Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Dzieje i współczesność architektury obronnej i inżynierii wojskowej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1202-W-DWAO-S1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0222) Historia i archeologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Dzieje i współczesność architektury obronnej i inżynierii wojskowej
Jednostka: Instytut Historii i Archiwistyki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

brak

Rodzaj przedmiotu:

kanon

Efekty uczenia się - wiedza:

Student:

- posiada wiedzę na temat rozwoju architektury obronnej w zachodnioeuropejskim kręgu kulturowym oraz zna czynniki wpływające na ten rozwój,

- posiada wiedzę na temat wykorzystywania i wpływu różnych form architektury obronnej w działaniach wojennych w różnych epokach historycznych,

- potrafi wskazać na znaczenie inżynierii wojskowej i architektury obronnej w działaniach wojennych oraz interpretuje przebieg tych ostatnich w kontekście architektury obronnej i inżynierii wojskowej.Efekty uczenia się - umiejętności:

Student

- potrafi czytać i analizować plany i mapy przedstawiające różnego rodzaju dzieła fortyfikacyjne;

- potrafi analizować i interpretować różnego rodzaju wizualizacje (rysunki, szkice, profile itd.) różnorodnych dzieł fortyfikacyjnych oraz elementów i urządzeń obronnych.

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Student potrafi pracować w grupie i prezentować wyniki tej, pracy w sposób uporządkowany.

Metody dydaktyczne:

oznaczone poniżej

Metody dydaktyczne podające:

- opis
- pogadanka
- wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- referatu

Skrócony opis:

Podstawowym celem zajęć jest dokonanie przeglądu różnorodnych historycznych form fortyfikacji stałych i polowych na obszarze kontynentu europejskiego. Przedział chronologiczny obejmuje okres od cywilizacji antycznych przez średniowiecze i czasy wczesnonowożytne po epokę przemysłową.

Pełny opis:

Podstawowym celem zajęć jest dokonanie przeglądu różnorodnych historycznych form fortyfikacji stałych i polowych na obszarze kontynentu europejskiego. Przedział chronologiczny obejmuje okres od cywilizacji antycznych (mykeńska, grecka, rzymska, celtycka) przez średniowiecze i czasy wczesnonowożytne po epokę przemysłową i informatyczną. Poza pozyskiwaniem wiedzy w warunkach bibliotecznych przewidziane są również zajęcia w terenie, a to z uwagi na fakt, że Toruń i okolice obejmują interesującą koncentracje pozostałości architektury militarnej z kilku epok.

Całość zajęć składa się z następujących bloków tematycznych:

1. Wstęp do nauki o fortyfikacji. Podstawowa terminologia fortyfikacyjna i inżynieryjna.

2. Rzymska architektura obronna - limites i castra.

3. Łacińska architektura obronna pełnego i późnego średniowiecza jako efekt oddziaływania czynników endo- i egzogenicznych: zamki i miasta warowne (XI-XV w.).

4. Fenomen wczesnonowożytnej twierdzy bastionowej. Fortyfikacje polowe XV-XVIII w.

5. Nowe formy umocnień stałych w epoce przemysłowej (XIX i 1. połowa XX w.). Od zamkniętych obwodów do linii fortyfikacyjnych.

6. Wzrost roli fortyfikacji polowych w wojnie epoki przemysłowej - I i II wojny światowe.

Literatura:

Podstawowa literatura:

- Bochenek Ryszard, Od muru chińskiego do linii Maginota (50 wieków historii fortyfikacji), Warszawa 1964

- Fuglewicz Stefan, Ilustrowana historia fortyfikacji, Warszawa 1991

- Rogalski Marian, Zaborowski Maciej, Fortyfikacja wczoraj i dziś, Warszawa 1978

- Kajzer Leszek, Zamki i społeczeństwo. Przemiany architektury i budownictwa obronnego w Polsce w X‒XVIII wieku, Łódź 1993

- Kajzer Leszek, Dzieje zamków w Polsce, [w:] Leszek Kajzer, Stanisław Kołodziejski, Jan Salm, Leksykon zamków w Polsce, red. Leszek Kajzer, Warszawa 2010, s. 13‒75

- Polska technika wojskowa do 1500 roku, red. Andrzej Nadolski, Z dziejów nauki i techniki, t. 1, Warszawa 1994

- Dybaś Bogusław, Fortece Rzeczypospolitej. Studium z dziejów budowy fortyfikacji stałych w państwie polsko-litewskim w XVII wieku, Roczniki Towarzystwa Naukowego w Toruniu, t. 88, z. 2, Toruń 1998

- Bastejowe fortyfikacje w Polsce, red. Edmund Małachowicz, Prace naukowe Instytutu Historii Architektury, Sztuki i Techniki Politechniki Wrocławskiej, nr 9, seria: Studia i Materiały, nr 3, Wrocław 1975

- Kleczke Karol, Wyszyński Władysław, Fortyfikacja stała, Warszawa 1937 (wyd. I); Oświęcim 2014 (wyd. II)

- Alexandrowicz-Witold Aleksander, Rozwój historyczny fortyfikacji w zarysie, Toruń 1924 (wyd. I); Oświęcim 2010 (wyd. II)

- Twierdze i działania wojenne na ziemiach polskich w czasie I wojny światowej. Materiały z międzynarodowej konferencji naukowej zorganizowanej w ramach krajowego programy Ministerstwa Kultury i Sztuki „Ochrona i konserwacja architektury obronnej”, Osowiec-Twierdza, 16‒18 październik 1998 r., red. Adam Cz. Dobroński, Jarosław Chorzępa, Anatol Wap, Białystok‒Przasnysz 2000

- Kaufmann Joseph E., Fortyfikacje Trzeciej Rzeszy. Niemieckie umocnienia i systemy obrony w II wojnie światowej, tłum. Sławomir Kędzierski, Poznań 2011

- Chorzępa Jarosław, Fortyfikacje, Warszawa 2007

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę końcową składają się:

- ocena końcowego sprawdzianu pisemnego;

- ocena sprawdzianów cząstkowych;

- ocena aktywności na zajęciach;

- ocena poziomu przedstawionego na zajęciach krótkiego referatu ustnego.

