Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Socjologia wojska

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1202-W-SW-S2
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0314) Socjologia i kulturoznawstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Socjologia wojska
Jednostka: Instytut Historii i Archiwistyki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 5.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

brak

Efekty uczenia się - wiedza:

W01 - student zna kategorie pojęciowe i metody badawcze stosowane w socjologii wojska

W02 - student zna historię subdyscypliny socjologii wojska

Efekty uczenia się - umiejętności:

U01 - student potrafi wskazać, które kategorie socjologiczne są odpowiednie do analizy problemów typowych dla instytucji wojskowych

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K01 - student rozumie potrzebę socjologicznej wrażliwości w podejściu do problemów typowych dla funkcjonowania wojska

Metody dydaktyczne:

Wykład z elementami dyskusji

Metody dydaktyczne podające:

- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- giełda pomysłów
- klasyczna metoda problemowa

Skrócony opis:

Kurs prezentuje dorobek socjologii wojska, która jako subdyscyplina nauk społecznych analizuje społeczne konsekwencje istnienia instytucji wojskowych oraz bada wewnętrzne, organizacyjne wymiary funkcjonowania wojska.

Pełny opis:

Cele kursu:

• przedstawienie dorobku subdyscypliny nauk społecznych jaką jest socjologia wojska

• prezentacja wykorzystania socjologicznych teorii oraz narzędzi do analizy funkcjonowania wojska jako instytucji społecznej

• omówienie różnych społecznych konsekwencji istnienia instytucji wojskowych oraz ich wpływu na kształt i funkcjonowanie społeczeństw

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Baranowska, Aneta. 2016. Socjologia wojska w Polsce — pytania o przeszłość, teraźniejszość i przyszłość subdyscypliny, „Roczniki historii socjologii” t. VI, s. 45-66.

A. Baranowska. 2016. Wojsko jako przedmiot badań społecznych. Uwagi na marginesie badań własnych

M. Liberacki i K. Marciniak. 2015. DUALIZM ARMII JAKO INSTYTUCJI TOTALNEJ – KONTEKST SPOŁECZNY

J. Pałka i K. Żłobecka. 2015. W poczuciu niezasłużonej infamii - wstępne wyniki projektu dotyczącego żołnierzy ludowego Wojska Polskiego

Wichłacz, M. 2008. DEMOKRATYCZNA KONTROLA NAD ARMIĄ – STANDARD, PROCES, CEL NORMATYWNY. ACTA UNIVERSITATIS WRATISLAVIENSIS, nr XLIV

Maciejewski, Jan. 2014. Grupy dyspozycyjne: analiza socjologiczna, Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.

Literatura zalecana:

Baranowska, Aneta. 2013. Człowiek w instytucji totalnej: społeczne aspekty służby polskich żołnierzy poza granicami kraju, Kraków: Zakład Wydawniczy „Nomos".

WHAT WERE THEY THINKING? SAMUEL A. STOUFFER AND THE AMERICAN SOLDIER. 2010. Joseph W. Ryan

Grossman, Dave. 2010. O zabijaniu. Psychologiczny koszt kształtowania gotowości do zabijania w czasach wojny i pokoju, Warszawa: Wydawnictwo Mayfly.

Ehrenreich, Barbara. 1997. Rytuały krwi. Namiętność do wojny: geneza i historia, Białystok: Wydawnictwo Jacek Santorski i Co.

Holmes, Stephen. 2010. Rodowody koncepcji rządów prawa, w: Jose Maria Maravall i Adam Przeworski (red.), Demokracja i rządy prawa, Warszawa: WN Scholar, s. 27-65.

Jędrzejko, Mariusz. 2002. Życie według „fali": istota i charakter żołnierskiej subkultury, Warszawa: Dom Wydawniczy Bellona.

Ogdowski, Marcin. 2011. Z Afganistanu.pl: alfabet polskiej misji, Ustroń: Ender.

Palczewska, Milena i Barbara Drapikowska. 2014. Służba wojskowa kobiet wyzwaniem dla sił zbrojnych RP, „Obronność. Zeszyty Naukowe” nr 3(11), s. 98-112.

Siebold, Guy L. 2001. Core issues and theory in military sociology, „Journal of Political and Military Sociology” vol. 29, s. 140-159.

Metody i kryteria oceniania:

Wykład kończy się egzaminem pisemnym w formie 3 pytań otwartych.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 6 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Krotofil, Joanna Szalacha-Jarmużek
Prowadzący grup: Joanna Szalacha-Jarmużek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

Kurs dedykowany subdyscyplinie nauk społecznych socjologii wojska, która poświęcona jest analizowaniu społecznych konsekwencji istnienia instytucji wojskowych oraz badaniu społecznych wewnętrznych, organizacyjnych wymiarów funkcjonowania wojska.

