Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Historia Skandynawii w XIX i XX w.

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1202-SB-S:HSXIXw-S1 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0222) Historia i archeologia
Nazwa przedmiotu: Historia Skandynawii w XIX i XX w.
Jednostka: Instytut Historii i Archiwistyki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 5.00
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Brak

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot fakultatywny

Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny realizowane z udziałem nauczyciela:

- udział w wykładach- 30 godz.

- konsultacje z nauczycielem - 5 godz.


czas poświęcony na pracę indywidualną studenta (godz.)

- czytanie literatury przedmiotu - 40 godz.

- przygotowanie do egzaminu - 50 godz.


w sumie 125 godz. = 5 pkt

Efekty uczenia się - wiedza:

Wiedza:

W1: zna konstytucję norweską z 1814r. - K_W01, K_W03

W2: rozumie wpływ wojen napoleońskich na losy państw skandynawskich - K_W-06, K_W08, K_W03

W3: zna przyczyny, przebieg i skutki konfliktu norwesko-szwedzkiego w XIX wiek- K_W01, K_W08, K_W03

W4: zna okoliczności ogłoszenia niepodległości przez Finlandię- K_W01, K_W08, K_W03

W5: zna przebieg wojny zimowej i kontynuacyjnej- K_W01, K_W08, K_W03

W6: zna okoliczności przystąpienia Danii i Norwegii do NATO- K_W04, K_W03


Efekty uczenia się - umiejętności:

U1:wyjaśnia genezę odzyskania przez Finlandię niepodległości- K_U01

U2: prezentuje na mapie sytuację polityczną w Skandynawii w XIX i XX w. - K_U01, K_U05

U3: charakteryzuje koncepcję uniwersytetów ludowych-K_U01, K_U05

U4: charakteryzuje politykę Rosji wobec Finlandii w XIX wieku - K_U01, K_U05

U5: charakteryzuje przemiany, jakie zaszły w społeczeństwie norweskim i fińskim w XIX wieku - K_U01, K_U05

U6: ocenia konstytucję Norwegii z 1814r. - K_U01, K_U05

U7: wymienia i ocenia przyczyny zerwania unii norwesko-szwedzkiej w 1905r. - K_U01, K_U05

U8: charakteryzuje program pierwszych partii politycznych w Skandynawii - K_U01, K_U05

U9: wyjaśnia przyczyny wybuchu wojny zimowej i kontynuacyjnej - K_U01, K_U05

U10: wyjaśnia dlaczego Dania i Norwegia przystąpiły do NATO - K_U01, K_U05

U11: opisuje plany hitlerowskich Niemiec wobec Skandynawii -K_U01, K_U05


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: czyta i interpretuje teksty źródłowe - K_K01

K2: potrafi współpracować w grupie- K_K02

K3: szanuje poglądy innych osób- K_K06


Metody dydaktyczne:

- wykład informacyjny

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład problemowy

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z historią państw skandynawskich w XIX i XX wieku. Zajęcia obejmują tematykę z zakresu historii politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej ze szczególnym uwzględnieniem okresu II wojny światowej.

Wymagania wstępne – dobra znajomość historii państw skandynawskich w poprzednich wiekach.

Pełny opis:

Zajęcia dotyczą historii regionu skandynawskiego w XIX i XX wieku i są realizowane w formie konwersatorium i wykładu. Zagadnienia z XIX wieku dotyczą przede wszystkim okresu wojen napoleońskich i ich wpływu na losy państw skandynawskich. Studenci dowiedzą się więc w jakich okolicznościach Dania zrezygnowała z Norwegii na rzecz Szwecji. Na konwersatorium studenci poznają szczegółowo konstytucję Norwegii z 1814 r. i przemiany jakie zaszły w społeczeństwie norweskim w XIX w. Poznają też okoliczności narastania konfliktu norwesko-szwedzkiego zakończonego zerwaniem unii w 1905r. Zajęcia poświecone historii Finlandii w XIX i XX wieku dotyczyć będą polityki Rosji wobec Wielkiego Księstwa Finlandii, ogłoszenia niepodległości przez Finlandię oraz wojny zimowej i kontynuacyjnej. Na konwersatorium studenci analizować będą pamiętniki marszałka Mannerheima z okresu wojny domowej.

Studenci dowiedzą się jakie plany miał A. Hitler wobec państw skandynawskich. Poznają również dylematy jakie towarzyszyły krajom skandynawskim po zakończeniu II wojny światowej

Literatura:

literatura podstawowa:

I. Andersson, Dzieje Szwecji, Warszawa 1967

A. Bereza-Jarociński, Zarys dziejów Norwegii, Warszawa 1991

T. Cieślak, Historia Finlandii, Wrocław 1983

T. Cieślak, Norwegia. Z dziejów XIX i XX wieku, Poznań 1970

T. Cieślak, Szwecja. Z dziejów XIX i XX wieku, Poznań 1969

T. Cieślak, Zarys historii najnowszej krajów skandynawskich, Warszawa 1978

W. Czapliński., Dzieje Danii nowożytnej (1500-1975), Warszawa 1982

W. Czapliński, Ruch oporu w Danii 1940-1945, Wrocław 1973

O. Jussila, S. Hentila, J. Nevakivi, Historia polityczna Finlandii 1809-1999, Kraków 2001

A. Kersten, Historia Szwecji, Wrocław 1973

T. Konecki, Skandynawia w drugiej wojnie światowej, Warszawa 2003

T. Konecki, Wojna radziecko-fińska 1939-1940, Warszawa 1998

C.G. Mannerheim, Wspomnienia, Warszawa 1996

B. Piotrowski, Tradycje jedności Skandynawii: od mitu wikińskiego do idei nordyckiej, Poznań 2006

B. Piotrowski, Walka Norwegów o rozwiązanie unii politycznej ze Szwecją (1884-1907), Poznań 1974

B. Piotrowski, Wojna radziecko-fińska (zimowa) 1939-1940, Poznań 1997

J. Semelin, Bez broni przeciw Hitlerowi, opór cywilny w Europie w latach 1939-1945, Lublin 2002

G. Szelągowska, Dania, Warszawa 2010.

G. Szelągowska, Poddany i obywatel: stowarzyszenia społeczne w Danii w dobie transformacji ustrojowej w XIX wieku, Warszawa 2002

J. Żmudzki, Finlandia w polityce wielkich mocarstw 1939-1944, Przemyśl 1998

Metody i kryteria oceniania:

Metody oceniania:

egzamin pisemny - W01,W03, U01, U02)

Kryteria oceniania:

- wykład - egzamin pisemny w formie testu (pytania otwarte)

ndst 0%-50%

dst - 51-60%

dst plus - 61-70%

db - 71-80

db plus - 81-90%

bdb - 91-100%

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 18 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Magda Gawinecka-Woźniak
Prowadzący grup: Magda Gawinecka-Woźniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Magda Gawinecka-Woźniak
Prowadzący grup: Magda Gawinecka-Woźniak, Tomasz Kempa
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 26 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Magda Gawinecka-Woźniak
Prowadzący grup: Magda Gawinecka-Woźniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Magda Gawinecka-Woźniak
Prowadzący grup: Magda Gawinecka-Woźniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.