1642-1651)? - Największe konflikty zbrojne w XVII w. na Starym Kontynencie

6. Wielka wojna północna (1700-1721) i wojna o sukcesję hiszpańską (1700-1713/14) – wojna siedmioletnia (1756-1763) i wojna o sukcesję austriacką (1740-1748) – wielkie wojny XVIII-wiecznej Europy i świata

7. Jaki ustrój? – monarchia absolutna czy parlamentaryzm i republikanizm. Francja, Cesarstwo i Rosja kontra Anglia, Niderlandy i Wenecja.

8. Jaka kultura i sztuka – harmonia renesansu czy różnorodność i bogactwo baroku?

9. Jaka religia? – katolicyzm czy protestantyzm – Reformacja i kontrreformacja XVI w. Konflikty wyznaniowe i reformy Kościoła.

10. Jaka gospodarka? – tradycja feudalna czy nowe formy produkcji wczesnokapitalistycznej – system folwarczno-pańszczyźniany, a rewolucja przemysłowa

11. Dwie strony życia – Bieda i bogactwo, higiena i brud. Różne aspekty życia codziennego

12. Wieś, miasto i mobilność. Życie w mieście i na wsi, a życie w podróży.

13. Cienie dziejów nowożytnej Europy. Klęski elementarne, epidemie, procesy o czary.

14. Blaski i osiągnięcia wczesnej nowożytności. Postęp naukowy i techniczny.

15. Znaczenie wojny o niepodległość Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej (1775-1783).

Literatura:

Alvarez Manuel Fernandez, Cesarz Karol V, Warszawa 2003.

Alvarez Manuel Fernandez, Izabela Katolicka, Warszawa 2007.

Anusik Zbigniew, Gustaw II Adolf, Wrocław 1996.

Ashenburg Katherine, Historia brudu, Warszawa 2009.

Basista Jakub, Propaganda religijna w przededniu i pierwszych latach angielskiej wojny domowej, Kraków 2007.

Baszkiewicz Jan, Henryk IV Wielki, Warszawa 1995.

Baszkiewicz Jan, Richelieu, Warszawa 1984.

Bèrenger J., Tolerancja religijna w Europie w czasach nowożytnych (XV-XVIII), tł. M. Forycki, Poznań 2002.

Biernacki Witold, Wojna trzydziestoletnia (cz. 1) Powstanie czeskie i wojna o Palatynat 1618-1623, Zabrze 2008.

Black Jeremy, Europa XVIII wieku 1700-1789, przełożył Jarosław Mikos, Warszawa 1997.

Bogucka Maria, Maria Stuart, Wrocław 2009.

Borowski Andrzej, Renesans, Kraków 2002.

Brouwer Johan, Joanna Szalona. Tragiczne życie w niespokojnym czasie. Przełożyła Halina Leonowicz, Warszawa 1991.

Buchner W., Wojna i konkwista. Hiszpańska myśl polityczna Złotego Wieku, Kraków 2007.

Buchner W., Wojna i konkwista. Hiszpańska myśl polityczna Złotego Wieku, Kraków 2007.

Burke Peter, Kultura i społeczeństwo w renesansowych Włoszech. Przełożył Wojciech K. Siewierski, Warszawa 1991.

Burke Peter, Kultura ludowa we wczesnonowożytnej Europie. Przekład Robert Pucek, Michał Szczubiałka, Warszawa 2009.

Burke Peter, Renesans, Kraków 2009.

Burkhardt Johannes, Stulecie reformacji w Niemczech (1517-1617). Między rewolucją medialną a przełomem instytucjonalnym, Warszawa 2009.

Byrne Muriel St. Clare, Życie codzienne w Anglii elżbietańskiej. Przełożyła Anna Staniewska, Warszawa 1971.

Carlton Charles, Karol I, Warszawa 1993.

Cesare Beccaria (1738-1794) reformator prawa karnego i jego epoka, pod red. Stanisława Salmonowicza, Toruń 1995.

Chaunu Pierre, Cywilizacja wieku Oświecenia. Przełożyła Eligia Bąkowska, Warszawa1989.

Chaunu Pierre, Czas reform. Historia religii i cywilizacji (1250-1550). Przełożył Jan Grosfeld, Warszawa 1989.

