Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Źródła do dziejów Europy w średniowieczu

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1202-H-ZDEwŚ-S1 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0222) Historia i archeologia
Nazwa przedmiotu: Źródła do dziejów Europy w średniowieczu
Jednostka: Instytut Historii i Archiwistyki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Brak wymagań wstępnych

Całkowity nakład pracy studenta:

Całkowity nakład pracy studenta mieści się w przedziale 60 godzin - 2 p.

udział w zajęciach 30 godz.- 1 p.

praca własna 30 godz.- 1 p.

Efekty uczenia się - wiedza:

Wiedza:

• zna genezę i znaczenie pojęć inwestytura, immunitet, system feudalny, prawo salickie

• zna i rozumie pojęcia: negocjacje, relacje, konflikt

• zna i rozumie pojęcia: hołd, lenno, senior, wasal, princeps, ekspansja, traktat, rozejm, marchia

• zna pojęcia źródła historyczne, literatura naukowa

• zna i rozumie pojęcia: kronika, rocznik, hagiografia, dokument, transumpt, widymat

• zna zasady korzystania ze zbiorów bibliotecznych

• zna zasady poszukiwania literatury naukowej

• zna zasady korzystania z bibliografii

• zna podstawowe źródła z zakresu wędrówek ludów (V-VI wiek)

• zna podstawowe źródła dotyczące dziejów Anglii w XII-XIII wieku

• zna podstawowe źródła na temat lewantyńskich wypraw krzyżowych w XI-XIII wieku

• poznaje pojęcia przestrzeń, terytorium, władztwo, państwo

• poznaje podstawowy zakres źródeł do dziejów reformy kościoła i sporu o inwestyturę w X-XII wieku

• poznaje najważniejsze źródła narracyjne do dziejów Francji w XIII wieku

• zna zasady periodyzacji dziejów w historiografii

• poznaje pojęcia margrabia, hrabia, komtur, kapituła, Rzesza, elekcja, prawo niemieckie, przywilej, centralizacja, decentralizacja, asyzy feudalne, albigensi, katarzy

• zna podstawowe nauki pomocnicze historii i rozumie ich znaczenie w badaniach nad średniowieczem

• zna zasady ustalania i porządkowania faktówEfekty uczenia się - umiejętności:

Umiejętności:

• charakteryzuje i odróżnia zmiany terytorialne i państwowe w okresie wędrówek ludów w IV-VI wieku

• charakteryzuje i rozpoznaje terytoria państw frankijskich między V a X wiekiem

• wskazuje podstawowe róźnice między ustrojem scentralizowanym i zdecentralizowanym

• dostrzega specyfikę poszczególnych państw w Italii w V-IX wieku

• dostrzega specyfikę terytorialną i ustrojową poszczególnych obszarów krajów niemieckich w IX-XV wieku

• potrafi korzystać ze zbiorów bibliotecznych (w wersji klasycznej i elektronicznej)

• zna bibliografie i potrafi je wykorzystywać w celach badawczych

• wskazuje różnice między ustrojami politycznymi cesarstwa, monarchii, księstwa, państwa zakonnego

• charakteryzuje układ klasycznego poddaństwa w ustroju feudalnym

• wyjaśnia czym są relacje etniczne

• rozumie cel porównywania ustrojów

• wyjaśnia czym są relacje polityczne

• rozumie cel i zasady istnienia ustrojów państowych

• rozumie znaczenie chrześcijaństwa dla rozwoju średniowiecznej Europy

• dostrzega istnienie określonych, uniwersalnych reguł w kontaktach dyplomatycznych

• wyjaśnia czym są relacje gospodarcze i społeczne

• zna pojęcia: czas, miejsce i autorstwo źródła

• rozumie zagadnienie tworzenia państw scentralizowanych na przykładzie losów zakonów rycerskich

• wyjaśnia jaką rolę odgrywają relacje kulturalne przy tworzeniu tożsamości narodowej

• dostrzega wagę wykształcenia w aktywności średniowiecznych władców

• rozumie pojęcia fałszerstwa i falsyfikatu

• rozumie pojęcia wiarygodności i autentyczności w ocenie przekazu źródłowego

• objaśnia podstawowe różnice między terytoriami Italii w XIII wieku

• rozumie pojęcie „unia personalna”

