Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Tradycje polityczne Europy

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1202-H-TPE-S1 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0222) Historia i archeologia
Nazwa przedmiotu: Tradycje polityczne Europy
Jednostka: Instytut Historii i Archiwistyki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Student ma posiadać podstawową wiedzę z zakresu tradycji politycznych Europy, ktorą powinien pamiętać z zajęć w szkole średniej oraz z wykładów epok na uniwersytecie.

Całkowity nakład pracy studenta:

Ćwiczenia, 30 godzin, 3 punkty ECTS:


aktywny udział w zajęciach, wystąpienie ustne w formie referatu, uczestnictwo w debatach tematycznych - 30 godzin, 1 punkt

konsultacje - 15 godzin, 0,5 punktu

przygotowanie do zajęć - 15 godzin, 0,5 punktu

przygotowanie końcowej pisemnej pracy zaliczeniowej - 30 godzin, 1 punkt

Efekty uczenia się - wiedza:

W1 Student ma uporządkowaną chronologicznie i tematycznie wiedzę o ustroju wybranych państw europejskich, (KW_03)

W2 Student zna strukturę administracyjną i współczesny system polityczny państw europejskich, (KW_06)

W3 Student ma uporządkowaną chronologicznie i tematycznie wiedzę o nurtach politycznych w tych państwach, (KW_03)

W4 Student zna wpływ europejskich tradycji na ustrój i politykę w Polsce. (KW_05)


Efekty uczenia się - umiejętności:

U1 Student rozpoznaje relacje i zależności pomiędzy przeszłością a aktualnymi wydarzeniami, które stanowią efekt oddziaływania tradycji politycznych, KU_02

U2 Student potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje z zakresu tradycji politycznych państw europejskich z wykorzystaniem różnych źródeł i metod, KU_01, KU_06

U3 Student potrafi przeprowadzić krytyczną analizę źródeł historycznych i opracowań do tradycji politycznych państw europejskich, KU_06

U4 Student posiada umiejętność merytorycznego argumentowania, z wykorzystaniem poglądów innych autorów, KU_10

U5 Student potrafi formułować i uzasadniać własne opinie w oparciu o zdobytą wiedzę. KU_09


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1 Student potrafi przedstawić grupie w sposób syntetyczny najważniejsze zagadnienia z zakresu tradycji politycznych państw europejskich, KK_02

K2 Student przedstawia własne opinie, refleksje i uwagi w ramach dyskusji po każdym referacie, KK_06, KK_11

K3 Student powołując się na opracowania i źródła broni własnych tez zaprezentowanych w czasie dyskusji. KK_06, KK_11


Metody dydaktyczne:

Nauczanie polimetodyczne:

- na pierwszych zajęciach: ogólny wykład informacyjno-problemowy z zakresu tradycji politycznych w Europie – z uwzględnieniem problematyki dotyczącej Polski,

- wprowadzenia i komentarze prowadzącego do kolejnych zajęć,

- referaty studenckie poprzedzone lekturą,

- końcowa pisemna praca zaliczeniowa,

- debaty tematyczne.


Metody dydaktyczne podające:

- pogadanka

Metody dydaktyczne poszukujące:

- referatu

Skrócony opis:

Zajęcia składają się z dwóch segmentów przedmiotowych, w ramach których omówione zostaną zmiany ustroju oraz nurty polityczne w państwach Europy. Segmenty tworzone są przez bloki tematyczne – odpowiadające problematyce tradycji politycznych w danym państwie. Studenci wygłaszają ustnie referat, który jest oceniany razem z wersją pisemną, co jest podstawą zaliczenia. Uczestnicy zajęć zgłaszają propozycje wystąpień do czterech bloków tematycznych – dotyczących tradycji politycznych Wielkiej Brytanii, Francji, Niemiec i Włoch. Bloki tematyczne obejmujące inne państwa europejskie są ustalane na pierwszych zajęciach przez prowadzącego w oparciu o preferencje zgłaszane przez studentów.

Pełny opis:

Wielka Brytania:

1 Zmiany w ustroju Anglii i Wielkiej Brytanii od średniowiecza po XIX wiek

2 Nurty polityczne:

- wigowie (liberałowie) i poglądy Johna Locke, Johna Stuarta Milla, Johna Grey oraz darwinistów

- torysi (konserwatyści) – poglądy Edmunda Burke, Michaela Oakeshotta, Disraelego, Margaret Tchatcher

- Leabour Party (Partia Pracy) i jego główni ideolodzy w XIX i XX w. (Robert Owen, Clement Atlee)

3. Struktura administracyjna Wielkiej Brytanii i współczesny system polityczny

Francja:

1 Zmiany w ustroju Francji od 1789 do 1958 r. (od I do V Republiki): założenia ustrojowe i praktyka polityczna I-V Republiki

2. Nurty polityczne V Republiki:

- partie neogaullistowskie (UdV Unia Demokratów na rzecz V Republiki, RPF Zgromadzenie na rzecz Francji)

- partie lewicy

- prawica narodowa

3. Struktura administracyjna Francji i współczesny system polityczny

Niemcy:

1 Zmiany w ustroju Niemiec w latach 1871-1990 (II Rzesza, Republika Weimarska, RFN)

2. Nurty polityczne na scenie niemieckiej:

- partie chadeckie

- partie lewicy

3. Struktura administracyjna Niemiec i współczesny system polityczny

Włochy:

1 Zmiany w ustroju Włoch w latach 1871-2009 (okres monarchii i następnie republiki, przełom polityczny roku 1994 i nowa forma wyborów aż do transformacji władzy lokalnej w 2009 r.)

2. Nurty polityczne na scenie niemieckiej:

- partie chadeckie

- partie lewicy

3. Struktura administracyjna Włoch i współczesny system polityczny

Literatura:

Współczesne Systemy Polityczne - LITERATURA /WYBÓR

System polityczny Zjednoczonego Królestwa, red. P. Biskup, M. Kaczorowska, Warszawa 2012

Współczesne systemy polityczne, red. M. Żmigrodzka, B. Dziemidok-Olszewska, Warszawa 2007

Ł. Jakubiak, Koabitacja w systemie politycznym V Republiki Francuskiej, Kraków 2010

Z. Machelski, System polityczny Włoch, Warszawa 2010

T. Czapiewski, Kształtowanie się systemu politycznego Szkocji, Szczecin 2011

K. Kociubiński, Systemy polityczne Austrii, Niemiec i Szwajcarii, Wrocław 2003

Opracowania podręcznikowe

• Antoszewski Andrzej, Ryszard Herbut, Systemy polityczne współczesnej Europy , wyd. PWN, W-wa 2007 (i inne wyd.).

• Antoszewski A. Herbut Ryszard, Systemy polityczne współczesnego świata, wyd. Arche, Gdańsk 2004.

• Antoszewski A. Herbut Ryszard, Systemy polityczne współczesnej Europy, wyd. PWN, W-wa 2006 (i inne wyd.).

• Antoszewski Andrzej, Partie i systemy partyjne państw Unii Europejskiej na przełomie wieków, wyd. A. Marszałek, Toruń 2009 ( i inne wyd.)

• Budge Ian, Kenneth Newton, Polityka nowej Europy: od Atlantyku do Uralu, wyd. KiW, W-wa 2001.

• Calvocoressi Peter, Polityka międzynarodowa po 1945 r., wyd. KiW, Warszawa 2010 (i inne wyd.)

• Czubiński Antoni, Olszewski Wiesław, Historia Powszechna 1939-1994, wyd. UAM, Poznań 2003 (także A. Czubiński, Historia powszechna XX w., Wyd. Poznańskie 2009.

