Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Paleografia łacińska

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1202-H-PL-S2
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0222) Historia i archeologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Paleografia łacińska
Jednostka: Instytut Historii i Archiwistyki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Podstawowa znajomość łaciny.

Całkowity nakład pracy studenta:

Całkowity nakład pracy studenta 2 punkty - 60 h:

- udział w zajeciach 30 h - 1 punkt ECTS

- konsultacje z nauczycielem akademickim 15 h - 0,5 punktu ECTS

- praca indywidualna studenta 15 h - 0,5 punktu ECTS

Efekty uczenia się - wiedza:

K_W09 posiada podstawową wiedzę pozwalającą na analizę i interpretację wytworów cywilizacji przydatnych dla poznania epok historycznych

K_W10 zna różne źródła informacji; rozumie ich przydatność w badaniach historycznych

Efekty uczenia się - umiejętności:

K_U03 potrafi opanować i stosować pod kierunkiem opiekuna naukowego podstawowe umiejętności badawcze w zakresie historii

K_U12 tłumaczy i objaśnia proste teksty źródłowe w języku starożytnym i języku nowożytnym występującym w źródłach historycznych

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K_K07 docenia i szanuje, jak też jest gotów promować tradycje oraz dziedzictwo historyczne i kulturowe Polski, swojego regionu i Europy

K_K09 podejmuje próby uczestnictwa w dyskusjach historycznych i przekazywania informacji osobom zainteresowanym historią spoza grona fachowców

K_K10 docenia rolę nauk historycznych i pokrewnych dla kształtowania więzi społecznych na poziomie lokalnym i ponadlokalnym

Metody dydaktyczne:

Metody dydaktyczne podające:

- pogadanka


Metody dydaktyczne poszukujące:

- laboratoryjna


Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- pogadanka

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa

Skrócony opis:

Głównym celem zajęć jest stworzenie podstaw do samodzielnego odczytywania dawnego pisma i rozwiązywania abrewiacji.

Pełny opis:

Celem zajęć jest poznanie warsztatu paleograficznego. Uczestnicy zapoznają się z rozwojem pisma łacińskiego, zmianami materiału i narzędzi pisarskich, a także z zasadami brachygrafii. Szczególny nacisk zostanie położony na zdobywanie umiejętności odczytywania tekstów rękopiśmiennych.

Literatura:

Literatura podstawowa:

- Biniaś-Szkopek M., Delimata M., Skrzypczak Ł., Podstawy paleografii łacińskiej: skrypt dla studentów archiwistyki, Poznań 2007.

-Gieysztor A., Zarys dziejów pisma łacińskiego, Warszawa 1973 (i późniejsze wydania).

- Porębski S.A., Paleografia łacińska, Warszawa 1997.

- Semkowicz W., Paleografia łacińska, Kraków 2000, wyd. 2.

Literatura uzupełniająca:

Cappelli A., Lexicon Abbteviaturarum. Dizionario di abbreviature latine ed italiane, Milano 1979, wyd. 6.

M. Juda, Pismo drukowane w Polsce w XV – XVIII w., Lublin 2001.

E.Potkowski, Książka rękopiśmienna w kulturze Polski średniowiecznej, Warszawa 1984.

J. Słowiński, Rozwój pisma łacińskiego w Polsce XVI-XVIII wieku. Studium paleograficzne, Lublin 1992

J.Szymański, Pismo łacińskie i jego rola w kulturze, Wrocław 1975.

B.Trelińska, Gotyckie pismo epigraficzne w Polsce, Lublin 1991.

B.Trelińska, Epigraficzna kapitała protorenesansowa w Polsce, w: Tradycje i perspektywy nauk pomocniczych historii w Polsce, pod red. M. Rokosza, Kraków 1995, s. 209 - 228.

Metody i kryteria oceniania:

aktywny udział w zajęciach, zaliczenie sprawdzianów i kolokwium końcowego

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 7 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jan Wroniszewski
Prowadzący grup: Jan Wroniszewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 7 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jan Wroniszewski
Prowadzący grup: Jan Wroniszewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-20 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 6 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jan Wroniszewski
Prowadzący grup: Jan Wroniszewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)