Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Historia w popkulturze

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1202-H-HwP-S1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0222) Historia i archeologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Historia w popkulturze
Jednostka: Instytut Historii i Archiwistyki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Celem zajęć jest zapoznanie oraz analiza różnorodnych form prezentowania i upowszechniania wizji przeszłości oraz wiedzy historycznej we współczesnej kulturze popularnej w Polsce i na świecie. W trakcie zajęć zostaną przybliżone zagadnienia dotyczące obecności wątków historycznych w muzyce popularnej, fotografii i sztukach wizualnych, kinematografii, komiksie oraz innych nurtach i dziedzinach współczesnej popkultury.

Uczestnictwo w zajęciach rozwinie kompetencje w zakresie jasnego komunikowania się, współdziałania i budowania wzajemnych relacji oraz wizualizacji (uczestnictwo w grupowych projektach multimedialnych). Rozszerzy także umiejętności aktywnej nauki, logicznego i krytycznego myślenia oraz percepcji społecznej poprzez samodzielną obserwację zjawisk popkulturowych krytycznie skonfrontowanych z wynikami badań historycznych.


Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

Całkowity nakład pracy 90 godz.- 3p.:


Aktywny udział w zajęciach 30 godz.- 1 p.

Przygotowanie do zajęć 15 godz.- 0,5 p..

Przygotowanie pracy zaliczeniowej 30 godz.-1p..

Konsultacje- 15 godz.-0,5 p.


Efekty uczenia się - wiedza:

K_W01 - Posiada pogłębioną, rozszerzoną i uporządkowaną wiedzę z zakresu problematyki obecności historii we współczesnej popkulturze

K_W13 - Ma pogłębioną wiedzę o źródłach i specyfice informacji o historii w kulturze masowej i popularnej. Rozumie ich przydatność w badaniach historycznych.

Efekty uczenia się - umiejętności:

K_U01 - Samodzielnie zdobywa i pogłębia wiedzę o formach prezentowania historii w kulturze popularnej w sposób uporządkowany i systematyczny, wykorzystując nowoczesne techniki pozyskiwania informacji.

K_U06 - Analizuje, interpretuje i wykorzystuje dla potrzeb własnych badań współczesne ujęcia historii w popkulturze oraz różne nośniki pamięci dziejowej obecne w kulturze masowej

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K_K02 - Uznaje i szanuje odmienne od własnych sposoby prezentacji historii oraz poglądy o przeszłości, a także prowadzi polemikę z nimi w sposób etyczny i kulturalny

K_K03 - Dąży do obiektywizmu w podejściu do przekazu historycznego, wykazuje odpowiedzialność i odwagę cywilną w sprzeciwianiu się instrumentalizacji wiedzy historycznej

Metody dydaktyczne:

Metody dydaktyczne:

a) eksponujące: pokaz; wystawa

b) podające: pogadanka, wykład konwersacyjny

c) poszukujące: metoda ćwiczeniowa, projektu, problemowa, referat

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz
- symulacyjna (gier symulacyjnych)
- wystawa

Metody dydaktyczne podające:

- wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne poszukujące:

- klasyczna metoda problemowa
- laboratoryjna
- projektu
- referatu

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie oraz analiza różnorodnych form prezentowania i upowszechniania wiedzy historycznej we współczesnej kulturze popularnej w Polsce i na świecie. W trakcie zajęć zostaną przybliżone zagadnienia dotyczące obecności wątków historycznych w muzyce popularnej, fotografii i sztukach wizualnych, kinematografii, komiksie oraz innych nurtach i dziedzinach współczesnej popkultury.

Uczestnictwo w zajęciach rozwinie kompetencje w zakresie jasnego komunikowania się, współdziałania i budowania wzajemnych relacji oraz wizualizacji (uczestnictwo w grupowych projektach multimedialnych). Rozszerzy także umiejętności aktywnej nauki, logicznego i krytycznego myślenia oraz percepcji społecznej poprzez samodzielną obserwację zjawisk popkulturowych krytycznie skonfrontowanych z wynikami badań historycznych.