Cloulas Ivan, Życie codzienne w zamkach nad Loarą w czasach renesansu. Z języka francuskiego przełożyli Barbara i Michał Pireccy, Poznań 1999.

Cordingly David, Życie i zwyczaje piratów, Warszawa 2006.

Człowiek baroku, pod red. Rosaria Villariego, Warszawa 2001.

Dauxois J., Cesarz alchemików. Rudolf II Habsburg, Kraków 1997.

De Lara Manuel T., Baruque Julio V., Ortiz Antonio D., Historia Hiszpanii. Przełożył Szymon Jędrusiak, wyd. 2, Kraków 1999.

Decker Michel de, Maria Antonina. Niebezpieczne związki królowej, Warszawa???

Decot Rolf, Mała historia reformacji w Niemczech, Kraków 2007.

Defourneaux Marcelin, Życie codzienne w Hiszpanii w wieku złotym. Przełożyła Eligia Bąkowska, Warszawa 1968.

Delumeau Jean, Reformy chrześcijaństwa w XVI i XVII w., t. 1-2. Przełożył Jan Maria Kłoczowski, Warszawa 1986.

Delumeau Jean, Strach w kulturze Zachodu XIV-XVII w., tł. A. Szymański, Warszawa 1986.

Erickson Carolly, Henryk VIII. Z angielskiego przełożył Piotr Szymor, Warszawa 2001.

Europa i świat w początkach epoki nowożytnej. Część 1: społeczeństwo, kultura, ekspansja. Praca zbiorowa pod redakcją naukową Antoniego Mączaka, Warszawa 1991.

Europa i świat w początkach epoki nowożytnej. Część 2: ideologie, kryzysy, konflikty. Praca zbiorowa pod redakcją naukową Antoniego Mączaka, Warszawa 1992.

Fernández-Armesto Felipe, Wokół tysiąca stołów czyli historia jedzenia. Przełożył Jan Jackiewicz, Warszawa 2003.

Fischer-Fabian F., Krzysztof Kolumb. Bohater czy łotr?, Warszawa 2006.

Friedenthal R., Marcin Luter. Jego życie i czasy, tł. C. Tarnogórski, Warszawa 1991.

Gać Jan, Raj utracony. Śladami chrześcijaństwa. Pierwsze misje jezuitów w Ameryce, Kraków 2009.

Godwin Goodfrey, Prywatny świat kobiet otomańskich, Warszawa 2008.

Greenblatt Stephen, Shakespeare: stwarzanie świata, przeł. B. Kopeć-Umiastowska, Warszawa 2007.

Grobis Jerzy, U podstaw brytyjskiej polityki równowagi sił w Europie w latach 1685-1763, Łódź 2008.

Grodziski Stanisław, Habsburgowie. Dzieje dynastii, Wrocław 1998.

Halil Inalcik, Imperium osmańskie. Epoka klasyczna 1300-1600, Kraków 2006.

Hazard Paul, Kryzys świadomości europejskiej 1680-1715, Warszawa 1974.

Holmes Richard, Wiek cudów. jak odkrywano piękno i grozę nauki, Warszawa 2010.

Horn Ildiko, Andrzej Batory, Warszawa 2010.

Huizinga Johan, Kultura XVII‒wiecznej Holandii. Wstęp, opracowanie i przekład z języka niderlandzkiego i niemieckiego Piotr Oczko, Kraków 2008.

Im Hof Ulrich, Europa oświecenia, przekład Małgorzata Łukaszewicz, Warszawa 1995.

Israel Jonathan I., Żydzi europejscy w dobie merkantylizmu (1550-1750), Warszawa 2009.

Janáček Josef, Śmierć Wallensteina, przeł. W. Nawrocki, Katowice 1976.

Kamen Henry, Imperium hiszpańskie. Dzieje rozkwitu i upadku. Przekład Tomasz Prochenka, Warszawa 2008.

Kamen Henry, Inkwizycja hiszpańska. Przełożyli Katarzyna Bażyńska-Chojnacka, Piotr Chojnacki, Warszawa 2005.

Kamieński Andrzej, Polska a Brandenburgia-Prusy w drugiej połowie XVII wieku. Dzieje polityczne, Poznań 2002.

Kierul Jerzy, Kepler, Warszawa 2007.

