Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Vademecum badań historycznych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1202-H-VBH12-S1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0222) Historia i archeologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Vademecum badań historycznych
Jednostka: Instytut Historii i Archiwistyki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Całkowity nakład pracy studenta:

Łączny nakład pracy studenta wynosi 90 godzin, co odpowiada 3 punktom ECTS:

- aktywny udział w zajęciach: 30 godzin (1 pkt)

- konsultacje: 15 godzin (0,5 pkt)

- bieżące czytanie literatury przedmiotu: 15 godzin (0,5 pkt)

- wcześniejsze przygotowanie do zajęć (sporządzenie notatek): 15 godzin (0,5 pkt)

- przygotowanie pisemnej pracy zaliczeniowej (systematyczna praca przez cały semestr): 15 godzin (0,5 pkt)

Efekty uczenia się - wiedza:

W1 Opanował podstawową terminologię z zakresu historii i nauk pokrewnych. KW_02

W2 Ma podstawową wiedzę o specyfice przedmiotowej i metodologicznej historii. KW_07

W3 Zna terminologię, teorię oraz podstawowe metody badawcze i narzędzia warsztatu historyka oraz podstawowe metody upowszechniania wiedzy historycznej. KW_08

W4 Zna różne źródła informacji. Rozumie ich przydatność w badaniach historycznych. KW_10

W5 Ma elementarną wiedzę o miejscu historii wśród innych nauk oraz o jej przedmiotowych i metodologicznych powiązaniach z innymi dyscyplinami, rozumie cele prowadzenia badań historycznych. KW_11

W6 Rozumie objaśnia znaczenie historii w obszarze nauk humanistycznych i społecznych. KW_12

W7 Rozumie powiązania interdyscyplinarne historii z naukami pokrewnymi z innymi naukami humanistycznymi i społecznymi. Dostrzega i rozumie znaczenie elementów innych dyscyplin naukowych w pracy historyka. KW_12

W8 Ma podstawową wiedzę na temat dorobku historiografii i rozróżnia jej główne nurty. Zna na poziomie podstawowym główne obszary badań historycznych (takie jak historia polityczna, społeczna, gospodarcza, kultury, regionu, religii, cywilizacji, rodziny, codzienności, mentalności, mikrohistoria, antropologia historyczna, gender studies i inne), a zwłaszcza najnowsze osiągnięcia w tej dziedzinie. KW_13

W9 Wie, że badania i debata historyczna są procesem stałym, który niesie ze sobą nieustanne zmiany i rozwój poglądów. KW_14

W10 Wie o istnieniu w historii i naukach pokrewnych odmiennych punktów widzenia, determinowanych różnym podłożem kulturowym. KW_15

W11 Orientuje się w działalności i aktualnej ofercie współcześnie działających instytucji kultury, a zwłaszcza ośrodków upowszechniających i popularyzujących wiedzę historyczną. KW_18

W12 Posiada podstawową wiedzę o metodach upowszechniania wiedzy historycznej. KW_19

W13 Zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego. KW_20


Efekty uczenia się - umiejętności:

U1 Zdobywa wiedzę w sposób uporządkowany i systematyczny pod kierunkiem opiekuna naukowego, przy zastosowaniu nowoczesnych technologii informacyjnych, technik pozyskiwania, klasyfikowania i analizowania informacji. KU_01

U2 Potrafi wskazać, uzasadnić i omówić wzajemne relacje różnych kierunków badań historycznych. KU_02

U3 Potrafi opanować i stosować pod kierunkiem opiekuna naukowego podstawowe umiejętności badawcze w zakresie historii. KU_03

U4 Potrafi posłużyć się w stopniu podstawowym teoriami i paradygmatami badawczymi w zakresie historii i nauk pokrewnych. KU_04

U5 Potrafi zdefiniować i zastosować w mowie i w piśmie podstawową terminologię w zakresie historii i pokrewnych zarówno w pracy badawczej, jak i w popularyzacji wiedzy historycznej. KU_05

U6 Potrafi planować i prowadzić własne proste badania historyczne wykorzystując podstawowe metody badawcze i wybrane elementy warsztatu historyka. KU_06

U7 Prezentuje efekty swojej pracy indywidualnej lub zespołowej w przejrzystej, usystematyzowanej formie z zastosowaniem różnorodnych, nowoczesnych metod i technik, dostosowanych do odpowiedniej dziedziny historii. Potrafi przygotować wypowiedzi ustne i prace pisemne w języku polskim z poprawnym zastosowaniem różnorodnych form pisarstwa historycznego. KU_07

U8 Formułuje tezy i argumentuje z wykorzystaniem poglądów innych autorów prac historycznych. KU_10

U9 Komunikuje się ze specjalistami w zakresie historii w języku polskim i obcym z zastosowaniem terminologii właściwej dla historii i nauk

pokrewnych. KU_11

U10 Ma świadomość zakresu swojej wiedzy historycznej i umiejętności warsztatowych i rozumie potrzebę dalszego, ciągłego rozwoju kompetencji w zakresie historycznym, ogólnohumanistycznym, jak też kompetencji społecznych. KU_15