Pełny opis:

Cele kursu:

• przedstawienie dorobku subdyscypliny nauk społecznych jaką jest socjologia wojska

• prezentacja wykorzystania socjologicznych teorii oraz narzędzi do analizy funkcjonowania wojska jako instytucji społecznej

• omówienie różnych społecznych konsekwencji istnienia instytucji wojskowych oraz ich wpływu na kształt i funkcjonowanie społeczeństw

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Baranowska, Aneta. 2016. Socjologia wojska w Polsce — pytania o przeszłość, teraźniejszość i przyszłość subdyscypliny, „Roczniki historii socjologii” t. VI, s. 45-66.

A. Baranowska. 2016. Wojsko jako przedmiot badań społecznych. Uwagi na marginesie badań własnych

M. Liberacki i K. Marciniak. 2015. DUALIZM ARMII JAKO INSTYTUCJI TOTALNEJ – KONTEKST SPOŁECZNY

J. Pałka i K. Żłobecka. 2015. W poczuciu niezasłużonej infamii - wstępne wyniki projektu dotyczącego żołnierzy ludowego Wojska Polskiego

Wichłacz, M. 2008. DEMOKRATYCZNA KONTROLA NAD ARMIĄ – STANDARD, PROCES, CEL NORMATYWNY. ACTA UNIVERSITATIS WRATISLAVIENSIS, nr XLIV

Maciejewski, Jan. 2014. Grupy dyspozycyjne: analiza socjologiczna, Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.

Literatura zalecana:

Baranowska, Aneta. 2013. Człowiek w instytucji totalnej: społeczne aspekty służby polskich żołnierzy poza granicami kraju, Kraków: Zakład Wydawniczy „Nomos".

WHAT WERE THEY THINKING? SAMUEL A. STOUFFER AND THE AMERICAN SOLDIER. 2010. Joseph W. Ryan

Grossman, Dave. 2010. O zabijaniu. Psychologiczny koszt kształtowania gotowości do zabijania w czasach wojny i pokoju, Warszawa: Wydawnictwo Mayfly.

Ehrenreich, Barbara. 1997. Rytuały krwi. Namiętność do wojny: geneza i historia, Białystok: Wydawnictwo Jacek Santorski i Co.

Holmes, Stephen. 2010. Rodowody koncepcji rządów prawa, w: Jose Maria Maravall i Adam Przeworski (red.), Demokracja i rządy prawa, Warszawa: WN Scholar, s. 27-65.

Jędrzejko, Mariusz. 2002. Życie według „fali": istota i charakter żołnierskiej subkultury, Warszawa: Dom Wydawniczy Bellona.

Ogdowski, Marcin. 2011. Z Afganistanu.pl: alfabet polskiej misji, Ustroń: Ender.

Palczewska, Milena i Barbara Drapikowska. 2014. Służba wojskowa kobiet wyzwaniem dla sił zbrojnych RP, „Obronność. Zeszyty Naukowe” nr 3(11), s. 98-112.

Siebold, Guy L. 2001. Core issues and theory in military sociology, „Journal of Political and Military Sociology” vol. 29, s. 140-159.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 4 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Krotofil, Joanna Szalacha-Jarmużek
Prowadzący grup: Joanna Szalacha-Jarmużek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

Kurs dedykowany subdyscyplinie nauk społecznych socjologii wojska, która poświęcona jest analizowaniu społecznych konsekwencji istnienia instytucji wojskowych oraz badaniu społecznych wewnętrznych, organizacyjnych wymiarów funkcjonowania wojska.

Pełny opis:

Cele kursu:

• przedstawienie dorobku subdyscypliny nauk społecznych jaką jest socjologia wojska

• prezentacja wykorzystania socjologicznych teorii oraz narzędzi do analizy funkcjonowania wojska jako instytucji społecznej

• omówienie różnych społecznych konsekwencji istnienia instytucji wojskowych oraz ich wpływu na kształt i funkcjonowanie społeczeństw

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Baranowska, Aneta. 2016. Socjologia wojska w Polsce — pytania o przeszłość, teraźniejszość i przyszłość subdyscypliny, „Roczniki historii socjologii” t. VI, s. 45-66.

A. Baranowska. 2016. Wojsko jako przedmiot badań społecznych. Uwagi na marginesie badań własnych

M. Liberacki i K. Marciniak. 2015. DUALIZM ARMII JAKO INSTYTUCJI TOTALNEJ – KONTEKST SPOŁECZNY

J. Pałka i K. Żłobecka. 2015. W poczuciu niezasłużonej infamii - wstępne wyniki projektu dotyczącego żołnierzy ludowego Wojska Polskiego

Wichłacz, M. 2008. DEMOKRATYCZNA KONTROLA NAD ARMIĄ – STANDARD, PROCES, CEL NORMATYWNY. ACTA UNIVERSITATIS WRATISLAVIENSIS, nr XLIV

Maciejewski, Jan. 2014. Grupy dyspozycyjne: analiza socjologiczna, Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.

Literatura zalecana:

Baranowska, Aneta. 2013. Człowiek w instytucji totalnej: społeczne aspekty służby polskich żołnierzy poza granicami kraju, Kraków: Zakład Wydawniczy „Nomos".