• zna zasady ustalania faktów

• zna zasady porządkowania faktów

• dostrzega różnice między dynamiką i rodzajami działań militarnych

• rozumie pojęcia: margrabia, prawo niemieckie, hołd


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Zna podstawowe warunki współpracy i konfliktów między narodami i państwami

Dostrzega rolę języka w kształtowaniu się wspólnoty społecznej, narodowej i państwowej

Umie wykazać jakie są podstawowe cechy społeczeństwa stanowego

Rozumie na czym polegają różnice ustrojowe w państwach późnego średniowiecza

Dostrzega nierówności społeczne i przyczyny, które leżą u ich podstaw

Widzi różnice między sprawną a nieudolną władzą państwową

Rozumie ponadczasowość motywacji ludzkich działań

Potrafi wskazać idee i ich wpływ na przeobrażenia ludzi i społeczeństw

Dostrzega postęp technologiczny i jego wpływ na zmiany w sposobie funkcjonowania człowieka

Widzi znaczenie języka i pisma dla kształtowania wspólnoty

Potrafi dostrzec znaczenie religii i duchowości w kształtowaniu postaw wspólnotowych

Metody dydaktyczne:

Analiza średniowiecznych tekstów źródłowych (opublikowanych i oryginalnych);

opis, pokaz, obserwacja;

mapa

Metody dydaktyczne podające:

- tekst programowany

Metody dydaktyczne poszukujące:

- obserwacji

Skrócony opis:

W ramach przedmiotu będą prezentowane i analizowane podstawowe źródła bądź ich fragmenty, kluczowe dla dziejów Europy i krajów basenu Morza Śródziemnego w okresie między V a XV wiekiem, zredagowane zarówno w języku łacińskim jak i w językach narodowych (zwłaszcza francuskim i niemieckim).

Pełny opis:

Wędrówki ludów

Ekspansja bizantyjska w VI wieku

Frankowie i ich państwo w V-IX wieku

Kościół rzymski w X-XII wieku

Cesarstwo i papiestwo do połowy XIII wieku

Lewantyńskie wyprawy krzyżowe

Zakony rycerskie w XII-XIV wieku

Francja w XI-XIII wieku

Anglia w XI-XIII wieku

Przemiany społeczno-polityczne Europy w XIV wieku

Przemiany kulturowe Europy w X-XV wieku

Wojna stuletnia

Literatura:

Literatura podstawowa:

B. Zientara, Historia powszechna średniowiecza

T. Manteuffel, Historia powszechna średniowiecza

R. Michałowski, Historia powszechna. Średniowiecze

S. Kwiatkowski, Średniowieczne dzieje Europy

Lieratura uzupełniająca:

J. Garbacik, Pieradzka, Teksty źródłowe do nauki historii powszechnej wieków średnich, Kraków 1974 (i n.)

Upadek cesarstwa rzymskiego i początki feudalizmu na zachodzie i w Bizancjum, oprac. M. H. Serejski, Warszawa 1954 (i n.)

J. Hauziński, Kraje i kultury śródziemnomorskie, Poznań 1990

Wiek V-XV, Warszawa 2002 (i n.)

Metody i kryteria oceniania:

Obecność i aktywne uczestnictwo w zajęciach;

Pisemny egzamin na ocenę z całości przerobionego materiału

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Sławomir Jóźwiak
Prowadzący grup: Sławomir Jóźwiak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin, 14 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Roman Czaja
Prowadzący grup: Anna Maleszka, Paweł Modrzyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin, 12 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Sławomir Jóźwiak
Prowadzący grup: Sławomir Jóźwiak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Roman Czaja
Prowadzący grup: Krzysztof Kwiatkowski, Anna Maleszka, Piotr Oliński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin, 16 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Roman Czaja
Prowadzący grup: Sławomir Jóźwiak, Krzysztof Kwiatkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Sławomir Jóźwiak
Prowadzący grup: Sławomir Jóźwiak, Krzysztof Kwiatkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.