Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Geografia społeczno-ekonomiczna krajów bałtyckich

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1202-SB-GSEKB-S1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0532) Nauki o ziemi Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Geografia społeczno-ekonomiczna krajów bałtyckich
Jednostka: Instytut Historii i Archiwistyki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Podstawy geografii społeczno-ekonomicznej

Efekty uczenia się - wiedza:

Absolwent w zakresie wiedzy:

- zna położenie Krajów Bałtyckich na tle Europy i świata

- zna uwarunkowania rozwoju społeczno-ekonomicznego w/w państw ,

- zna zmiany i współczesną strukturę osadniczą i demograficzną w/w państw ,

- zna zmiany i współczesną strukturę przestrzenną rolnictwa, przemysłu i usług w wyżej wymienionych państwach.

Efekty uczenia się - umiejętności:

bsolwent w zakresie umiejętności:

- potrafi scharakteryzować kierunki przemian społeczno-demograficznych i gospodarczych w wyżej wymienionych państwach,

- potrafi analizować, oceniać i tworzyć syntezy dotyczące zagadnień społeczno-gospodarczych,

- potrafi wykorzystać źródła statystyczne, kartograficzne, opisowe, internetowe i inne zasoby cyfrowe przy ocenie, analizie i interpretacji zjawisk społeczno-gospodarczych;

- posiada umiejętności analizy i syntezy wybranych zagadnień społeczno-gospodarczych oraz wykrywania struktur społecznych i gospodarczych w w wyżej wymienionych państwach w ujęciu retrospektywnym i przyczynowo - skutkowym

Metody dydaktyczne:

wykład

Metody dydaktyczne podające:

- pogadanka
- wykład problemowy

Skrócony opis:

Geografia krajów bałtyckich

Pełny opis:

Położenie geograficzne i polityczne Krajów Baltyckich. Charakterystyka fizyczno-geograficzna w/w państw. Procesy i struktury ludnościowe oraz ich przestrzenne zróżnicowanie. Przemiany systemu osadniczego w/w państwach i ich uwarunkowania regionalne. Struktura i proces urbanizacji. Przemiany struktur gospodarczych: w sektorze rolnictwa, przemyśle i usługach. Baza surowcowa.Przekształcenia w strukturze własnościowej, branżowej, przestrzennej przemysłu, przemiany infrastrukturale. serwicyzacja gospodarki. Współpraca w/w państw z zagranicą, przemiany struktury kierunkowej i towarowej obrotów handlowychw/w krajów. Turystyka. Wybrane aspekty ochrony środowiska. Analiza i charakterystyka wybranych regionów społeczno - gospodarczych omawianych państw.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Krotofil, Daniela Szymańska, Stefania Środa-Murawska
Prowadzący grup: Daniela Szymańska, Stefania Środa-Murawska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 26 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Krotofil
Prowadzący grup: Daniela Szymańska, Stefania Środa-Murawska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-20 - 2024-09-30

Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Krotofil, Daniela Szymańska, Stefania Środa-Murawska
Prowadzący grup: Daniela Szymańska, Stefania Środa-Murawska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0 (2023-11-21)