Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Wstęp do archiwistyki i zarządzania dokumentacją

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1202-W-WAZD-S2
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0322) Bibliotekoznawstwo, informacja naukowa i archiwistyka Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Wstęp do archiwistyki i zarządzania dokumentacją
Jednostka: Instytut Historii i Archiwistyki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

brak

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

Za opanowanie efektów kształcenia przypisanych do tego przedmiotu student uzyskuje 4 punkty ECTS, co odpowiada 120 godzinom pracy studenta, w tym:

1) za godziny realizowane z udziałem wykładowcy – 1 pkt (30 godzin)

2) konsultacje - 0,5 pkt (15 godzin)

3) przygotowanie do zajęć – 1, pkt (45 godzin)

4) przygotowanie do sprawdzianu pisemnego – 130kt (15 godzin)


Efekty uczenia się - wiedza:

W1: Ma uporządkowaną wiedzę na temat terminologii dotyczących zagadnień gromadzenia, przechowywania, opracowywania i udostępniania zasobu archiwalnego. (K_W13)

W2: Zna system zasad teoretycznych kierujących działaniami archiwów w obszarze gromadzenia, przechowywania, opracowywania i udostępniania zasobu archiwalnego. (K_W13).


Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: Integruje wiedzę z zakresu archiwistyki i zarządzana dokumentacją z wiedzą z zakresu wojska i służb mundurowych. (K_U02)

U2: Potrafi samodzielnie przygotować rozbudowaną informację pochodną, bazującą na źródłach archiwalnych, a odnoszących się do zagadnień wojska i służb mundurowych. (K_U10).


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: Dostrzega zróżnicowaną i wielowarstwową strukturę społeczną w kontekście świadczenia usług informacyjno-medialnych z wykorzystaniem źródeł archiwalnych w kontekście wojska i służb mundurowych i podejmowania działań na rzecz społeczeństwa informacji i wiedzy (K_K04)

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- opis
- pogadanka

Metody dydaktyczne poszukujące:

- obserwacji
- projektu
- referatu
- WebQuest

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody oparte na współpracy
- metody rozwijające refleksyjne myślenie
- metody służące prezentacji treści
- metody wymiany i dyskusji

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zaznajomienie studentów z dziedziną archiwalną oraz z archiwistyką wojskową.

Pełny opis:

Wprowadzenie

Teoria archiwistyki: przedmiot archiwistyki; podział archiwistyki; miejsce archiwistyki w systemie nauk

Problematyka archiwistyki: społeczne funkcje archiwów; zakresy działań archiwów i archiwistów;

Zasady teoretyczne archiwistyki

Terminologia archiwalna: archiwalia/materiały archiwalne/dokumentacja niearchiwalna;

Terminologia archiwalna: zespół archiwalny; zbiór archiwalny; zasób archiwalny

Terminologia archiwalna: kancelaria; registratura; archiwum

Polska dziedzina archiwalna; sieci archiwalne; organizacja wewnętrzna archiwów

Sprawdzian pisemny

Archiwum Państwowe w Toruniu w sieci archiwów państwowych (pod kątem archiwaliów wojskowych)

Archiwum Wojskowe w Toruniu w sieci archiwów państwowych wyodrębnionych

Fundacja Generał Elżbiety Zawackiej w sieci archiwów społecznych

Wizyta w Archiwum Państwowym w Toruniu

Wizyta w Archiwum Wojskowym w Toruniu

Wizyta w Fundacji Generał Elżbiety Zawackiej

Literatura:

Literatura podstawowa:

Chorążyczewski Waldemar, Zachęta do archiwistyki, Toruń 2022.

Chorążyczewski Waldemar, Archiwistyka dla początkujących, [on-line], https://repozytorium.umk.pl/handle/item/2191

Polski słownik archiwalny, red. W. Maciejewska, Warszawa 1974.

Robótka Halina, Ryszewski Bohdan, Tomczak Andrzej, Archiwistyka, Warszawa 1989.

Literatura uzupełniająca:

Kodeks Etyczny Archiwisty uchwalony na XIII Międzynarodowym Kongresie Archiwów w Pekinie, dostępny on-line: www.sap.waw.pl

Ryszewski Bohdan, Archiwistyka. Przedmiot – zakres – podział (studia nad problemem), Warszawa – Poznań – Toruń 1972.

Ryszewski Bohdan, Problemy i metody badawcze archiwistyki, Toruń 1985.

Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, Dz.U. 1983 nr 38 poz. 173.

Metody i kryteria oceniania:

Kryteria oceniania:

1. Aktywność na zajęciach (25% oceny)

2. Przygotowanie i przedstawienie prezentacji (25% oceny)

3. Sprawdzian pisemny (50 % oceny)

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Waldemar Chorążyczewski
Prowadzący grup: Marcin Frąś
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 32 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Wiśniewska-Drewniak
Prowadzący grup: Piotr Falkowski, Magdalena Wiśniewska-Drewniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Wiśniewska-Drewniak
Prowadzący grup: Piotr Falkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Waldemar Chorążyczewski
Prowadzący grup: Waldemar Chorążyczewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Waldemar Chorążyczewski
Prowadzący grup: Waldemar Chorążyczewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 10 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Waldemar Chorążyczewski
Prowadzący grup: Waldemar Chorążyczewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-1 (2023-01-18)