Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Język łaciński

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1202-H-JL12-S1 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0231) Języki obce
Nazwa przedmiotu: Język łaciński
Jednostka: Instytut Historii i Archiwistyki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 1.00 LUB 2.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Znajomość gramatyki języka polskiego

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

Całkowity nakład pracy studenta 60 godzin - 2 p. :

Uczestnictwo w zajęciach: 30 godzin- 1 p.

konsultacje z nauczycielem- 5 godzin 1/6 p.

Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta 15 godzin tłumaczenie samodzielne tekstów w ramach zadanych prac: - 0,5 p.

Przygotowanie do sprawdzianów ok. 10 godzin 2/6 p.

Efekty uczenia się - wiedza:

W 01 zna około 1000 podstawowych słów łacińskich

W02 zna podstawy fleksji łacińskiej

W03 zna konstrukcję accusativus cum infinitivo

W 04 ma podstawową wiedzę o znaczeniu języka łacińskiego jako języka źródeł historycznych

W 05 zna zasady tłumaczenia tekstów łacińskich oryginalnych i preparowanych

W 06 zna około 200 sentencji łacińskich oraz łacińskich wyrażeń i zwrotów używanych w tekstach źródłowych, przypisach dzieł naukowych oraz w języku mediów

K_W17 zna metody i sposoby tłumaczenia tekstów żródłowych w przynajmniej 1 języku starożytnym

Efekty uczenia się - umiejętności:

U 01 umie przetłumaczyć na język polski proste teksty oryginalne

U 02 umie przetłumaczyć i zastosować wyrażenia i skróty łacińskie używane w terminologii naukowej i życiu codziennym

U 03 potrafi poprawnie użyć sentencji łacińskich w tekstach formułowanych w języku polskim

K_U12 tłumaczy i objaśnia proste teksty źródłowe w języku starożytnym i języku nowożytnym występującym w źródłach historycznych

K_U16 potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K 01 rozumie znaczenie języka łacińskiego dla języków współczesnych i kultury europejskiej

K 02 ma świadomość swojej wiedzy

K_K09 docenia i szanuje, jak też jest gotów promować tradycje oraz dziedzictwo historyczne i kulturowe Polski, swojego regionu i Europy

Metody dydaktyczne:

metoda ćwiczeniowa

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa

Skrócony opis:

Celem zajęć jest poznanie form gramatycznych oraz słownictwa łacińskiego, które pozwolą na tłumaczenie prostych tekstów łacińskich przy pomocy słownika. Język łaciński jest dla historyka językiem źródeł. Wiele z tych źródeł jest napisanych językiem prostym i dzięki intensywnej nauce po 3 semestrach jest ich samodzielne tłumaczenie powinno być możliwe. Pozostałe źródła wymagają bardziej pogłebionej wiedzy i umiejętności a zatem intensywniejszych, samodzielnych ćwiczeń. Lektorat języka łacińskiego powinien przygotować studenta zarówno do samodzielnego tłumaczenia prostych tekstów jak i samodzielnego pogłębiania umiejętności nabytych w okresie kształcenia.

Pełny opis:

Pełny opis przedmiotu:

I.1.fleksja

-odmiana deklinacji 1-5 z uwzględnieniem reguły neutrum)

-odmiana przymiotnika wg deklinacji I i II oraz deklinacji III

-odmiana czasownika według koniugacji 1-4 w indikatiwie(activum i passivum wszystkich czasów: praesens, imperfectum, perfectum, futurum I i II, plusquamperfectum) i koniunktiwie, imperativus.

-gerundium

-tworzenie participiów i ich odmiana

-tworzenie infinitiwów i ich tłumaczenie

-verba deponentia

-czasowniki nieregularne

-stopniowanie przymiotnika,

-tworzenie i stopniowanie przysłówka

-odmiana zaimków: osobowe, dzierżawcze, wskazujące, względne

-liczebniki (szczególnie liczebniki porządkowe

2. Składnia

-poznanie konstrukcji gramatycznych: acussativus cum infinitivo, nominativus cum infinitivo, coniugatio periphrastica passiva, ablativus absolutus

-rodzaje genetivu, ablativu.

3. Wprowadzenie do rozpoznawania rodzajów zdań: celowych, dopełnieniowych, skutkowych, czasowych, przyczynowych, warunkowych oraz koniunktiu w zdaniach głównych.

II. Tłumaczenie tekstów preparowanych pozwalających ćwiczyć wprowadzane kolejno formy gramatyczne a jednocześnie poznawać kulturę, zwyczaje i historię starożytnych Rzymian (dom rzymski, triumf, cursus honorum, walki gladiatorów, początki Rzymu, wojny punickie, spisek Katyliny, wojna trojańska, wędrówki Eneasza itd)

III Poznawanie sentencji łacińskich

Literatura:

• Materiały przygotowane przez prowadzących zajęcia

• Appel H., Bis repetita placent. Repetytorium z języka łacińskiego dla studentów historii

• Jurewicz O., Winniczuk L., Język łaciński. Podręcznik dla lektoratów szkół wyższych

• Słownik łacińsko-polski, oprac. K. Kumaniecki lub Mały słownik łacińsko-polski, red. nauk. J. Korpanty