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1 Ma świadomość wartości kultury historycznej, na którą składa się znajomość dziejów dyscypliny, świadectw, metod i korzeni historycznych kultury. KK_01

K2 Uznaje i szanuje różnice punktów widzenia determinowane różnym podłożem kulturowym. KK_06

K3 Wykazuje niezależność i samodzielność myśli, szanując jednocześnie prawo innych osób do wykazywania tych samych cech. KK_06

K4 Jest zdolny do okazywania zrozumienia dla świata wartości i postaw ludzi w różnych okresach i kontekstach historycznych. KK_04

K5 Prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu historyka. KK_05

K6 Rozumie konieczność przestrzegania norm etycznych w pracy historyka i popularyzacji wiedzy historycznej. KK_06

K7 Uczestniczy w życiu kulturalnym, korzystając z różnych mediów i różnych jego form. KK_08

K8 Docenia rolę nauk historycznych i pokrewnych dla kształtowania więzi społecznych na poziomie lokalnym i ponadlokalnym. KK_10

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz
- wystawa

Metody dydaktyczne podające:

- opis
- opowiadanie
- pogadanka
- wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa

Skrócony opis:

Celem zajęć jest omówienie zagadnień z zakresu warsztatu naukowego oraz zasad i metod postępowania badawczego zgodnie z regułami obowiązującymi w historiografii. Po zdefiniowaniu przedmiotu, źródła historycznego i metody historycznej, całość zajęć jest realizowana w trzech podstawowych działach-zakresach: heurystyki, krytyki i opracowania. Z tego najwięcej czasu poświęca się omówieniu warsztatu naukowego, a mianowicie wiedzy na temat literatury, źródeł, archiwów, bibliotek, muzeów, bibliografii, encyklopedii i słowników oraz czasopism. Następnie zajęcia obejmują technikę pracy z książką i źródłem, krytykę źródeł historycznych, ustalanie i porządkowanie faktów i wreszcie teoretyczne i praktyczne zasady pisania prac naukowych

Pełny opis:

1. Historia jako nauka

2. Metoda historyczna

3. Literatura naukowa

4. Źródła historyczne

5. Bibliografie

6. Archiwa

7. Biblioteki

8. Drukowane wydawnictwa źródłowe

9. Czasopisma

10. Encyklopedie i słowniki

11. Muzea

12. Technika pracy z książką i źródłem

13. Krytyka źródła historycznego

14. Nauki pomocnicze historii

15. Ustalanie i porządkowanie faktów

16. Praca naukowa studenta historii

17. Przypisy

Literatura:

Literatura podstawowa:

- Miśkiewicz B., Wstęp do badań historycznych, Poznań 1984 [wyd. 4].

- Pawlak M., Serczyk J, Podstawy badań historycznych, Bydgoszcz 1994 [wyd. 6 i następne].

- Topolski J., Wprowadzenie do historii, Poznań 2001.

Literatura uzupełniająca:

- Bloch M., Pochwała historii czyli o zawodzie historyka, Kęty 2009.

- Braudel F., Historia i trwanie, Warszawa 1971.

- Dominiczak H., Wstęp do badań historycznych, Częstochowa 1998.

- Eco U., Jak napisać pracę dyplomową. Poradnik dla humanistów, Warszawa 2007.

- Moszczeńska W., Metodologia historii, Warszawa 1968.

- Oliver P., Jak pisać prace uniwersyteckie, Kraków 1999

- Swieżawski A., Warsztat naukowy historyka. Wstęp do badań historycznych, Częstochowa 1999 [wyd. 2].

- Topolski J., Metodologia historii, Warszawa 1984 [wyd. 3].

- Topolski J., Jak się pisze i rozumie historię, Warszawa 1998.

- Topolski J., Metodologia historii, Warszawa 1973.

- Werner W., Wprowadzenie do historii, Warszawa 2012

- Wstęp do badań historycznych. Nauki pomocnicze historii i archiwistyka w systemie kształcenia studentów historii szkoły wyższej, red. M. Szczurowski, Toruń 2001.

- Wybrane problemy warsztatowo-dydaktyczne studiów historycznych, red. M. Szczurkowski, Toruń 2001

Metody i kryteria oceniania:

kolokwium ustne

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 22 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jarosław Dumanowski, Waldemar Rozynkowski
Prowadzący grup: Jarosław Dumanowski, Waldemar Rozynkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jarosław Dumanowski, Waldemar Rozynkowski
Prowadzący grup: Jarosław Dumanowski, Waldemar Rozynkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-20 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 18 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jarosław Dumanowski, Waldemar Rozynkowski
Prowadzący grup: Jarosław Dumanowski, Waldemar Rozynkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)