Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Paleografia / neografia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1202-H-PN-S1 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0222) Historia i archeologia
Nazwa przedmiotu: Paleografia / neografia
Jednostka: Instytut Historii i Archiwistyki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Przedmiot obowiązkowy. Brak wymagań.

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

Całkowity nakład pracy studenta 2 punkty - 60 h:

- udział w zajęciach 30 h - 1 punkt ECTS

- konsultacje z nauczycielem 15 h - 0,5 punktu ECTS

- praca indywidualna studenta 15 h - 0,5 punktu ECTS

Efekty uczenia się - wiedza:

K_W09 posiada podstawową wiedzę pozwalającą na analizę i interpretację wytworów cywilizacji przydatnych dla poznania epok historycznych

K_W10 zna różne źródła informacji; rozumie ich przydatność w badaniach historycznych

Efekty uczenia się - umiejętności:

K_U03 potrafi opanować i stosować pod kierunkiem opiekuna naukowego podstawowe umiejętności badawcze w zakresie historii

K_U12 tłumaczy i objaśnia proste teksty źródłowe w języku starożytnym i języku nowożytnym występującym w źródłach historycznych

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K_K07 docenia i szanuje, jak też jest gotów promować tradycje oraz dziedzictwo historyczne i kulturowe Polski, swojego regionu i Europy

K_K09 podejmuje próby uczestnictwa w dyskusjach historycznych i przekazywania informacji osobom zainteresowanym historią spoza grona fachowców


Metody dydaktyczne:

ćwiczeniowa:

odczyty tekstów rękopiśmiennych łacińsko i polskojęzycznych (XII - XVII w.)

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa

Skrócony opis:

Zajęcia prowadzą do nabycia umiejętności samodzielnego odczytywania tekstów rękopiśmiennych (XII-XVIII w.).

Pełny opis:

Podczas zajęć studenci poznają zmieniające się w czasie pisma różnego typu i duktu w okresie średniowiecza i w czasach nowożytnych. W trakcie lektury tekstów rękopiśmiennych zapoznają się z łacińską brachygrafią i opanowują umiejętność rozwiązywania skrótów.

Literatura:
Metody i kryteria oceniania:

ocena bieżąca postępów w zakresie samodzielnego odczytywania tekstów rękopiśmiennych; sprawdzian zaliczeniowy (odczytanie fragmentu tekstu rękopiśmiennego)

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin, 13 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Waldemar Rozynkowski
Prowadzący grup: Jacek Wijaczka, Jan Wroniszewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Szweda
Prowadzący grup: Adam Szweda
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin, 12 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jan Wroniszewski
Prowadzący grup: Jan Wroniszewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin, 12 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Szweda
Prowadzący grup: Adam Szweda
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin, 16 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jan Wroniszewski
Prowadzący grup: Adam Szweda, Jan Wroniszewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Zapoznanie z dziejami pisma łacińskiego i umiejętności jego odczytywania w odniesieniu do tekstów od XII do XVIII w.

Pełny opis:

Cechy charakterystyczne duktu i stosowanych abrewiacji poznawane są w drodze lektury tekstów rękopiśmiennych z czasów średniowiecznych i nowożytnych. Wynikiem ma być nabycie podstaw praktycznych umożliwiających samodzielną pracę na rękopisach.

Literatura:

Literatura podstawowa:

A.Gieysztor , Zarys dziejów pisma łacińskiego, Warszawa 1973 ( i późniejsze wydania).

Literatura uzupełniająca:

S.Porębski, Paleografia łacińska. Podręcznik dla studentów, Warszawa 1997.

W.Semkowicz, Paleografia łacińska, Kraków 1951.

J. Słowiński, Rozwój pisma łacińskiego w Polsce XVI-XVIII wieku. Studium paleograficzne, Lublin 1992.

Biniaś-Szkopek M., Delimata M., Skrzypczak Ł., Podstawy paleografii łacińskiej: skrypt dla studentów archiwistyki, Poznań 2007.

Cappelli A., Lexicon Abbteviaturarum. Dizionario di abbreviature latine ed italiane, Milano 1979, wyd. 6.

Gieysztor A., Zarys dziejów pisma łacińskiego, Warszawa 1973 (i późniejsze wydania).

M. Juda, Pismo drukowane w Polsce w XV – XVIII w., Lublin 2001.

J.Szymański, Pismo łacińskie i jego rola w kulturze, Wrocław 1975.

B.Trelińska, Gotyckie pismo epigraficzne w Polsce, Lublin 1991.

B.Trelińska, Epigraficzna kapitała protorenesansowa w Polsce, w: Tradycje i perspektywy nauk pomocniczych historii w Polsce, pod red. M. Rokosza, Kraków 1995, s. 209 - 228.

Uwagi:

Historia, studia stacjonarne I st.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin, 10 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Szweda
Prowadzący grup: Adam Szweda
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin, 11 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jan Wroniszewski
Prowadzący grup: Roman Czaja, Jarosław Wenta, Jan Wroniszewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin, 10 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Krotofil
Prowadzący grup: Roman Czaja, Jarosław Wenta, Jan Wroniszewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin, 10 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Krotofil
Prowadzący grup: Roman Czaja, Jarosław Wenta, Jan Wroniszewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.