Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Współczesne problemy społeczno-gospodarcze Skandynawii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1202-SB-S:WPSG-S1 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0222) Historia i archeologia
Nazwa przedmiotu: Współczesne problemy społeczno-gospodarcze Skandynawii
Jednostka: Instytut Historii i Archiwistyki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 5.00
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Brak

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot fakultatywny

Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny realizowane z udziałem nauczyciela:

- udział w wykładach - 30 godzin

- konsultacje z nauczycielem - 5 godzin


Czas wymagany do przygotowania się do uczestnictwa w procesie oceniania:

- czytanie literatury przedmiotu - 45 godzin

- przygotowanie do egzaminu - 45 godzinw sumie 125 godzin = 5 pkt

Efekty uczenia się - wiedza:

W1: zna dylematy przed jakimi stanęły państwa skandynawskie po II wojnie światowej - K_W01, K_W02, K_W05

W2: zna genezę skandynawskiego państwa opiekuńczego- K_W01, K_W02, K_W08

W3: zna sytuację mniejszości narodowych w Skandynawii - K_W01, K_W02

W4: zna najważniejsze gałęzie przemysłu państw skandynawskich - K_W01, K_W02Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: wyjaśnia stosunek państw skandynawskich do integracji europejskiej - K_U01, K_U04

U2: opisuje skandynawski model państwa opiekuńczego - K_U05, K_U04, k_U02

U4: porównuje stosunek państw skandynawskich do mniejszości narodowych - K_U05, K_U04

U5: opisuje skandynawski model rodziny - K_U05, K_U04

U6: opisuje przemiany gospodarcze w krajach skandynawskich po II wojnie światowej - K_U05, K_U04Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: rozumie potrzebę pogłębiania swojej wiedzy - K_K01

K2: potrafi współpracować w grupie - K_K02

K3: szanuje poglądy innych osób i potrafi bronić swojego zdania w dyskusji - K_K06


Metody dydaktyczne:

Metody dydaktyczne eksponujące - pokaz

Metody dydaktyczne podające - wykład problemowy


Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- wykład problemowy

Skrócony opis:

Zajęcia dotyczą najważniejszych problemów politycznych, społecznych i gospodarczych państw skandynawskich w drugiej połowie XX wieku i na początku XXI wieku.

Pełny opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z najważniejszymi problemami państw skandynawskich w drugiej połowie XX wieku i na początku XXI wieku. Zajęcia obejmują tematykę z zakresu historii politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Studenci poznają dylematy polityki zagranicznej państw skandynawskich po zakończeniu i wojny dotyczące np. przyjęcia Planu Marshalla, przystąpienia do NATO. Zagadnienia polityczne dotyczyć będą integracji państw skandynawskich a także ich stosunku do integracji europejskiej. Wśród kwestii społecznych znajdą się przemiany społeczeństw skandynawskich po II wojnie światowej, skandynawski model rodziny, problem imigrantów i wielokulturowości. Osobnym zagadnieniem będzie przedstawienie genezy skandynawskiego modelu państwa opiekuńczego

Literatura:

A. Bereza- Jarociński, Zarys dziejów Norwegii, Warszawa 1991

T. Cieślak ,Zarys historii najnowszej krajów skandynawskich, Warszawa 1978

W. Czapliński, Dzieje Danii nowożytnej 1500-1975, Warszawa 1982

M. Grzybowski ,Współczesny parlamentaryzm skandynawski, Kraków-Warszawa 1988

O. Jussila, S. Hentila, J. Nevakivi, Historia polityczna Finlandii 1809-1999, Kraków 2001

E. Olszewski, Polacy w Skandynawii, Lublin 1997

B. Piotrowski, Tradycje jedności Skandynawii: od mitu wikińskiego do idei nordyckiej, Poznań 2008.

G. Szelągowska, Dania, Warszawa 2010.

B. Szordykowska, Historia Finlandii, Warszawa 2011

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny z tematyki omawianej na zajęciach i zalecanej literatury (test otwarty i zamknięty) - W01, W02, W05, U01, U02, U04, U05)

Kryteria oceniania:

ndst - 0-50%

dst- 51-60%

dst plus- 61-70%

db- 71-80%

db plus- 81- 90%

bdb- 91-100%

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 12 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Magda Gawinecka-Woźniak
Prowadzący grup: Magda Gawinecka-Woźniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 18 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Magda Gawinecka-Woźniak
Prowadzący grup: Magda Gawinecka-Woźniak, Janusz Małłek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Pełny opis:

Tematyka wykładów.