Pełny opis:

Szczegółowy program zajęć obejmuje następujące obszary problemowe:

1) W kręgu definicji: kultura -kultura wysoka - kultura masowa - popkultura

2) Od komunikacji oralnej do słowa drukowanego

3) Obrazy i fotografie. Ikonografia w narracji historycznej

4) Film historyczny

5) Komiks jako nośnik wiedzy o przeszłości

6) Gra w historię

7) Wątki historyczne w muzyce popularnej w Polsce i na świecie

8) Muzea - skarbnice przeszłości - w nowoczesnej formie

9) Internet jako źródło wiedzy o przeszłości

10) Czasopiśmiennictwo historyczne we współczesnej Polsce

11) Miejsca pamięci – między martyrologią a rekreacją

12) Kultura pamięci – obchody, rocznice, jubileusze

13) Rekonstrukcja historyczna

Literatura:

Literatura podstawowa:

Historia w kulturze współczesnej – niekonwencjonalne podejścia do przeszłości, pod red. P. Witka, Mariusz Mazur, Ewa Solska ; [Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej], Lublin 2011.

Świat z historią, pod red. P. Witka, Marek Woźniak, Lublin 2010.

Historia w Mediach, [Koło Naukowe Historyków i Studentów UJ]. Czasopismo, t. 1-2 (2007-2009)

Literatura uzupełniająca:

Młodość historii : rekonstrukcja historyczna na Kujawach i Pomorzu jako pasja i przedmiot badań naukowych- zbiór studiów, pod red. Adama Koseckiego, Toruń 2013.

Igor D. Górewicz, Mieczem pisane - odtwórcologia, Szczecin 2013.

Dziedzictwo w akcji. Rekonstrukcja historyczna jako sposób uczestnictwa w kulturze, pod. red. T. Szlendaka, Warszawa 2012.

Historia - dziś : teoretyczne problemy wiedzy o przeszłości, pod red. E. Domańskiej, R. Stobieckiego, T. Wiślicza, Kraków 2014.

Rafał Stobiecki, Historycy polscy wobec wyzwań XX wieku, Poznań 2014.

M. Frączyk, Ale kino! czyli Co by było, gdyby postaci filmowe były dziećmi, il. Robert Sienicki, Warszawa 2013.

Komiks i jego konteksty, pod red. Izoldy Kiec i Michała Traczyka, Poznań 2014.

B. Kurc, Komiks - opowiadanie obrazem, Łódź 2003.

Tadeusz Jędrysiak, Turystyka kulturowa, Warszawa 2008.

W krainie mocnych wrażeń, Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego, Kielce [ca 2008].

Armin Mikos von Rohrscheidt, Turystyka kulturowa - fenomen, potencjał, perspektywy, Gniezno 2008.

Marianna Michałowska, Foto-teksty - związki fotografii z narracją, Poznań 2012.

Piotr Legutko, Jedyne takie muzeum - odzyskana pamięć o Powstaniu Warszawskim, Kraków 2014.

Izabela Kraj, Muzeum Powstania Warszawskiego, Warszawa 2007.

Krystyna Bielska, Jan Paweł II w utworach muzycznych - bibliografia, Rzym 1993.

Muzyka i totalitaryzm, pod red. Macieja Jabłońskiego i Janiny Tatarskiej, Poznań 1996.

Z historycznych i pedagogiczno-społecznych problemów kultury muzycznej, pod red. Elżbiety Szubertowskiej, Bydgoszcz 2004.

M. Lisowska-Magdziarz, Bunt na sprzedaż. Przemysł muzyczny - reklama - semiotyka, Kraków 2000.

Strony autobiografizmu, pod red. M. Pieczary, R. Słodczyk i A. Witkowskiej, Warszawa 2012.

T. Raczek, Karuzela z idolami - gwiazdobiór osobisty, Michałów - Grabina 2006.

Czesław Czapliński, Portrety z historią..., Warszawa 2012.

Plaga celebrytów, pod red. Włodzimierza Karola Pessela i Stanisława Zagórskiego, wstęp Janusz Tazbiz, Łomża 2013.

Metody i kryteria oceniania:

Obecność i aktywność w trakcie zajęć. Przygotowanie referatu na wybrany temat z zakresu różnych ujęć i upowszechniania historii w kulturze popularnej; przygotowanie projektu multimedialnego o tematyce podejmowanej na zajęciach.

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 7 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Krzemiński
Prowadzący grup: Tomasz Krzemiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Celem zajęć jest próba analizy różnych form prezentowania i upowszechniania historii we współczesnej kulturze popularnej zarówno w Polsce jak i Europie. W trakcie zajęć zostaną przybliżone zagadnienia dotyczące obecności wątków historycznych w muzyce popularnej, fotografii i sztukach wizualnych, komiksie oraz innych nurtach i dziedzinach współczesnej popkultury.