• Demokracje zachodnioeuropejskie: analiza porównawcza, pod red. Andrzeja Antoszewskiego i Ryszarda Herbuta, wyd. UWr, Wrocław 2008.

• Herbut Ryszard, Systemy partyjne w Europie Zachodniej - ciągłość i zmiana. Studium porównawcze, Wrocław 1996

• Johnson Paul, Historia świata od Rewolucji Październikowej do „Solidarności”, W-wa 2009 (i in. wyd.).

• Krasuski Jerzy, Europa zachodnia po II wojnie. Dzieje polityczne, Poznań 1990

• Kukułka Józef, Historia współczesna stosunków międzynarodowych. 1945-2000, wyd. Scholar, W-wa 2007 (i inne wyd.)

• Leksykon politologii, pod red. A. Antoszewskiego i R. Herbuta, wyd. Alta 2, Wrocław 2004 (i inne wyd.)

• Leksykon systemów politycznych (Tomasz Godun, Mateusz Cygnarowski, Sebastian Dudek, Piotr Iwaniszczuk), wyd. Elipsa, W-wa 2003 (i wcz. wyd.)

• Myśl społeczna i ruchy polityczne współczesnego świata, pod red. Marii Marczewskiej-Rytko, Edwarda Olszewskiego, wyd. Zakamycze, Kraków 2000. (tom 4 Encyklopedii Politologii).

• Najnowsza historia świata. 1945-1995, T I-III (red. A. Patek, J. Węc, F. Rydel), Wyd. Literackie, Kraków 2009 (i inne wyd.)

• Partie i systemy partyjne, pod red. Andrzeja Antoszewskiego i Ryszarda Herbuta, wyd. Zakamycze, Kraków 1999 (tom 3 Encyklopedii Politologii)

• Pułło Andrzej, Ustroje państw współczesnych, wyd. LexisNexis, W-wa 2007.

• Roszkowski Wojciech, Półwiecze. Historia polityczna świata po 1945 r., PWN, Warszawa 2005 (i inne wyd.)

• Słownik polityki, pod red. Marka Bankowicza, Wiedza Pow., Kraków 1999.

• Sobolewska-Myślik Katarzyna, Partie i systemy partyjne na świecie, wyd. PWN, W-wa 2006.

• Ustroje państw współczesnych, t. 1-2, red. nauk. Wiesław Skrzydło ;, Lublin 2005 (i inne wydania)

• Ustroje państwowe, pod red. Wiesława Skrzydły, Marka Chmaja, wyd. Zakamycze, Kraków 2000.

• Współczesne systemy partyjne wybranych państw europejskich, pod red. Mariana Grzybowskiego i Andrzeja Zięby, Wyd. UJ, Kraków 1996.

• Współczesne systemy polityczne, red. Marek Żmigrodzki, Bożena Dziemidok-Olszewska, PWN, W-wa 2007.

Opracowania pomocnicze:

• Akritidis Leonidas, Akritidis Pavlos , Parlament Grecji , Wyd. Sejmowe 1998.

• Barcz Jan, Parlament a Unia Europejska. Analiza prawna na przykładzie doświadczeń Austrii, Wyd. Sejmowe 1999.

• Berkin Carol, Doniosłe rozstrzygnięcie: tworzenie amerykańskiej konstytucji, Wyd. Sejmowe 2005.

• Bożyk Stanisław, Parlament Federalny Australii, Wyd. Sejmowe, W-wa 1999

• Camby Jean-Pierre, Pierre Servent, Parlament V Republiki Francuskiej, Wyd. Sejmowe 1999.

• Ciągwa Józef, Rada Narodowa Republiki Słowackiej, Wyd. Sejmowe 1998.

• Czarny Piotr, Bundesrat. Między Niemiecką Tradycją A Europejską Przyszłością, Wyd. Sejmowe 2000.

• Davidson Roger, Oleszek Walter, Kongres i Kongresmani, Wyd. Sejmowe 1994.

• Donath Halina, Zgromadzenie Krajowe - Parlament Republiki Węgierskiej, Wyd. Sejmowe 1993.

• Garlicki Lech Ustrój polityczny RFN, KAW, W-wa 1985;

• Garlicki Lech, Parlament a rząd w RFN, Ossolineum 1978

• Garlicki Lech, Sądownictwo konstytucyjne w Europie Zachodniej, PWN, W-wa 1987.

• Garlicki Lech, Rada Konstytucyjna a ochrona praw jednostki we Francji, Wyd. Sejmowe 1993

• Gdulewicz Ewa, Parlament a rząd w V Republice Francuskiej. Sfera ustawodawcza, Wyd. UMCS, Lublin 1990.

• Gdulewicz Ewa, System konstytucyjny Francji, Wyd. Sejmowe 2000.

• Gebert Stanisław, Kongres Stanów Zjednoczonych. Zarys monografii, Ossolineum, Wrocław 1981.

• Gebethner S., Rząd i opozycja JKM w systemie politycznym Wielkiej Brytanii, KiW, W-wa 1967

• Głowacki Andrzej: System Konstytucyjny Belgii, Wyd. Sejmowe 1997; System Konstytucyjny Holandii, Wyd. Sejmowe 2003.

• Kubka Andrzej, Partie polityczne i systemy partyjne Szwecji, Norwegii i Danii na przełomie XX i XXI wieku, wyd. UG, Gdańsk 2009.

• Granat Mirosław: Od klasycznego przedstawicielstwa do demokracji konstytucyjnej (ewolucja prawa i doktryny we Francji), wyd. UMCS, Lublin 1994; Sądowa kontrola konstytucyjności w państwa Europy Środkowej i Wschodniej (na tle niektórych zasad ustrojowych), Wyd. Sejmowe 2003.

• Grzybowski Marian: Parlament Kanady, Wyd. Sejmowe, W-wa 1994; Systemy Konstytucyjne Państw Skandynawskich, Wyd. Sejmowe 2003 (i wcześniejsze); Finlandia: zarys systemu ustrojowego, wyd. UJ, Kraków 2007. (Tenże – prace na temat Islandii, Malty, Indonezji i Chorwacji).

• Herbut Ryszard, Systemy polityczne RFN, Austrii i Szwajcarii [w:] Proces demokratyzacji Niemiec pod 1945 r. Wybrane zagadnienia, red. Stadmuller-Wyborska E., Wyd. UWr, Wrocław 1992; Systemy partyjne w Europie Zachodniej – ciągłość i zmiana. Studium porównawcze, Wyd. UWr, Wrocław 1996.

• Homo politicus. Wstęp do nauki o polityce, pod red. Stanisław Filipowicza, W-wa 1993; Historia idei politycznych. Wybór tekstów, pod red. S. Filipowicza, t. 1-2, wyd. UW, W-wa 1998.

• Instytucje polityczno-prawne Stanów Zjednoczonych Ameryki, pod red. W. Sokolewicza, Ossolineum, Wrocław 1977.

• Isensee Josef, Paul Kirchhof, Parlament Republiki Federalnej Niemiec, Wyd. Sejmowe 1995 .

• Jagusiak Bolesław, Systemy polityczne państw sąsiedzkich Polski, wyd. Difin, W-wa 2011.

• Jamróz Adam, Demokracja współczesna. Wprowadzenie, wyd. Temida 2, Białystok 1993; Przemiany ustrojowo-polityczne współczesnej Francji (1958-1988), wyd. Filii UW, Białystok 1990; System partyjny współczesnej Francji, PWN, W-wa 1990.

• Janicki Lech, Partie polityczne w systemie prawnym RFN, Inst. Zachodni, Poznań 1975; Ustawa Zasadnicza (Konstytucja) RFN z 23 V 1949 r., Inst. Zach., Poznań 1998.

