Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Technologia informacyjna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1202-H-TI-S1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0611) Computer use Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Technologia informacyjna
Jednostka: Instytut Historii i Archiwistyki
Grupy:
Strona przedmiotu: https://moodle.umk.pl/WNH/course/view.php?id=243
Punkty ECTS i inne: 1.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

brak

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny realizowane z udziałem nauczycieli - udział w ćwiczeniach – 25 godz. (0,8 pkt)

Praca indywidualna studenta w trakcie zajęć (wykonanie zadań zaliczeniowych) 5 godz. (0,2 pkt)

Efekty uczenia się - wiedza:

K_W02 opanował podstawową terminologię z zakresu historii i nauk pokrewnych

K_W10 zna różne źródła informacji; rozumie ich przydatność w badaniach

historycznych

Efekty uczenia się - umiejętności:

K_U01 zdobywa wiedzę w sposób uporządkowany i systematyczny pod kierunkiem opiekuna naukowego, przy zastosowaniu nowoczesnych technologii informacyjnych, technik pozyskiwania, klasyfikowania i analizowania informacji

K_U07 prezentuje efekty swojej pracy indywidualnej lub zespołowej w przejrzystej, usystematyzowanej formie z zastosowaniem różnorodnych, nowoczesnych metod i technik, dostosowanych do odpowiedniej dziedziny historii; potrafi przygotować wypowiedzi ustne i prace pisemne w języku polskim z poprawnym zastosowaniem różnorodnych form pisarstwa historycznego

K_U15 ma świadomość zakresu swojej wiedzy historycznej i umiejętności

warsztatowych i rozumie potrzebę dalszego, ciągłego rozwoju kompetencji w zakresie historycznym, ogólno humanistycznym, jak też kompetencji i społecznych

K_U16 potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K_K03 potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania

K_K05 prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu historyka

K_K06 rozumie konieczność przestrzegania norm etycznych w pracy historyka i popularyzacji wiedzy historycznej

Metody dydaktyczne:

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- opis

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa

- klasyczna metoda problemowa

Metody dydaktyczne w kształceniu

online:

- metody oparte na współpracy

- metody służące prezentacji treści


Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- opis

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- klasyczna metoda problemowa

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody oparte na współpracy
- metody służące prezentacji treści

Skrócony opis:

1. Przypomnienie podstawowych informacji dotyczących Technologii Informacyjnych (sprzętu, oprogramowania) oraz bezpiecznego korzystania z komputera i Internetu.

2. Wyrabianie umiejętności posługiwania się oprogramowaniem typu: edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, programy prezentacyjne.

3. Zapoznanie z usługami sieci Internet przydatnymi w pracy historyka.

4. Wyrobienie podstawowych umiejętności, niezbędnych do pracy w Internecie.

5. Zapoznanie z możliwościami wykorzystania programów komputerowych w praktyce badań historycznych

Pełny opis:

1. Omówienie zasad bezpiecznego korzystania z komputera.

2. Omówienie wykorzystania usług sieciowych w świetle prawa autorskiego.

3. Zapoznanie się z funkcjami oprogramowania użytkowego: edytor tekstu.

4. Zapoznanie się z funkcjami oprogramowania użytkowego: arkusz kalkulacyjny.

5. Korzystanie z oprogramowania umożliwiającego prezentację informacji.

6. Korzystanie z oprogramowania umożliwiającego korzystanie z sieci Internet: przeglądarka, odbiór poczty ze strony internetowej.