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 9 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Kwiatkowski
Prowadzący grup: Krzysztof Kwiatkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 6 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Kwiatkowski
Prowadzący grup: Krzysztof Kwiatkowski
Strona przedmiotu: https://moodle.umk.pl/WNH/course/view.php?id=254
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Podstawowym celem zajęć jest dokonanie przeglądu różnorodnych historycznych form fortyfikacji stałych i polowych na obszarze kontynentu europejskiego. Przedział chronologiczny obejmuje okres od cywilizacji antycznych przez średniowiecze i czasy wczesnonowożytne po epokę przemysłową.

Pełny opis:

Podstawowym celem zajęć jest dokonanie przeglądu różnorodnych historycznych form fortyfikacji stałych i polowych na obszarze kontynentu europejskiego. Przedział chronologiczny obejmuje okres od cywilizacji antycznych (mykeńska, grecka, rzymska, celtycka) przez średniowiecze i czasy wczesnonowożytne po epokę przemysłową i informatyczną. Poza pozyskiwaniem wiedzy w warunkach bibliotecznych przewidziane są również zajęcia w terenie, a to z uwagi na fakt, że Toruń i okolice obejmują interesującą koncentracje pozostałości architektury militarnej z kilku epok.

Całość zajęć składa się z następujących bloków tematycznych:

1. Wstęp do nauki o fortyfikacji. Podstawowa terminologia fortyfikacyjna i inżynieryjna.

2. Rzymska architektura obronna - limites i castra.

3. Łacińska architektura obronna pełnego i późnego średniowiecza jako efekt oddziaływania czynników endo- i egzogenicznych: zamki i miasta warowne (XI-XV w.).

4. Fenomen wczesnonowożytnej twierdzy bastionowej. Fortyfikacje polowe XV-XVIII w.

5. Nowe formy umocnień stałych w epoce przemysłowej (XIX i 1. połowa XX w.). Od zamkniętych obwodów do linii fortyfikacyjnych.

6. Wzrost roli fortyfikacji polowych w wojnie epoki przemysłowej - I i II wojny światowe.

Literatura:

Podstawowa literatura:

- Bochenek Ryszard, Od muru chińskiego do linii Maginota (50 wieków historii fortyfikacji), Warszawa 1964

- Fuglewicz Stefan, Ilustrowana historia fortyfikacji, Warszawa 1991

- Rogalski Marian, Zaborowski Maciej, Fortyfikacja wczoraj i dziś, Warszawa 1978

- Kajzer Leszek, Zamki i społeczeństwo. Przemiany architektury i budownictwa obronnego w Polsce w X‒XVIII wieku, Łódź 1993

- Kajzer Leszek, Dzieje zamków w Polsce, [w:] Leszek Kajzer, Stanisław Kołodziejski, Jan Salm, Leksykon zamków w Polsce, red. Leszek Kajzer, Warszawa 2010, s. 13‒75

- Polska technika wojskowa do 1500 roku, red. Andrzej Nadolski, Z dziejów nauki i techniki, t. 1, Warszawa 1994

- Dybaś Bogusław, Fortece Rzeczypospolitej. Studium z dziejów budowy fortyfikacji stałych w państwie polsko-litewskim w XVII wieku, Roczniki Towarzystwa Naukowego w Toruniu, t. 88, z. 2, Toruń 1998

- Bastejowe fortyfikacje w Polsce, red. Edmund Małachowicz, Prace naukowe Instytutu Historii Architektury, Sztuki i Techniki Politechniki Wrocławskiej, nr 9, seria: Studia i Materiały, nr 3, Wrocław 1975

- Kleczke Karol, Wyszyński Władysław, Fortyfikacja stała, Warszawa 1937 (wyd. I); Oświęcim 2014 (wyd. II)

- Alexandrowicz-Witold Aleksander, Rozwój historyczny fortyfikacji w zarysie, Toruń 1924 (wyd. I); Oświęcim 2010 (wyd. II)

- Twierdze i działania wojenne na ziemiach polskich w czasie I wojny światowej. Materiały z międzynarodowej konferencji naukowej zorganizowanej w ramach krajowego programy Ministerstwa Kultury i Sztuki „Ochrona i konserwacja architektury obronnej”, Osowiec-Twierdza, 16‒18 październik 1998 r., red. Adam Cz. Dobroński, Jarosław Chorzępa, Anatol Wap, Białystok‒Przasnysz 2000

- Kaufmann Joseph E., Fortyfikacje Trzeciej Rzeszy. Niemieckie umocnienia i systemy obrony w II wojnie światowej, tłum. Sławomir Kędzierski, Poznań 2011

- Chorzępa Jarosław, Fortyfikacje, Warszawa 2007

Uwagi:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 10 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Vadzim Anipiarkou, Maciej Krotofil
Prowadzący grup: Vadzim Anipiarkou
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0 (2023-11-21)