• Wielewski M., Krótka gramatyka języka łacińskiego

Metody i kryteria oceniania:

Aktywny udział w zajęciach, przygotowanie tłumaczenia tekstu na kolejne zajęcia

-pozytywne zaliczenie kolokwiów ze słówek, gramatyki i tłumaczenia tekstu ( korzysta ze słownika i gramatyki)

po zakończeniu II semestru test gramatyczny

Skala ocen 100%-90%-ocena bdb

89%-79%- ocena db

78%-65%- ocena dst

poniżej ocena niedostateczna

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Lektorat, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Wróblewski
Prowadzący grup: Adam Wróblewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Lektorat - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Lektorat, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Hanna Appel
Prowadzący grup: Hanna Appel
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Lektorat - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

W drugim semestrze studenci kontynuują poznawanie gramatyki łacińskiej. Szczególny nacisk kładzie się na opanowanie wszystkim form czasownikowych tak, by łatwo można było je odnaleźć i poprawnie przetłumaczyć w każdym tekście łacińskim.

Pełny opis:

1. Powtórzenie gramatyki z I semestru.

2. Lectio septima- zasady odmiany rzeczowników i przymiotników w rodzaju nijakim.

3. Lectio octava- wprowadzenie odmiany zaimka qui, quae, quod. Odmiana rzeczownika, zaimka względnego oraz przymiotnika deklinacji I, II.

4. Lectio octava c.d.

5. Wprowadzenie perfectum. Ćwiczenia.

6. Lectio nona- tłumaczenie tekstu.

7. Wprowadzenie imperfectum- ćwiczenia.

8. Lectio decima.- De regibus.

9. Lectio undecima- rodzaje zdań.

10. Wprowadzenia passivum- ćwiczenia.

11. Lectio duodecima- zastosowanie passivum.

12. uzupełnienie tabeli indicativu- ćwiczenia.

13. Lectio tertia decima.

14. Infinitivus perfecti activi. Lectio decima quarta.

15. Sprawdzian gramatyczny.

Literatura:

Materiały przygotowane przez prowadzących zajęcia

• Appel H., Bis repetita placent. Repetytorium z języka łacińskiego dla studentów historii

• Jurewicz O., Winniczuk L., Język łaciński. Podręcznik dla lektoratów szkół wyższych

• Słownik łacińsko-polski, oprac. K. Kumaniecki lub Mały słownik łacińsko-polski, red. nauk. J. Korpanty

• Wielewski M., Krótka gramatyka języka łacińskiego

Uwagi:

Na życzenie studentów zostaną przygotowane dodatkowe ćwiczenia gramatyczne i materiały do tłumaczenia tekstów preparowanych.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Lektorat, 30 godzin, 12 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Wróblewski
Prowadzący grup: Adam Wróblewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Lektorat - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Lektorat, 30 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Hanna Appel
Prowadzący grup: Hanna Appel
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Lektorat - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

W drugim semestrze studenci kontynuują poznawanie gramatyki łacińskiej. Szczególny nacisk kładzie się na opanowanie wszystkim form czasownikowych tak, by łatwo można było je odnaleźć i poprawnie przetłumaczyć w każdym tekście łacińskim.

Literatura:

Materiały przygotowane przez prowadzących zajęcia

• Appel H., Bis repetita placent. Repetytorium z języka łacińskiego dla studentów historii

• Jurewicz O., Winniczuk L., Język łaciński. Podręcznik dla lektoratów szkół wyższych

• Słownik łacińsko-polski, oprac. K. Kumaniecki lub Mały słownik łacińsko-polski, red. nauk. J. Korpanty

• Wielewski M., Krótka gramatyka języka łacińskiego

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Lektorat, 30 godzin, 25 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Hanna Appel
Prowadzący grup: Hanna Appel, Adam Wróblewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Lektorat - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

W drugim semestrze studenci kontynuują poznawanie gramatyki łacińskiej. Szczególny nacisk kładzie się na opanowanie wszystkim form czasownikowych tak, by łatwo można było je odnaleźć i poprawnie przetłumaczyć w każdym tekście łacińskim.

Pełny opis:

Dzięki dalszemu poznawaniu coraz bardziej skomplikowanych form gramatycznych studenci tłumaczą coraz trudniejsze teksty preparowane dzięki czemu ćwiczą metody tłumaczenia tekstu. Wiele miejsca poświęca się na powtarzanie poznanych form gramatycznych i takie ich ćwiczenie, by znane formy mogły być w tekście szybko dostrzeżone i poprawnie przetłumaczone. Szczególny nacisk kladzie się na utrwalanie konstrukcji accusativu cum infinitivo.

Literatura:

Materiały przygotowane przez prowadzących zajęcia

• Appel H., Bis repetita placent. Repetytorium z języka łacińskiego dla studentów historii

• Jurewicz O., Winniczuk L., Język łaciński. Podręcznik dla lektoratów szkół wyższych

• Słownik łacińsko-polski, oprac. K. Kumaniecki lub Mały słownik łacińsko-polski, red. nauk. J. Korpanty

• Wielewski M., Krótka gramatyka języka łacińskiego

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Lektorat, 30 godzin, 22 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Hanna Appel
Prowadzący grup: Hanna Appel, Adam Wróblewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Lektorat - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.