Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Trening umiejętności interpersonalnych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1202-W-TUI-S2
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0313) Psychologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Trening umiejętności interpersonalnych
Jednostka: Instytut Historii i Archiwistyki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 4.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz
- symulacyjna (gier symulacyjnych)

Metody dydaktyczne podające:

- opis
- opowiadanie

Metody dydaktyczne poszukujące:

- doświadczeń
- oxfordzka
- sytuacyjna

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- gry i symulacje
- metody integracyjne
- metody odnoszące się do autentycznych lub fikcyjnych sytuacji
- metody rozwijające refleksyjne myślenie
- metody służące prezentacji treści
- metody wymiany i dyskusji

Pełny opis:

Wśród treści programowych znajdują się:

Część 1: Autoprezentacja

Autoprezentacja jest rozumiana jako świadome budowanie wrażenia jakie wywieramy na innych poprzez wypowiedzi, komunikację niewerbalną oraz wygląd. Celem zajęć jest przygotowanie do funkcjonowania w środowisku zawodowym, społecznym i prywatnym. Stąd omówiona zostanie istota, style i elementy autoprezentacji, takie jak komunikacja werbalna i niewerbalna oraz wygląd zewnętrzny. Poruszone zostanie zagadnienie redagowania listu motywacyjnego, CV oraz przygotowania do rozmowy kwalifikacyjnej. Uczestnicy zajęć będą odgrywali scenki związane ze świadomym budowaniem własnego wizerunku.

Część 2: Trening pogłębionych kompetencji w relacjach interpersonalnych osobistych i zawodowych.

Te praktyczne umiejętności miękkie mają podnieść efektywność komunikacyjną studenta oraz przygotować go do współpracy w różnych zespołach, np. pracowniczych, menedżerskich, społecznych. Trening podstawowych i pogłębionych umiejętności interpersonalnych: komunikacji, asertywności, współdziałania w grupie oraz motywacyjny i liderski, mają mieć również bezpośrednie przełożenie na sprawne poruszanie się na dynamicznie zmieniającym się rynku pracy. Stąd specyficzny dobór metod dydaktycznych: burz mózgów, dyskusji, symulacji zachowań społecznych.

Literatura:

Część 1 - Autoprezentacja:

Literatura podstawowa:

1. Kleiman J., Weinsaft Cooper M., Autopromocja: pokaż na co cię stać – szefowi, podwładnym i klientom, Gliwice 2012.

2. Królik G., Autoprezentacja, Katowice 2004.

3. Królik G., Autoprezentacja, czyli jak się sprzedać pracodawcy, Katowice 2014.

4. Trzeciak S., Wizerunek publiczny w Internecie: kim jesteś w sieci?, Gliwice 2015.

Literatura uzupełniająca:

1. Detz J., Sztuka przemawiania: nie co mówić, ale jak mówić, Gdańsk 2001.

2. Prezentacja profesjonalna: teoria i praktyka, red. nauk. L. Jabłonowska, P. Wachowiak, S. Winch, Warszawa 2008.

Część 2 - Pogłębianie umiejętności komunikacyjnych

Literatura podstawowa:

1. Ekman, P., Davidson, R. (red.). (1998). Natura emocji (s. 112-115, 146-153, 183-190, 303-308). Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

2. Lewis, M., Haviland-Jones, J. (red.). (2005). Psychologia emocji (r. 10, 16, 18). Gdańsk: GWP.

3. Oatley, K., Jenkins, J. (2003). Zrozumieć emocje (r. 6, 10). Warszawa: PWN.

4. Salovey, P., Sluyter, D. (red.). (1999). Rozwój emocjonalny a inteligencja emocjonalna (r. 4, 6). Poznań: Dom Wydawniczy Rebis.

5. Strelau, J., Doliński, D. (red.). (2008). Psychologia. Podręcznik akademicki (t. 1, s. 511-649). Gdańsk: GWP.

Literatura uzupełniająca:

1. deCatanzaro, D. A. (1999). Motywacje i emocje. Poznań: Zysk i S-ka Wydawnictwo.

2. Franken, R. (2005). Psychologia motywacji. Gdańsk: GWP.

3. Goleman, D. (1997). Inteligencja emocjonalna. Poznań: Media Rodzina

4. Le Doux, J. (2000). Mózg emocjonalny. Poznań: Media Rodzina

5. Lewis, M., Haviland-Jones, J. (red.). (2005). Psychologia emocji. Gdańsk: GWP.

6. Oatley, K., Jenkins, J. (2003). Zrozumieć emocje. Warszawa: PWN.

7. Obuchowski, K. (1997). Przez galaktykę potrzeb. Psychologia dążeń ludzkich. Poznań: Zysk i S-ka.

8. Salovey, P., Sluyter, D. (red.). (1999). Rozwój emocjonalny a inteligencja emocjonalna. Poznań: Dom Wydawniczy Rebis.

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę wpływają:

- aktywność 30%

- przygotowanie autoprezentacji do jednej z wybranych ofert pracy 30%

- ocena z kolokwium końcowego 40%

Zaliczenie na ocenę na podstawie: aktywności, wykonywania zadań na ćwiczeniach, przygotowywania prezentacji oraz kolokwium.

Oceny:

bdb – 90% i więcej

db plus+ – 80% do 89%

db – 70% do 79%

dst plus – 60% do 69%

dst – 50% do 59%

ndst – 49% i poniżej

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 6 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Cyrklaff-Gorczyca, Maciej Krotofil
Prowadzący grup: Magdalena Cyrklaff-Gorczyca
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0 (2023-11-21)