Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ustrój i systemy parlamentarne krajów skandynawskich

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1202-SB-S:USP-S1 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie
Nazwa przedmiotu: Ustrój i systemy parlamentarne krajów skandynawskich
Jednostka: Instytut Historii i Archiwistyki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 1.00
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

brak

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot fakultatywny

Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny realizowane z udziałem nauczyciela:

- udział w zajęciach - 30 godzin

Efekty uczenia się - wiedza:

W1: zna strukturę naczelnych władz państwa w krajach skandynawskich – K_W01, K_W03, K_W06

W2: zna cechy charakterystyczne obowiązujących konstytucji skandynawskich - K_W01, K_W03, K_W06

W3: zna system wyborczy państw skandynawskich - K_W01, K_W03, K_W06

W4: zna systemy władz lokalnych - K_W01, K_W03, K_W06

W5: zna kompetencje naczelnych władz państwowych w Skandynawii - K_W01, K_W03, K_W06


Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: potrafi porównać systemy rządów poszczególnych państw skandynawskich – K_U01, K_U02, K_U04

U2: potrafi scharakteryzować konstytucję poszczególnych państw skandynawskich - K_U01, K_U02

U3: przygotowuje referat na wybrany temat – K_U04, K_U5, K_U06

U4: opisuje systemy władz lokalnych w krajach skandynawskichEfekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: potrafi współpracować w grupie – K_K02

K2: szanuje poglądy innych osób – K_K06

K3: rozumie potrzebę dalszego pogłębiania swojej wiedzy – K_K01


Metody dydaktyczne:

pokaz, pogadanka, wykład konwersatoryjny, praca z tekstem źródłowym

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- pogadanka
- wykład konwersatoryjny

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z ustrojami parlamentarnymi i systemami rządów krajów skandynawskich.

Pełny opis:

Na zajęciach zostanie przedstawiona ewolucja instytucji ustrojowych wszystkich państw skandynawskich, wraz z uwzględnieniem specyficznych stosunków etnicznych i kulturowych. Analizowane będą konstytucje i podstawowe akty ustrojowe Danii, Szwecji, Norwegii i Finlandii. Zwrócona będzie uwaga na podobieństwa i zróżnicowania instytucji prawno-ustrojowych państw tego regionu.

Studenci powinni posiadać dobrą znajomość historii poszczególnych państw skandynawskich.

Na zajęciach analizowane będą konstytucje państw skandynawskich.

Literatura:

A. Bereza – Jarociński, Zarys dziejów Norwegii, Warszawa 1991

T. Cieślak, Zarys historii najnowszej krajów skandynawskich, Warszawa 1978

T. Cieślak, Historia Finlandii, Wrocław-Warszawa-Kraków 1983

W. Czapliński, Dzieje Danii nowożytnej, 1500-1975, Warszawa 1975

M. Grzybowski, Dania. Zarys systemu ustrojowego, Kraków 2017

M. Grzybowski, Konstytucja Danii, Wrocław- Warszawa-Kraków 1982

M. Grzybowski, Norwegia. Zarys systemu ustrojowego, Kraków 2015.

M. Grzybowski, Współczesny parlamentaryzm skandynawski, Kraków-Warszawa 1988

M. Grzybowski, Systemy polityczne współczesnej Skandynawii, Warszawa 1989

M. Grzybowski, Folketing – parlament Królestwa Danii, Warszawa 1993

M. Grzybowski, Dania. Zarys systemu ustrojowego, Kielce 1996

J. Osiński, Konstytucja Królestwa Norwegii, warszawa 1996

J. Osiński, Parlament i rząd w Królestwie Norwegii, Warszawa 1994

J. Osiński, Storting – parlament Królestwa Norwegii, Warszawa 1993

S. Sagan, Współdziałanie parlamentu i rządu w Królestwie Szwecji, Katowice 1991

S. Sagan, Riksdag – parlament Królestwa Szwecji, Warszawa 1992

S. Sagan, Ustrój polityczny Szwecji, Katowice 1994

Metody i kryteria oceniania:

Na ostateczną ocenę studenta składa się jego aktywność na zajęciach oraz ocena z kolokwium (K_W01, K_W03, K_W06, K_U01, K_U02, K_U04).

Skala ocen z kolokwium:

91%-100% - bardzo dobry

81%-90% - dobry plus

71%-80% - dobry

61%-70% - dostateczny plus

51%-60% - dostateczny

0%-50% - niedostateczny

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 12 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Magda Gawinecka-Woźniak
Prowadzący grup: Magda Gawinecka-Woźniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 18 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Magda Gawinecka-Woźniak, Jarosław Kłaczkow
Prowadzący grup: Magda Gawinecka-Woźniak, Jarosław Kłaczkow
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 22 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Pranke
Prowadzący grup: Piotr Pranke
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 22 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Magda Gawinecka-Woźniak
Prowadzący grup: Magda Gawinecka-Woźniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.