Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Podstawy dydaktyki

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1202-H-PD-S1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0111) Kształcenie Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Podstawy dydaktyki
Jednostka: Instytut Historii i Archiwistyki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Podstawy psychologii

Całkowity nakład pracy studenta:

Całkowity nakład pracy studenta 2 punkty - 60 h:

- udział w zajeciach 30 h - 1 punkt ECTS

- przygotowanie do egzaminu 30 h - 1 punkt ECTS


Prowadzenie notatek z wykładu, studiowanie regularnie prezentowanej na wykładzie literatury (podanej w syllabusie przedmiotu), analiza źródeł. przygotowanie do egzaminu. Praktyczne zastosowania wiedzy (w przypadku odbywanych praktyk) przejawiające się w opracowanych konspektach zajęć i prowadzeniu dokumentacji praktyki.


1. Na podstawie przykładów studenci opracowują scenariusz i konspekt lekcji uwzględniając elementy dydaktyczne struktury systemu kształcenia, w lekcji uwzględniają dobór metod kształcenia, planują proces ewaluacji w formie oceny kształtującej

2. Analizują realną sytuację agresji w szkole - studenci w grupach opracowują sposoby zapobiegania na podstawie literatury i zaleceń Ministerstwa

3. W trakcie dyskusji panelowej studenci prezentują metody pracy z uczniem zdolnym, przedstawiają przykładowe plany pracy z uczniami zdolnymi, omawiają działania nauczyciela oraz szkoły.

4. Studenci na przykładzie analizy indywidualnego przypadku projektują działania edukacyjne dla ucznia uwzględniając jego możliwości psychofizyczne, tempo nauczania, opisują sposoby wyrównywania szans edukacyjnych (opracowanie pisemne indywidualnego przypadku w oparciu o treści zaleconej literatury i kryteria omówione na zajęciach).

5. Studenci w grupach (na Google doc.) na podstawie programu kształcenia układają test i dobierają kryteria oceny do wybranej jednostki dydaktycznej. Wyniki prac są omawiane i dyskutowane na forum grupy.

Efekty uczenia się - wiedza:

K_W09 student zna podstawowe teorie dotyczące wychowania, uczenia się i nauczania, rozumie różnorodne uwarunkowania tych procesów H1A_W04

K_W13 ma elementarną, uporządkowaną wiedzę na temat różnych subdyscyplin pedagogiki, obejmującą terminologię, teorię i metodykę H1A_W04

C.W1. student potrafi opowiedzieć o usytuowaniu dydaktyki w zakresie pedagogiki, a potrafi określić przedmiot i zadania współczesnej dydaktyki oraz relację dydaktyki ogólnej do dydaktyk szczegółowych; C.W2. potrafi scharakteryzować: klasę szkolną jako środowisko edukacyjne: style kierowania klasą, problem ładu i dyscypliny, określa procesy społeczne w klasie, integrację klasy szkolnej, tworzenie środowiska sprzyjającego postępom w nauce oraz sposób nauczania w klasie zróżnicowanej pod względem poznawczym, kulturowym, statusu społecznego lub materialnego; C.W3. współczesne koncepcje nauczania i cele kształcenia – źródła, sposoby ich formułowania oraz ich rodzaje; zasady dydaktyki, metody nauczania, treści nauczania i organizację procesu kształcenia oraz pracy uczniów; C.W4. zagadnienie lekcji jako jednostki dydaktycznej oraz jej budowę, modele lekcji i sztukę prowadzenia lekcji, a także style i techniki pracy z uczniami; interakcje w klasie; środki dydaktyczne; C.W5. konieczność projektowania działań edukacyjnych dostosowanych do zróżnicowanych potrzeb i możliwości uczniów,w szczególności możliwości psychofizycznych oraz tempa uczenia się, a także potrzebę i sposoby wyrównywania szans edukacyjnych, znaczenie odkrywania oraz rozwijania predyspozycji i uzdolnień oraz zagadnienia związane z przygotowaniem uczniów do udziału w konkursach i olimpiadach przedmiotowych; autonomię dydaktyczną nauczyciela; C.W6. sposoby i znaczenie oceniania osiągnięć szkolnych uczniów: ocenianie kształtujące w kontekście efektywności nauczania, wewnątrzszkolny system oceniania, rodzaje i sposoby przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów zewnętrznych; tematykę oceny efektywności dydaktycznej nauczyciela i jakości działalności szkoły oraz edukacyjną wartość dodaną;