• Janiszewski Janusz, System wyborczy RFN, UMK, Toruń 1982.

• Jiraskova Vera, Parlament Republiki Czeskiej, Wyd. Sejmowe 2009.

• Kański Lesław, Kompetencje Kongresu w zakresie kształtowania polityki zagranicznej Stanów Zjednoczonych Ameryki. Studium prawno-konstytucyjne, Wyd. UAM, Poznań 1982.

• Karolczak Krzysztof, System Konstytucyjny Japonii, Wyd. Sejmowe 2008; Kokkai - Parlament Japonii, Wyd. Sejmowe 1995.

• Kiełmiński Z., Kongres Stanów Zjednoczonych Ameryki, Wyd. Sejmowe 1994.

• Konieczny Roman, Systemy polityczne wybranych demokracji zachodnich [USA, Wlk. Bryt., Francja], Wyd. UG, Gdańsk 1996.

• Konstytucja dla rozszerzającej się Europy, red. Ewa Popławska, Inst. Spraw Publ., W-wa 2000.

• Konstytucja Republiki Francuskiej (stan na 1 I 2005), wstęp i tłumaczenia W. Skrzydło, wyd. Sejmowe 2005.

• Konstytucja Federacji Rosyjskiej , wst. Adam Bosiacki, Wyd. Sejmowe 2000.

• Konstytucja Stanów Zjednoczonych Ameryki, wst. Andrzej Pułło, Wyd. Sejmowe 2000.

• Konstytucja Unii Europejskiej: traktat ustanawiający konstytucję dla Europy, wyd. Iuris, Poznań 2005.

• Konstytucje Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych, Belgii, Szwajcarii, red. A. Burda i M. Rybicki, Wrocław 1970

• Kręcisz Wojciech, Status Prawny Posła Do Izby Gmin W Wielkiej Brytanii, Wyd. Sejm, W-wa 2000.

• Laidler Paweł, Konstytucja Stanów Zjednoczonych Ameryki: przewodnik, Wyd. UJ, Kraków 2007.

• Łabno-Jabłońska Anna: Zgromadzenie Republiki Portugalii, wyd. Sejmowe 1993; Iberyjska droga do demokracji. Studium prawnokonstytucyjne, Wyd. Sejmowe 1996; System konstytucyjny Portugalii, Wyd. Sejmowe 2002.

• Machelski Zbigniew: Mechanizm funkcjonowania systemu partyjnego Republiki Włoskiej, Wyd. Śląsk, Katowice 1993; System polityczny Włoch, Wyd. Sejmowe 2010; Opozycja w systemie demokracji parlamentarnej: Wielka Brytania, Niemcy, Włochy, Wyd. Sejmowe 2001.

• Mahler Gregory, Kneset - Parlament w systemie politycznym Izraela, Wyd. Sejmowe 1996 .

• Migalski Marek, Czeski i polski system partyjny : analiza porównawcza, Warszawa, Wyd. Sejmowe 2008.

• Nohlen Dieter, Prawo wyborcze i system partyjny : o teorii systemów wyborczych, Wyd. Scholar, W-wa 2004.

• Nowak Kazimierz, System partyjny w Stanach Zjednoczonych, TNT, Toruń 1979.

• Parlament Kanady, opr. i przekład Krystian Complak, Wyd. Sejmowe 1999.

• Parlament Republiki Austrii, red. Herbert Schambeck, Wyd. Sejmowe 1997.

• Parlament Szwajcarii, tłum. i oprac. Bogusław Banaszak, Wyd. Sejmowe 2000.

• Partie chłopskie i ludowe w Polsce oraz Europie Środkowo-Wschodniej : (1989-2009), pod red. Janusza Gmitruka, Arkadiusza Indraszczyka, Stanisława Stępki, wyd. SGGW, W-wa 2010.

• Partie i systemy partyjne Europy Środkowej, pod red. Andrzeja Antoszewskiego, wyd. UWr, Wrocław 2003.

• Partie i systemy partyjne państw wysoko rozwiniętych. Cz. 1, pod red. Jana Iwanka, wyd. UŚl, Katowice 1999.

• Partie polityczne w Niemczech, red. Wojtaszczyk Konstanty, wyd. Dom Wyd. Elipsa, W-wa 2004.

• Popławska Ewa, Instytucja prezydenta w systemie politycznym V Republiki Francuskiej, Wyd. Sejmowe 1995.

• Potulski Jakub, System partyjny Rosji: tradycja i współczesność , Wyd. UG, Gdańsk 2007.

• Pułło Andrzej: Współczesne ustroje państwowe: Stany Zjednoczone, wyd. UG, Gdańsk 1990; Współczesne ustroje państwowe: Wielka Brytania, wyd. UG, Gdańsk 1990; System konstytucyjny Stanów Zjednoczonych, Wyd. Sejmowe 1997; Podział władzy między federacją a stanami w Stanach Zjednoczonych, PWN, Warszawa-Poznań 1977.

• Rousseau Dominique, Sądownictwo Konstytucyjne w Europie, Wyd. Sejmowe 1999.

• Rowiński Jan, Parlament Chińskiej Republiki Ludowej, Wyd. Sejmowe 2008.

• Rusinowa Izabella, Z dziejów amerykańskich partii politycznych, wyd. Egross, W-wa 1994.

• Sarnecki Paweł: Parlament Federalny Republiki Austrii, Wyd. Sejmowe 1996; System Konstytucyjny Austrii, Wyd. Sejmowe 1999.

• Sartori Giovani, Teoria demokracji, PWN, W-wa 1994.

• Silk Paul, Jak działa parlament brytyjski, Wyd. Sejmowe 1994.

• Skotnicki Krzysztof, System Konstytucyjny Czech, Wyd. Sejmowe 2000.

• Skrzydło Wiesław, Ustrój polityczny Francji, PWN W-wa 1992; Istota przemian polityczno-ustrojowych powojennej Francji (IV i V Republika), Lublin 1963.

• Smith Gordon, Życie polityczne w Europie Zachodniej, wyd. Puls, Londyn-Warszawa 1992

• Sole Tura Jordi, Kortezy Generalne w systemie konstytucyjnym Hiszpanii, Wyd. Sejmowe 2003.

• Spyra Jarosław: System konstytucyjny Brazylii, Wyd. Sejmowe 2001; Kongres Narodowy Federacyjnej Republiki Brazylii, Wyd. Sejmowe 1999.

• Steiner Jurg, Demokracje europejskie, Wyd. WSP, Rzeszów 1993.

• Stembrowicz Jerzy, Parlament V Republiki Francuskiej, PWN, W-wa 1963.

• Sula Piotr, System partyjny Republiki Węgierskiej, Wyd. UWr, Wrocław 2005.

• System polityczny Republiki Federalnej Niemiec (wybrane problemy), red. Stanisław Sulowski, Konstanty Wojtaszczyk, wyd. Elipsa, W-wa 2005.

• Systemy partyjne Europy Zachodniej, t. I: Włochy, Hiszpania, Portugalia, Francja, Belgia, wyd. OBS, W-wa 1991.

• Systemy partyjne państw Unii Europejskiej, pod red. Beaty Kosowskiej- Gąstoł, wyd. UJ, Kraków 2010.

• Systemy polityczne demokracji zachodnioeuropejskich. Wstęp do analizy porównawczej, red. A. Antoszewski, R. Herbut, Wyd. UWr, Wrocław 1993

• Systemy polityczne wybranych państw, red. K. Wojtaszczyk, wyd. Elipsa, W-wa 2004.