Kierul Jerzy, Newton, Warszawa???

Kizik Edmund, Wesele, kilka chrztów i pogrzebów. Uroczystości rodzinne w mieście hanzeatyckim od XVI do XVIII wieku, Gdańsk 2001.

Klaniczay Tibor, Renesans. Manieryzm. Barok. Wybór i posłowie J. Ślaski. Przekład z węgierskiego E. Cygielska, Warszawa 1986.

Klein Shelley, Najgroźniejsi piraci w historii, tł. B. Gutowska-Nowak, Warszawa 2007.

Kordeczuk Józef, Ordynacja kryminalna Józefa I z 1707 roku: z dziejów procesu karnego na Śląsku w pierwszej połowie XVIII wieku, Wrocław 1999.

Kreigseisen Wojciech, Stosunki wyznaniowe w relacjach państwo-kościół między reformacją a oświeceniem (Rzesza Niemiecka – Niderlandy Północne – Rzeczpospolita polsko-litewska, Warszawa 2010.

Krokosz Paweł, Rosyjskie siły zbrojne za panowania Piotra I, Kraków 2010.

Larsson Lars Olof, Gustaw Waza. Ojciec państwa szwedzkiego czy tyran?, Warszawa????

Laven Mary, Dziewice weneckie. Przełożył Andrzej Szymański, Warszawa 2006.

Lecler J., Historia tolerancji w wieku reformacji, tł. L. i H. Kühn, t. 1-2, Warszawa 1964.

Leonardo da Vinci. Artysta i dzieło, Warszawa 2006.

Levack Brian P., Polowanie na czarownice w Europie wczesnonowożytnej, wyd. 2, Wrocław 2009.

Levi Anthony, Ludwik XIV. Epoka intryg i spisków, Warszawa ???

Liljegren Bengt, Karol XII, Gdańsk 2010.

Łotman Jurij, Rosja i znaki. Kultura szlachecka w wieku XVIII i na początku XIX, wyd. 2, Gdańsk 2011.

MacDouohg Giles, Fryderyk Wielki, Warszawa 2009.

Mackenney Richard, Europa XVI wieku. Ekspansja i konflikt. Przełożyły Anna Staniewska i Dorota Dywańska, Warszawa 1993.

Magdziarz Wojciech St., Ludwik XIV

Mączak Antoni, Rządzący i rządzeni. Władza i społeczeństwo w Europie wczesnonowożytnej, Warszawa 2002.

Mendyk Jacek, Wielcy wojownicy Japonii: Toyotomi Hidegoshi 1537-1598, Warszawa 2009.

Michalski Sergiusz, Protestanci a sztuka. Spór o obrazy w Europie nowożytnej, Warszawa 1989.

Miller John, Stuartowie. Królowie Anglii i Szkocji, Warszawa????

Molenda Jarosław, Poczet odkrywców i zdobywców Ameryki Łacińskiej, Warszawa 2007.

Munck Thomas, Europa XVII wieku 1598-1700. Państwo, konflikty i porządek społeczny, przełożył Robert Sudół, Warszawa 1988.

Murat Inès, Colbert, Warszawa 1998.

Napierała Piotr, Się Robert Walpole (1676-1745). Twórca brytyjskiej potęgi, Poznań 2008.

Napierała Piotr, Światowa metropolia. Życie codzienne w osiemnastowiecznym Londynie, Gdynia 2010.

Nicholl Charles, Leonardo da Vinci. Lot wyobraźni, Warszawa 2006.

Noel Gerard, Występni papieże renesansu, Warszawa 2007.

Noel Gerard, Występni papieże renesansu. Przełożyła Grażyna Waluga, Warszawa 2007.

Oberman Heiko A., Marcin Luter. Człowiek między bogiem a diabłem, Gdańsk 1996.

Pawłow Andriej, Perrie Maureen, Iwan Groźny. Car i tyran, Warszawa???

Pelikan Jaroslav, Reformacja Kościoła i dogmatów (1300-1700), Kraków 2010.

Pirożyński Jan, Johannes Gutenberg i początki ery druku, Warszawa 2002.

Ranke Leopold, Dzieje papiestwa w XVI-XIX wieku, tł. J. Zarański, Z. Żabicki, Warszawa 1974.

