Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Historia średniowiecza powszechna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1202-H-HSPOW-S1 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0222) Historia i archeologia
Nazwa przedmiotu: Historia średniowiecza powszechna
Jednostka: Instytut Historii i Archiwistyki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 LUB 3.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Znajomość historii średniowiecza w zakresie programu szkoły średniej, umiejętność czytania ze zrozumieniem; umiejętność poprawnego formułowania narracji pisemnej w języku polskim

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

Całkowity nakład pracy 90 godz.- 3 p.

- udział w zajęciach 30 godz. - 1. p.

- konsultacje z nauczycielem akademickim 15 godz.-0,5 p.

- studiowanie literatury przedmiotu 30 godz.- 1 p.

- przygotowanie do sprawdzianu pisemnego 15 godz.- 0,5 p.

Efekty uczenia się - wiedza:

- student zna wybrane zagadnienia historii powszechnej średniowiecza (K_W04);

- student ma podstawową wiedzę o specyfice przedmiotowej i metodologicznej historii (K_W7)

- student posiada podstawową wiedzę pozwalającą na analizę i interpretację wytworów cywilizacji przydatnych dla poznania epoki średniowiecza (K_W09);

- student zna różne źródła informacji, rozumie ich przydatność w badaniach historycznych (K_W10);

- student rozumie powiązania interdyscyplinarne historii z naukami pokrewnymi i z innymi naukami humanistycznymi i społecznymi; dostrzega i rozumie znaczenie elementów innych dyscyplin naukowych w pracy historyka (K_W12);

- student wie o istnieniu w historii i pokrewnych odmiennych punktów widzenia, determinowanych różnym podłożem kulturowym (K_W15);


- student zna i rozumie podstawową terminologię z zakresu historii w


przynajmniej jednym języku nowożytnym występującym w źródłach


historycznych (K_W16);


- student zna i rozumie podstawowe pojęcia w przynajmniej jednym języku starożytnym (łacina średniowieczna, staroniemiecki) (K_W17).

Efekty uczenia się - umiejętności:

- student potrafi wskazać, uzasadnić i omówić wzajemne relacje różnych kierunków badań historycznych (K_U02);

- student potrafi opanować i stosować pod kierunkiem opiekuna naukowego podstawowe umiejętności badawcze w zakresie historii (K_U03)

- student potrafi posłużyć się w stopniu podstawowym teoriami i paradygmatami badawczymi w zakresie historii i nauk pokrewnych (K_U04);

- student potrafi zdefiniować i zastosować w mowie i na piśmie podstawową terminologię w zakresie historii i nauk pokrewnych zarówno w pracy badawczej, jak i w popularyzacji wiedzy historycznej (K_U05)

- student formułuje tezy i argumentuje z wykorzystaniem poglądów innych autorów prac historycznych (K_U10).

- student tłumaczy i objaśnia proste teksty źródłowe w języku starożytnym i języku nowożytnym występującym w źródłach historycznych
Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

- student ma świadomość zakresu swojej wiedzy historycznej i umiejętności warsztatowych i rozumie potrzebę dalszego, ciągłego rozwoju kompetencji w zakresie historycznym, ogólnohumanistycznym, jak też kompetencji i społecznych (K_K01);


- student potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role (K_K02);


- student ma świadomość wartości kultury historycznej, na którą składa się znajomość dziejów dyscypliny, świadectw, metod i korzeni


historycznych kultury (K_K03);


- student uznaje i szanuje różnice punktów widzenia determinowane różnym podłożem kulturowym; wykazuje niezależność i samodzielność


myśli, szanując jednocześnie prawo innych osób do wykazywania tych samych cech; jest zdolny do okazywania zrozumienia dla


świata wartości i postaw ludzi w różnych okresach i kontekstach historycznych (K_K06).