• Transformacja systemów politycznych państw obszaru byłego Związku Radzieckiego, pod red. Ryszarda Herbuta i Walentego Baluka, wyd. UWr, Wrocław 2010.

• Transformacja w Polsce i na Ukrainie: wybrane aspekty, red. Andrzeja Antoszewskiego, Antoniny Kołodii, Krzysztofa Kowalczyka, wyd. Atut, Wrocław 2010.

• Wiesław Skrzydło o ustroju politycznym Francji: prace wybrane, pod red. Ewy Gdulewicz, wyd. UMCS, Lublin 2009.

• Witkowska Marta, Partie polityczne w krajach związkowych Republiki Federalnej Niemiec, wyd. Elipsa, W-wa 2003.

• Witkowski Zbigniew, System Konstytucyjny Włoch, Wyd. Sejmowe 2000.

• Wołowski Krzysztof, Prezydent Republiki w powojennej Francji, PWN, W-wa -Poznań 1973

• Zakrzewska Janina: Spór o parlament w konstytuantach Francji i Włoch po II wojnie światowej, PWN, W-wa 1961; Włochy: zarys ustroju, Ossolineum, 1974.

• Zieliński Eugeniusz, Bokszczanin Izolda, Rządy w państwach Europy, t. 1-2, Oficyna Wyd. Aspra JR, W-wa 2003; t. 2, W-wa 2005; t. 3, W-wa 2006; t. 4, W-wa 2009 (E. Zieliński i Jacek Zieliński).

• Zieliński Eugeniusz, System konstytucyjny Federacji Rosyjskiej, Wyd. Sejmowe 2005.

• Zieliński Jacek: Systemy Konstytucyjne Łotwy, Estonii i Litwy, Wyd. Sejmowe 2000; Parlament Łotwy, Wyd. Sejmowe 1997.

• Zięba Andrzej: Współczesny konserwatyzm brytyjski, PWN, W-wa 1990; Parlament Wielkiej Brytanii, Wyd. Sejmowe 1994; Współczesne brytyjskie doktryny polityczne, wyd. Temida 2, Białystok 2001; Organizacje międzynarodowe partii politycznych, wyd. UJ, Kraków 2005.

Pomocnicze (przykładowe) opracowania z zakresu historii politycznej

• Bankowicz Bożena, Marek Bankowicz, Antoni Dudek, Słownik historii politycznej świata 1901-2005, wyd. UJ, Kraków 2006.

• Bankowicz Marek, Demokraci i dyktatorzy. Przywódcy polityczni współczesnego świata, Kraków 1993; Słownik historii XX wieku, Kraków 1992 (i in.)

• Bartnicki M., Encyklopedia Historyczna Stanów Zjednoczonych. Od Deklaracji Niepodległości do współczesności, W-wa 1993.

• Brzeziński Zbigniew, Wielkie bankructwo. Narodziny i śmierć komunizmu w XX wieku, Paryż 1990; Plan gry: USA-ZSRR, W-wa 1991; Spadek po zimnej wojnie, W-wa 1993.

• Bukowski Władimir, Moskiewski proces – dysydent w archiwach Kremla, W-wa 1998.

• Cliff Tony, Państwowy kapitalizm w Rosji. Od Stalina do Gorbaczowa, W-wa 1991.

• Cziomer Erhard, Polityka zagraniczna RFN. Uwarunkowania - cele - mechanizm decyzyjny, W-wa 1988.

• Deszczyński M., Kupiecki R., Moszczyński T., Historia polityczna świata. Kalendarium wydarzeń 1945-1994, W-wa 1994.

• Dominik Elżbieta, Charles de Gaulle: polityk i wizjoner, W-wa 2001.

• Fairbank John, Historia Chin. Nowe spojrzenie, Gdańsk1996.

• Furet Francois, Przeszłość pewnego złudzenia. Esej o idei komunistycznej w XX w., W-wa 1996.

• Gaddis John Lewis, Teraz już wiemy ... Historia zimnej wojny, W-wa 1998

• Gardner Lloyd, Strefy wpływów. Wielkie mocarstwa i podział Europy, W-wa 1999

• Gerhard Jan, Charles de Gaulle, t.1-2, W-wa 1978.

• Gilbert Martin, Churchill. Biografia, t. I-II, W-wa 1996

• Hall Aleksander, Charles de Gaulle, W-wa 2001.

• Heller Michał, Aleksander Niekricz, Utopia u władzy. Historia Związku Sowieckiego, Londyn 1987 i n.

• Historia Stanów Zjednoczonych Ameryki, t. 5, red. Nauk. A. Bartnicki, D. Critchlow, W-wa 1995

• Kennedy Paul, Mocarstwa świata. Narodziny. Rozkwit. Upadek. Przemiany gospodarcze i konflikty zbrojne, W-wa 1994

• Kiwerska Joanna, Rozpad Imperium Brytyjskiego w Afryce, W-wa 1989

• Korzycki Włodzimierz, Niemcy 1945 - 1990. Powikłane dziedzictwo, W-wa 1991

• Laquer Walter, Historia Europy. 1945-1991, W-wa 1993

• Lottman Herbert, Lewy brzeg. Od Frontu Ludowego do Zimnej Wojny, W-wa 1997

• Mały Oxfordzki Słownik Historii XX wieku, W-wa 1992

• Maryański Andrzej: Narodowości świata, W-wa 1988; Przemiany narodowościowe w ZSRR, W-wa 1997

• Michael Nowak, Przebudzenie etnicznej Ameryki, W-wa 1988,

• Michałek Krzysztof, Mocarstwo. Historia Stanów Zjednoczonych Ameryki 1945-1992, W-wa 1995.

• Osmańczyk Edmund, Encyklopedia ONZ, W-wa 1986.

• Powszechna historia gospodarcza 1918-1991, red. W. Morawski, W-wa 1994

• Smaga Jerzy, Narodziny i upadek imperium. ZSRR 1917-1991, W-wa 1992

• Sthele Hansjakob, Tajna polityka Watykanu, 1993

• Thom Francois, Czas Gorbaczowa, W-wa 1990

• Tomaszewski Jerzy, Europa środkowo-wschodnia 1944-1968, W-wa 1992,

• Uexkull Gosta, Adenauer, Lublin 1995

• Vilar Pierre, Historia Hiszpanii, PWN, W-wa 1991

• Weremiuk Sławomir, Wschodnioeuropejskie Role ZSRR w l. 1944-1990, Lublin 1992

• Willimas Charles, Charles de Gaulle – Ostatni wielki Francuz, W-wa 1997

• Zaremba Paweł, Historia Stanów Zjednoczonych, W-wa 1992.

• Zacharias Michał, Komunizm, federacja, nacjonalizmy: system władzy w Jugosławii. 1943-1991, PAN, W-wa 2004.