1. Narodziny nordyckiej strategii - skandynawska neutralność. Geneza paradygmatu neutralności. Neutralność polityczna w II połowie XX i początkach XXI wieku.

2. Zmiażdżenie skandynawskiej neutralności w czasie II wojny światowej (agresja Niemiec na Danię i Norwegię w roku 1940 i okupacja tych krajów; atak ZSRR na Finlandię). Neutralność Szwecji.

3. Ku integracji politycznej i gospodarczej Skandynawii, od Rady Nordyckiej (1952) do wspólnoty europejskiej: Dania członkiem EWG (1973) a potem Unii Europejskiej (1993), Szwecja (1995), Finlandia (1995). Członkami EFTY (1960), po wystąpieniu Szwecji i Finlandii, pozostała Norwegia i Islandia.

4. Dylematy zapewnienia bezpieczeństwa krajów skandynawskich. Dania, Norwegia i Islandia w NATO (1949), Szwecja i Finlandia państwami neutralnymi.

5. Model państwa opiekuńczego w Skandynawii, jego apogeum, porażka i odnowa.

6. Współczesne trendy w rozwoju kultury Skandynawii.

7. Stosunki polityczne, gospodarcze i kulturalne polsko-skandynawskie w latach 1945-2019.

Literatura:

Tadeusz Konecki, Skandynawia w II wojnie światowej, KiW, Warszawa 2003.

Magne Skodvin, Universitetsforlaget, Norden eller NATO, Oslo 1971.

Marian Grzybowski, Systemy polityczne współczesnej Skandynawii, PWN, Warszawa 1989.

Bernard Piotrowski, Integracja Skandynawii. Od Rady Nordyckiej do wspólnoty europejskiej, Wyd. Nauk. UAM, Poznań 2006.

Bernard Piotrowski, Tradycje jedności Skandynawii: od mitu wikińskiego do idei nordyckiej, Wyd. Nauk. UAM , Poznań 2006.

Bernard Piotrowski, Skandynawia powojenna w cieniu państwa opiekuńczego 1944-1975, Wyd. Nauk. UAM, Poznań 2015.

Bernard Piotrowski, Skandynawia współczesna w poszukiwaniu nowych dróg rozwoju 1975-2014, Wyd. Nauk. UAM, Poznań 2015.

Zbigniew M. Klepacki, Rada Nordycka a współpraca i integracja państw skandynawskich, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, Warszawa 1976.

Ryszard Ławniczak, EFTA a integracja Europy Zachodniej, Instytut Zachodni, Poznań 1971.

Zbigniew M. Klepacki, Ryszard Ławniczak, Współczesna Szwecja, Wiedza Powszechna, Warszawa 1974.

Współczesna Skandynawia, (opr. zbiorowe), KiW, Warszawa 1974.

Wit Jan Wójtowicz, Tradycje i współczesność socjaldemokracji szwedzkiej, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 1980.

Katarzyna Zyśk, Norwegia wobec rozszerzenia NATO a państwa Europy Środkowej, ze szczególnym uwzględnieniem Polski w latach 1989-1999, Roczniki TNT w Toruniu, Toruń 2008.

Konstytucja Królestwa Danii, tłumaczenie i wstęp Marian Grzybowski, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2002.

Konstytucja Finlandii z 1999 roku, tłumaczenie i wstęp Tomasz Osiński, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2003.

Konstytucja Królestwa Norwegii, tłumaczyli i wstępem opatrzyli Andrzej Matan i Stanisław Sagan, Ossolineum, Wrocław 1989.

Konstytucja Królestwa Szwecji, tłumaczenie Krzysztof Dembiński, Marian Grzybowski, wstęp Marian Grzybowski, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2000.

Konstytucja Republiki Islandii, tłumaczenie i wstęp Joachim Osiński, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2009.

Magdalena Gawinecka-Woźniak, Polska-Dania: stosunki dwustronne w latach 1945-1968, Wydawnictwo UMK, Toruń 2015.

Emilia Denkiewicz-Szczepaniak, Norwegia na drodze dylematów i przemian 1945-1949, TNT, Toruń 1992.

Zenon Ciesielski, Dzieje kultury skandynawskiej, t. II., Mapress, Gdańsk 2016.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 22 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Magda Gawinecka-Woźniak
Prowadzący grup: Magda Gawinecka-Woźniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 22 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Magda Gawinecka-Woźniak
Prowadzący grup: Magda Gawinecka-Woźniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.