Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Wybrane zagadnienia prawa prasowego i dostępu do informacji publicznej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1202-W-WZPP-S2
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0421) Prawo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Wybrane zagadnienia prawa prasowego i dostępu do informacji publicznej
Jednostka: Instytut Historii i Archiwistyki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Brak

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny realizowane z udziałem nauczyciela: 45 godzin (1,5 ECTS

- udział w wykładzie – 30 godzin (1 ECTS)

- konsultacje z nauczycielem akad. – 15 godzin (0,5 ECTS)

Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta: 115godzin:

- przygotowanie do wykładu – 15 godzin (0,5 ECTS)

- czas wymagany do przygotowania się i do uczestnictwa w procesie oceniania – 100 godzin (4 ECTS)

Łącznie: 160 godzin (6 ECTS)

Efekty uczenia się - wiedza:

W1: Ma wiedzę z zakresu podstawowych pojęć dotyczących prawa autorskiego i własności przemysłowej, wystarczającą do promowania Wojska Polskiego i innych służb mundurowych – K_W08

W2: Ma wiedzę na temat zasad dostępu do informacji publicznej i związanych z tym zagadnień dotyczących udostępniania zasobu archiwalnego i prowadzenia działalności informacyjnej – K_W13, K_W14

Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: Potrafi integrować wiedzę humanistyczną oraz z zakresu prawa prasowego i ją stosować w zakresie udostępniania informacji – K_U04

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: Potrafi rozstrzygnąć dylematy związane z funkcjonowaniem wojska i służb mundurowych w zakresie udostepniania informacji publicznej – K_K04

K2: Dostrzega zróżnicowaną strukturę społeczną w kontekście dotarcia do poszczególnych warstw i grup społecznych z informacją oraz promocji wśród nich Wojska Polskiego i innych służb mundurowych – K_K07

Metody dydaktyczne:

Metoda dydaktyczna podająca:- wykład informacyjny

Metody dydaktyczne poszukujące:- klasyczna metoda problemowa

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)

Metody dydaktyczne poszukujące:

- klasyczna metoda problemowa

Skrócony opis:

Zajęcia poświęcone są podstawowym źródłom, zasadom i instytucjom z dziedziny prawa prasowego oraz z obszaru regulacji poświęconych dostępowi do informacji i ochronie informacji niejawnych.

Pełny opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów ze źródłami prawa prasowego i aktami normującymi problematykę dostępu do informacji publicznej oraz najważniejszymi pojęciami i instytucjami prawa prasowego.

W ramach zajęć omawiane są zagadnienia obejmujące m.in. prawa i obowiązki dziennikarzy, zasady dostępu do informacji publicznej w Polsce i związane z tym obowiązku instytucji publicznych, dopuszczalne ograniczenia wolności słowa oraz prawa dostępu do informacji publicznej. Studenci poznają ponadto kwestie związane z wolnością słowa w prawie prasowym, ustawowymi wymogami treści publikacji prasowych oraz audycji radiowych i telewizyjnych, odpowiedzialnością prawną dziennikarzy i prasy, zasadami zamieszczania sprostowań i odpowiedzi.

Literatura:

Źródła:

Konstytucja RP z 1997 r.

Ustawa z dnia 26 stycznia 1984 r. – Prawo prasowe

Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej

Opracowania:

I. Dobosz, Prawo prasowe: Podręcznik, wyd. 2, Warszawa 2011

E. Ferenc-Szydełko, Prawo prasowe: komentarz, Warszawa 2013 (fragmenty)

S. Hoc, Ochrona informacji niejawnych i innych tajemnic ustawowo chronionych. Wybrane zagadnienia, Opole 2006

Prawo mediów, pod red. J. Barty, R. Markiewicza, A. Matlaka, wyd. 2, Warszawa 2008 (fragmenty)

J. Sobczak, Dzieje prawa prasowego na ziemiach polskich, Poznań 2009 (fragmenty)

J. Sobczak, Prawo prasowe: Komentarz, Warszawa 2008

Prawo prasowe. Komentarz, pod red. M. Zaremby, Warszawa 2018.

Ustawa o dostępie do informacji publicznej. Komentarz, pod red. I. Kamińskiej, M. Rozbickiej-Ostrowskiej, 2016.

Metody i kryteria oceniania:

Metody oceniania:

1. Obecność i aktywność na zajęciach dydaktycznych – K1, K2

2. Przygotowanie do zajęć – U1, K2

3. Końcowe zaliczenie pisemne –W1, W2, U1

Kryteria oceniania:

Walidacja wszystkich zakładanych efektów kształcenia zostanie przeprowadzona w trakcie egzaminu. Jest to również jedyne kryterium oceniania.

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 6 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Centek, Maciej Krotofil
Prowadzący grup: Barbara Centek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 4 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Centek, Maciej Krotofil
Prowadzący grup: Barbara Centek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 6 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Centek, Maciej Krotofil, Piotr Rudera
Prowadzący grup: Piotr Rudera
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0 (2023-11-21)