Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Język rosyjski

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1202-H-JR-S2
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0231) Języki obce Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Język rosyjski
Jednostka: Wydział Nauk Historycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

podstawowa znajomość języka rosyjskiego

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

6 pkt ECTS = 180 godz.

godziny z udziałem nauczyciela - 120 godz.

konsultacje - 10 godz.

praca własna studenta - 50 godz.

Efekty uczenia się - wiedza:

Po ukończeniu przedmiotu (docelowo) student zna gramatykę, słownictwo i sposób zapisu właściwy dla języka rosyjskiego w stopniu pozwalającym na kontynuowanie kształcenia (K_W02). Student orientuje się w podstawowych kwestiach społecznych i kulturowych obszaru rosyjskojęzycznego (K_W08).

Efekty uczenia się - umiejętności:

Po ukończeniu przedmiotu (docelowo) student ma umiejętności językowe zgodnie z wymogami poziomu B1 w ramach języka rosyjskiego (K_U18). Student potrafi czytać ze zrozumieniem teksty w języku rosyjskim (K_U02) ) i tłumaczyć je z języka rosyjskiego na język polski (K_U03) oraz z języka polskiego na język rosyjski (K_U04). Rozumie dłuższe wypowiedzi oraz większość rozmówców porozumiewających się w języku rosyjskim (K_U19). Student posiada umiejętność tworzenia prac pisemnych (K_U14) i wystąpień ustnych (K_U15) w języku rosyjskim. Potrafi porozumiewać się z użyciem różnych kanałów komunikacji (K_U05), samodzielnie wyszukiwać, przetwarzać i oceniać informacje uzyskane z różnych źródeł (K_U01, K_U13).

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Po ukończeniu przedmiotu (docelowo) student jest przygotowany do sprawnego poruszania się w rosyjskojęzycznym obszarze kulturowym (K_K08, K_K06). Student ma świadomość poziomu zdobytej wiedzy i umiejętności (K_K01), potrafi samodzielnie je rozwijać oraz pracować w grupie (K_K02).

Metody dydaktyczne:

- ćwiczeniowa

- projektu

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- opis
- opowiadanie
- pogadanka

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- giełda pomysłów
- referatu

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody oparte na współpracy
- metody rozwijające refleksyjne myślenie
- metody służące prezentacji treści
- metody wymiany i dyskusji

Skrócony opis:

Lektorat języka rosyjskiego zakłada docelowe opanowanie przez studenta języka rosyjskiego na poziomie B1 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

Pełny opis:

Zajęcia mają na celu ćwiczenie zintegrowanych sprawności: słuchania, mówienia, czytania i pisania w naturalnych sytuacjach komunikacyjnych.

Nauczanie jest podporządkowane funkcji komunikacyjnej i odbywa się w kontekście tematyczno-sytuacyjnym. Tematyka zajęć dostosowana jest do potrzeb studenta i obejmuje szeroko rozumiane sytuacje życia codziennego, realia życia uniwersyteckiego i przyszłego życia zawodowego oraz aspekty kulturowe i historyczne Rosji. Nieodzownym aspektem kursu jest rozwijanie autonomii w procesie uczenia się języka (wykształcenie samooceny, uświadomienie sobie własnych potrzeb, przejęcie odpowiedzialności za własną naukę).

Literatura:

1. Хавронина С.А., Харламова Л.А., Русский язык. Лексико-грамматический курс для начинающих, Москва 2008.

2. Демченко В.А., Матчиньска И., Пахалкова-Соич Т.В., Русский язык, Харьков 2009.

3. Gołubiewa A., Kuratczyk M., Twoje Testy. Język rosyjski. Gramatyka, Warszawa 2002.

4.Новые встречи, ч. 2,3

5. Gołubiewa A., Kuratczyk M., Gramatyka języka rosyjskiego z ćwiczeniami, Warszawa 2008.

6. Z. Pawlak, Kurs korektury wymowy, Toruń 1991.

7. L. Parczewska, Język rosyjski dla studentów historii, Kraków 1994.

8. W. Klipo, Język rosyjski dla studentów historii, Gdańsk 2000.

9.Materiały internetowe (w tym audio): http://www.gwu.edu/~slavic/golosa/audio/audio1-4e.htm , http://nclrc.org/webcasts/russian/index.html , http://www.tasteofrussian.com/.

Metody i kryteria oceniania:

W toku nauczania student uzyskuje semestralną ocenę z lektoratu, na którą składają się:

- oceny z pisemnych testów kontrolnych,

- oceny za odpowiedzi ustne, czytanie, tłumaczenie,

- oceny za inne prace pisemne,

- aktywność na zajęciach.

Próg zaliczenia wynosi 60%

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Lektorat, 120 godzin, 6 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Krotofil, Dorota Paśko-Koneczniak
Prowadzący grup: Kamila Sadowska-Krahl
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Lektorat - Egzamin
Skrócony opis:

identyczny jak w części A

W zależności od rozwoju sytuacji epidemiologicznej w kraju program zajęć może być realizowany w trybie online, za pomocą aplikacji Microsoft Teams.

Pełny opis:

identyczny jak w części A

Literatura:

identyczna jak w części A

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0 (2023-11-21)