Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Proseminarium

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1202-H-P22-S1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0220) Nauki humanistyczne Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Proseminarium
Jednostka: Instytut Historii i Archiwistyki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Student posiada ogólną wiedzę humanistyczną i ma opanowany warsztat badawczy historyka.

Rodzaj przedmiotu:

kanon

Całkowity nakład pracy studenta:

Całkowity nakład pracy studenta - 90h

Godziny realizowane z udziałem nauczycieli 45 godz.- 1,5 p :

- udział w zajęciach proseminarium 30 godz.- 1 p.

- konsultacje z nauczycielem akademickim 15 godz.- 0,5 p.


Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta:

- sporządzanie notatek, zapoznanie się z literaturą przedmiotu 30 godz.- 1 p.


Czas wymagany do przygotowania się do uczestnictwa w procesie oceniania:

- przygotowanie do zaliczenia przedmiotu, w tym przygotowanie pracy seminaryjnej 15 godz.- 0,5 p.


Efekty uczenia się - wiedza:

W1 student posiada uporządkowaną wiedzę ogólną z zakresu historii oraz wykazuje znajomość terminologią ogólną z zakresu historii i nauk pokrewnych

K_W01, K_W02

W2 student posiada wiedzę na temat specyfiki przedmiotowej i metodologicznej historii

K_W07

W3 student zna terminologię, teorię oraz podstawowe metody badawcze i narzędzia warsztatu historyka K_W08

W4 student posiada wiedzę podstawową umożliwiającą mu krytyczną analizę oraz interpretację różnych wytworów cywilizacji do poznania przeszłości w różnych okresach historycznych K_W09

W5 student zna różne źródła informacji, rozumie ich przydatność w badaniach historycznych K_W10

W6 student zna i rozumie podstawową terminologię z zakresu historii przynajmniej w jednym języku nowożytnym źródeł historycznych wykorzystywanych na potrzeby własnych badań K_W16Efekty uczenia się - umiejętności:

U1 student potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać selekcjonować i użytkować informacje z zakresu historii z wykorzystaniem różnych źródeł i metod K_U01

U2 student posiada podstawowe umiejętności badawcze, obejmujące formułowanie i analizę problemów badawczych, dobór metod i narzędzi badawczych, dobór i wyszukiwanie specjalistycznej literatury, opracowanie i prezentację wyników pozwalające na rozwiązywanie problemów w zakresie historii i nauk pokrewnych K_U02, K_U03, K_U04

U3 student potrafi wykorzystać podstawową terminologię w zakresie historii i nauk pokrewnych na potrzeby własnej pracy badawczej K_U05

U4 student potrafi zaplanować i zrealizować własne zadanie badawcze wykorzystując przy tym podstawowe metody badawcze i zasady warsztatu naukowego historyka oraz zaprezentować jej wyniki w usystematyzowanej formie (w postaci wypowiedzi ustnej, jak i pracy pisemnej) z zastosowaniem różnych metod i technik K_U06, K_U07

U5 student potrafi formułować i uzasadniać własne opinie, formułować własne tezy i opinie oraz z wykorzystaniem poglądów innych autorów prac historycznych K_U09, K_U10


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1 student ma świadomość wartości kultury historycznej oraz rozumie potrzebę umiejętnego i aktywnego propagowania wiedzy historycznej i kultury pamięci we własnym środowisku lokalnym K_K01, K_02

K2 student rozumie potrzebę uczenia się i doskonalenia swoich umiejętności i rozwoju zawodowego; potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności i wykorzystać ją w praktyce; ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, dokonuje samooceny własnych kompetencji, wyznacza kierunki własnego rozwoju i kształcenia K_08, K_09

K3 student rozumie i przestrzega normy i zasady etyczne niezbędne w pracy historyka K_K06

K4 student docenia, szanuje, uczestniczy w promocji tradycji historycznych i dziedzictwa kulturowego własnego regionu, Polski, Europy, docenia rolę nauk historycznych i pokrewnych dla kształtowania więzi społecznych na poziomie lokalnym i ponadlokalnym K_U07, K_K08, K_K10Metody dydaktyczne:

Zob. w informacjach do poszczególnych grup

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- opis
- opowiadanie
- pogadanka
- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład konwersatoryjny
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- biograficzna
- ćwiczeniowa
- klasyczna metoda problemowa
- laboratoryjna
- referatu
- seminaryjna

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody oparte na współpracy
- metody rozwijające refleksyjne myślenie
- metody służące prezentacji treści
- metody wymiany i dyskusji

Skrócony opis:

Student uczęszczający na proseminarium winien posiadać ogólne wykształcenie humanistyczne i podstawową znajomość warsztatu naukowego historyka.

Pełny opis:

O realizowanej w ramach proseminarium tematyce decydują osoby prowadzące tego typu zajęcia.

Literatura:

Podawana przez prowadzących poszczególne proseminaria, zależenie od realizowanej tematyki.

Metody i kryteria oceniania:

ocena ciągła (frekwencja; bieżące przygotowanie do zajęć i aktywne uczestnictwo w zajęciach, m.in. analiza materiałów źródłowych, dyskusja); praca semestralna (przygotowanie pisemnej pracy proseminaryjnej).

Praca pisemna (proseminaryjna) – W01, W02, W07, W08, W09, W10, W16, U01, U02, U03, U04, U05, U06, U07,U09, U10

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Proseminarium, 30 godzin, 10 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Krotofil
Prowadzący grup: Bogusław Dybaś, Sławomir Jóźwiak, Danuta Musiał
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Proseminarium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Proseminarium, 30 godzin, 10 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Krotofil
Prowadzący grup: Bogusław Dybaś, Sławomir Jóźwiak, Danuta Musiał
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Proseminarium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-20 - 2024-09-30

Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Proseminarium, 30 godzin, 10 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Bogusław Dybaś
Prowadzący grup: Bogusław Dybaś, Anna Maleszka, Danuta Musiał
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Proseminarium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0 (2023-11-21)