• Zarys Dziejów Azji i Afryki. 1869-1996. Historia konfliktów, pod red. A. Bartnickiego , W-wa 1996

• Do historii politycznej pomocna może być seria ‘Historia państw świata w XX wieku’ (wydawnictwo Trio, W-wa): m. in.: Lecznarowicz Jan, Australia, 2005; Gruszczak Artur, Ameryka Środkowa, 2007; Łaptos Józef, Belgia, 2010; Mironowicz Eugeniusz, Białoruś, 1999; Polit Jakub, Chiny, 2004; Jerzy Tomaszewski: Czechosłowacja, 1997; Tenże, Słowacja, 2011; Szelągowska Grażyna, Dania, 2010; Brzeziński Andrzej, Grecja, 2002; Baszkiewicz Jan, Francja, 1997; Gola Barbara, Ryszka Franciszek, Hiszpania, 1999; Chojnowski Andrzej, Tomaszewski Jerzy, Izrael, 2003; Pałasz-Rutkowska Ewa, Starecka Katarzyna, Japonia, 2004; Walkiewicz Wiesław, Jugosławia: państwa sukcesyjne, 2009; Wróbel Piotr, Wróbel Anna, Kanada, 2000; Gawrycki Marcin, Kuba, 2010; Madeyska Danuta, Liban, 2003; Łossowski Piotr, Litwa, 2001; Gąsowski Andrzej, RPA, 2006; Róg Afryki: Sudan, Etiopia, Erytrea, Dżibuti, Somalia, red. J. Mantel-Niećko, M. Ząbek, 1999; Kołodziejczyk Dariusz, Turcja, 2011; Chojnowski Andrzej i Jan Jacek Bruski, Ukraina, 2006; Zylikiewicz Lubomi, USA, 2004; Kochanowski Jerzy, Węgry. Od ugody do ugody 1867-1990, W-wa 1997;

• Także nowsze (po 1990 r.) wydania historii państw wydawnictwa Ossolineum – o ile zawierają obszerniejsze działy poświęcone historii XX wieku (Wietnam, Brazylia, Francja, Włochy, Hiszpania, Indie, Holandia, Tunezja, Japonia. Litwa, Gruzja i inne ) przykładowo: Baszkiewicz Jan, Historia Francji, 2008; Olszewski Wiesław: Wietnam, 1991; Tenże, Australia, 1997; Historia małych krajów Europy: Andora, Liechtenstein, Luksemburg, Malta, Monako, San Marino, pod red. Józefa Łaptosa, 2002; Grzybowski Stanisław, Historia Irlandii, 2003;

Metody i kryteria oceniania:

referaty studenckie poprzedzone lekturą,

- końcowa pisemna praca zaliczeniowa,

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 6 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jarosław Kłaczkow
Prowadzący grup: Dominika Gołaszewska-Rusinowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 1 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jarosław Kłaczkow
Prowadzący grup: Dominika Gołaszewska-Rusinowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 5 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jarosław Kłaczkow
Prowadzący grup: Mateusz Hübner, Jarosław Kłaczkow
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Wielka Brytania

1. Zmiany ustroju Anglii/Wielkiej Brytanii od średniowiecza po XX wiek.

2. Nurty polityczne w Wielkiej Brytanii (wigowie, torysi, Partia Pracy).

Francja

1. Zmiany ustroju we Francji od 1789 do 1958 roku.

2. Nurty polityczne V Republiki Francuskiej.

Niemcy

1. Ewolucja ustroju w Niemczech od parlamentu franfurckiego do 1990 roku.

2. Nurty na niemieckiej scenie politycznej.

Włochy

1. Zmiany ustroju Włoch od 1861 roku do początku XXI wieku.

2. Nurty na włoskiej scenie politycznej.

Pełny opis:

Zajęcia składają się z dwóch segmentów przedmiotowych, w ramach których omówione zostaną zmiany ustroju oraz nurty polityczne w państwach Europy. Segmenty tworzone są przez bloki tematyczne – odpowiadające problematyce tradycji politycznych w danym państwie. Studenci wygłaszają ustnie referat, który jest oceniany razem z wersją pisemną, co jest podstawą zaliczenia. Uczestnicy zajęć zgłaszają propozycje wystąpień do czterech bloków tematycznych – dotyczących tradycji politycznych Wielkiej Brytanii, Francji, Niemiec i Włoch. Bloki tematyczne obejmujące inne państwa europejskie są ustalane na pierwszych zajęciach przez prowadzącego w oparciu o preferencje zgłaszane przez studentów.

Studenci zobowiązani są do przygotowania referatów na następujace tematy:

Zmiany ustroju Hiszpanii od XIX wieku do czasów współczesnych,

Nurty na rosyjskiej scenie politycznej

Od Imperium Osmańskiego do Republiki Turcji - ewolucja ustroju państwa do czasów współczesnych

Ewolucja ustroju w Rumunii - od królestwa do republiki,

Ewolucja ustroju Szwajcarii - od Aktu Konfederacji Szwajcarskiej do czasów współczesnych

Literatura:

Współczesne Systemy Polityczne - LITERATURA /WYBÓR

System polityczny Zjednoczonego Królestwa, red. P. Biskup, M. Kaczorowska, Warszawa 2012

Współczesne systemy polityczne, red. M. Żmigrodzka, B. Dziemidok-Olszewska, Warszawa 2007

Ł. Jakubiak, Koabitacja w systemie politycznym V Republiki Francuskiej, Kraków 2010

Z. Machelski, System polityczny Włoch, Warszawa 2010

T. Czapiewski, Kształtowanie się systemu politycznego Szkocji, Szczecin 2011

K. Kociubiński, Systemy polityczne Austrii, Niemiec i Szwajcarii, Wrocław 2003

Opracowania podręcznikowe

• Antoszewski Andrzej, Ryszard Herbut, Systemy polityczne współczesnej Europy , wyd. PWN, W-wa 2007 (i inne wyd.).

• Antoszewski A. Herbut Ryszard, Systemy polityczne współczesnego świata, wyd. Arche, Gdańsk 2004.

• Antoszewski A. Herbut Ryszard, Systemy polityczne współczesnej Europy, wyd. PWN, W-wa 2006 (i inne wyd.).

• Antoszewski Andrzej, Partie i systemy partyjne państw Unii Europejskiej na przełomie wieków, wyd. A. Marszałek, Toruń 2009 ( i inne wyd.)

• Budge Ian, Kenneth Newton, Polityka nowej Europy: od Atlantyku do Uralu, wyd. KiW, W-wa 2001.

• Calvocoressi Peter, Polityka międzynarodowa po 1945 r., wyd. KiW, Warszawa 2010 (i inne wyd.)

• Czubiński Antoni, Olszewski Wiesław, Historia Powszechna 1939-1994, wyd. UAM, Poznań 2003 (także A. Czubiński, Historia powszechna XX w., Wyd. Poznańskie 2009.

• Demokracje zachodnioeuropejskie: analiza porównawcza, pod red. Andrzeja Antoszewskiego i Ryszarda Herbuta, wyd. UWr, Wrocław 2008.

• Herbut Ryszard, Systemy partyjne w Europie Zachodniej - ciągłość i zmiana. Studium porównawcze, Wrocław 1996

• Johnson Paul, Historia świata od Rewolucji Październikowej do „Solidarności”, W-wa 2009 (i in. wyd.).

• Krasuski Jerzy, Europa zachodnia po II wojnie. Dzieje polityczne, Poznań 1990

• Kukułka Józef, Historia współczesna stosunków międzynarodowych. 1945-2000, wyd. Scholar, W-wa 2007 (i inne wyd.)

• Leksykon politologii, pod red. A. Antoszewskiego i R. Herbuta, wyd. Alta 2, Wrocław 2004 (i inne wyd.)

• Leksykon systemów politycznych (Tomasz Godun, Mateusz Cygnarowski, Sebastian Dudek, Piotr Iwaniszczuk), wyd. Elipsa, W-wa 2003 (i wcz. wyd.)

• Myśl społeczna i ruchy polityczne współczesnego świata, pod red. Marii Marczewskiej-Rytko, Edwarda Olszewskiego, wyd. Zakamycze, Kraków 2000. (tom 4 Encyklopedii Politologii).

• Najnowsza historia świata. 1945-1995, T I-III (red. A. Patek, J. Węc, F. Rydel), Wyd. Literackie, Kraków 2009 (i inne wyd.)

• Partie i systemy partyjne, pod red. Andrzeja Antoszewskiego i Ryszarda Herbuta, wyd. Zakamycze, Kraków 1999 (tom 3 Encyklopedii Politologii)

• Pułło Andrzej, Ustroje państw współczesnych, wyd. LexisNexis, W-wa 2007.