7. Wykorzystywanie zasobów internetowych w pracy historyka (wyszukiwanie informacji naukowej i archiwalnej).

Literatura:

seria ECDL Wydawnictwa Mikom wspomagających przygotowanie do egzaminów EDCL Wydawnictwa te są sygnowane przez PTI. Seria ta obejmuje następujące tytuły:

- Podstawy technik informatycznych, Witold Sikorski;

- Użytkowanie komputerów, Zdzisław Nowakowski;

- Przetwarzanie tekstów, Mirosława Kopertowska;

- Arkusze kalkulacyjne, Mirosława Kopertowska;

- Bazy danych, Mirosława Kopertowska;

- Grafika menedżerska i prezentacyjna, Mirosława Kopertowska;

- Usługi w sieciach informatycznych, Adam Wojciechowski.

seria ECDL wydana przez Stowarzyszenie Komputer i Sprawy Szkoły "Kiss". Polskie Towarzystwo Informatyczne zaleca poniższe podręczniki jako materiał wspomagający przygotowanie do egzaminów:

- Podstawy technik informatycznych, Barbara Gaworska, Henryk Szantula;

- Użytkowanie komputerów, Adam Trawka;

- Przetwarzanie tekstów, Andrzej Mazur;

- Arkusze kalkulacyjne, Romuald Lenert;

- Bazy danych, Dariusz Przygodzki;

- Grafika menedżerska i prezentacyjna, Alicja Biegańska;

- Usługi w sieciach informatycznych, Elżbieta Bowdur.

"ECDL na skróty" Wydawnictwa Naukowego PWN- "ECDL na skróty", Alicja Żarowska, Waldemar Węglarz, Wydawnictwo Naukowe PWN. Książka składa się z 7 modułów:

- Moduł 1 poświęcony jest teorii komputerowej i stanowi swoiste abecadło informatyczne.

- Moduł 2 jest instrukcją obsługi komputera i zarządzania oprogramowaniem. Może być traktowany jako poradnik dla osób początkujących.

- Moduły 3-6 obejmują treści z pakietu MS Office 2003 i MS Office 2007, książka może więc być podręcznikiem dla osób chcących poznać pakiet oprogramowania biurowego MS Office. W modułach tych pokazane są różnice między wersją MS Office 2003, a MS Office 2007, a zadania praktyczne uwzględniają obie wersje.

- Moduł 7 skupia się głównie na korzystaniu z przeglądarek internetowych i programu pocztowego.

Literatura wspomagająca przygotowanie do egzaminów ECDL-A.

seria ECDL wydawnictwa Mikom wspomagających przygotowanie do egzaminów EDCL na poziomie zaawansowanym ECDL-A. Wydawnictwa te są sygnowane przez PTI. Seria ta obejmuje następujące tytuły:

- Przetwarzanie tekstu, Mirosława Kopertowska, Witold Sikorski;

- Arkusze kalkulacyjne, Mirosława Kopertowska, Witold Sikorski;

- Bazy danych, Mirosława Kopertowska, Witold Sikorski;

- Grafika menedżerska i prezentacyjna, Mirosława Kopertowska, Witold Sikorski.

seria ECDL Advanced wydana przez Stowarzyszenie Komputer i Sprawy Szkoły "Kiss". Polskie Towarzystwo Informatyczne zaleca poniższe podręczniki jako materiał wspomagający przygotowanie do egzaminów ECDL-A:

- Przetwarzanie tekstów, Katarzyna Sroka;

- Arkusze kalkulacyjne, Ewa Szymala;

- Bazy danych, Zygmunt Apiecionek;

- Grafika menedżerska i prezentacyjna, Beata Rutkowska.

Metody i kryteria oceniania:

5 praktycznych zadań do samodzielnego wykonania.

Średnia arytmetyczna ocen z poszczególnych zadań stanowiła będzie ocenę końcową.

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin, 11 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Dariusz Jasieniecki, Krzysztof Kopiński, Wiesław Nowosad
Prowadzący grup: Dariusz Jasieniecki, Krzysztof Kopiński, Wiesław Nowosad
Strona przedmiotu: https://moodle.umk.pl/WNH/course/view.php?id=243
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin, 10 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Hadrian Ciechanowski, Łukasz Czyżewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin, 10 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Hadrian Ciechanowski
Prowadzący grup: Hadrian Ciechanowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0 (2023-11-21)