Uczestnictwo w zajęciach rozwinie kompetencje w zakresie jasnego komunikowania się, współdziałania i budowania wzajemnych relacji oraz wizualizacji (uczestnictwo w grupowych projektach multimedialnych). Rozszerzy także umiejętności aktywnej nauki, logicznego i krytycznego myślenia oraz percepcji społecznej poprzez analizę różnorodnych zjawisk popkulturowych skonfrontowanych z wynikami badań historycznych.

Pełny opis:

Szczegółowy program zajęć obejmuje następujące obszary problemowe:

1) W kręgu definicji: kultura -kultura wysoka - kultura masowa - popkultura

2) Od komunikacji oralnej do słowa drukowanego

3) Obrazy i fotografie. Ikonografia w narracji historycznej

4) Film historyczny

5) Komiks jako nośnik wiedzy o przeszłości

6) Gra w historię

7) Wątki historyczne w muzyce popularnej w Polsce i na świecie

8) Muzea - skarbnice przeszłości /w nowoczesnej formie

9) Internet jako źródło wiedzy o przeszłości

10) Czasopiśmiennictwo historyczne we współczesnej Polsce

11) Miejsca pamięci – między martyrologią a rekreacją

12) Kultura pamięci – obchody, rocznice, jubileusze

13) Rekonstrukcja historyczna

Literatura:

Literatura podstawowa:

Historia w kulturze współczesnej – niekonwencjonalne podejścia do przeszłości, pod red. P. Witka, Mariusz Mazur, Ewa Solska ; [Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej], Lublin 2011.

Świat z historią, pod red. P. Witka, Marek Woźniak, Lublin 2010.

Historia w Mediach, [Koło Naukowe Historyków i Studentów UJ]. Czasopismo, t. 1-2 (2007-2009)

Literatura uzupełniająca:

Młodość historii : rekonstrukcja historyczna na Kujawach i Pomorzu jako pasja i przedmiot badań naukowych- zbiór studiów, pod red. Adama Koseckiego, Toruń 2013.

Igor D. Górewicz, Mieczem pisane - odtwórcologia, Szczecin 2013.

Dziedzictwo w akcji. Rekonstrukcja historyczna jako sposób uczestnictwa w kulturze, pod. red. T. Szlendaka, Warszawa 2012.

Historia - dziś : teoretyczne problemy wiedzy o przeszłości, pod red. E. Domańskiej, R. Stobieckiego, T. Wiślicza, Kraków 2014.

Rafał Stobiecki, Historycy polscy wobec wyzwań XX wieku, Poznań 2014.

M. Frączyk, Ale kino! czyli Co by było, gdyby postaci filmowe były dziećmi, il. Robert Sienicki, Warszawa 2013.

Komiks i jego konteksty, pod red. Izoldy Kiec i Michała Traczyka, Poznań 2014.

B. Kurc, Komiks - opowiadanie obrazem, Łódź 2003.

Tadeusz Jędrysiak, Turystyka kulturowa, Warszawa 2008.

W krainie mocnych wrażeń, Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego, Kielce [ca 2008].

Armin Mikos von Rohrscheidt, Turystyka kulturowa - fenomen, potencjał, perspektywy, Gniezno 2008.

Marianna Michałowska, Foto-teksty - związki fotografii z narracją, Poznań 2012.

Piotr Legutko, Jedyne takie muzeum - odzyskana pamięć o Powstaniu Warszawskim, Kraków 2014.

Izabela Kraj, Muzeum Powstania Warszawskiego, Warszawa 2007.

Krystyna Bielska, Jan Paweł II w utworach muzycznych - bibliografia, Rzym 1993.

Muzyka i totalitaryzm, pod red. Macieja Jabłońskiego i Janiny Tatarskiej, Poznań 1996.

Z historycznych i pedagogiczno-społecznych problemów kultury muzycznej, pod red. Elżbiety Szubertowskiej, Bydgoszcz 2004.

M. Lisowska-Magdziarz, Bunt na sprzedaż. Przemysł muzyczny - reklama - semiotyka, Kraków 2000.

Strony autobiografizmu, pod red. M. Pieczary, R. Słodczyk i A. Witkowskiej, Warszawa 2012.

T. Raczek, Karuzela z idolami - gwiazdozbiór osobisty, Michałów - Grabina 2006.

Czesław Czapliński, Portrety z historią..., Warszawa 2012.

Plaga celebrytów, pod red. Włodzimierza Karola Pessela i Stanisława Zagórskiego, wstęp Janusz Tazbiz, Łomża 2013.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 4 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Krzemiński
Prowadzący grup: Tomasz Krzemiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-20 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 2 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Krzemiński
Prowadzący grup: Tomasz Krzemiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.3.0-2 (2024-04-26)