Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Archives, records, and culture: an introduction

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1202-OG-EN-ARCI
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0322) Bibliotekoznawstwo, informacja naukowa i archiwistyka Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Archives, records, and culture: an introduction
Jednostka: Instytut Historii i Archiwistyki
Grupy: Przedmioty ogólnouniwersyteckie
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Wymagania wstępne:

none

Całkowity nakład pracy studenta:

Contact hours with teacher:

- participation in lectures - 30 hrs

- consultations - 5 hrs


Self-study hours:

- preparation for lectures - 10 hrs

- web-based searches and tasks - 20 hrs

- reading literature - 10 hrs


Altogether: 75 hrs (3 ECTS)

Efekty uczenia się - wiedza:

Student

W1: knows basic archival terminology

W2: possesses basic knowledge about history of archives from the Western perspective

W3: describes roles and functions of contemporary archives


Efekty uczenia się - umiejętności:

Student

U1: can pose archival science among other scientific disciplines

U2: understands and can use the system of historical archives in Poland


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Student

K1: understands the importance of archival heritage as part of the cultural heritage

K2: respects archival heritage in all its complexity and social functions it plays

K3: respects the role of archives and archivists in contemporary knowledge society


Metody dydaktyczne:

Observation/demonstration teaching methods: display

Expository teaching methods: informative lecture, participatory lecture

Exploratory teaching methods: practical, project work


Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne poszukujące:

- projektu

Skrócony opis:

The aim of the course is introducing basic information about archival science as a scientific discipline, as well as short history of archives (from a cultural perspective) and the archival landscape in Poland and, more specifically, in Toruń.

Pełny opis:

1. Basic archival terminology

2. Archival science as a scientific discipline

3. Brief history of archives

4. What are archives for? Functions of archives

5. Archives as sources of power, knowledge, identity

6. Cultural meaning of archives - archives as centers of culture

7. Whom do archives serve? Development of access to archives

8. The archival landscape in Poland and in Toruń

Literatura:

Delsalle P., A History of archival practice, transl. by M. Proctor, Routledge, New York 2018.

Ketelaar E., Tacit narratives: the meaning of archives, “Archival Science”, 1, 2001, p. 131-141, https://doi.org/10.1007/BF02435644.

Millar L.A., Archives: principles and practices, 2nd ed., Facet Publishing, London 2017.

Posner E., Archives in the ancient world, Harvard Univ. Press, Cambridge 1972.

Research in the Archival Multiverse, ed. by A. Gilliland, S. McKemmish, A.J. Lau, Monash University Publishing, Clayton 2016, available at: https://www.oapen.org/search?identifier=628143.

Shepherd E., Yeo G., Managing records: a handbook of principles and practice, Facet Publishing, London 2003.

Metody i kryteria oceniania:

Assessment methods:

- presence

- activity during lectures

- assessment of web-based searches

Praktyki zawodowe:

not applicable

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład monograficzny, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Wiśniewska-Drewniak
Prowadzący grup: Magdalena Wiśniewska-Drewniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład monograficzny - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Wiśniewska-Drewniak
Prowadzący grup: Magdalena Wiśniewska-Drewniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Uwagi:

Link to the on-line part of the course on Moodle: https://moodle.umk.pl/course/view.php?id=4329

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Wiśniewska-Drewniak
Prowadzący grup: Magdalena Wiśniewska-Drewniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Uwagi:

SECOND HALF OF THE WINTER SEMESTER. First meeting - 4 December 2023. Mondays, 9:45 am - 1:15 pm

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0 (2023-11-21)