Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wprowadzenie do historii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1202-H-WDH-S1 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0222) Historia i archeologia
Nazwa przedmiotu: Wprowadzenie do historii
Jednostka: Instytut Historii i Archiwistyki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

ogólna znajomość historii na poziomie szkoły średniej

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

Za zaliczenie zajęć student może uzyskać 3 punkty ECTS – stanowi to 90 godzin pracy studenta:


Godziny realizowane z udziałem nauczyciela akademickiego:

– uczestnictwo w ćwiczeniach – 30 godz.; 1 pkt

– konsultacje z nauczycielem akademickim w trakcie dyżurów – 15 godz.; 0,5 pkt


Czas przeznaczony na systematyczne przygotowywanie się studenta do zajęć:

– znalezienie i lektura materiałów na zajęcia (źródła historyczne, literatura przedmiotu), należyte przygotowywanie się do udziału w dyskusji (np. wykonanie notatek) – 15 godz.; 0,5 pkt


Czas niezbędny do wypełnienia pozostałych kryteriów oceniania:

– napisanie krótkiego eseju historycznego na wybrany temat, (w tym kwerenda bibliograficzna), przygotowanie materiału ilustracyjnego do tekstu (np. prezentacji multimedialnej) – 15 godz.; 0,5 pkt

– przygotowanie do kolokwium – 15 godz.; 0,5 pktEfekty uczenia się - wiedza:

Zna różne współczesne kierunki badań historycznych (np. historia polityczna, społeczna, gospodarcza, wojskowości, kultury, antropologia historyczna, mikrohistoria) - K_W02


Zna podstawowe metody badawcze i narzędzia warsztatu historyka - K_W11


Wie o istnieniu w naukach historycznych i pokrewnych różnych punktów widzenia, determinowanych różnym podłożem narodowym i kulturowym - K_W18


Efekty uczenia się - umiejętności:

Potrafi wskazać, udowodnić i omówić wzajemne relacje różnych kierunków badań historycznych, takich jak historia polityczna, społeczna, gospodarcza, kultury, antropologii historycznej - K_U02


Potrafi posłużyć się w stopniu podstawowym teoriami i paradygmatami badawczymi w zakresie nauk historycznych - K_U04


Formułuje tezy i je argumentuje z wykorzystaniem poglądów różnych autorów prac historycznych w świetle znanych mu lektur z zakresu wprowadzenia do historii - K_U14.


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Rozumie konieczność przestrzegania norm etycznych w pracy historyka i procesach popularyzacji wiedzy historycznej - K_K01


Wykazuje odpowiedzialność i odwagę cywilną w rzetelnym i krytycznym przedstawianiu obrazu dziejów oraz w sprzeciwianiu się próbom instrumentalizacji historii i jej manipulowania - K_K03


Wykazuje niezależność w formułowaniu wniosków i samodzielność myśli, szanując jednocześnie prawa i poglądy innych - K_K10Metody dydaktyczne:

- dyskusja

- wykład z elementami konwersatorium

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- opis
- opowiadanie

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest wstępne zapoznanie z koncepcjami teoretycznymi i metodologicznymi obecnymi w refleksji historycznej, a także zdobycie umiejętności rozumienia obecnych zjawisk kulturowych, społecznych, ekonomicznych i politycznych.

Pełny opis:

1. Główne problemy definicyjne i terminologiczne w zakresie historii.

2. Narodziny uniwersytetów.

3. Miejsce i znaczenie historii we współczesnym świecie.

4. Znaczenie historii w obszarze nauk humanistycznych i społecznych.

5. Kształtowanie się i rozwój historiografii.

6. Podstawowe teorie i paradygmaty badawcze w zakresie metodologii historii.

7. Pozyskiwanie informacji przy zastosowaniu nowoczesnych technologii informacyjnych.

8. Różne sposoby widzenia historii w zależności od podłoża kulturowego.

9. Znaczenie historii w obszarze nauk humanistycznych i społecznych (Historia a nauki przyrodnicze i ścisłe)

10. Specyfika i rodzaje źródeł historycznych oraz ich odniesienia do przeszłości

11. Typy argumentacji historycznej

12. Ideologizacja i obiektywizm historii

13. Etyka myślenia i dowodzenia historycznego

14. Narodziny uniwersytetów

15. Historia i historyk wobec religii i wierzeń religijnych

16. Przeszłość jako źródło wiedzy i wiary

17. Różne sposoby widzenia historii w zależności od podłoża kulturowego

18. Mity i stereotypy w myśleniu historycznym

Lista tematów do przygotowania esejów

1. Antropologia historyczna

2. Początki historiografii naukowej na świecie

3. Początki historiografii naukowej w Polsce

4. Szkoła Annales

5. Historia kultury

6. Historia idei

7. Historia alternatywna

8. Historia wojskowości

9. Historia gospodarcza

10. Historia społeczna

11. Polityka historyczna

12. Pamięć historyczna – jej formy

13. Miejsca pamięci

14. Mikrohistoria

15. Historia regionalna

16. Historia Kościoła

17. Historia religii

18. Rola archeologii w badaniach historycznych

19. Rola badań biologicznych i genetycznych w historii

20. Dziedzictwo kulturowe przeszłości

21. Historia państwa i prawa

22. Rekonstrukcje historyczne

23. Mity i stereotypy w historii

24. Instytucje kultury – historia

25. Historia w Internecie

26. Fabularne filmy historyczne

27. Dokumentalne filmy historyczne

28. Telewizyjny reportaż historyczny

29. Historia w malarstwie

30. Historia w literaturze

31. Kontrowersje historyczne

32. Historia kultury materialnej

33. Etnohistoria

34. Historia nauki

35. Psychohistoria

36. Studia postkolonialne

37. Symbolika historyczna (wybrana)

38. Historyczne odznaczenia, medale i ordery

Literatura:

Literatura podstawowa:

M. Bloch, Pochwała historii, czyli o zawodzie historyka, Warszawa 1962.

W. Werner, Wprowadzenie do historii, Warszawa 2012.

Historia społeczna, Historia codzienności, Mikrohistoria, red. F. Schulze, Warszawa 1996.

Literatura uzupełniająca:

W. Werner, Historyczność kultury : w poszukiwaniu myślowego fundamentu współczesnej historiografii, Poznań 2009.

M. Handelsman, Historyka, oprac. P. Węcowski, Warszawa 2010.

F. Braudel, Historia i trwanie, Warszawa 1971.

J. Appleby, L. Hunt, M. Jacob, Powiedzieć prawdę o historii, Poznań 2000.

H.E. Carr, Historia. Czym jest, Poznań 1999.

J. Topolski, Świat bez historii, wyd. 2, Poznań 1998.

Psyche i Klio. Historia w oczach psychohistoryków, wyb. T. Pawelec, Lublin 2002.

W. Kula, Rozważania o historii, Warszawa 1958.

K. Górski, Społeczne podstawy kultury. Zbiór prac, Toruń 2006.

J. Kocka, o historii społecznej Niemiec, Poznań 1997.

J. Le Goff, Historia i pamięć, Warszawa 2007.

K. Pomian, Historia. Nauka wobec pamięci, Lublin 2006.

J. H. Arnold, Historia, Warszawa 2001.

M. Bogucka, Kultura - naród - trwanie. Dzieje kultury polskiej od zarania do 1989 roku, Warszawa 2008.

Metody i kryteria oceniania:

Kryteria oceniania:

– obecność i aktywność na zajęciach

- napisanie i przedstawienie eseju historycznego na wybrany temat

– zaliczenie kolokwium

Ocena końcowa jest średnią z ocen cząstkowych.

Skala ocen:

4,75–5,00 bardzo dobry

4,25–4,74 dobry plus

3,75–4,24 dobry

3,25–3,74 dostateczny plus

2,75–3,24 dostateczny

0–2,74 niedostateczny

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 18 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Kazimierz Maliszewski
Prowadzący grup: Kazimierz Maliszewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 25 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Młynarczyk
Prowadzący grup: Jacek Młynarczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Kazimierz Maliszewski
Prowadzący grup: Kazimierz Maliszewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 25 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Kucharski
Prowadzący grup: Adam Kucharski, Jacek Młynarczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 22 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jarosław Dumanowski
Prowadzący grup: Jarosław Dumanowski, Jacek Młynarczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.