C.W7. uczeń zna metody porozumiewania się w celach dydaktycznych – sztukę wykładania i zadawania pytań, sposoby zwiększania aktywności komunikacyjnej uczniów, praktyczne aspekty wystąpień publicznych

Efekty uczenia się - umiejętności:

K_U10 potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi w celu analizowania, interpretowania oraz projektowania strategii działań pedagogicznych; potrafi generować rozwiązania konkretnych problemów pedagogicznych i prognozować przebieg ich rozwiązywania oraz przewidywać skutki planowanych działań S1A_U04

C.U2. zaprojektować działania służące

integracji klasy szkolnej, C.U.3. dobrać metody nauczania do

nauczanych treści i zorganizować pracę ucznia

C.U.4. wybrać model lekcji i zaprojektować jej strukturę, C.U.5 zaplanować pracę z uczeniem zdolnym, przygotowującą do udziału w konkursie przedmiotowym (…), C.U.6. dokonać oceny pracy ucznia i zaprezentować ją w formie oceny kształtującej.

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K_K08 odpowiedzialnie przygotowuje się do swojej pracy, projektuje i wykonuje działania pedagogiczne S1A_K03

S1A_K05

C.K1. twórczego poszukiwania najlepszych rozwiązań dydaktycznych sprzyjających postępom uczniów;

Metody dydaktyczne:

wykład z pokazem, praca grupowa, analiza przypadku, burza mózgów

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- opis
- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne poszukujące:

- laboratoryjna
- obserwacji
- panelowa
- projektu
- studium przypadku

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody odnoszące się do autentycznych lub fikcyjnych sytuacji
- metody oparte na współpracy
- metody służące prezentacji treści
- metody wymiany i dyskusji

Skrócony opis:

W trakcie wykładów omawiane są zagadnienia nauczania i uczenia się uwzględniając postęp w badaniach pedagogicznych.

Pełny opis:

Dobór treści zawartych w przedmiocie ma na celu zapoznanie studentów z obszarem nauki jaką jest dydaktyka. Studenci poznają proces uczenia się, przedstawicieli dyscypliny, systemy dydaktyczne, cele kształcenia, treści, proces kształcenia, zasady oraz metody, formy organizacyjne, planowanie pracy dydaktycznej. Na przedmiocie podejmowane są zagadnienia pracy z uczniem zdolnym.

Realizowane są następujące tematy:

1. Podstawowe informacje o uczeniu się

2. Mind mapping i proces skutecznego uczenia się

3. Komunikacja werbalna i niewerbalna w edukacji

4. Pojęcie, źródła dydaktyki i przedstawiciele polskiej dydaktyki XX wieku

5. Systemy dydaktyczne

(system dydaktyki tradycyjnej, system dydaktyki progresywistycznej, współczesne systemy dydaktyczne, konektywizm).

6. Cele kształcenia

(wartości i ich rola w życiu człowieka i społeczeństwa, cele kształcenia (ogólnego i zawodowego), cele zadaniowe (operacyjne), taksonomia celów operacyjnych, związek celów kształcenia z celami wychowania).

7. Treści kształcenia

(wymagania społeczne, naukowe i dydaktyczne, treści kształcenia – założenia, zasady, problematyka, znaczenie terminu, sposoby posługiwania się terminem, kryteria doboru treści kształcenia, zasady doboru treści kształcenia).

8. Proces kształcenia i samokształcenia

(teoria poznania a proces kształcenia, proces kształcenia jako związek nauczania i uczenia się, ogniwa procesu kształcenia, kształcenie wielostronne, proces samokształcenia,

9. Zasady kształcenia

(pojęcie i geneza zasad kształcenia, zasady kształcenia).

10. Aktywne metody nauczania

11. Współczesne środki dydaktyczne

(pojęcie, funkcje i zadania pedagogiki medialnej, zadania, taksonomia zastosowań technologii informacyjnej w edukacji, Internet w edukacji, multimedia w edukacji, TI w edukacji dorosłych, pedagogice szkolnej i pedagogice specjalnej).

12. Formy organizacyjne kształcenia

(pojęcie i kryteria podziału form organizacyjnych kształcenia, system klasowo – lekcyjny, lekcja, jej struktury i typy, struktura lekcji a nauczanie programowane, lekcja w klasach łączonych, formy organizacyjne pracy uczniów).