Metody dydaktyczne:

dyskusja, metoda okrągłego stołu, prezentacje referatów

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- opis
- opowiadanie
- pogadanka

Metody dydaktyczne poszukujące:

- klasyczna metoda problemowa
- okrągłego stołu

Skrócony opis:

W ramach zajęć zostaną przybliżone fundamentalne zagadnienia z dziejów europejskiego średniowiecza począwszy od wędrówek ludów i tworzenia pierwszych państwowości na gruzach cesarstwa rzymskiego, poprzez struktury uniwersalne chrześcijańskiej Europy (papiestwo i cesarstwo), na tworzeniu państw narodowych kończąc

Pełny opis:

Państwa germańskie na gruzach Imperium Rzymskiego (Wizygoci, Ostrogoci, Longobardowie

Państwo Franków w V-IX wieku

System feudalny

Początki Rzeszy Niemieckiej

Reforma Kościoła i spór o inwestyturę

Idea krucjat i wyprawy krzyżowe do Ziemi Świętej

Zakony rycerskie w XII-XIV wieku

Francja w XI-XIII wieku

Anglia w XI-XIII wieku

Niemcy w XII-XIII wieku

Przemiany społeczno-polityczne Europy w XIV wieku

Literatura:

Literatura podstawowa:

B. Zientara, Historia powszechna średniowiecza

T. Manteuffel, Historia powszechna średniowiecza

R. Michałowski, Historia powszechna. Średniowiecze

S. Kwiatkowski, Średniowieczne dzieje Europy

Literatura uzupełniająca:

G. Althof, Otton III, Warszawa 1999.

M. Angold, Cesarstwo Bizantyńskie 1025-1204 historia polityczna, Warszawa

1993.

M Barber, Rycerze i rycerskość, Warszawa 2000.

M.Barber, Templariusze, Warszawa 1999

J. Baszkiewicz, Myśl polityczna wieków średnich, Poznań 2009

M. Bloch, Społeczeństwo feudalne, Warszawa 1981.

H.Boockmann, Zakon krzyżacki, Warszawa 1998

R. Collins, Europa wczesnośredniowieczna, Warszawa 1996.

R. Collins, Hiszpania w czasach Wizygotów 409-711, Warszawa 2007

Ph. Contamine, Wojna w średniowieczu, Warszawa 1999.

R.Czaja, Miasta pruskie a zakon krzyżacki, Toruń 1999

R.Czaja, Grupy rządzące w miastach nadbałtyckich w średniowieczu, Toruń 2008

Człowiek średniowiecza, pod red. J. Le Goffa, Warszawa 1996.

Ph. Dollinger, Dzieje Hanzy, Gdańsk 1975.

G. Duby, Bitwa pod Bouvines, Warszawa 1988.

G. Duby, Czas katedr. Sztuka i społeczeństwo 980-1420, Warszawa 1986.

G. Duby, Rycerz, kobieta i ksiądz, Warszawa 1986.

F. Dvornik, Bizancjum a prymat Rzymu, Warszawa 1985.

G. Faber, Merowingowie i Karolingowie, Warszawa 1994.

W. Fałkowski, „Potestas regia”. Władza i polityka w królestwie zachodniofrankijskim na przełomie IX i X w., Warszawa 1999.

J. L. Goglin, Nędzarze w średniowiecznej Europie, Warszawa 1998.

K. Górski, Państwo zakonu krzyżackiego w Prusach a powstanie państwa pruskiego, Wrocław 1977.

A. Guriewicz, Jednostka w dziejach Europy (średniowiecze), Gdańsk 2002.

A. Guriewicz, Kategorie kultury średniowiecznej, Warszawa 1976.

A. Guriewicz, Problemy średniowiecznej kultury ludowej, Warszawa 1987.

H. W. Haussig, Historia kultury bizantyńskiej, Warszawa 1969.

J. Hauziński, Imperator „końca świata”. Fryderyk II Hohenstauf (1194-1250), Gdańsk 2000.

J. Hauziński, Polityka orientalna Fryderyka II Hohenstaufa, Poznań 1978.

P. M. Holt, Bliski wschód od wypraw krzyżowych do 1517 roku, Warszawa 1993.

Historia krucjat, pod red. J. Riley-Smith, Warszawa 2000.

