Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Proseminarium

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1202-SB-P-S1 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0220) Nauki humanistyczne
Nazwa przedmiotu: Proseminarium
Jednostka: Instytut Historii i Archiwistyki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 LUB 3.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Brak wymagań wstępnych.

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

godziny kontaktowe przewidziane w planie studiów – 30 h

godziny konsultacji indywidualnych studenta – 5 h

czas poświęcony na pracę indywidualną:

- czytanie literatury i przygotowanie do zajęć – 10 h

- przygotowanie pracy proseminaryjnej – 5 h

Ogółem – 50 h


Efekty uczenia się - wiedza:

Opanował podstawową wiedzę ogólną z zakresu historii i kultury krajów regionu Morza Bałtyckiego. K_W01

Ma podstawową wiedzę o specyfice przedmiotowej i metodologicznej

badacza regionu Morza Bałtyckiego. K_W07

Zna terminologię z zakresu historii i kultury regionu Morza Bałtyckiego. K_W08

Zna podstawowe metody badawcze oraz narzędzia warsztatu badacza regionu bałtyckiego. K_W09

Zna różne źródła informacji. Rozumie ich przydatność w badaniach nad dziejami i współczesnością krajów bałtyckich. K_W11

Wie, że badania i debata niosą ze sobą nieustanne zmiany i rozwój poglądów. K_W14

W7: Wie o istnieniu odmiennych punktów widzenia na temat historii i kultury regionu bałtyckiego, determinowanych różnym podłożem kulturowym. K_W15

W8: Orientuje się w działalności i aktualnej ofercie współcześnie działających instytucji kultury, a zwłaszcza ośrodków upowszechniających i popularyzujących wiedzę na temat krajów regionu bałtyckiego. K_W18

W9: Posiada podstawową wiedzę o metodach upowszechniania wiedzy na temat krajów regionu Morza Bałtyckiego. K_W19

W10: Zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego. K_W20


Efekty uczenia się - umiejętności:

Zdobywa wiedzę w sposób uporządkowany i systematyczny pod kierunkiem opiekuna naukowego, przy zastosowaniu nowoczesnych technologii informacyjnych, technik pozyskiwania, klasyfikowania i analizowania informacji. K_U01

Potrafi wskazać, uzasadnić i omówić wzajemne relacje różnych kierunków badań nad dziejami regionu Morza Bałtyckiego. K_U02

Potrafi opanować i stosować pod kierunkiem opiekuna naukowego podstawowe Posiada umiejętności badawcze w zakresie historii i kultury regionu Morza Bałtyckiego. K_U03

Potrafi zdefiniować i zastosować w mowie i w piśmie podstawową terminologię w zakresie pracy badawczej, jak i popularyzacji wiedzy o regionie Morza Bałtyckiego. K_U04

Prezentuje efekty swojej pracy indywidualnej lub zespołowej w przejrzystej, usystematyzowanej formie z zastosowaniem różnorodnych, nowoczesnych metod i technik. K_U05

Potrafi formułować i uzasadniać własne opinie dotyczące ważnych zagadnień życia publicznego. K_U07


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Ma świadomość zakresu swojej wiedzy na temat przeszłości i kultury państw bałtyckich i umiejętności warsztatowych oraz rozumie potrzebę dalszego, ciągłego rozwoju kompetencji w zakresie znajomości tego regionu. K_K01

Ma świadomość wartości spuścizny kulturowej regionu Morza Bałtyckiego. K_K03

Uznaje i szanuje różnice punktów widzenia determinowane różnym podłożem kulturowym. Wykazuje niezależność i samodzielność myśli, szanując jednocześnie prawo innych osób do wykazywania tych samych cech. Jest zdolny do okazywania zrozumienia dla świata wartości i postaw ludzi w różnych okresach i kontekstach historycznych. K_K06

Docenia rolę przeszłości dla kształtowania więzi społecznych na poziomie regionalnym, narodowych i ponadnarodowym. K_K12


Metody dydaktyczne:

1.Seminaryjna;

2. Projekt

Metody dydaktyczne poszukujące:

- projektu
- seminaryjna

Skrócony opis:

Zajęcia będą obejmowały analizy tekstów źródłowych odnoszących się do różnych dziedzin życia społecznego, prawnego, gospodarczego i kulturalnego krajów regionu bałtyckiego w okresie średniowiecza. Ponadto studenci zaprezentują przygotowane referaty poświęcone zagadnieniom uzgodnionym na pierwszych zajęciach.

Pełny opis:

1.Charakterystyka źródeł odnoszących się do średniowiecznych dziejów krajów bałtyckich.

2.Analiza źródeł poświęconych następującym zagadnieniom:

- reguły wybranych zakonów

- początki państw i władztw terytorialnych

- chrystianizacja i kształtowanie się organizacji kościelnych

- społeczeństwa w państwach regionu bałtyckiego

- średniowieczna kultura w w państwach bałtyckich

- procesy gospodarcze w krajach regionu batyckiego

Literatura:

1.Zakon krzyżacki i jego państwo w Prusach. Wybór tekstów źródłowych, pod red. A.Radzimińskiego, Toruń 2005.

Metody i kryteria oceniania:

Podstawą zaliczenia będzie aktywny udział w analizach poszczególnych typów źródeł oraz przygotowanie i zaprezentowanie referatu na wybrany temat.

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Proseminarium, 30 godzin, 9 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Radzimiński
Prowadzący grup: Andrzej Radzimiński, Waldemar Rozynkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Proseminarium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin, 10 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Radzimiński
Prowadzący grup: Roman Czaja, Andrzej Radzimiński, Wiesław Sieradzan
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Proseminarium, 30 godzin, 8 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Radzimiński
Prowadzący grup: Piotr Pranke, Andrzej Radzimiński, Wiesław Sieradzan
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Proseminarium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Proseminarium, 30 godzin, 7 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Radzimiński
Prowadzący grup: Andrzej Radzimiński, Wiesław Sieradzan
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Proseminarium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.