Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Muzealnictwo wojskowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1202-W-MW-S1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0222) Historia i archeologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Muzealnictwo wojskowe
Jednostka: Instytut Historii i Archiwistyki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Podstawowe wiadomości na temat roli muzeów oraz wiedza na temat historii powszechnej.

Całkowity nakład pracy studenta:

30 godzin zajęć

60 godzin przeznaczonych na pracę własną.

Efekty uczenia się - wiedza:

Student ma wiedzę na temat roli muzeuów i problemów muzealnictwa wojskowego.

Efekty uczenia się - umiejętności:

Student orientuje się w działalności wystawienniczej, wydawniczej, konserwatorskiej muzeów.

Student orientuje się w sieci muzeów wojskowych w Polsce i na świecie.

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Student ma świadomość konieczności ustawicznego kształcenia się.

Student umie współpracować w grupie.

Metody dydaktyczne:

Wykład, opis, opowiadanie, pokaz, ćwiczeniowa, obserwacji.

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- opis
- opowiadanie
- pogadanka

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- obserwacji

Skrócony opis:

Zajęcia przewidują następujące treści kształcenia: historia muzealnictwa wojskowego, dzieje kolekcjonerstwa wojskowego w Polsce i na świecie, sieć muzeów wojska w Polsce i w Europie, struktura muzeów wojska w Polsce (gromadzenie i opracowywanie zbiorów, konserwacja, działalność wystawiennicza, edukacja muzealna), funkcje społeczne muzeów wojska, cele upamiętniania wydarzeń militarnych, sposoby upamiętniania poległych i ofiar wojen, polityka historyczna, rola otwartych muzeów wojska (twierdze, pola bitewne, etc.), handel i obrót dziełami sztuki militarnej, ochrona dóbr kultury i akty prawne dotyczące muzeów wojska i kolekcjonerstwa wojskowego (legalność i nielegalność indywidualnych poszukiwań militariów), warsztat muzealny, jak zwiedzać i ocenić wystawę muzealną (praktyczne pisanie recenzji), wiedza na temat bibliografii muzealnej, ćwiczenia praktyczne (zwiedzanie sal wystawowych i zaplecza muzeum wojska).

Pełny opis:

1. Wprowadzenie do tematyki: ustawa o muzeach, działalność muzeów w zakresie historii wojskowej, gromadzenie i ekspozycja zbiorów, rejestracja walorów, zakup, działalność naukowa i popularyzatorska, miejsce muzealnictwa wojskowego w strukturze muzeów w Polsce.

Literatura:

- Ustawa o muzeach, prezentacja jednego wybranego muzeum wojskowego w zakresie różnorodnej działalności

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20190000917/T/D20190917L.pdf

2. Zarys historii muzealnictwa w Polsce

Literatura:

- Cała grupa: St. Lorentz, Przewodnik po muzeach i zbiorach w Polsce, Warszawa 1982, roz.: Muzea i zbiory w Polsce, s. 11-44.

Prezentacje:

a/ Zbiory Izabeli Czartoryskiej w Puławach

b/ Muzeum Okręgowego w Toruniu http://docplayer.pl/5806291-Dzieje-muzeum-okregowego-w-toruniu-1861-2011.html

3. Muzea wojskowe w Polsce

Cała grupa

- Prezentacja wybranego muzeum: https://www.museo.pl/content/blogsection/53/177/

- zarys ogólny muzealnictwa wojskowego w Polsce: dwie współpracujące ze sobą osoby

4. Muzea broni pancernej Polska i świat

- cała grupa prezentacja wybranego muzeum Polska i świat

zarys ogólny - dwie współpracujące ze sobą osoby

5. Muzea lotnictwa Polska i świat

- Cała grupa: -prezentacja wybranego muzeum Polska i świat

- zarys ogólny - dwie współpracujące ze sobą osoby

6. Muzea Marynarki Wojennej Polska i świat

Cała grupa: -prezentacja wybranego muzeum Polska i świat

- zarys ogólny - dwie współpracujące ze sobą osoby:

7. Pola bitewne, cmentarze wojenne, pomniki

- zarys ogólny problematyki – cała grupa

- prezentacja wybranych przykładów: 3 osoby

8. Muzealnictwo wojskowe i polityka

-kontrowersje wokół powstania muzeów: Powstania Warszawskiego, Muzeum II wojny światowej, Muzeum Westerplatte, Muzeum Wschodniej Rzeczypospolitej

9. Ochrona dzieł sztuki w okresie pokoju i w czasie działań wojennych. Straty wojenne – zbiory prywatne i państwowe w Polsce

- straty Muzeum w Toruniu:

http://cennebezcenne.pl/wp-content/uploads/2020/05/2020-1-2-MARKOWSKA.pdf

- strona Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

10. Wizyta w Muzeum Artylerii Toruń*

11. Wizyta w Muzeum Sztuki Orientalnej w Toruniu (Dom pod Gwiazdą) lekcja muzealna *

12. Wizyta w Muzeum Historii Torunia (Dom Eskenów) *

13. Wizyta w Muzeum Fortyfikacji /Muzeum Podróżników (opcjonalnie) *

14. Zbiory malarstwa batalistycznego w Polsce *

15. Wojna i sztuka. Losy polskich zbiorów muzealnych w czasie II wojny światowej – zaliczenie prac semestralnych

- pokaz prac semestralnych

- oddanie recenzji z wystaw muzealnych

- podsumowanie zajęć

• Uwaga: wizyty w muzeach uzależnione od sytuacji epidemicznej – opcjonalnie wizyta wirtualna w różnych placówkach muzealnych

Zajęcia przewidują następujące treści kształcenia:

historia muzealnictwa wojskowego,

dzieje kolekcjonerstwa wojskowego w Polsce i na świecie,

sieć muzeów wojska w Polsce i w Europie,

struktura muzeów wojska w Polsce (gromadzenie i opracowywanie zbiorów,

konserwacja,

działalność wystawiennicza,

edukacja muzealna),

funkcje społeczne muzeów wojska, cele upamiętniania wydarzeń militarnych,

sposoby upamiętniania poległych i ofiar wojen,

polityka historyczna, rola otwartych muzeów wojska (twierdze, pola bitewne, etc.),

handel i obrót dziełami sztuki militarnej,

ochrona dóbr kultury i akty prawne dotyczące muzeów wojska i kolekcjonerstwa wojskowego (legalność i nielegalność indywidualnych poszukiwań militariów),

warsztat muzealny, jak zwiedzać i ocenić wystawę muzealną (praktyczne pisanie recenzji),

wiedza na temat bibliografii muzealnej, ćwiczenia praktyczne (zwiedzanie sal wystawowych i zaplecza muzeum wojska).

Literatura:

Czasopisma: ,,Muzealnictwo Wojskowe", czasopisma muzealne.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena pracy i aktywności studenta, praca semestralna - esej na temat: Wojna i sztuka

Praktyki zawodowe:

Przygotowanie do praktyki zawodowej w muzeum.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 12 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Michaluk
Prowadzący grup: Dorota Michaluk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 7 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Michaluk
Prowadzący grup: Dorota Michaluk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 12 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Michaluk
Prowadzący grup: Dorota Michaluk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)