Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Praktyka pedagogiczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1202-H-PrPed-S2
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0111) Kształcenie Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Praktyka pedagogiczna
Jednostka: Instytut Historii i Archiwistyki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 1.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Efekty uczenia się - wiedza:

Student posiada wiedzę:

- o specyfice zadań charakterystycznych dla szkoły i jej środowiska (B.3.W1),

-na temat organizacji i planu pracy szkoły (B.3.W2),

- o zasadach zapisanych w statucie szkoły (B.3.W2),

-jak zapewnić bezpieczeństwo uczniom w szkole i poza nią (B.3.W3).


Efekty uczenia się - umiejętności:

Student posiada potrafi:

- wyciągać wnioski z obserwacji pracy wychowawczej i relacji wychowawca- podopieczni (B.3.U1),

-przeprowadzić zajęcia wychowawcze (B.3.U5),

- wyciągać wnioski z działalności opiekuńczo- wychowawczej i dydaktycznej prowadzonej przez nauczycieli, szczególnie prowadzących przedmiot historii i wiedzy o społeczeństwie (B.3.U2),

- wysuwać własne wnioski z bezpośredniej pracy rady pedagogicznej (B.3.U3),

- dokonać obserwacji pracy nauczycieli podczas zajęć pozalekcyjnych oraz w trakcie dyżuru na przerwach i wysunąć własne wnioski (B.3.U4),

-dokonać analizy zaobserwowanych zjawisk (przy pomocy opiekuna praktyk zawodowych (B.3.U6).Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Student jest gotów do:

- efektywnej współpracy z opiekunem praktyk zawodowych i nauczycielami, aby doskonalić swój warsztat pracy i pogłębiać wiedzę (B.3.K1)


Metody dydaktyczne:

-podające,

-problemowe,

-praktyczne

Metody dydaktyczne eksponujące:

- drama
- inscenizacja
- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- opis
- pogadanka

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- klasyczna metoda problemowa
- obserwacji
- studium przypadku

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody odnoszące się do autentycznych lub fikcyjnych sytuacji
- metody oparte na współpracy
- metody rozwijające refleksyjne myślenie
- metody służące prezentacji treści
- metody wymiany i dyskusji

Pełny opis:

1. Analiza statutu szkoły, w której student odbywać praktyki:

• Nawiązanie kontaktu z placówką (placówkami), w której student może odbyć praktykę,

• Pisemna zgoda na odbycie praktyki studenckiej w danym miejscu (szkole),

• Zdobycie statutu szkoły, zapoznanie się z nim i jego analiza.

2. Omówienie celów szkoły:

• Cele szkoły- definicja pojęcia,

• Cele placówki, w której student będzie odbywał praktykę.

3. Omówienie zadań szkoły:

• Zadania szkoły- definicja pojęcia,

• Zadania placówki, w której student będzie odbywał praktykę.

4. Omówienie zadań pedagoga szkolnego:

• Zadania pedagoga szkolnego, w tym zwrócenie uwagi na zadania i rolę pedagoga, w ramach udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Omówienie pomocy psychologiczno-pedagogicznej, poznanie przepisów dotyczących udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej, współpraca pedagoga szkolnego z wychowawcą klasy.

5. Omówienie zadań wychowawcy:

• Praca wychowawcy klasy - rola i zadania, w tym rola wychowawcy,

jako koordynatora pomocy psychologiczno-pedagogicznej, zapoznanie się z dokumentacją dotyczącą udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

6. Pojęcie hospitacji zajęć:

• Hospitacja zajęć.

• Tworzenie narzędzia, z którego korzystać będzie student podczas hospitacji zajęć.

7. Pojęcie obserwacji pracy pedagoga szkolnego i wychowawcy:

• Obserwacja,

• Tworzenie narzędzia, z którego korzystać będzie student podczas obserwacji pracy

nauczyciela i wychowawcy.

8. Analiza zjawisk środowiska szkolnego.

Literatura:

Obowiązuje literatura wykorzystywana podczas zajęć z przedmiotu PEDAGOGIKA.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.

Metody i kryteria oceniania:

Do zaliczenia przedmiotu, Student zobowiązany jest do przygotowania następujących dokumentów

a) karty przebiegu praktyk (zawierają sprawozdania ze zrealizowanych zadań zawartych w instrukcji),

b) scenariuszy prowadzonych zajęć,

c) pisemnego podsumowania z odbytych praktyk,

2. Zwrot nauczycielowi UMK wypełnionego i ocenionego przez nauczyciela– opiekuna karty przebiegu praktyki,

3. Karta przebiegu praktyki stanowi podstawę do uzyskania zaliczenia.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Praktyka, 15 godzin, 16 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Krotofil, Anna Lis
Prowadzący grup: Anna Lis
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Praktyka - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Praktyka, 15 godzin, 16 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Krotofil, Anna Lis
Prowadzący grup: Anna Lis
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Praktyka - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0 (2023-11-21)