Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Komputerowe opracowanie tekstu

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1202-H-KOT-S2
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0611) Computer use Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Komputerowe opracowanie tekstu
Jednostka: Instytut Historii i Archiwistyki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

- podstawowa umiejętność obsługi komputera

- podstawowa umiejętność przetwarzania grafiki rastrowej i wektorowej

- podstawowa umiejętność obsługi pakietów biurowych np. Microsoft Office

Całkowity nakład pracy studenta:

Całkowity nakład pracy studenta 90 godz. 3 p:

- udział w zajęciach 15 h 0,5 p .

- konsultacje z prowadzącym 30 h. - 1.p.

- przygotowanie do zajęć i zaliczeń 45 h 1,5p.

Efekty uczenia się - wiedza:

K_W10 zna różne źródła informacji; rozumie ich przydatność w badaniach historycznych

K_W19 posiada podstawową wiedzę o metodach upowszechniania wiedzy historycznej

Efekty uczenia się - umiejętności:

K_U01 zdobywa wiedzę w sposób uporządkowany i systematyczny pod kierunkiem opiekuna naukowego, przy zastosowaniu nowoczesnych technologii informacyjnych, technik pozyskiwania, klasyfikowania i analizowania informacji

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K_K02 rozumie potrzebę umiejętnego i aktywnego propagowania wiedzy historycznej i kultury pamięci w środowisku lokalnym

K_K07 docenia i szanuje, jak też jest gotów promować tradycje oraz dziedzictwo historyczne i kulturowe Polski, swojego regionu i Europy

Metody dydaktyczne:

Zajęcia laboratoryjne oparte o pracę własną pod kierunkiem opiekuna naukowego.

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- opis

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zdobycie przez studentów podstawowej wiedzy na temat typografii oraz komputerowego opracowania różnego rodzaju tekstów pisanych w celach naukowych i komercyjnych.

Literatura:

Np. Adam Wolański, Edycja tekstów, Warszawa 2008

Metody i kryteria oceniania:

- uczestnictwo w zajęciach

- opracowanie projektu tekstu na podstawie wskazanych przez prowadzącego kryteriów

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin, 7 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Radosław Biskup
Prowadzący grup: Radosław Biskup
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin, 10 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Hadrian Ciechanowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin, 7 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Łukasz Czyżewski
Prowadzący grup: Łukasz Czyżewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0 (2023-11-21)