13. Zbieranie i wykorzystanie informacji o uczniu i klasie

(cel poznania, podstawowe sposoby poznawania uczniów, poznanie zespołu, poznawanie pojedynczych uczniów, stosunek do nauki szkolnej, uczeń w środowisku pozaszkolnym, informacje o własnej pracy nauczyciela).

14. Praca z uczniem zdolnym

(co to znaczy uczeń zdolny, rozwój zdolności, metody diagnozowania zdolności i rozpoznawanie uczniów zdolnych, szkolne formy pracy z uczniami uzdolnionymi, wychowanie uczniów zdolnych w rodzinie).

15. Motywacja do uczenia się

16. Metody badania i rozwoju zdolności twórczych

- zdolności twórcze jako zdolności myślenia

- trening twórczości

- zdolności kierunkowe

17. Indywidualizacja w nauczaniu (działania edukacyjne zmierzające do uwzględniania możliwości psychofizycznych uczniów, tempa nauczania), sposoby wyrównywania szans edukacyjnych.

18. Agresja realna w szkole i metody zapobiegania

19. Sposoby oceny osiągnięć uczniów i metody oceniania w szkole.

Literatura:

1. Anders R. J., Uczymy się nauczać, Warszawa 1994

2. Bereźnicki F., Dydaktyka kształcenia ogólnego, Oficyna Wydawnicza „IMPULS”, Kraków 2001

3. Davis R., Alexander L., Yelon S., Konstruowanie systemu kształcenia. PWN, Warszawa 1983.

4. Denek K., Aksjologiczne aspekty edukacji szkolnej. Wyd. A. Marszałek, Toruń 1999.

5. Denek K., Wartości i cele edukacji szkolnej. UAM, Poznań – Toruń 1994.

6. Ebu J., Smutny J., Jak kształcić uzdolnienia dzieci i młodzieży. WSiP, Warszawa 1998.

7. Gagn’e R., Briggs L., Wager W., Zasady projektowania dydaktycznego. WSiP, Warszawa 1982, 1992.

8. Galloway Ch., Psychologia uczenia się i nauczania. PWN, Warszawa 1988.

9. Jaques D., Uczenie się w grupach. Ośrodek Kształcenia i Doskonalenia Kadr Instytut Technologii Eksploatacji. MEN. 1997

10. Kruszewski K. (red.), Sztuka nauczania. Czynności nauczyciela, Wyd. PWN, Warszawa 2004

11. Kruszewski K. Zmiana i wiadomość. Perspektywa dydaktyki ogólnej. PWN, Warszawa 1987

12. Kruszewski K., 45 minut. Prawie cała historia lekcji. PWN, Warszawa 1993.

13. Kruszewski K., Konarzewski K., Sztuka nauczania, PWN, Warszawa 1991

14. Kruszewski K., Nauczanie programowane w systemie dydaktycznym. Warszawa 1972.

15. Kupisiewicz Cz., Podstawy dydaktyki ogólnej. „BGW”, Warszawa 1994.

16. Kwieciński Z., Śliwerski B. (red.), Pedagogika. Podręcznik akademicki, Wyd. PWN, Warszawa 2003, tom.1, 2

17. Leigh D., Praktyczne metody pracy zespołowej. Ośrodek Kształcenia i Doskonalenia Kadr Instytut Technologii Eksploatacji. MEN, 1997.

18. Lewowicki T., Dydaktyka różnicowa, PWN, Warszawa 1977.

19. Lewowicki T., Przemiany Oświaty. Żak, Warszawa 1994.

20. Niemierko B., Kształcenie szkolne. Podręcznik skutecznej dydaktyki, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2007

21. Nalaskowski S., Humanizm i podmiotowość w wychowaniu, Toruń 1991.

22. Nalaskowski S., O ideale wychowania i celach kształcenia, Toruń 1993.

23. Nalaskowski S., Dydaktyka ogólna. Projekt programu, Toruń 1994.

24. Niemierko B., Kształcenie szkolne. Podręcznik skutecznej dydaktyki, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2007

25. Silberman M., Uczymy się uczyć, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2005

26. Siemieniecki B., Środki dydaktyczne w procesie myślenia twórczego, Wydawnictwo Naukowe WSP, Kraków 1991

27. Siemieniecka D., Metoda projektów w budowie i realizacji systemu kształcenia dorosłych, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2012

