Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Język łaciński

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1202-H-JL11-S1 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0231) Języki obce
Nazwa przedmiotu: Język łaciński
Jednostka: Instytut Historii i Archiwistyki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 1.00 LUB 2.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

znajomość gramatyki języka polskiego

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

Całkowity nakład pracy studenta 60 godz. 2 p.

Uczestnictwo w zajęciach: 30 godzin 1 p.

konsultacje z nauczycielem- 5 godzin 1/6 p.

Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta 15 godzin: tłumaczenie samodzielne tekstów w ramach zadanych prac 0,5 p.

Przygotowanie do sprawdzianów ok. 10 godzin 2/6 p.

Efekty uczenia się - wiedza:

W O1 zna około 1000 podstawowych słów łacińskich

W 02 zna podstawy fleksji łacińskiej

W 03 zna konstrukcje gramatyczne

W 04 ma podstawową wiedzę o znaczeniu języka łacińskiego jako języka źródeł historycznych

W 05 zna zasady tłumaczenia tekstów łacińskich oryginalnych i preparowanych

W 06 zna około 200 sentencji łacińskich oraz łacińskich wyrażeń i zwrotów używanych w tekstach źródłowych, przypisach dzieł naukowych oraz w języku mediów

K_W17 zna metody i sposoby tłumaczenia tekstów źródłowych w przynajmniej jednym języku starożytnym.

Efekty uczenia się - umiejętności:

U01 umie przetłumaczyć na język polski proste teksty oryginalne

U 02 umie przetłumaczyć i zastosować wyrażenia i skróty łacińskie używane w terminologii naukowej i życiu codziennym

U03 potrafi poprawnie użyć sentencji łacińskich w tekstach formułowanych w języku polskim

K_U12 tłumaczy i objaśnia proste teksty źródłowe w języku starożytnym i języku nowożytnym występującym w źródłach historycznych

K_U16 potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K 01 rozumie znaczenie języka łacińskiego dla języków współczesnych i kultury europejskiej

K 02 ma świadomość swojej wiedzy


K_K09 docenia i szanuje, jak też jest gotów promować tradycje oraz dziedzictwo historyczne i kulturowe Polski, swojego regionu i Europy

Metody dydaktyczne:

Metoda ćwiczeniowa, laboratoryjna

Metody dydaktyczne podające:

- tekst programowany

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa

Skrócony opis:

Lektorat języka łacińskiego trwa 3 semestry na których student poznaje gramatykę łacińską fleksję oraz elementy składni. W oparciu o poznaną gramatykę i słówka uczy się tłumaczyć preparowane teksty łacińskie oraz proste teksty autorów antycznych.

Pełny opis:

I rok: poznanie ok. 600 słów łacińskich; tłumaczenie tekstów preparowanych opierających się na stopniowo poznawanej gramatyce. Teksty preparowane opierają się najczęściej na oryginalnych tekstach pisarzy łacińskich i dotyczą historii starożytnej.

Gramatyka na I roku obejmuje odmiany 5 deklinacji rzeczownika; odmianę czasownika w indikatiwie we wszystkich czasach w stronie czynnej i biernej; odmianę i stopniowanie przymiotników; tworzenie i stopniowanie przysłówków; składnię imion miast; odmianę zaimków is, qui; participia i infinitiwy. Gramatyka wprowadzana jest stopniowo i powtarzana w kolejnych tekstach. Na II roku studenci poznają koniunktiw czasowników czterech koniugacji; rodzaje zdań, pozostałe zaimki, liczebniki. Na łacinie klasycznej studenci poznają dodatkowe sentencje, dowiadują się jakie jest ich pochodzenie oraz praktyczne użycie. Ponadto poznają szczegółowo konstrukcje łacińskie i dowiadują się jak je tłumaczyć w tekstach preparowanych oraz oryginalnych.

Literatura:

Appel H. Bis repetita placent. Repetytorium z języka łacińskiego dla studentów historii.

Jurewicz O. Winniczuk L. Język łaciński. Podręcznik dla lektoratów szkół wyższych.

Słownik łacińsko-polski. Oprac. K. Kumaniecki lub Mały słownik łacińsko-polski Red. nauk. J. Korpanty .

Wielewski M. Krótka gramatyka języka łacińskiego.

Słownik kultury antycznej. Red. R. Kulesza.

Metody i kryteria oceniania:

student jest oceniany na podstawie zaliczeń z kolokwiów z ze słówek, gramatyki oraz tłumaczenia tekstu z języka łacińskiego na język polski.

Po zakończeniu zajęć w semestrze trzecim zaliczenie testu gramatycznego obejmującego gramatykę języka łacińskiego

Skala ocen 100%-90%-ocena bdb

89%-79%- ocena db

78%-65%- ocena dst

poniżej ocena niedostateczna

Praktyki zawodowe:

nie ma praktyk zawodowych

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Lektorat, 30 godzin, 18 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Hanna Appel
Prowadzący grup: Hanna Appel
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Lektorat - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

W pierwszym semestrze studenci poznają podstawy gramatyki łacińskiej głownie fleksji oraz zagadnienia z zakresu historii starożytnej i kultury antycznej zgodnie z tematyką wprowadzanych tekstów.

