Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Wstęp do archiwistyki i zarządzania dokumentacją

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1202-W-WAZD-S2
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0322) Bibliotekoznawstwo, informacja naukowa i archiwistyka Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Wstęp do archiwistyki i zarządzania dokumentacją
Jednostka: Instytut Historii i Archiwistyki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

brak

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

Za opanowanie efektów kształcenia przypisanych do tego przedmiotu student uzyskuje 4 punkty ECTS, co odpowiada 120 godzinom pracy studenta, w tym:

1) za godziny realizowane z udziałem wykładowcy – 1 pkt (30 godzin)

2) konsultacje - 0,5 pkt (15 godzin)

3) przygotowanie do zajęć – 1 pkt (30 godzin)

4) przygotowanie do sprawdzianu pisemnego – 0,5 pkt (15 godzin)

5) przygotowanie prezentacji - 1 pkt (30 godzin)


Efekty uczenia się - wiedza:

W1: Ma uporządkowaną wiedzę na temat terminologii dotyczących zagadnień gromadzenia, przechowywania, opracowywania i udostępniania zasobu archiwalnego. (K_W13)

W2: Zna system zasad teoretycznych kierujących działaniami archiwów w obszarze gromadzenia, przechowywania, opracowywania i udostępniania zasobu archiwalnego. (K_W13).


Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: Integruje wiedzę z zakresu archiwistyki i zarządzana dokumentacją z wiedzą z zakresu wojska i służb mundurowych. (K_U02)

U2: Potrafi samodzielnie przygotować rozbudowaną informację pochodną, bazującą na źródłach archiwalnych, a odnoszących się do zagadnień wojska i służb mundurowych. (K_U10).


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: Dostrzega zróżnicowaną i wielowarstwową strukturę społeczną w kontekście świadczenia usług informacyjno-medialnych z wykorzystaniem źródeł archiwalnych w kontekście wojska i służb mundurowych i podejmowania działań na rzecz społeczeństwa informacji i wiedzy (K_K04)

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- opis
- pogadanka

Metody dydaktyczne poszukujące:

- obserwacji
- projektu
- referatu
- WebQuest

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody oparte na współpracy
- metody rozwijające refleksyjne myślenie
- metody służące prezentacji treści
- metody wymiany i dyskusji

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zaznajomienie studentów z dziedziną archiwalną oraz z archiwistyką wojskową.

Pełny opis:

1. Wprowadzenie (sylabus)

2. Archiwistyka jako dyscyplina naukowa (przedmiot, problematyka, podział, miejsce wśród nauk)

3. Terminologia archiwalna (archiwalia, kancelaria, registratura, archiwum)

4. Terminologia archiwalna (zespół archiwalny, zbiór archiwalny, zasób archiwalny)

5. Funkcje archiwalne

6. Zasady teoretyczne archiwistyki

7. Sieci archiwalne

8. Organizacja wewnętrzna archiwów

9. Sprawdzian

10. Archiwalia wojskowe w archiwach państwowych podległych NDAP

11. Wizyta w Archiwum Państwowym w Toruniu

12. Sieć archiwów wojskowych w Polsce

13. Wizyta w Archiwum Wojskowym w Toruniu

14. Archiwalia wojskowe w archiwach niepaństwowych

15. Archiwalia wojskowe w zbiorach rękopiśmiennych bibliotek i muzeów

Literatura:

Literatura podstawowa:

Chorążyczewski W., Archiwistyka dla początkujących, Toruń 2014, https://repozytorium.umk.pl/handle/item/2191.

Polski słownik archiwalny, red. W. Maciejewska, Warszawa 1974.

Robótka H., Ryszewski B., Tomczak A., Archiwistyka, Warszawa 1989.

Literatura uzupełniająca:

Ciesielski J., Dzieje Archiwum Wojskowego, Warszawa 1999.

Informator o zasobie archiwalnym Archiwum Wojskowego w Toruniu, red. D. Barankiewicz, Toruń 2014.

Kodeks Etyczny Archiwisty uchwalony na XIII Międzynarodowym Kongresie Archiwów w Pekinie, http://sap.waw.pl/wp-content/uploads/u1/kodeks.pdf.

Roman W.K., Centralne Archiwum Wojskowe 1918-1998. Tradycje, historia, współczesność służby archiwalnej Wojska Polskiego, Toruń 2002.

Rosa A., Zasada publiczności archiwów: jedna zasada, różne interpretacje, [w:] Toruńskie Konfrontacje Archiwalne, t. 2, Teoria archiwalna wczoraj – dziś – jutro, Toruń 2011, s. 21-54.

Ryszewski B., Problemy i metody badawcze archiwistyki, Toruń 1985.

Tomczak A., Archiwistyka i zawód archiwisty. Kilka refleksji, [w:] Archiwa polskie wobec wyzwań XXI wieku. Pamiętnik III Powszechnego Zjazdu Archiwistów Polskich, Toruń 2-4 września 1997, t. 1, red. D. Nałęcz, Radom 1997.

Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, Dz.U. 1983 nr 38 poz. 173.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena końcowa będzie średnią z trzech ocen:

1) Aktywność na poszczególnych zajęciach uśredniona będzie oceną na koniec zajęć w skali od 2 do 5.

2) Sprawdzian pisemny w połowie semestru oceniony będzie w skali od 2 do 5.

3) Prezentacja oceniona zostanie w skali od 2 do 5.

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Waldemar Chorążyczewski
Prowadzący grup: Marcin Frąś
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 32 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Wiśniewska-Drewniak
Prowadzący grup: Piotr Falkowski, Magdalena Wiśniewska-Drewniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Wiśniewska-Drewniak
Prowadzący grup: Piotr Falkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Waldemar Chorążyczewski
Prowadzący grup: Waldemar Chorążyczewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Waldemar Chorążyczewski
Prowadzący grup: Waldemar Chorążyczewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 10 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Waldemar Chorążyczewski
Prowadzący grup: Waldemar Chorążyczewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)