Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Wprowadzenie do historii nowożytnej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1202-H-WDHN-S1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0222) Historia i archeologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Wprowadzenie do historii nowożytnej
Jednostka: Instytut Historii i Archiwistyki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

brak

Rodzaj przedmiotu:

kanon

Całkowity nakład pracy studenta:

Udział studenta w zajęciach: 30 godzin, 1 punkt

Konsultacje studenta z prowadzącym zajęcia: 30 godzin, 1 punkt

Praca własna studenta w ramach przygotowania do egzaminu: 60 godzin, 2 punkty

Efekty uczenia się - wiedza:

K_W03 - Ma uporządkowaną tematycznie i chronologicznie wiedzę o historii Polski i Europy z elementami historii świata w czasach wczesnonowożytnych; - H1A-W04


K_W05 -wykazuje znajomość powiązań pomiędzy historią państwa polsko-litewskiego a innymi państwami europejskimi, ma znajomość najważniejszych procesów społecznych, gospodarczych i polityczny z epoki wczesnonowożytnej - H1A-W05


Efekty uczenia się - umiejętności:

K_U02 - potrafi wskazać na różnice w rozwoju Europy Zachodniej i Europy Wschodniej - H1A_U04


K-U05 - potrafi posługiwać się terminologią dotyczącą epoki wczesnonowożytnej

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K-K06 - ma świadomość różnic kulturowych, społecznych i gospodarczych poszczególnych regionów Europy i świata w epoce XVI-XVIII wieku i potrafi uszanować te różnice -H1A_K02; H1A_K06

Metody dydaktyczne:

wykład problemowy

Metody dydaktyczne podające:

- wykład problemowy

Skrócony opis:

Wykład poświęcony wybranym problemom i procesom historycznym historii Polski i świata w XVI-XVIII wieku.

Pełny opis:

Epoka wczesnonowożytna to okres w którym ukształtowała się dzisiejsza Europa i świat. wówczas to zaszły procesy gospodarcze, kulturowe i społeczne, które określiły świadomość ludzką na wiele dziesięcioleci. Europejczycy dowiedzieli się (m.in. wyprawy morskie), że na świecie są ludzie o innych kolorach skóry, którzy mają innych bogów i inną kulturę. W XVI-XVIII w. ukształtował się inny rozwój gospodarczy na zachodzie i na wschodzie Europy. Epoka wczesnonowożytna była okresem wspaniałego rozwoju kultury (m.in. renesans), ale także epoką stosowania tortur w prawie karnym, polowania na czarownice i czarowników, wiarę w potęgę diabła. Epoka XVI-XVIII w. to również czas zmiany klimatycznej, panuje wówczas tzw. mała epoka lodowcowa. Spadek temperatury teoretycznie nie był duży, ale drastycznie wpłynął na codzienne życie ludzkie, zaczęto choćby budować domy z kamienia, gdyż w wielu okolicach zaczęło brakować drewna, przeznaczonego głównie na opał.

Powiązaniu tych rożnych problemów, nieraz na pierwszy rzut oko odległych od siebie będzie służył niniejszy wykład.

Literatura:

Literatura podstawowa: Podręczniki, syntezy, opracowania ogólne:

- Augustyniak U. Historia Polski; Warszawa 2009;

- Kultura Wielkiego Księstwa Litewskiego, opr. zbiorowe, Kraków 2011;

- Kuklo C., Demografia Rzeczpospolitej przedrozbiorowej, Warszawa 2009;

- Markiewicz M., Historia Polski 1492-1795, Kraków 2004;

- Mikulski K. Wijaczka J., Historia powszechna. Wiek XVI-XVIII, Warszawa 2012;

- Słownik sarmatyzmu. Idee, pojęcia, symbole, Kraków 2001;

Literatura uzupełniająca:.

- Sulima Kamiński A., Historia Rzeczypospolitej wielu narodów 1505 – 1795. Obywatele, ich państwa, społeczeństwo, kultura, Lublin 2000.

- Szymański J., Nauki pomocnicze historii, r. wyd.

- Topolski J., Metodologia historii (r.wyd.),

- Tegoż, Wprowadzenie do historii, Poznań 2006;

Opracowania:

- Alisauskas V, Jovaisa L., Paknys M,. Kultura Wielkiego Księstwa Litewskiego, Analizy i obrazy, Kraków 2006;

- Bardach J. Leśnodorski B. Pietrzak M., Historia ustroju i prawa polskiego, Warszawa 1994;

- Backvis C., Szkice o kulturze staropolskiej, Warszawa 1975;

- Buchwald – Pelcowa P., Historia literatury i historia ksiązki. Studia nad książką i literaturą od średniowiecza po wiek XVIII, Kraków 2005.