WHAT WERE THEY THINKING? SAMUEL A. STOUFFER AND THE AMERICAN SOLDIER. 2010. Joseph W. Ryan

Grossman, Dave. 2010. O zabijaniu. Psychologiczny koszt kształtowania gotowości do zabijania w czasach wojny i pokoju, Warszawa: Wydawnictwo Mayfly.

Ehrenreich, Barbara. 1997. Rytuały krwi. Namiętność do wojny: geneza i historia, Białystok: Wydawnictwo Jacek Santorski i Co.

Holmes, Stephen. 2010. Rodowody koncepcji rządów prawa, w: Jose Maria Maravall i Adam Przeworski (red.), Demokracja i rządy prawa, Warszawa: WN Scholar, s. 27-65.

Jędrzejko, Mariusz. 2002. Życie według „fali": istota i charakter żołnierskiej subkultury, Warszawa: Dom Wydawniczy Bellona.

Ogdowski, Marcin. 2011. Z Afganistanu.pl: alfabet polskiej misji, Ustroń: Ender.

Palczewska, Milena i Barbara Drapikowska. 2014. Służba wojskowa kobiet wyzwaniem dla sił zbrojnych RP, „Obronność. Zeszyty Naukowe” nr 3(11), s. 98-112.

Siebold, Guy L. 2001. Core issues and theory in military sociology, „Journal of Political and Military Sociology” vol. 29, s. 140-159.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 6 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Krotofil, Joanna Szalacha-Jarmużek
Prowadzący grup: Joanna Szalacha-Jarmużek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

Kurs dedykowany subdyscyplinie nauk społecznych socjologii wojska, która poświęcona jest analizowaniu społecznych konsekwencji istnienia instytucji wojskowych oraz badaniu społecznych wewnętrznych, organizacyjnych wymiarów funkcjonowania wojska.

Pełny opis:

Cele kursu:

• przedstawienie dorobku subdyscypliny nauk społecznych jaką jest socjologia wojska

• prezentacja wykorzystania socjologicznych teorii oraz narzędzi do analizy funkcjonowania wojska jako instytucji społecznej

• omówienie różnych społecznych konsekwencji istnienia instytucji wojskowych oraz ich wpływu na kształt i funkcjonowanie społeczeństw

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Baranowska, Aneta. 2016. Socjologia wojska w Polsce — pytania o przeszłość, teraźniejszość i przyszłość subdyscypliny, „Roczniki historii socjologii” t. VI, s. 45-66.

A. Baranowska. 2016. Wojsko jako przedmiot badań społecznych. Uwagi na marginesie badań własnych

M. Liberacki i K. Marciniak. 2015. DUALIZM ARMII JAKO INSTYTUCJI TOTALNEJ – KONTEKST SPOŁECZNY

J. Pałka i K. Żłobecka. 2015. W poczuciu niezasłużonej infamii - wstępne wyniki projektu dotyczącego żołnierzy ludowego Wojska Polskiego

Wichłacz, M. 2008. DEMOKRATYCZNA KONTROLA NAD ARMIĄ – STANDARD, PROCES, CEL NORMATYWNY. ACTA UNIVERSITATIS WRATISLAVIENSIS, nr XLIV

Maciejewski, Jan. 2014. Grupy dyspozycyjne: analiza socjologiczna, Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.

Literatura zalecana:

Baranowska, Aneta. 2013. Człowiek w instytucji totalnej: społeczne aspekty służby polskich żołnierzy poza granicami kraju, Kraków: Zakład Wydawniczy „Nomos".

WHAT WERE THEY THINKING? SAMUEL A. STOUFFER AND THE AMERICAN SOLDIER. 2010. Joseph W. Ryan

Grossman, Dave. 2010. O zabijaniu. Psychologiczny koszt kształtowania gotowości do zabijania w czasach wojny i pokoju, Warszawa: Wydawnictwo Mayfly.

Ehrenreich, Barbara. 1997. Rytuały krwi. Namiętność do wojny: geneza i historia, Białystok: Wydawnictwo Jacek Santorski i Co.

Holmes, Stephen. 2010. Rodowody koncepcji rządów prawa, w: Jose Maria Maravall i Adam Przeworski (red.), Demokracja i rządy prawa, Warszawa: WN Scholar, s. 27-65.

Jędrzejko, Mariusz. 2002. Życie według „fali": istota i charakter żołnierskiej subkultury, Warszawa: Dom Wydawniczy Bellona.

Ogdowski, Marcin. 2011. Z Afganistanu.pl: alfabet polskiej misji, Ustroń: Ender.

Palczewska, Milena i Barbara Drapikowska. 2014. Służba wojskowa kobiet wyzwaniem dla sił zbrojnych RP, „Obronność. Zeszyty Naukowe” nr 3(11), s. 98-112.

Siebold, Guy L. 2001. Core issues and theory in military sociology, „Journal of Political and Military Sociology” vol. 29, s. 140-159.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0 (2023-11-21)