28. Siemieniecka D., Siemieniecki B., Teorie kształcenia w świecie cyfrowym, Impuls, Kraków 2019.

29. Sośnicki S., Teoria środków wychowania, Warszawa : Nasza Księgarnia, 1973

30. Sośnicki K., Dydaktyka ogólna, UMK, Toruń 1948

31 Zaczyński W. P., Uczenie się przez przeżywanie, Wyd. Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1990

32. Zaczyński W.P., Praca badawcza nauczyciela, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1995

33. Niemierko B., Między oceną szkolną a dydaktyką. Bliżej dydaktyki. WSiP, Warszaw 1998

34. Okoń W., Nowy słownik pedagogiczny, Warszawa 1996

35. Okoń W., Wprowadzenie do dydaktyki ogólnej. Wyd. Żak, Warszawa 1996.

36. Ornstein A., Hunkins F., Program szkolny, założenia, zasady, problematyka. WSiP, Warszawa 1998.

37. Perrott E., Efektywne nauczanie. WSiP, Warszawa 1995.

38. Brophy J.: Motywowanie uczniów do nauki, PWN, Warszawa 2004

39. Cywińska M.: Rozwijanie motywacji uczniów do nauki, https://repozytorium.amu.edu.pl/jspui/bitstream/10593/6568/1/se_20_2012_cywinska.pdf

40. McGinnis A.L.: Sztuka motywacji, http://www.mcksokol.pl/media/File/Pedagogika%20-%20Alan%20Loy%20McGinnis%20-%20Sztuka%20Motywacji.pdf

41. Nęcka E., Trening twórczości podręcznik dla psychologów, pedagogów i nauczycieli. Impuls, Kraków 1998.

42. Siemieniecka D., Skibińska M, Majewska K., Cyberagresja – zjawisko, skutki, zapobieganie, UMK, Toruń 2020

43. Siemieniecki B., Wiśniewska L., Kwiatkowska W., Agresja- zjawisko, skutki, zapobieganie. Perspektywa pedagogiki kognitywistycznej, psychoprofilaktyki oraz edukacji moralnej, UMK, Toruń 2020

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenia cząstkowe (zadania aktywizujące odnoszące się do praktyki dydaktycznej i metodycznej oraz pracy z grupą).

Egzamin/Test

Termin "0" test i jedno pytanie opisowe.

Termin 1 - 3 pytania opisowe

Metody: test wiedzy bez dostępu do podręczników

Kryteria oceniania: zaliczenie na ocenę na podstawie testu bez dostępu do podręczników (wymagany próg na ocenę):

• dostateczną - 50%,

• dostateczną plus - 60%,

• dobrą - 70%,

• dobrą plus - 80%,

• bardzo dobrą - 90-100%

Odpowiedź na pytania otwarte, ocena 1-5 według kryteriów:

1. poziom merytoryczny wypowiedzi

2. odniesienia do literatury i autorów

3. prawidłowo zdefiniowane pojęcia

4. poprawność językowa

dodatkowo do oceny doliczane jest 0,25 za aktywność na zajęciach

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Krotofil, Dorota Siemieniecka
Prowadzący grup: Dorota Siemieniecka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Krotofil, Dorota Siemieniecka
Prowadzący grup: Dorota Siemieniecka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Literatura:

1. Anders R. J., Uczymy się nauczać, Warszawa 1994

2. Bereźnicki F., Dydaktyka kształcenia ogólnego, Oficyna Wydawnicza „IMPULS”, Kraków 2001

3. Davis R., Alexander L., Yelon S., Konstruowanie systemu kształcenia. PWN, Warszawa 1983.

4. Denek K., Aksjologiczne aspekty edukacji szkolnej. Wyd. A. Marszałek, Toruń 1999.

5. Denek K., Wartości i cele edukacji szkolnej. UAM, Poznań – Toruń 1994.

6. Ebu J., Smutny J., Jak kształcić uzdolnienia dzieci i młodzieży. WSiP, Warszawa 1998.

7. Gagn’e R., Briggs L., Wager W., Zasady projektowania dydaktycznego. WSiP, Warszawa 1982, 1992.

8. Galloway Ch., Psychologia uczenia się i nauczania. PWN, Warszawa 1988.

9. Jaques D., Uczenie się w grupach. Ośrodek Kształcenia i Doskonalenia Kadr Instytut Technologii Eksploatacji. MEN. 1997