Pełny opis:

Zajęcia poświęcone są na wprowadzenie gramatyki języka łacińskiego, ćwiczenia poszczególnych odmian deklinacji i koniugacji. Kolejne etapy obejmują poznawanie zasad tłumaczenia zdań w języku łacińskim. Umiejętności gramatyczne wraz z poznawanymi słówkami mają służyć poprawnemu tłumaczeniu coraz bardziej skomplikowanych tekstów. Zdobywana stopniowo wiedza gramatyczna jest sprawdzana pod koniec semestru w tzw. teście końcowym.

Tematy dotyczące kultury antycznej czy historii starożytnej ( które są treścią poszczególnych czytanek) są opracowywane przez studentów w ramach prac domowych.

Literatura:

Materiały przygotowane przez prowadzących zajęcia

• Appel H., Bis repetita placent. Repetytorium z języka łacińskiego dla studentów historii

• Jurewicz O., Winniczuk L., Język łaciński. Podręcznik dla lektoratów szkół wyższych

Uwagi:

Na życzenie studentów przygotowywane są dodatkowe ćwiczenia gramatyczne.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Lektorat, 30 godzin, 25 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Wróblewski
Prowadzący grup: Adam Wróblewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Lektorat - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Lektorat, 30 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Hanna Appel
Prowadzący grup: Hanna Appel
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Lektorat - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

W pierwszym semestrze studenci poznają podstawy gramatyki łacińskiej głownie fleksji oraz zagadnienia z zakresu historii starożytnej i kultury antycznej zgodnie z tematyką wprowadzanych tekstów

Pełny opis:

Zajęcia poświęcone są na wprowadzenie gramatyki języka łacińskiego, ćwiczenia poszczególnych odmian deklinacji i koniugacji. Kolejne etapy obejmują poznawanie zasad tłumaczenia zdań w języku łacińskim. Umiejętności gramatyczne wraz z poznawanymi słówkami mają służyć poprawnemu tłumaczeniu coraz bardziej skomplikowanych tekstów. Zdobywana stopniowo wiedza gramatyczna jest sprawdzana pod koniec semestru w tzw. teście końcowym. Tematy dotyczące kultury antycznej czy historii starożytnej ( które są treścią poszczególnych czytanek) są opracowywane przez studentów w ramach prac domowych.

Literatura:

Materiały przygotowane przez prowadzących zajęcia

• Appel H., Bis repetita placent. Repetytorium z języka łacińskiego dla studentów historii

• Jurewicz O., Winniczuk L., Język łaciński. Podręcznik dla lektoratów szkół wyższych

• Słownik łacińsko-polski, oprac. K. Kumaniecki lub Mały słownik łacińsko-polski, red. nauk. J. Korpanty

• Wielewski M., Krótka gramatyka języka łacińskiego

Uwagi:

Na życzenie zainteresowanych studentów zostaną przygotowane dodatkowe ćwiczenia gramatyczne.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Lektorat, 30 godzin, 25 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Hanna Appel
Prowadzący grup: Hanna Appel, Adam Wróblewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Lektorat - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

W pierwszym semestrze studenci poznają podstawy gramatyki łacińskiej głownie fleksji oraz zagadnienia z zakresu historii starożytnej i kultury antycznej zgodnie z tematyką wprowadzanych tekstów.

Pełny opis:

Zajęcia poświęcone są na wprowadzenie gramatyki języka łacińskiego, ćwiczenia poszczególnych odmian deklinacji i koniugacji. Kolejne etapy obejmują poznawanie zasad tłumaczenia zdań w języku łacińskim. Umiejętności gramatyczne wraz z poznawanymi słówkami mają służyć poprawnemu tłumaczeniu coraz bardziej skomplikowanych tekstów. Zdobywana stopniowo wiedza gramatyczna jest sprawdzana pod koniec semestru w tzw. teście końcowym. Tematy dotyczące kultury antycznej czy historii starożytnej ( które są treścią poszczególnych czytanek) są opracowywane przez studentów w ramach prac domowych.

Literatura:

Materiały przygotowane przez prowadzących zajęcia

• Appel H., Bis repetita placent. Repetytorium z języka łacińskiego dla studentów historii

• Jurewicz O., Winniczuk L., Język łaciński. Podręcznik dla lektoratów szkół wyższych

• Słownik łacińsko-polski, oprac. K. Kumaniecki lub Mały słownik łacińsko-polski, red. nauk. J. Korpanty

• Wielewski M., Krótka gramatyka języka łacińskiego

Uwagi:

Na życzenie studentów przygotowywane są dodatkowe ćwiczenia.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Lektorat, 30 godzin, 22 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Hanna Appel
Prowadzący grup: Hanna Appel, Adam Wróblewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Lektorat - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.