- Crombie A.C., Nauka średniowieczna i początki nauki nowożytnej. T. 2 Nauka w późnym średniowieczu i na początku czasów nowożytnych w okresie XIII – XVIII w., Warszawa 1960;

- Człowiek baroku pod red. R. Villariego, Warszawa 2001;

- Człowiek Oświecenia pod red. M. Vovelle a, Warszawa 2001;

- Dwór a kraj. Między centrum a peryferiami władzy, pod red. R. Skowrona, Kraków 2003;

- Dwór, plebania, rodzina chłopska. Szkice z dziejów wsi polskiej w XVII – XVIII w., pod red. M. Ślusarskiej, Warszawa 1998;

- Dziechcińska H., Kultura literacka w Polsce XVI i XVII w., Warszawa 1994;

- Dziechcińska H., Ciało, strój i gest w czasach renesansu i baroku, Warszawa 1996;

- Dzieło literackie jako źródło historyczne pod red. Z. Stefanowskiej i J. Sławińskiego, Warszawa 1978 (tu art. J. Topolskiego, M. Głowińskiego, W. Weintrauba i J. Ziomka);

- Friedrich K., Inne Prusy. Prusy Królewskie i Polska między wolnością a wolnościami, Poznań 2005;

- J.K. Goliński, Orator sarmaticus. Mowy sejmowe doby saskiej wobec staropolskiej sztuki oratorskiej,(w:) Między Barokiem a Oświeceniem. Obyczaje czasów saskich, Olsztyn 2000;

- Grabski A.F., Dzieje historigrafii, Poznań 2003;

- Karpiński A., W walce z niewidzialnym wrogiem. Epidemie chorób zakaźnych w Rzeczypospolitej w XVI – XVIII w. i ich następstwa demograficzne, społeczno – ekonomiczne i polityczne, Warszawa 2000;

- Konopczyński W. Liberum veto, r. wyd

- Kuchowicz Z., Obyczaje staropolskie XVII – XVIII w., Łódź 1975;

- Kuchowicz Z., Z badań nad stanem biologicznym społeczeństwa polskiego od schyłku XVI do końca XVIII w., Łódź 1972;

- Karpiński A., W walce z niewidzialnym wrogiem. Epidemie chorób zakaźnych w Rzeczypospolitej w XVI – XVIII w. i ich następstwa demograficzne, społeczno – ekonomiczne i polityczne, Warszawa 2000;

- Konopczyński W. Liberum veto, r. wyd

- Kostkiewiczowa T., Polski wiek świateł. Obszary swoistości, Wrocław 2002.

- Kuchowicz Z., Obyczaje staropolskie XVII – XVIII w., Łódź 1975;

- Kuchowicz Z., Z badań nad stanem biologicznym społeczeństwa polskiego od schyłku XVI do końca XVIII w., Łódź 1972;

- Maliszewski K., W kręgu staropolskiech wyobrażeń o świecie, Lublin 2006.

- Maliszewski K., Obraz świata i Rzeczypospolitej w polskich gazetach rękopiśmiennych z okresu późnego baroku, Toruń 1990;

- Müller MG., Zrozumieć polską historię, Poznań 2012 (Cz.2)

- Naphy W. , Spicer A., Czarna śmierć. Historia epidemii z lat 1345 – 1730, Warszawa 2004.

- Olszewski ., Sejm Rzeczypospolitej epoki oligarchii, Poznań 1966;

- Opaliński E., Kultura polityczna szlachty polskiej w latach 1587 – 1652, Warszawa 1995;

- Popiołek B., Królowa bez korony. Studium z życia i działalności Elżbiety z Lubomirskich Sieniawskiej ok. 1669 – 1729, Kraków 1996;

- Popiołek B., Kobiecy świat w czasach Augusta II. Studia nad mentalnością kobiet z kręgów szlacheckich, Kraków 2003;

- A. Sajkowski, Słowo żywe w kulturze politycznej dawnej Polski,(w:) Kultura żywego słowa w dawnej Polsce, pod red. H. Dziechcińskiej, Warszawa 1989;

- Tazbir J., Kultura szlachecka w Polsce, Warszawa 1978;

- Topolski J., Gospodarka polska a europejska w XVI-XVIII w., Poznań 1977;

- White H., Poetyka pisarstwa historycznego, Kraków 2000;

- Wesela, chrzciny i pogrzeby w XVI-XVIII w. Kultura życia i śmierci pod red. H. Suchojada, Warszawa 2001;

- Wisner H., Najjaśniejsza Rzeczpospolita, Warszawa 1978;

- Wisner H., Rozróżnieni w wierze. Szkice z dziejów Rzeczypospolitej schyłku XVI i połowy XVII w., Warszawa 1982;

Metody i kryteria oceniania:

egzamin ustny, skala ocen od 2 do 5

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Wijaczka
Prowadzący grup: Jacek Wijaczka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 32 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Wijaczka
Prowadzący grup: Jacek Wijaczka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 29 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Wijaczka
Prowadzący grup: Jacek Wijaczka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.3.0-2 (2024-04-26)