Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Translatorium z języka łacińskiego lub nowożytnego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1202-H-TJLN12-S2 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0231) Języki obce
Nazwa przedmiotu: Translatorium z języka łacińskiego lub nowożytnego
Jednostka: Instytut Historii i Archiwistyki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Dobra znajomość wybranego języka obcego, w którym stworzono materiały i źródła wykorzystywane podczas zajęć. Studenci mogą być zobowiązani przynosić na każde zajęcia słownik.

Całkowity nakład pracy studenta:

Udział w zajęciach - 30 godzin (1 punkt ECTS)

Konsultacje z prowadzącym zajęcia - 15 godzin (0,5 punktu ECTS)

Praca własna studenta - 45 godzin (1,5 punktu ECTS)


Razem: 90 godzin (3 punkty ECTS)


Efekty uczenia się - wiedza:

W1 Student zna metody i sposoby tłumaczenia tekstów w języku obcym dotyczących zagadnień historycznych K_W16

W2 Student zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności intelektualnej wykorzystywanej podczas tłumaczeń K_W20


Efekty uczenia się - umiejętności:

U1 Student potrafi przygotować wypowiedzi ustne i prace pisemne w języku obcym z wykorzystaniem fachowej terminologii K_U12

U2 Student potrafi przetłumaczyć tekst źródłowy w języku łacińskim lub nowożytnym; potrafi analizować i interpretować teksty źródłowe w języku łacińskim lub nowożytnym; potrafi przeprowadzić krytyczną analizę tekstu źródłowego w języku łacińskim lub nowożytnym K_U14

U3 Student ma umiejętności językowe w zakresie języka obcego zgodne z wymogami określonymi dla poziomu B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego K_U17

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1 Student prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z tłumaczeniami opracowań i źródeł historycznych K_K05

K2 Student rozwija swoje umiejętności tłumaczenia opracowań i źródeł historycznych K_K08

K3 Student aktywnie uczestniczy w dyskusjach historycznych K_K09

Metody dydaktyczne:

praca z tekstem źródłowym, dyskusja

Skrócony opis:

Zajęcia mają na celu doskonalenie umiejętności lingwistycznych (głównie translatorskich) oraz zdolności interpretacji i analizy tekstów źródłowych w jednym z wybranych języków nowożytnych.

Pełny opis:

Translatorium z języka łacińskiego lub nowożytnego ma za zadanie zapoznać studentów z warsztatem tłumaczenia źródeł historycznych, tekstów specjalistycznych lub popularno-naukowych z języków obcych (angielski, niemiecki, rosyjski, łacina) na język polski przy użyciu fachowej terminologii oraz zdolności interpretacji i analizy zawartych w nich informacji. Zakres tematyczny i chronologiczny określa prowadzący daną grupę zajęciową.

Literatura:

Literaturę wskazuje każdorazowo prowadzący zajęcia w oparciu o ich tematykę - patrz sylabus wybranej grupy.

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę końcową składają się: obecność na zajęciach, aktywność, ocena ze sprawdzianu semestralnego (tłumaczenie i interpretacja tekstu).

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin, 12 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Waldemar Rozynkowski
Prowadzący grup: Hanna Appel, Alicja Bartnicka, Jacek Wijaczka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin, 8 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Waldemar Rozynkowski
Prowadzący grup: Mariusz Gwardecki, Jacek Wijaczka, Wioletta Zielecka-Mikołajczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin, 11 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Wijaczka
Prowadzący grup: Mariusz Gwardecki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Wijaczka
Prowadzący grup: Hanna Appel, Jacek Wijaczka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.