• Roszkowski Wojciech, Półwiecze. Historia polityczna świata po 1945 r., PWN, Warszawa 2005 (i inne wyd.)

• Słownik polityki, pod red. Marka Bankowicza, Wiedza Pow., Kraków 1999.

• Sobolewska-Myślik Katarzyna, Partie i systemy partyjne na świecie, wyd. PWN, W-wa 2006.

• Ustroje państw współczesnych, t. 1-2, red. nauk. Wiesław Skrzydło ;, Lublin 2005 (i inne wydania)

• Ustroje państwowe, pod red. Wiesława Skrzydły, Marka Chmaja, wyd. Zakamycze, Kraków 2000.

• Współczesne systemy partyjne wybranych państw europejskich, pod red. Mariana Grzybowskiego i Andrzeja Zięby, Wyd. UJ, Kraków 1996.

• Współczesne systemy polityczne, red. Marek Żmigrodzki, Bożena Dziemidok-Olszewska, PWN, W-wa 2007.

Opracowania pomocnicze:

• Akritidis Leonidas, Akritidis Pavlos , Parlament Grecji , Wyd. Sejmowe 1998.

• Barcz Jan, Parlament a Unia Europejska. Analiza prawna na przykładzie doświadczeń Austrii, Wyd. Sejmowe 1999.

• Berkin Carol, Doniosłe rozstrzygnięcie: tworzenie amerykańskiej konstytucji, Wyd. Sejmowe 2005.

• Bożyk Stanisław, Parlament Federalny Australii, Wyd. Sejmowe, W-wa 1999

• Camby Jean-Pierre, Pierre Servent, Parlament V Republiki Francuskiej, Wyd. Sejmowe 1999.

• Ciągwa Józef, Rada Narodowa Republiki Słowackiej, Wyd. Sejmowe 1998.

• Czarny Piotr, Bundesrat. Między Niemiecką Tradycją A Europejską Przyszłością, Wyd. Sejmowe 2000.

• Davidson Roger, Oleszek Walter, Kongres i Kongresmani, Wyd. Sejmowe 1994.

• Donath Halina, Zgromadzenie Krajowe - Parlament Republiki Węgierskiej, Wyd. Sejmowe 1993.

• Garlicki Lech Ustrój polityczny RFN, KAW, W-wa 1985;

• Garlicki Lech, Parlament a rząd w RFN, Ossolineum 1978

• Garlicki Lech, Sądownictwo konstytucyjne w Europie Zachodniej, PWN, W-wa 1987.

• Garlicki Lech, Rada Konstytucyjna a ochrona praw jednostki we Francji, Wyd. Sejmowe 1993

• Gdulewicz Ewa, Parlament a rząd w V Republice Francuskiej. Sfera ustawodawcza, Wyd. UMCS, Lublin 1990.

• Gdulewicz Ewa, System konstytucyjny Francji, Wyd. Sejmowe 2000.

• Gebert Stanisław, Kongres Stanów Zjednoczonych. Zarys monografii, Ossolineum, Wrocław 1981.

• Gebethner S., Rząd i opozycja JKM w systemie politycznym Wielkiej Brytanii, KiW, W-wa 1967

• Głowacki Andrzej: System Konstytucyjny Belgii, Wyd. Sejmowe 1997; System Konstytucyjny Holandii, Wyd. Sejmowe 2003.

• Kubka Andrzej, Partie polityczne i systemy partyjne Szwecji, Norwegii i Danii na przełomie XX i XXI wieku, wyd. UG, Gdańsk 2009.

• Granat Mirosław: Od klasycznego przedstawicielstwa do demokracji konstytucyjnej (ewolucja prawa i doktryny we Francji), wyd. UMCS, Lublin 1994; Sądowa kontrola konstytucyjności w państwa Europy Środkowej i Wschodniej (na tle niektórych zasad ustrojowych), Wyd. Sejmowe 2003.

• Grzybowski Marian: Parlament Kanady, Wyd. Sejmowe, W-wa 1994; Systemy Konstytucyjne Państw Skandynawskich, Wyd. Sejmowe 2003 (i wcześniejsze); Finlandia: zarys systemu ustrojowego, wyd. UJ, Kraków 2007. (Tenże – prace na temat Islandii, Malty, Indonezji i Chorwacji).

• Herbut Ryszard, Systemy polityczne RFN, Austrii i Szwajcarii [w:] Proces demokratyzacji Niemiec pod 1945 r. Wybrane zagadnienia, red. Stadmuller-Wyborska E., Wyd. UWr, Wrocław 1992; Systemy partyjne w Europie Zachodniej – ciągłość i zmiana. Studium porównawcze, Wyd. UWr, Wrocław 1996.

• Homo politicus. Wstęp do nauki o polityce, pod red. Stanisław Filipowicza, W-wa 1993; Historia idei politycznych. Wybór tekstów, pod red. S. Filipowicza, t. 1-2, wyd. UW, W-wa 1998.

• Instytucje polityczno-prawne Stanów Zjednoczonych Ameryki, pod red. W. Sokolewicza, Ossolineum, Wrocław 1977.

• Isensee Josef, Paul Kirchhof, Parlament Republiki Federalnej Niemiec, Wyd. Sejmowe 1995 .

• Jagusiak Bolesław, Systemy polityczne państw sąsiedzkich Polski, wyd. Difin, W-wa 2011.

• Jamróz Adam, Demokracja współczesna. Wprowadzenie, wyd. Temida 2, Białystok 1993; Przemiany ustrojowo-polityczne współczesnej Francji (1958-1988), wyd. Filii UW, Białystok 1990; System partyjny współczesnej Francji, PWN, W-wa 1990.

• Janicki Lech, Partie polityczne w systemie prawnym RFN, Inst. Zachodni, Poznań 1975; Ustawa Zasadnicza (Konstytucja) RFN z 23 V 1949 r., Inst. Zach., Poznań 1998.

• Janiszewski Janusz, System wyborczy RFN, UMK, Toruń 1982.

• Jiraskova Vera, Parlament Republiki Czeskiej, Wyd. Sejmowe 2009.

• Kański Lesław, Kompetencje Kongresu w zakresie kształtowania polityki zagranicznej Stanów Zjednoczonych Ameryki. Studium prawno-konstytucyjne, Wyd. UAM, Poznań 1982.

• Karolczak Krzysztof, System Konstytucyjny Japonii, Wyd. Sejmowe 2008; Kokkai - Parlament Japonii, Wyd. Sejmowe 1995.

• Kiełmiński Z., Kongres Stanów Zjednoczonych Ameryki, Wyd. Sejmowe 1994.

• Konieczny Roman, Systemy polityczne wybranych demokracji zachodnich [USA, Wlk. Bryt., Francja], Wyd. UG, Gdańsk 1996.

• Konstytucja dla rozszerzającej się Europy, red. Ewa Popławska, Inst. Spraw Publ., W-wa 2000.

• Konstytucja Republiki Francuskiej (stan na 1 I 2005), wstęp i tłumaczenia W. Skrzydło, wyd. Sejmowe 2005.

• Konstytucja Federacji Rosyjskiej , wst. Adam Bosiacki, Wyd. Sejmowe 2000.

• Konstytucja Stanów Zjednoczonych Ameryki, wst. Andrzej Pułło, Wyd. Sejmowe 2000.

• Konstytucja Unii Europejskiej: traktat ustanawiający konstytucję dla Europy, wyd. Iuris, Poznań 2005.

