Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Psychologia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1202-H-PSY-S1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0313) Psychologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Psychologia
Jednostka: Instytut Historii i Archiwistyki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

motywacja do nauki

Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny realizowane z udziałem nauczyciela: 30h - 1 pkt

Konsultacje z prowadzącym przedmiot: 10h - 0,3 pkt

Praca własna studenta: opracowanie projektu lub napisanie eseju, prezentacji:10h - 0,3 pkt

Praca własna studenta: przygotowanie się do zaliczenia przedmiotu:10h - 0,3 pkt

Efekty uczenia się - wiedza:

W zakresie wiedzy absolwent zna i rozumie:

B.1.W1. podstawowe pojęcia psychologii: procesy poznawcze, spostrzeganie, odbiór i

przetwarzanie informacji, mowę i język, myślenie i rozumowanie, uczenie się i pamięć,

rolę uwagi, emocje i motywacje w procesach regulacji zachowania, zdolności i

uzdolnienia, psychologię różnic indywidualnych – różnice w zakresie inteligencji,

temperamentu, osobowości i stylu poznawczego;

B.1.W2. proces rozwoju ucznia w okresie dzieciństwa, adolescencji i wczesnej dorosłości: rozwój

fizyczny, motoryczny i psychoseksualny, rozwój procesów poznawczych (myślenie,

mowa, spostrzeganie, uwaga i pamięć), rozwój społeczno-emocjonalny i moralny,

zmiany fizyczne i psychiczne w okresie dojrzewania, rozwój wybranych funkcji

psychicznych, normę rozwojową, rozwój i kształtowanie osobowości, rozwój w

kontekście wychowania, zaburzenia w rozwoju podstawowych procesów psychicznych,

teorie integralnego rozwoju ucznia, dysharmonie i zaburzenia rozwojowe u uczniów,

zaburzenia zachowania, zagadnienia: nieśmiałości i nadpobudliwości, szczególnych

uzdolnień, zaburzeń funkcjonowania w okresie dorastania, obniżenia nastroju, depresji,

krystalizowania się tożsamości, dorosłości, identyfikacji z nowymi rolami społecznymi, a

także kształtowania się stylu życia;

B.1.W3. teorię spostrzegania społecznego i komunikacji: zachowania społeczne i ich

uwarunkowania, sytuację interpersonalną, empatię, zachowania asertywne, agresywne i

uległe, postawy, stereotypy, uprzedzenia, stres i radzenie sobie z nim, porozumiewanie

się ludzi w instytucjach, reguły współdziałania, procesy komunikowania się, bariery w

komunikowaniu się, media i ich wpływ wychowawczy, style komunikowania się

uczniów i nauczyciela, bariery w komunikowaniu się w klasie, różne formy komunikacji

− autoprezentację, aktywne słuchanie, efektywne nadawanie, komunikację niewerbalną,

porozumiewanie się emocjonalne w klasie, porozumiewanie się w sytuacjach

konfliktowych;

B.1.W4. proces uczenia się: modele uczenia się, w tym koncepcje klasyczne i współczesne ujęcia

w oparciu o wyniki badań neuropsychologicznych, metody i techniki uczenia się z

uwzględnieniem rozwijania metapoznania, trudności w uczeniu się, ich przyczyny i

strategie ich przezwyciężania, metody i techniki identyfikacji oraz wspomagania rozwoju

uzdolnień i zainteresowań, bariery i trudności w procesie komunikowania się, techniki i

metody usprawniania komunikacji z uczniem oraz między uczniami;

B.1.W5. zagadnienia autorefleksji i samorozwoju: zasoby własne w pracy nauczyciela –

identyfikacja i rozwój, indywidualne strategie radzenia sobie z trudnościami, stres i

nauczycielskie wypalenie zawodowe.

Efekty uczenia się - umiejętności:

W zakresie umiejętności absolwent potrafi:

B.1.U1. obserwować procesy rozwojowe uczniów;

B.1.U2. obserwować zachowania społeczne i ich uwarunkowania;

B.1.U3. skutecznie i świadomie komunikować się;

B.1.U4. porozumieć się w sytuacji konfliktowej;

B.1.U5. rozpoznawać bariery i trudności uczniów w procesie uczenia się;

B.1.U6. identyfikować potrzeby uczniów w rozwoju uzdolnień i zainteresowań;

B.1.U7. radzić sobie ze stresem i stosować strategie radzenia sobie z trudnościami;

B.1.U8. zaplanować działania na rzecz rozwoju zawodowego na podstawie świadomej

autorefleksji i informacji zwrotnej od innych osób.

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

W zakresie kompetencji społecznych absolwent jest gotów do:

B.1.K1. autorefleksji nad własnym rozwojem zawodowym;

B.1.K2. wykorzystania zdobytej wiedzy psychologicznej do analizy zdarzeń pedagogicznych.

Metody dydaktyczne:

dyskusje, prezentacje multimedialne, drama, projekt

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zdobycie wiedzy i umiejętności pozwalających na pełnienie roli nauczyciela.

Pełny opis:

Przejawy wpływu społecznego: modelowanie, konformizm, posłuszeństwo autorytetom.

Komunikacja interpersonalna: niewerbalna, werbalna.

Proces grupowy. Efektywny zespół, współpraca, role, rozwój procesu grupowego.

Motywowanie do działania i wyznaczanie celów. Motywacja w różnych podejściach teoretycznych, wyuczona bezradność, GROW i SMART.

Rozwój i wychowanie.

Efekt Lucyfera.

Psychologiczne mechanizmy uzależnień.

Konflikty interpersonalne i sposoby ich rozwiązywania.

Literatura:

Bee, H. (2008). Psychologia rozwoju człowieka. Zysk i s-ka.

Cialdini, R. (1994). Wywieranie wpływu na ludzi. GWP

Dembo, M. (1997). Stosowana psychologia wychowawcza. WSiP

Eichelberger, W. O co pytają dzieci.

Haman, W., Gut,J. Docenić konflikt. Od walki i manipulacji do współpracy. Kontrakt.

Hamer, H. Rozwój umiejętności społecznych. Jak skuteczniej dyskutować i współpracować.

Leathers. (2007). Komunikacja niewerbalna, Warszawa.

Morreale, Spitzberg, Barge. (2008). Komunikacja między ludźmi. Motywacja wiedza umiejętności. PWN

Vasta, Haith, Miller. (1998). Rozwój psychiczny dziecka. WSiP

Metody i kryteria oceniania:

Kolokwium zaliczeniowe w formie testu

Praktyki zawodowe:

W ramach Modułu 2 - Przygotowanie w zakresie psychologiczno-pedagogicznym obowiązuje 30 godzin praktyk pedagogicznych w szkole podstawowej koordynowanych przez prowadzącego ćwiczenia z przedmiotu Psychologia.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Krotofil, Agata Wołowska
Prowadzący grup: Agata Wołowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 26 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Banasiak, Maciej Krotofil
Prowadzący grup: Małgorzata Banasiak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0 (2023-11-21)