Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Proseminarium

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1202-H-P21-S1 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0220) Nauki humanistyczne
Nazwa przedmiotu: Proseminarium
Jednostka: Instytut Historii i Archiwistyki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

student uczęszczający na proseminarium winien posiadać ogólne wykształcenie humanistyczne i podstawową znajomość warsztatu naukowego historyka

Całkowity nakład pracy studenta:

Całkowity nakład pracy studenta - 90h

Godziny realizowane z udziałem nauczycieli 45 godz.- 1,5 p :

- udział w zajęciach proseminarium 30 godz.- 1 p.

- konsultacje z nauczycielem akademickim 15 godz.- 0,5 p.


Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta:

- sporządzanie notatek, zapoznanie się z literaturą przedmiotu 30 godz.- 1 p.

Czas wymagany do przygotowania się do uczestnictwa w procesie oceniania:

- przygotowanie do zaliczenia przedmiotu, w tym przygotowanie pracy seminaryjnej 15 godz.- 0,5 p.

Efekty uczenia się - wiedza:

- student ma podstawową wiedzę o specyfice przedmiotowej i metodologicznej historii K_W07

- student zna terminologię, teorię oraz podstawowe metody badawcze i narzędzia warsztatu historyka, a także zasadnicze metody upowszechniania wiedzy historycznej K_W08

- student rozumie powiązania interdyscyplinarne historii z naukami pokrewnymi z innymi naukami humanistycznymi i społecznymi. K_W11

- student wie, że badania i debata historyczna są procesem stałym, który niesie ze sobą nieustanne zmiany i rozwój poglądów. K_W14

- student zna różne źródła informacji oraz rozumie ich przydatność w badaniach historycznych. K_W10


Efekty uczenia się - umiejętności:

- student, pod kierunkiem opiekuna naukowego potrafi planować i prowadzić własne proste badania historyczne, wykorzystując podstawowe metody badawcze i wybrane elementy warsztatu historyka. K_U01

- student potrafi zdefiniować i zastosować w mowie i w piśmie podstawową terminologię w zakresie historii i nauk pokrewnych zarówno w pracy badawczej, jak i w popularyzacji wiedzy historycznej. K_U05

- student formułuje tezy i argumentuje z wykorzystaniem poglądów innych autorów prac historycznych. K_U10

- student prezentuje efekty swojej pracy indywidualnej lub zespołowej w przejrzystej, usystematyzowanej formie. K_U07


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

- student ma świadomość zakresu swojej wiedzy historycznej i umiejętności warsztatowych oraz rozumie potrzebę dalszego, ciągłego rozwoju kompetencji w zakresie historycznym, ogólnohumanistycznym, jak też kompetencji i społecznych. K_K01

- student docenia rolę nauk historycznych i pokrewnych dla kształtowania więzi społecznych na poziomie lokalnym i ponadlokalnym. K_K12

- student rozumie konieczność przestrzegania norm etycznych w pracy historyka i popularyzacji wiedzy historycznej. K_K08


Metody dydaktyczne:

Metody dydaktyczne do wyboru przez prowadzących zajęcia.

Skrócony opis:

student uczęszczający na proseminarium winien posiadać ogólne wykształcenie humanistyczne i podstawową znajomość warsztatu naukowego historyka

Pełny opis:

o realizowanej w ramach proseminarium tematyce decydują osoby prowadzące tego typu zajęcia

Literatura:

podawana przez prowadzących poszczególne proseminaria, zależenie od realizowanej tematyki

Metody i kryteria oceniania:

ocena ciągła (frekwencja; bieżące przygotowanie do zajęć i aktywne uczestnictwo w zajęciach, m.in. analiza materiałów źródłowych, dyskusja); praca semestralna (przygotowanie pisemnej pracy proseminaryjnej)

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Proseminarium, 30 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Waldemar Rozynkowski
Prowadzący grup: Zbigniew Girzyński, Magdalena Niedzielska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Proseminarium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Proseminarium, 30 godzin, 18 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Zbigniew Girzyński
Prowadzący grup: Zbigniew Girzyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Proseminarium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Proseminarium, 30 godzin, 11 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Waldemar Rozynkowski
Prowadzący grup: Zbigniew Girzyński, Danuta Musiał, Magdalena Niedzielska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Proseminarium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin, 12 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Zbigniew Girzyński
Prowadzący grup: Zbigniew Girzyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Proseminarium, 30 godzin, 11 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Mikulski
Prowadzący grup: Zbigniew Girzyński, Danuta Musiał, Magdalena Niedzielska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Proseminarium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Proseminarium, 30 godzin, 13 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Niedzielska
Prowadzący grup: Zbigniew Girzyński, Tomasz Kempa, Magdalena Niedzielska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Proseminarium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.