10. Kruszewski K. (red.), Sztuka nauczania. Czynności nauczyciela, Wyd. PWN, Warszawa 2004

11. Kruszewski K. Zmiana i wiadomość. Perspektywa dydaktyki ogólnej. PWN, Warszawa 1987

12. Kruszewski K., 45 minut. Prawie cała historia lekcji. PWN, Warszawa 1993.

13. Kruszewski K., Konarzewski K., Sztuka nauczania, PWN, Warszawa 1991

14. Kruszewski K., Nauczanie programowane w systemie dydaktycznym. Warszawa 1972.

15. Kupisiewicz Cz., Podstawy dydaktyki ogólnej. „BGW”, Warszawa 1994.

16. Kwieciński Z., Śliwerski B. (red.), Pedagogika. Podręcznik akademicki, Wyd. PWN, Warszawa 2003, tom.1, 2

17. Leigh D., Praktyczne metody pracy zespołowej. Ośrodek Kształcenia i Doskonalenia Kadr Instytut Technologii Eksploatacji. MEN, 1997.

18. Lewowicki T., Dydaktyka różnicowa, PWN, Warszawa 1977.

19. Lewowicki T., Przemiany Oświaty. Żak, Warszawa 1994.

20. Niemierko B., Kształcenie szkolne. Podręcznik skutecznej dydaktyki, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2007

21. Nalaskowski S., Humanizm i podmiotowość w wychowaniu, Toruń 1991.

22. Nalaskowski S., O ideale wychowania i celach kształcenia, Toruń 1993.

23. Nalaskowski S., Dydaktyka ogólna. Projekt programu, Toruń 1994.

24. Niemierko B., Kształcenie szkolne. Podręcznik skutecznej dydaktyki, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2007

25. Silberman M., Uczymy się uczyć, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2005

26. Siemieniecki B., Środki dydaktyczne w procesie myślenia twórczego, Wydawnictwo Naukowe WSP, Kraków 1991

27. Siemieniecka D., Metoda projektów w budowie i realizacji systemu kształcenia dorosłych, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2012

28. Siemieniecka D., Siemieniecki B., Teorie kształcenia w świecie cyfrowym, Impuls, Kraków 2019.

29. Sośnicki S., Teoria środków wychowania, Warszawa : Nasza Księgarnia, 1973

30. Sośnicki K., Dydaktyka ogólna, UMK, Toruń 1948

31 Zaczyński W. P., Uczenie się przez przeżywanie, Wyd. Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1990

32. Zaczyński W.P., Praca badawcza nauczyciela, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1995

33. Niemierko B., Między oceną szkolną a dydaktyką. Bliżej dydaktyki. WSiP, Warszaw 1998

34. Okoń W., Nowy słownik pedagogiczny, Warszawa 1996

35. Okoń W., Wprowadzenie do dydaktyki ogólnej. Wyd. Żak, Warszawa 1996.

36. Ornstein A., Hunkins F., Program szkolny, założenia, zasady, problematyka. WSiP, Warszawa 1998.

37. Perrott E., Efektywne nauczanie. WSiP, Warszawa 1995.

38. Brophy J.: Motywowanie uczniów do nauki, PWN, Warszawa 2004

39. Cywińska M.: Rozwijanie motywacji uczniów do nauki, https://repozytorium.amu.edu.pl/jspui/bitstream/10593/6568/1/se_20_2012_cywinska.pdf

40. McGinnis A.L.: Sztuka motywacji, http://www.mcksokol.pl/media/File/Pedagogika%20-%20Alan%20Loy%20McGinnis%20-%20Sztuka%20Motywacji.pdf

41. Nęcka E., Trening twórczości podręcznik dla psychologów, pedagogów i nauczycieli. Impuls, Kraków 1998.

42. Siemieniecka D., Skibińska M, Majewska K., Cyberagresja – zjawisko, skutki, zapobieganie, UMK, Toruń 2020

43. Siemieniecki B., Wiśniewska L., Kwiatkowska W., Agresja- zjawisko, skutki, zapobieganie. Perspektywa pedagogiki kognitywistycznej, psychoprofilaktyki oraz edukacji moralnej, UMK, Toruń 2020

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-20 - 2024-09-30

Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Krotofil, Dorota Siemieniecka
Prowadzący grup: Dorota Siemieniecka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0 (2023-11-21)