Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Chrześcijaństwo średniowieczne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1202-OG-CHSR
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0222) Historia i archeologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Chrześcijaństwo średniowieczne
Jednostka: Instytut Historii i Archiwistyki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

brak

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot fakultatywny

Całkowity nakład pracy studenta:

godziny realizowane z udziałem nauczyciela (godz.):

udział w wykładach – 30 h

konsultacje indywidualne – 5 h

czas poświęcony na pracę indywidualną studenta (godz.):

- czytanie literatury – 5 h

- przygotowanie do zajęć – 10 h

- przygotowanie do zaliczenia – 10 h

Łącznie: 60 godz. (2 ECTS)


Efekty uczenia się - wiedza:

W1: zna genezę chrześcijaństwa

W2: zna prawne podstawy kształtowania się struktur kościelnych

W3: poznaje relacje między judaizmem a chrześcijaństwem

W4: zna historię papiestwa

W5: poznaje zasady monastycyzmu średniowiecznego

W6: poznaje główne nurty myśli teologicznej i filozoficznej

W7: poznaje zasady funkcjonowania i rolę uniwersytetów

W8: zna istotę schizmy wschodniej i zachodniej w chrześcijaństwie.

W9: poznaje przebieg wypraw krzyżowych

W10: zna różne ruchy religijne oraz zasady pobożności średniowiecznej

W11: zapoznaje się z najważniejszymi soborami powszechnymi i ich postanowieniami

W12: zna najważniejsze herezje średniowiecza i ich założeniaEfekty uczenia się - umiejętności:

U1: potrafi ukazać genezę chrześcijaństwa

U2: rozumie procesy chrystianizacyjne w państwach Europy

U3: rozróżnia reguły zakonne

U4: potrafi wskazać najważniejszych filozofów i teologów oraz scharakteryzować ich poglądy

U5: potrafi ukazać podstawy średniowiecznej religijności

U6: potrafi ukazać przyczyny i konsekwencje rewolucji husyckiej

U7: potrafi ukazać prawne podstawy funkcjonowania Kościoła

U8: umie wskazać na różnice między chrześcijaństwem wschodnim i zachodnim


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: potrafi lepiej rozumieć sytuację współczesnego chrześcijaństwa

K2: potrafi wskazać na przyczyny procesów laicyzacji współczesnego społeczeństwa

K3: ma podstawy do interpretacji współczesnych dokumentów Kościoła

K4: lepiej rozumie powstawanie


Metody dydaktyczne:

Metody dydaktyczne eksponujące - pokaz

Metody dydaktyczne podające - wykład problemowy


Metody dydaktyczne podające:

- wykład problemowy

Skrócony opis:

Wykład poświęcony jest pokazaniu rozwoju chrześcijaństwa od starożytności do końca średniowiecza. Zostaną w nim omówione zarówno przemiany instytucji kościelnych, jak i rozwój struktur organizacyjnych Kościoła wschodniego i zachodniego. W trakcie wykładu zostanie ponadto zaprezentowana myśl chrześcijańska – filozoficzna i teologiczna.

Pełny opis:

1. Kościół bizantyjski do końca V w.

2. Ukształtowanie się monastycyzmu.

3. Chrześcijaństwo a islam we wczesnym średniowieczu.

4. Papiestwo w Rzymie.

5. Chrześcijaństwo Franków i na Wyspach Brytyjskich oraz w czasach Ottonów.

6. Podstawy filozoficzne i teologiczne chrześcijaństwa we wczesnym średniowieczu.

7. Państwo i Kościół w średniowieczu. Spór i inwestyturę.

8. Schizma wschodnia i zachodnia w Kościele.

9. Chrześcijaństwo w Europie Środkowo-Wschodniej i Południowej.

10. Wyprawy krzyżowe i ich konsekwencje dla chrześcijaństwa.

11. Ruchy religijne i pobożność średniowieczna.

12. Teologia scholastyczna, uniwersytety, mistyka średniowieczna i devotio moderna.

13. Schizma zachodnia i kryzys papiestwa.

14. Rewolucja husycka.

15. Koncyliaryzm średniowieczny i sobory powszechne XV w.

16. Herezje

Literatura:

• Historia chrześcijaństwa, t.4-5, pod red. G. Dragon, P. Riche, A. Vouchez, Warszawa 1999-2001.

• Duchowość chrześcijańska, pod red. G. Mursella, Częstochowa 2004.

• Ch. Dawson, Formowanie się chrześcijaństwa, Warszawa 1987.

• Katolicyzm wczesnośredniowieczny, pod red. J. Kellera, Warszawa 1973.

• Katolicyzm średniowieczny, pod red. J. Kellera, Warszawa 1977.

• E. Gilson, Historia filozofii chrześcijańskiej w wiekach średnich, Warszawa 1987.

• B. Dumezil, Chrześcijańskie korzenie Europy, Kęty 2008.

• W. H. Carroll, Historia chrześcijaństwa, t.1 Narodziny chrześcijaństwa, Wrocław 2009.

• A. Vouchez, Duchowość średniowiecza, Gdańsk 2006.

• Zarys dziejów religii, pod red. J. Kellera i innych, Warszawa 1988.

• J. N. D. Kelly, Początki doktryny chrześcijańskiej, Warszawa 1988.

• Animarum kultura. Studia nad kulturą religijną na ziemiach polskich w średniowieczu, t.1 Struktury kościelno-publiczne, pod red. H. Manikowskiej, Warszawa 2008.

• Historia filozofii średniowiecznej, pod red. J. Legowicza, Warszawa 1979.

• Chrześcijaństwo w Polsce, pod red. J. Kłoczowskiego, Lublin 1992.

• J. Kłoczowski, Wspólnoty chrześcijańskie w tworzącej się Europie, Poznań 2003.

Metody i kryteria oceniania:

obecność na zajęciach i konsultacjach.

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład monograficzny, 30 godzin, 100 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Radzimiński
Prowadzący grup: Andrzej Radzimiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład monograficzny - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład monograficzny, 30 godzin, 100 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Radzimiński
Prowadzący grup: Andrzej Radzimiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład monograficzny - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład monograficzny, 30 godzin, 100 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Radzimiński
Prowadzący grup: Andrzej Radzimiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład monograficzny - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-1 (2023-01-18)