Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Przyroda i geografia regionu kujawsko-pomorskiego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1202-H-PGRKP-S2
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0522) Środowisko naturalne i przyroda Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Przyroda i geografia regionu kujawsko-pomorskiego
Jednostka: Instytut Historii i Archiwistyki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Podstawowa wiedza z zakresu geografii Polski.

Całkowity nakład pracy studenta:

Całkowity nakład pracy: 60 godz.- 2 p.

-Godziny kontaktowe wymagające bezpośredniego udziału studenta

Ćwiczenia – 15 godz.- 0,5 p.

Udział w konsultacjach z nauczycielem akademickim – 15 godz.- 0,5 p.

-Czas pracy indywidualnej studenta – 5 godz- 1/6 p..

Przygotowanie ćwiczeń/projektów – 10 godz.-1/3 p.

Studiowanie literatury oraz przygotowanie i uczestnictwo w procesie oceniania – 15 godz.- 0,5 p.

RAZEM 60 godzin


Efekty uczenia się - wiedza:

W1: ma wiedzę w zakresie podstawowych kategorii pojęciowych i terminologii geograficznej i społecznej K_W02

W2: ma wiedzę w zakresie najważniejszych problemów z zakresu geografii oraz ich powiązania z innymi dyscyplinami przyrodniczymi, społecznymi i historycznymi K_W06, K_W12

Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: wykorzystuje dostępne źródła informacji, w tym źródła elektroniczne K_U01

U2: stosuje podstawowe techniki i narzędzia badawcze w zakresie geografii K_U08

U3: umie współpracować w celu rozwiązywania zadań badawczych K_U09

U4: rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie K_U18

U5: potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role K_U19

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: rozumie potrzebę promocji dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego regionu K_K07

K2: dostrzega rolę nauk historycznych, społecznych i geograficznych dla kształtowania tożsamości na poziomie regionalnym i narodowym K_K10

Metody dydaktyczne:

Ćwiczenia laboratoryjne i audytoryjne.

Metody dydaktyczne eksponujące:

- inscenizacja
- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- opowiadanie
- pogadanka

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- giełda pomysłów
- seminaryjna

Skrócony opis:

Położenie administracyjne województwa kujawsko-pomorskiego w Polsce. Podział administracyjny województwa. Charakterystyka poszczególnych komponentów i elementów obszaru województwa kujawsko-pomorskiego. Regiony fizycznogeograficzne i typy krajobrazów rozpoznane w granicach województwa kujawsko-pomorskiego.

Pełny opis:

Położenie administracyjne województwa kujawsko-pomorskiego w Polsce, sąsiadujące województwa. Podział administracyjny województwa, powiaty, gminy. Miasta i miejscowości województwa. Położenie województwa na tle szlaków kolejowych i drogowych Polski i Europy. Użytkowanie ziemi i pokrycie terenu województwa kujawsko-pomorskiego.

Charakterystyka komponentów i elementów obszaru województwa kujawsko-pomorskiego. Charakterystyka budowy geologicznej, rzeźby terenu, gleb, wód, klimatu, flory i fauny. Regiony fizycznogeograficzne i typy krajobrazów naturalnych rozpoznane w granicach województwa kujawsko-pomorskiego. Występowanie i krótka charakterystyka obszarów chronionych województwa kujawsko-pomorskiego.

Literatura:

Kot R., 2015, Gatunki krajobrazów naturalnych. [w:] Z. Kozieł, M. Sobiech, A. Adamczyk (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Toruń, s. 79.

Kot R., 2015, Makroregiony fizycznogeograficzne. [w:] Z. Kozieł, M. Sobiech, A. Adamczyk (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Toruń, s. 58.

Kot R., 2015, Mezoregiony fizycznogeograficzne. [w:] Z. Kozieł, M. Sobiech, A. Adamczyk (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Toruń, s. 59.

Kot R., 2015, Mikroregiony fizycznogeograficzne. [w:] Z. Kozieł, M. Sobiech, A. Adamczyk (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Toruń, s. 60-61.

Kot R., 2015, Odmiany krajobrazów naturalnych. [w:] Z. Kozieł, M. Sobiech, A. Adamczyk (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Toruń, s. 80-81.

Kot R., 2015, Rodzaje krajobrazów naturalnych. [w:] Z. Kozieł, M. Sobiech, A. Adamczyk (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Toruń, s. 78.

Kot R., 2017, Typy krajobrazu naturalnego i regiony fizycznogeograficzne. [w:] A. Radzimiński (red.), Dzieje regionu kujawsko-pomorskiego, Toruń: Województwo Kujawsko-Pomorskie Urząd Marszałkowski & Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa „Dom Organizatora”, s. 100–108.

Kot R. 2018, Mikroregiony fizycznogeograficzne Kotliny Toruńskiej oraz Nieszawskiego Przełomu Wisły [w:] M. Kistowski, U. Myga-Piątek, J. Solon (red.) Studia nad regionalizacją fizycznogeograficzną Polski, Prace Geograficzne, 266, s. 143–151.

Kozieł Z., Sobiech M., Adamczyk A. (red.) 2015, Atlas Województwa Kujawsko-Pomorskiego., Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Toruń, s. 141.

Niewiarowski W., Kot R., 2011, Delimitation and characteristics of natural landscapes of the Chełmno-Dobrzyń Lakeland, Urszulewo Plain and the neighbouring Vistula and Drwęca Valleys, Geographia Polonica, 84, 1, s. 33-59.

Solon J., Borzyszkowski J., Bidłasik M., Richling A., Badora K., Balon J., Brzezińska-Wójcik T., Chabudziński Ł., Dobrowolski R., Grzegorczyk I., Jodłowski M., Kistowski M., Kot R., Krąż P., Lechnio J., Macias A., Majchrowska A., Malinowska E., Migoń P., Myga-Piątek U., Nita J., Papińska E., Rodzik J., Strzyż M., Terpiłowski S., Ziaja W., 2018, Physico-geographical mesoregions of Poland: verification and adjustment of boundaries on the basis of contemporary spatial data. Geographia Polonica, 91(2), s. 143–170.

Metody i kryteria oceniania:

Obecność i aktywność na zajęciach. Oddany w terminie i poprawnie wykonany projekt.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin, 12 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Rafał Kot, Maciej Krotofil
Prowadzący grup: Rafał Kot
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Rafał Kot, Maciej Krotofil
Prowadzący grup: Rafał Kot
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin, 18 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Rafał Kot, Maciej Krotofil
Prowadzący grup: Rafał Kot
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0 (2023-11-21)