Reinhard Wolfgang, Życie po europejsku. Od czasów najdawniejszych do współczesności. Tł. J. Antkowiak, Warszawa 2009.

Roland Susan, Elżbieta I. Królowa piratów, Warszawa???

Rzepińska Maria, Siedem wieków malarstwa europejskiego, wyd. 3, Wrocław 1988.

Salmonowicz Stanisław, Fryderyk Wielki….

Salmonowicz Stanisław, Prusy. Dzieje państwa i społeczeństwa, Poznań 1987.

Schilling Heinz, Jedność i różnorodność Europy we wczesnej epoce nowożytnej: religia – społeczeństwo – państwo. Przekład J. Górny, K. Kowalewski, Warszawa 2010.

Schilling Heinz, Konfesjonalizacja. Kościół i państwo w Europie doby przednowoczesnej, Poznań 2010.

Schindler Norbert, Ludzie prości, ludzie niepokorni… Kultura ludowa w początkach dziejów nowożytnych. Przekład Barbara Ostrowska, Warszawa 2002.

Schweitzer Albert, Jan Sebastian Bach, wyd. 3, Warszawa 2009.

Smolucha Janusz, Papiestwo a Polska w latach 1484-1526. Kontakty dyplomatyczne na tle zagrożenia tureckiego, Kraków 1999.

Starkey David, Elżbieta I. Walka o tron, Warszawa 2008.

Starkey David, Królowe. Sześć żon Henryka VIII, Warszawa 2010.

Starkey David, Królowe. Sześć żon Henryka VIII, Warszawa 2010.

Stevens Carol B., Rosyjskie wojny 1460-1730. Narodziny mocarstwa, Warszawa 2010.

Stirling Stuart, Pizarro: pogromca Inków, Warszawa 2005.

Stoye John, Davies Norman, Oblężenie Wiednia. Spuścizna Sobieskiego, Warszawa 2009.

Sucheni-Grabowska Anna, Monarchia dwu ostatnich Jagiellonów a ruch egzekucyjny, cz. 1: Geneza egzekucji dóbr, Wrocław 1974.

Szczucki Lech, nonkonformiści religijni XVI i XVII w. Studia i szkice, Warszawa 1993.

Sztuka i dialog wyznań w XVI i XVII wieku. Materiały sesji Stowarzyszenia Historyków Sztuki, Wrocław, listopad 1999, pod red. Jana Harasimowicza, Warszawa 2000.

Tafiłowski Piotr, Wojny włoskie: 1494-1559, Zabrze 2007.

Taracha Cezary, Szpiedzy i dyplomaci. Wywiad hiszpański w XVIII wieku, Lublin 2005.

Tekiela Łukasz, Wojna trzydziestoletnia na Górnych Łużycach. Aspekty militarne, Racibórz 2010.

Thurnbull Stephen, Wojny złotego wieku, Warszawa 2007.

Viroli Maurizio, Uśmiech Machiavellego. Biografia, Warszawa 2006.

Wijaczka Jacek, Albrecht von Brandenburg-Ansbach (1490-1568). Ostatni mistrz zakonu krzyżackiego i pierwszy książę „w Prusiech”, Olsztyn 2010.

Wijaczka Jacek, Procesy o czary w Prusach Książęcych (Brandenburskich) w XVI-XVIII wieku, Toruń 2007.

Wijaczka Jacek, Stosunki dyplomatyczne Polski z Rzeszą Niemiecką w czasach panowania cesarza Karola V (1519-1556), Kielce 1998.

Witasek Marian, Konstantynopol 1453, Warszawa 2008.

Wojtczak Jarosław, Powstanie Tupaka Amaru, Warszawa 2007.

Wojtowicz Jerzy, Masoneria – wielka niewiadoma? Studium z dziejów tzw. tajnych towarzystw w Europie nowożytnej (XVIII-XX w.), Toruń 1992.

Wolke Lars Ericson, Larsson Göran, Villstrand Nils Erik, Wojna trzydziestoletnia. Europa i świat 1618-1648, Warszawa 2010.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 32 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Mikulski
Prowadzący grup: Krzysztof Mikulski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 19 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Mikulski
Prowadzący grup: Jarosław Dumanowski, Krzysztof Mikulski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.