Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Obrazy, symbole, znaki w systemie komunikacji

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1202-H-OSZ-S1 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0222) Historia i archeologia
Nazwa przedmiotu: Obrazy, symbole, znaki w systemie komunikacji
Jednostka: Instytut Historii i Archiwistyki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Ogólna znajomość symboliki i jej roli w kulturze.

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

Za opanowanie efektów uczenia się przypisanych do przedmiotu student uzyskuje 3 punkty ECTS, co odpowiada 90 godzinom pracy studenta:


Godziny realizowane z udziałem nauczycieli - 45 h - 1,5 punktu ECTS

– udział w ćwiczeniach – 30 h - 1 punkt ECTS

– konsultacje z nauczycielem akademickim – 15 h - 0,5 punktu ECTS


Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta

– sporządzanie notatek, zapoznanie się z literaturą przedmiotu –

30 h - 1 punkt ECTS


Czas wymagany do przygotowania się do uczestnictwa w procesie oceniania

– przygotowanie prezentacji i referatu na temat wybranego zagadnienia –

15 h - 0,5 punktu ECTS

Efekty uczenia się - wiedza:

W1: zna wybrane zagadnienia historii powszechnej (w zakresie pięciu głównych epok historycznych) dotyczące symboliki, znaków i obrazów używanych w komunikacji społecznej K_W05

W2: posiada podstawową wiedzę pozwalającą na analizę i interpretację symbolicznego znaczenia wytworów cywilizacji i kultury oraz ich roli w komunikacji społecznej K_W12

Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: samodzielnie zdobywa i utrwala wiedzę dotyczącą symboli, znaków i obrazów w komunikacji społecznej, w sposób uporządkowany i systematyczny przy zastosowaniu nowoczesnych technik pozyskiwania, klasyfikowania i analizowania informacji K_U01

U2: rozpoznaje, wykorzystuje i analizuje symbole, znaki i obrazy wykorzystywane w komunikacji społecznej oraz inne wytwory cywilizacji przydatne w pracy i warsztacie historyka K_U06

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: docenia rolę przesłania symboliczno-obrazowego dla kształtowania więzi społecznych na poziomie lokalnym i ponadlokalnym K_K04

K2: docenia i szanuje, jak też jest gotów promować tradycje oraz dziedzictwo historyczne i kulturowe Polski, swojego regionu i Europy K_K06

Metody dydaktyczne:

Pokaz z opisem, dyskusja, pogadanka.

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- opis
- opowiadanie
- pogadanka

Skrócony opis:

Zajęcia mają na celu wprowadzenie tematyki związanej z rozumieniem roli wybranych symboli, znaków i obrazów w procesie komunikacji społecznej. Tematyka zajęć będzie oscylować wokół niektórych elementów symbolicznych w kulturze decydujących o specyfice komunikowania się w wymiarze społeczno-kulturowym w przeszłości i współcześnie.

Pełny opis:

1. Ikoniczny wymiar komunikacji społecznej.

2. Kluczowe pojęcia kultury symbolicznej – znaki, symbole i alegorie.

3. Obraz jako rzeczywistość semiotyczna.

4. Symbolika czasu i przestrzeni w kulturze.

5. Herby, tytuły i pieczęcie – symbolika komunikacyjna w ujęciu sfragistyczno-heraldycznym.

6. Godła, chorągwie i sztandary – symbolizm narodowy, instytucjonalny i militarny w aspekcie weksylologicznym.

7. Medale, ordery i odznaczenia – zasługi, wartości i symbole w falerystyce.

8. Od piktogramów do alfabetu – znaki pisma w procesie komunikacji.

9. Ideogramy, znaki graficzne i symbole ostrzegające o zagrożeniach oraz ich rola w komunikacji społecznej.

10. Logo, marka, szyld i znak towarowy – komercjalizacja i design współczesnej komunikacji masowej.

11. Sakralna i liturgiczna symbolika chrześcijaństwa.

12. Insygnia i symbole władzy świeckiej i religijnej.

13. Symbolika świata zwierzęcego i roślinnego w literaturze i sztuce.

14. Znaczenia i symbole w obrazach dawnych mistrzów.

15. Obraz świata – relacje podróżne jako komunikacja spostrzeżeń i obserwacji.

16. Monogramy, atrybuty i emblematy – symbolika znaków słowno-obrazowych.

17. Malarstwo epoki symbolizmu i jego przesłanie.

18. Przekaz symboliczny mitów, bajek i legend.

19. Symbolizm parenezy – specyfika kaznodziejstwa staropolskiego (XVI-XVIII w.).

20. Symbolika współczesnych subkultur, grup nieformalnych i ruchów społecznych.

Literatura:

Literatura podstawowa:

J. M. Dołęga, Znak – język – symbol. Z podstawowych zagadnień komunikacji, Warszawa 1991.

O komunikacyjnej funkcji przedstawień symbolicznych, pod red. T. Kostyrko, Warszawa 1985.

M. Bense, Świat przez pryzmat znaku, Warszawa 1980.

Literatura uzupełniająca:

M. Lurker, Przesłanie symboli w mitach, kulturach i religiach, Warszawa 2011.

J. E. Cirlot, Słownik symboli, przekł. I. Kania, Kraków 2007.

M. Battistini, Symbole i alegorie. tłum. K. Dyjas Warszawa 2006.

L. Impelusso, Natura i jej symbole, tłum. H. Cieśla Warszawa 2006.

W. Kopaliński, Słownik mitów i tradycji kultury, Warszawa 1991.

Metody i kryteria oceniania:

1. Aktywność na zajęciach (W05, U06)

2. Przygotowanie prezentacji i referatu na wybrany temat (W12, U01, K04, K06)

Kryteria oceniania:

– aktywność na zajęciach

– zaliczenie referatu

– zaliczenie prezentacji

Ocena końcowa stanowi średnią z uzyskanych ocen.

Skala ocen:

4,75–5,00 bardzo dobry

4,25–4,74 dobry plus

3,75–4,24 dobry

3,25–3,74 dostateczny plus

2,75–3,24 dostateczny

0–2,74 niedostateczny

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 8 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Wieczorek
Prowadzący grup: Agnieszka Wieczorek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 26 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Kazimierz Maliszewski
Prowadzący grup: Kazimierz Maliszewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Wieczorek
Prowadzący grup: Agnieszka Wieczorek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 12 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Kazimierz Maliszewski
Prowadzący grup: Kazimierz Maliszewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 9 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Wieczorek
Prowadzący grup: Agnieszka Wieczorek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 32 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Kazimierz Maliszewski
Prowadzący grup: Kazimierz Maliszewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 10 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Radosław Biskup
Prowadzący grup: Agnieszka Wieczorek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 16 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Wioletta Zielecka-Mikołajczyk
Prowadzący grup: Wioletta Zielecka-Mikołajczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.