J. Huizinga, Jesień średniowiecza, Warszawa 1967 (i następne wydania).

J. Kłoczowski, Europa słowiańska w XIV-XV w., Warszawa 1983.

J. Kłoczowski, Młodsza Europa. Europa Środkowo-Wschodnia w kręgu cywilizacji chrześcijańskiej średniowiecza, Warszawa 1998.

J. Kłoczowski, Od pustelni do wspólnoty. Grupy zakonne w wielkich religiach świata, Warszawa 1987.

J. Kłoczowski, Wspólnoty chrześcijańskie, Kraków 1964.

St. Kwiatkowski, Klimat religijny w diecezji pomezańskiej, Toruń 1990.

J. Le Goff, Kultura średniowiecznej Europy, Warszawa 1994.

J. Le Goff, Narodziny czyśćca, Warszawa 1997.

J. Le Goff, Świat średniowiecznej wyobraźni, Warszawa 1997.

J. Le Goff, Święty Franciszek z Asyżu, Warszawa 2001.

E. Kantorowicz, Dwa ciała króla : studium ze średniowiecznej teologii politycznej, Warszawa 2007

L. Leciejewicz, Nowa postać świata : narodziny średniowiecznej cywilizacji europejskiej, Wrocław 2000 i 2007

J. Legowicz, Historia filozofii średniowiecznej Europy, Warszawa 1980.

Ch. Lelong, Życie codzienne w Galii Merowingów, Warszawa 1967.

J. Lipoński, Narodziny cywilizacji Wysp Brytyjskich, Poznań 2001.

M. Małowist, Wschód i Zachód Europy w XIII-XIV w., Warszawa 1973.

M.Małowist, Tamerlan i jego czasy, Warszawa 1985

H. Manikowska, Nadzór i represja. Władza i społeczeństwo w późnośredniowiecznej Florencji, Warszawa 1993.

M. Mączyńska, Wędrówki ludów, Warszawa-Kraków 1996.

L. J. Milis, Anielscy mnisi i ziemscy ludzie, Kraków 1996.

K.Modzelewski, Społeczeństwo i gospodarka, w: Italia, pod red. E.Tabaczyńskiej, Wrocław 1979, s. 149-274

K.Modzelewski, Barbarzyńska Europa, Warszawa 2004

M. Mollat, Średniowieczny rodowód Francji nowożytnej, Warszawa 1982.

W. Moszczeńska, Arystokracja w państwie Franków, Warszawa 1932.

L. Mulin, Zycie codzienne zakonników w średniowieczu X-XV w., Warszawa 1986.

J. Murray, Brugia kolebka kapitalizmu : 1280-1390, Warszawa 2011

Z. [H.] Nowak, Polityka północna Zygmunta Luksemburskiego do roku 1411, Toruń 1964.

Narodziny średniowiecznej Europy, pod red. H. Samsonowicza, Warszawa 1999.

Z. H. Nowak, Współpraca polityczna państw unii polsko-litewskiej i unii kalmarskiej w latach 1411-1425, Toruń 1996.

O. G. Oexle, Społeczeństwo średniowiecza. Mentalność – grupy społeczne – formy życia, Toruń 2000.

G. Ostrogorski, Dzieje Bizancjum, Warszawa 1967.

Państwo zakonu krzyżackiego w Prusach. Władza i społeczeństwo, red. M. Biskup, R. Czaja, Warszawa 2008

A. Poppe, Państwo i Kościół na Rusi w XI w., Warszawa 1968.

J. Potkowski, Zakony rycerskie, Warszawa 1995.

J.Potkowski, Crecy-Orlean 1346-1429, Warszawa 1986

F. Prinz, Niemcy. Narodziny państwa – Celtowie, Rzymianie – Germanie, Warszawa 2007

D. Quirini-Popławska, Urbs populosissima, opulentissima, liberalissima. Mit czy rzeczywistość późnośredniowiecznej Wenecji, Warszawa 1997.