• Konstytucje Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych, Belgii, Szwajcarii, red. A. Burda i M. Rybicki, Wrocław 1970

• Kręcisz Wojciech, Status Prawny Posła Do Izby Gmin W Wielkiej Brytanii, Wyd. Sejm, W-wa 2000.

• Laidler Paweł, Konstytucja Stanów Zjednoczonych Ameryki: przewodnik, Wyd. UJ, Kraków 2007.

• Łabno-Jabłońska Anna: Zgromadzenie Republiki Portugalii, wyd. Sejmowe 1993; Iberyjska droga do demokracji. Studium prawnokonstytucyjne, Wyd. Sejmowe 1996; System konstytucyjny Portugalii, Wyd. Sejmowe 2002.

• Machelski Zbigniew: Mechanizm funkcjonowania systemu partyjnego Republiki Włoskiej, Wyd. Śląsk, Katowice 1993; System polityczny Włoch, Wyd. Sejmowe 2010; Opozycja w systemie demokracji parlamentarnej: Wielka Brytania, Niemcy, Włochy, Wyd. Sejmowe 2001.

• Mahler Gregory, Kneset - Parlament w systemie politycznym Izraela, Wyd. Sejmowe 1996 .

• Migalski Marek, Czeski i polski system partyjny : analiza porównawcza, Warszawa, Wyd. Sejmowe 2008.

• Nohlen Dieter, Prawo wyborcze i system partyjny : o teorii systemów wyborczych, Wyd. Scholar, W-wa 2004.

• Nowak Kazimierz, System partyjny w Stanach Zjednoczonych, TNT, Toruń 1979.

• Parlament Kanady, opr. i przekład Krystian Complak, Wyd. Sejmowe 1999.

• Parlament Republiki Austrii, red. Herbert Schambeck, Wyd. Sejmowe 1997.

• Parlament Szwajcarii, tłum. i oprac. Bogusław Banaszak, Wyd. Sejmowe 2000.

• Partie chłopskie i ludowe w Polsce oraz Europie Środkowo-Wschodniej : (1989-2009), pod red. Janusza Gmitruka, Arkadiusza Indraszczyka, Stanisława Stępki, wyd. SGGW, W-wa 2010.

• Partie i systemy partyjne Europy Środkowej, pod red. Andrzeja Antoszewskiego, wyd. UWr, Wrocław 2003.

• Partie i systemy partyjne państw wysoko rozwiniętych. Cz. 1, pod red. Jana Iwanka, wyd. UŚl, Katowice 1999.

• Partie polityczne w Niemczech, red. Wojtaszczyk Konstanty, wyd. Dom Wyd. Elipsa, W-wa 2004.

• Popławska Ewa, Instytucja prezydenta w systemie politycznym V Republiki Francuskiej, Wyd. Sejmowe 1995.

• Potulski Jakub, System partyjny Rosji: tradycja i współczesność , Wyd. UG, Gdańsk 2007.

• Pułło Andrzej: Współczesne ustroje państwowe: Stany Zjednoczone, wyd. UG, Gdańsk 1990; Współczesne ustroje państwowe: Wielka Brytania, wyd. UG, Gdańsk 1990; System konstytucyjny Stanów Zjednoczonych, Wyd. Sejmowe 1997; Podział władzy między federacją a stanami w Stanach Zjednoczonych, PWN, Warszawa-Poznań 1977.

• Rousseau Dominique, Sądownictwo Konstytucyjne w Europie, Wyd. Sejmowe 1999.

• Rowiński Jan, Parlament Chińskiej Republiki Ludowej, Wyd. Sejmowe 2008.

• Rusinowa Izabella, Z dziejów amerykańskich partii politycznych, wyd. Egross, W-wa 1994.

• Sarnecki Paweł: Parlament Federalny Republiki Austrii, Wyd. Sejmowe 1996; System Konstytucyjny Austrii, Wyd. Sejmowe 1999.

• Sartori Giovani, Teoria demokracji, PWN, W-wa 1994.

• Silk Paul, Jak działa parlament brytyjski, Wyd. Sejmowe 1994.

• Skotnicki Krzysztof, System Konstytucyjny Czech, Wyd. Sejmowe 2000.

• Skrzydło Wiesław, Ustrój polityczny Francji, PWN W-wa 1992; Istota przemian polityczno-ustrojowych powojennej Francji (IV i V Republika), Lublin 1963.

• Smith Gordon, Życie polityczne w Europie Zachodniej, wyd. Puls, Londyn-Warszawa 1992

• Sole Tura Jordi, Kortezy Generalne w systemie konstytucyjnym Hiszpanii, Wyd. Sejmowe 2003.

• Spyra Jarosław: System konstytucyjny Brazylii, Wyd. Sejmowe 2001; Kongres Narodowy Federacyjnej Republiki Brazylii, Wyd. Sejmowe 1999.

• Steiner Jurg, Demokracje europejskie, Wyd. WSP, Rzeszów 1993.

• Stembrowicz Jerzy, Parlament V Republiki Francuskiej, PWN, W-wa 1963.

• Sula Piotr, System partyjny Republiki Węgierskiej, Wyd. UWr, Wrocław 2005.

• System polityczny Republiki Federalnej Niemiec (wybrane problemy), red. Stanisław Sulowski, Konstanty Wojtaszczyk, wyd. Elipsa, W-wa 2005.

• Systemy partyjne Europy Zachodniej, t. I: Włochy, Hiszpania, Portugalia, Francja, Belgia, wyd. OBS, W-wa 1991.

• Systemy partyjne państw Unii Europejskiej, pod red. Beaty Kosowskiej- Gąstoł, wyd. UJ, Kraków 2010.

• Systemy polityczne demokracji zachodnioeuropejskich. Wstęp do analizy porównawczej, red. A. Antoszewski, R. Herbut, Wyd. UWr, Wrocław 1993

• Systemy polityczne wybranych państw, red. K. Wojtaszczyk, wyd. Elipsa, W-wa 2004.

• Transformacja systemów politycznych państw obszaru byłego Związku Radzieckiego, pod red. Ryszarda Herbuta i Walentego Baluka, wyd. UWr, Wrocław 2010.

• Transformacja w Polsce i na Ukrainie: wybrane aspekty, red. Andrzeja Antoszewskiego, Antoniny Kołodii, Krzysztofa Kowalczyka, wyd. Atut, Wrocław 2010.

• Wiesław Skrzydło o ustroju politycznym Francji: prace wybrane, pod red. Ewy Gdulewicz, wyd. UMCS, Lublin 2009.

• Witkowska Marta, Partie polityczne w krajach związkowych Republiki Federalnej Niemiec, wyd. Elipsa, W-wa 2003.

• Witkowski Zbigniew, System Konstytucyjny Włoch, Wyd. Sejmowe 2000.

• Wołowski Krzysztof, Prezydent Republiki w powojennej Francji, PWN, W-wa -Poznań 1973

• Zakrzewska Janina: Spór o parlament w konstytuantach Francji i Włoch po II wojnie światowej, PWN, W-wa 1961; Włochy: zarys ustroju, Ossolineum, 1974.

• Zieliński Eugeniusz, Bokszczanin Izolda, Rządy w państwach Europy, t. 1-2, Oficyna Wyd. Aspra JR, W-wa 2003; t. 2, W-wa 2005; t. 3, W-wa 2006; t. 4, W-wa 2009 (E. Zieliński i Jacek Zieliński).

• Zieliński Eugeniusz, System konstytucyjny Federacji Rosyjskiej, Wyd. Sejmowe 2005.

• Zieliński Jacek: Systemy Konstytucyjne Łotwy, Estonii i Litwy, Wyd. Sejmowe 2000; Parlament Łotwy, Wyd. Sejmowe 1997.

