Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Prawo autorskie w Polsce

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1202-H-PAP-S2
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0421) Prawo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Prawo autorskie w Polsce
Jednostka: Instytut Historii i Archiwistyki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Całkowity nakład pracy studenta:

Całkowity nakład pracy

Godziny realizowane z udziałem nauczycieli: 15 h (0,5 pkt),

Czas poświęcony na pracę indywidualną: 30 h (1 pkt),

Czas wymagany do przygotowania się i uczestnictwa w procesie oceniania: 15 h (0,5 pkt).

Efekty uczenia się - wiedza:

W1: student zna i rozumie podstawową terminologię z zakresu ochrony prawa autorskiego − K_W20,

W1: student ma podstawową wiedzę z zakresu ochrony własności przemysłowej − K_W20,

W3: student rozpoznaje typy licencji Creative Commons, mając wiedzę o możliwościach ich zastosowania przez poszczególnych uczestników procesów informacyjno-komunikacyjnych − K_W20,

W4: student zna i rozumie zasady ustawodawstwa międzynarodowego i krajowego zapewniającego ochronę prawną dobrom niematerialnym − K_W20.


Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: student interpretuje dozwolony użytek chronionych utworów i możliwość zastosowania go przez instytucje kultury − K_U03, K_U16,

U2: student potrafi rozpoznać naruszenia praw autorskich i określić ich konsekwencje − K_U03,

U3: student potrafi zaprezentować w nowożytnym języku obcym efekty swojej pracy na tematy związane z historią lub w obszarze leżącym na pograniczu różnych dyscyplin naukowych, w formie pisemnej i ustnej, z zastosowaniem różnorodnych metod, technik i narzędzi badawczych – K_U03, K_U08,

U4: student posiada umiejętność rozpoznawania i analizowania wybranych problemów i potrzeb społecznych oraz potrafi samodzielnie projektować i zaspokajać je metodami, technikami i narzędziami specyficznymi dla historii – K_U08,

U5: student potrafi analizować wybrane zjawiska społeczne z rozszerzeniem o umiejętność pogłębionej teoretycznie oceny tych zjawisk – K_U16.

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: student rozumie rolę wykorzystania własności intelektualnej i znaczenie jej ochrony w zakresie propagowania wiedzy historycznej w różnych środowiskach − K_K02,

K2: student jest świadom etycznego wymiaru norm prawnych w zakresie ochrony własności intelektualnej − K_K05,

K3: student jest świadom roli domeny publicznej jako warunku swobodnego rozwoju kultury i nauki − K_K06,

K4: student dostrzega rolę wiedzy historycznej i kulturowo-społecznej w kształtowaniu więzi społecznych na poziomie lokalnym i ponadlokalnym – K_K10,

K5: student tworząc własne projekty potrafi przewidywać prawne skutki swojej działalności w zakresie ochrony własności intelektualnej − K_K11.

Metody dydaktyczne:

- pokaz multimedialny,

- dyskusja dydaktyczna,

- referat.

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- opis
- pogadanka
- wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- referatu
- studium przypadku

Skrócony opis:

Zajęcia mają na celu zapoznanie studentów z podstawowymi problemami związanymi z prawem autorski i ochroną praw osobistych i majątkowych twórców. Poruszone będą też wybrane aspekty dozwolonego użytku chronionych utworów oraz licencje Creative Commons.

Pełny opis:

W trakcie zajęć zostaną zrealizowane poniższe zagadnienia:

1. Prawo własności intelektualnej,

2. Prawo autorskie w Polsce,

3. Nowelizacja prawa autorskiego,

4. Licencje CC,

5. Ochrona baz danych sui generis,

6. Zakazy publikacji.

Literatura:

1. Barta J., Markiewicz R., Prawo autorskie, wyd. 2, Warszawa 2010

2. Domańśka-Baer Alina, Co pracownik i student szkoły wyższej o prawie autorskim wiedzieć powinien, Warszawa 2012

3. 5. Informacja elektroniczna a prawo autorskie, Warszawa 2000

4. Karpowicz Andrzej, Autor−wydawca. Poradnik prawa autorskiego, wyd. 5, Warszawa 2009

5. Prawo Internetu, pod red. P. Podreckiego, Warszawa 2004 i n.

Metody i kryteria oceniania:

Weryfikacji umiejętności nabytych w trakcie zajęć służą:

1. przygotowanie, uczestnictwo i aktywność na zajęciach,

2. przygotowanie 1 referatu do prezentacji ustnej,

3. 1 końcowe zaliczenie pisemne - egzamin.

Punktacja (łącznie 2 pkt ECTS):

− uczestnictwo i aktywność w zajęciach: W1–W4, U1–U5, K1, K2 − 0,5 pkt,

− referat: W1–W4, U1–U5, K1, K3–K5 − 1 pkt,

− egzamin: W1–W4, U1–U5, K1, K3 − 0,5 pkt.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin, 7 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Wanda Ciszewska-Pawłowska, Maciej Krotofil
Prowadzący grup: Barbara Centek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin, 10 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Wanda Ciszewska-Pawłowska, Maciej Krotofil
Prowadzący grup: Wanda Ciszewska-Pawłowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-20 - 2024-09-30

Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin, 7 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Wanda Ciszewska-Pawłowska
Prowadzący grup: Wanda Ciszewska-Pawłowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0 (2023-11-21)