A. Radzimiński, Kościół w państwie zakonu krzyżackiego w Prusach, Malbork 2006

A. Radzimiński, Biskupstwa państwa krzyżackiego w Prusach XIII-XV w. Z dziejów organizacji kościelnej, Toruń 1999.

P. Riché, Edukacja i kultura w Europie Zachodniej VI-VIII w., Warszawa 1995.

P. Riché, Karolingowie, Warszawa 1996.

Rozkwit średniowiecznej Europy, pod red. H. Samsonowicza, Warszawa 2001

S. Runciman, Dzieje wypraw krzyżowych, Warszawa 1987.

S. Runciman, Schizma wschodnia, Warszawa 1963.

S. Runciman, Teokracja bizantyńska, Warszawa 1982.

F. Seibt, Karol IV : cesarz w Europie 1346-1378, Warszawa 1996.

O. von Simson, Katedra gotycka. Jej narodziny i znaczenie, Warszawa 1989

N. Sokołow, Narodziny weneckiego imperium kolonialnego, Warszawa 1985.

J. Strzelczyk, Apostołowie Europy, Warszawa 1997.

J. Strzelczyk, Otto III, Wrocław 2000.

J. Srzelczyk, Goci – rzeczywistość i legenda, Warszawa 1984;

tenże, Wandalowie i ich afrykańskie państwo, Warszawa 1992; tenże, Iroszkoci w kulturze średniowiecznej Europy.

J. i D. Sourdel, Cywilizacja Islamu, Warszawa 1980.

S.Swieżawski, Studia z myśli późnego średniowiecza, Warszawa 1998

W.Ullmann, Średniowieczne korzenie renesansowego humanizmu, Łódź 1985

J.-C. M. Vigueur, Rycerze i mieszczanie. Wojna, konflikty i społeczeństwo w średniowiecznych Włoszech, Warszawa 2008

S. Weinfurter, Niemcy w średniowieczu 500-1500, Warszawa 2010

E. W. Wies, Fryderyk Barbarossa : mit i rzeczywistość, Warszawa 1996.

M. Wilczyński, Germanie w służbie zachodniorzymskiej w V. w., Kraków 2001.

H. Wolfram, Germanie, Kraków 1996.

I. Wood, Królestwa Merowingów 450-751: Władza – społeczeństwo – kultura, Warszawa 2009

H. Zaremska, Banici w średniowiecznej Europie, Warszawa 1963.

B. Zientara, Świt narodów europejskich, Warszawa 1985.

Metody i kryteria oceniania:

- ocena końcowego sprawdzianu pisemnego (K_W04; K_W09; K_W16; K_W17);

- ocena sprawdzianów cząstkowych (K_W04; K_W09; K_W16; K_W17);

- ocena aktywności na zajęciach (K_W04; K_W09; K_W10; K_W14; K_W15; K_W16; K_U02; K_U10; K_K01; K_K02; K_K03; K_K06);

- ocena poziomu przedstawionego na zajęciach krótkiego referatu ustnego (K_W04; K_W09; K_W10; K_W14; K_W15; K_W16; K_U02; K_U10);

- ocena pracy pisemnej na zadany temat związany z problematyką omawianą na zajęciach (K_W04; K_W09; K_W10; K_W14; K_W15; K_W16; K_U02; K_U04).

Skala ocen:

91%–100% – bardzo dobry

81%–90% – dobry plus

71%–80% – dobry

61%–70% – dostateczny plus

51%–60 % – dostateczny

0%–50% – niedostateczny

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Sławomir Jóźwiak
Prowadzący grup: Sławomir Jóźwiak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Roman Czaja
Prowadzący grup: Roman Czaja
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 12 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Sławomir Jóźwiak
Prowadzący grup: Sławomir Jóźwiak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Roman Czaja
Prowadzący grup: Roman Czaja
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 25 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Roman Czaja
Prowadzący grup: Roman Czaja
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 22 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Roman Czaja
Prowadzący grup: Roman Czaja, Anna Maleszka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.