• Zięba Andrzej: Współczesny konserwatyzm brytyjski, PWN, W-wa 1990; Parlament Wielkiej Brytanii, Wyd. Sejmowe 1994; Współczesne brytyjskie doktryny polityczne, wyd. Temida 2, Białystok 2001; Organizacje międzynarodowe partii politycznych, wyd. UJ, Kraków 2005.

Pomocnicze (przykładowe) opracowania z zakresu historii politycznej

• Bankowicz Bożena, Marek Bankowicz, Antoni Dudek, Słownik historii politycznej świata 1901-2005, wyd. UJ, Kraków 2006.

• Bankowicz Marek, Demokraci i dyktatorzy. Przywódcy polityczni współczesnego świata, Kraków 1993; Słownik historii XX wieku, Kraków 1992 (i in.)

• Bartnicki M., Encyklopedia Historyczna Stanów Zjednoczonych. Od Deklaracji Niepodległości do współczesności, W-wa 1993.

• Brzeziński Zbigniew, Wielkie bankructwo. Narodziny i śmierć komunizmu w XX wieku, Paryż 1990; Plan gry: USA-ZSRR, W-wa 1991; Spadek po zimnej wojnie, W-wa 1993.

• Bukowski Władimir, Moskiewski proces – dysydent w archiwach Kremla, W-wa 1998.

• Cliff Tony, Państwowy kapitalizm w Rosji. Od Stalina do Gorbaczowa, W-wa 1991.

• Cziomer Erhard, Polityka zagraniczna RFN. Uwarunkowania - cele - mechanizm decyzyjny, W-wa 1988.

• Deszczyński M., Kupiecki R., Moszczyński T., Historia polityczna świata. Kalendarium wydarzeń 1945-1994, W-wa 1994.

• Dominik Elżbieta, Charles de Gaulle: polityk i wizjoner, W-wa 2001.

• Fairbank John, Historia Chin. Nowe spojrzenie, Gdańsk1996.

• Furet Francois, Przeszłość pewnego złudzenia. Esej o idei komunistycznej w XX w., W-wa 1996.

• Gaddis John Lewis, Teraz już wiemy ... Historia zimnej wojny, W-wa 1998

• Gardner Lloyd, Strefy wpływów. Wielkie mocarstwa i podział Europy, W-wa 1999

• Gerhard Jan, Charles de Gaulle, t.1-2, W-wa 1978.

• Gilbert Martin, Churchill. Biografia, t. I-II, W-wa 1996

• Hall Aleksander, Charles de Gaulle, W-wa 2001.

• Heller Michał, Aleksander Niekricz, Utopia u władzy. Historia Związku Sowieckiego, Londyn 1987 i n.

• Historia Stanów Zjednoczonych Ameryki, t. 5, red. Nauk. A. Bartnicki, D. Critchlow, W-wa 1995

• Kennedy Paul, Mocarstwa świata. Narodziny. Rozkwit. Upadek. Przemiany gospodarcze i konflikty zbrojne, W-wa 1994

• Kiwerska Joanna, Rozpad Imperium Brytyjskiego w Afryce, W-wa 1989

• Korzycki Włodzimierz, Niemcy 1945 - 1990. Powikłane dziedzictwo, W-wa 1991

• Laquer Walter, Historia Europy. 1945-1991, W-wa 1993

• Lottman Herbert, Lewy brzeg. Od Frontu Ludowego do Zimnej Wojny, W-wa 1997

• Mały Oxfordzki Słownik Historii XX wieku, W-wa 1992

• Maryański Andrzej: Narodowości świata, W-wa 1988; Przemiany narodowościowe w ZSRR, W-wa 1997

• Michael Nowak, Przebudzenie etnicznej Ameryki, W-wa 1988,

• Michałek Krzysztof, Mocarstwo. Historia Stanów Zjednoczonych Ameryki 1945-1992, W-wa 1995.

• Osmańczyk Edmund, Encyklopedia ONZ, W-wa 1986.

• Powszechna historia gospodarcza 1918-1991, red. W. Morawski, W-wa 1994

• Smaga Jerzy, Narodziny i upadek imperium. ZSRR 1917-1991, W-wa 1992

• Sthele Hansjakob, Tajna polityka Watykanu, 1993

• Thom Francois, Czas Gorbaczowa, W-wa 1990

• Tomaszewski Jerzy, Europa środkowo-wschodnia 1944-1968, W-wa 1992,

• Uexkull Gosta, Adenauer, Lublin 1995

• Vilar Pierre, Historia Hiszpanii, PWN, W-wa 1991

• Weremiuk Sławomir, Wschodnioeuropejskie Role ZSRR w l. 1944-1990, Lublin 1992

• Willimas Charles, Charles de Gaulle – Ostatni wielki Francuz, W-wa 1997

• Zaremba Paweł, Historia Stanów Zjednoczonych, W-wa 1992.

• Zacharias Michał, Komunizm, federacja, nacjonalizmy: system władzy w Jugosławii. 1943-1991, PAN, W-wa 2004.

• Zarys Dziejów Azji i Afryki. 1869-1996. Historia konfliktów, pod red. A. Bartnickiego , W-wa 1996

• Do historii politycznej pomocna może być seria ‘Historia państw świata w XX wieku’ (wydawnictwo Trio, W-wa): m. in.: Lecznarowicz Jan, Australia, 2005; Gruszczak Artur, Ameryka Środkowa, 2007; Łaptos Józef, Belgia, 2010; Mironowicz Eugeniusz, Białoruś, 1999; Polit Jakub, Chiny, 2004; Jerzy Tomaszewski: Czechosłowacja, 1997; Tenże, Słowacja, 2011; Szelągowska Grażyna, Dania, 2010; Brzeziński Andrzej, Grecja, 2002; Baszkiewicz Jan, Francja, 1997; Gola Barbara, Ryszka Franciszek, Hiszpania, 1999; Chojnowski Andrzej, Tomaszewski Jerzy, Izrael, 2003; Pałasz-Rutkowska Ewa, Starecka Katarzyna, Japonia, 2004; Walkiewicz Wiesław, Jugosławia: państwa sukcesyjne, 2009; Wróbel Piotr, Wróbel Anna, Kanada, 2000; Gawrycki Marcin, Kuba, 2010; Madeyska Danuta, Liban, 2003; Łossowski Piotr, Litwa, 2001; Gąsowski Andrzej, RPA, 2006; Róg Afryki: Sudan, Etiopia, Erytrea, Dżibuti, Somalia, red. J. Mantel-Niećko, M. Ząbek, 1999; Kołodziejczyk Dariusz, Turcja, 2011; Chojnowski Andrzej i Jan Jacek Bruski, Ukraina, 2006; Zylikiewicz Lubomi, USA, 2004; Kochanowski Jerzy, Węgry. Od ugody do ugody 1867-1990, W-wa 1997;

• Także nowsze (po 1990 r.) wydania historii państw wydawnictwa Ossolineum – o ile zawierają obszerniejsze działy poświęcone historii XX wieku (Wietnam, Brazylia, Francja, Włochy, Hiszpania, Indie, Holandia, Tunezja, Japonia. Litwa, Gruzja i inne ) przykładowo: Baszkiewicz Jan, Historia Francji, 2008; Olszewski Wiesław: Wietnam, 1991; Tenże, Australia, 1997; Historia małych krajów Europy: Andora, Liechtenstein, Luksemburg, Malta, Monako, San Marino, pod red. Józefa Łaptosa, 2002; Grzybowski Stanisław, Historia Irlandii, 2003

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 7 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Zbigniew Girzyński
Prowadzący grup: Zbigniew Girzyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.