Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium magisterskie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1204-ET-SM-22-UM Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0220) Nauki humanistyczne
Nazwa przedmiotu: Seminarium magisterskie
Jednostka: Katedra Etnologii
Grupy: Etnologia, przed. obow. dla 2 roku, 4 sem., studia uzup. magist.
Punkty ECTS i inne: 10.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Dyplom licencjata.

Efekty uczenia się - wiedza:

Student:

Posiada pogłębioną wiedzę i zna

terminologię z zakresu metodologii

badań etnologii-antropologii

kulturowej (H2A_W01, H2A_W07);

Zna i potrafi prawidłowo

zastosować metody i techniki

badawcze właściwe dla etnologii

(H2A_W03, H2A_W04).

Efekty uczenia się - umiejętności:

Student:

1. Potrafi wyszukiwać informacje i

materiały w oparciu o badania

terenowe, archiwalne oraz źródła

internetowe (H2A_U01)

2. Potrafi wyszukane materiały

analizować, interpretować i wykorzystać w opracowaniu

naukowym (H2A_U01)

3. Potrafi określić konsekwencje

metodologiczne zastosowania w

badaniach różnych sposobów

interpretacji kultur (H2A_U04)

4. Potrafi przygotować i

przeprowadzić samodzielne badania

etnologiczne (H2A_U01,

H2A_U02, H2A_U03, H2A_U04,

H2A_U05, H2A_U08).


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Student:

1. Pojmuje potrzebę dalszego

rozwoju intelektualnego i ciągłego

samokształcenia (H2A_K01)

2. Potrafi podjąć i przeprowadzać

działania badawcze i interpretacyjne

pracując w grupie, przyjmując

zarówno funkcję lidera jak i

szeregowego członka grupy

(H2A_U02)

3. Ma świadomość konieczności

włączenia się w działania mające na

celu ochronę światowego

dziedzictwa kulturowego.

4. Dostrzega problemy etyczne

wynikające z prowadzenia badań

etnologicznych (H2A_U05,

H2A_U06)


Metody dydaktyczne:

Praca ze studentem uwzglednia jego indywidualne potrzeby, związane ze wstepnym przygotowaniem metodologicznym i specyfiką podjetego przez niego tematu pracy magisterskiej.

Metody dydaktyczne poszukujące:

- seminaryjna

Skrócony opis:

Student, we współpracy z prowadzącym, stawia problem badawczy i rozwiązuje go, przedstawiając wyniki w pracy magisterskiej.

Pełny opis:

Student prezentuje swoje zainteresowania etnologiczne/antropologiczne i z pomocą prowadzącego formułuje, odpowiadający im, problem badawczy, realny do rozwiązania w pracy magisterskiej w sposób spełniający jej wymogi (minimalny warunek zaliczenia I semestru).

W kolejnych semestrach opracowuje koncepcję badań, przeprowadza je i przedstawia wyniki w pracy magisterskiej. Każdy etap pracy ustalany jest indywidualnie z prowadzącym, z uwzględnieniem specyfiki podjętego zagadnienia, kontekstów kulturowych, indywidualnych predystynacji badawczych studenta i ekonomicznych uwarunkowań badań.

Warunkiem zaliczenia drugiego i trzeciego semestru seminarium jest pisemne przedstawienie postepów w pracy. Warunkiem zaliczenia semestru czwartego zlożenie na ręce prowadzącego tekstu pracy magisterskiej, spełniającej ustawowe wymogi.

Prowadzący uwzględnia konieczność zróżnicowania zakresu kontaktów dydaktycznych ze studentem, w zależności od tego czy ten posiada licencjat z etnologii - antropologii kulturowej czy z innej dyscypliny (a więc różnice w przygotowaniu warsztatowym).

Literatura:

Student, zgodnie z ideą studiów uniwersyteckich (lecz z pomocą prowadzącego) samodzielnie poszukuje literatuty koniecznej do rozwiązania podjętego przez niego problemu badawczego.

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia poszczególnych semestrów jest pisemne (w formie elektronicznej) przedstawienie efektów pracy, zgodnie ze wskazaniami zawartymi w "opisie przedmiotu". Prowadzący uwzględnia przy ocenie postępów pracy specyfikę podjętego tematu i związanych z tym problemów badawczych, co wczesniej ustala z każdym studentem.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin, 5 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Nadolska-Styczyńska
Prowadzący grup: Anna Nadolska-Styczyńska, Wojciech Olszewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin, 5 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Nadolska-Styczyńska
Prowadzący grup: Anna Nadolska-Styczyńska, Wojciech Olszewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.